Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2017-жылдын 16-августундагы  

№ 2017-П-12\34-1-(НПА) 

токтому 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 20, 68 жана 136-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 30-ноябрындагы № 42/1 «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын  2004-жылдын 21-июлундагы № 18/1 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы № 3/3 “Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу» токтомуна. 

2. Токтом 2018-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. 

3. Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы, Тышкы көзөмөл башкармалыгы мезгил-мезгили менен берилүүчү банкттык регулятивдик отчеттордун формасын 2017-жылдын 1-декабрына чейин автоматташтырсын. 

4. Юридика башкармалыгы: 

токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

5. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргыз банктар бирлиги» юридикалык жактар бирикмесин, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын, «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсын, кредиттик союздарды, алмашуу бюролорун, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

5. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.Дж. Джусупов мырзага жүктөлсүн. 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын  

2017-жылдын 16-августундагы  

№ 2017-П-12\34-1-(НПА) 

токтомуна тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор  

 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө» жобонун: 

- 1-тиркемесиндеги: 

таблицанын 1-22-пунктары төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

№  

Бөлүгү  

Аталышы  

Мезгилдүүлүгү  

Сунуштоо мөөнөтү  

Эскертүү же ченемдик-укуктук актыга шилтеме  

1  

  

Титулдук барак  

Ай сайын, чейрек сайын жана жылына бир жолу  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

Биринчи 18 бөлүккө гана кошо тиркелет  

2  

  

Банктын Директорлор кеңешинин, банк Башкармасынын жана Шариат кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалыматтар  

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген учурларда  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

Биринчи 18 бөлүккө гана кошо тиркелет  

3  

  

Банктын айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат  

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген учурларда  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

Биринчи 18 бөлүккө гана кошо тиркелет  

4  

  

Банк тууралуу базалык маалымат  

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген учурларда  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

Биринчи 18 бөлүккө гана кошо тиркелет  

5  

1-бөлүк  

Баланстык отчет  

А. Активдер  

Б. Милдеттенмелер  

В. Капитал  

Г. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

Д. Банктын башка активдерин жана башка милдеттенмелерин чечмелөө  

Е. Улуттук банк алдында милдеттенмелер 

Ж. Банктын активдерин жайгаштыруу 

З. Банк тарабынан “ислам терезеси” алкагында жүргүзүлгөн операциялар жөнүндө отчет 

И. Банктын милдеттенмелерин өлкөлүк белгиси боюнча тартуу 

К. Банктын милдеттенмелерин өлкөлүк белгиси боюнча тартуу (чет өлкө валютасында) 

Л. Капиталды өлкөлүк белгиси боюнча тартуу 

М. Кыргыз Республикасынын областтарында кредиттердин тармактар боюнча көлөмү  

Н. Кыргыз Республикасынын областтарында кредиттерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо 

О. Кыргыз Республикасынын областтарында депозиттерди тартуу булактары боюнча көлөмү 

П. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча коммерциялык банктардын башка маалыматтары 

Ай сайын  

  

  

  

  

  

Чейрек сайын  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Чейрек сайын  

  

  

Чейрек сайын  

  

 Чейрек сайын  

  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

  

6  

2-бөлүк  

Түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет  

А.Пайыздык кирешелер  

Б. Пайыздык чыгашалар  

В. Пайыздык эмес кирешелер  

Г. Пайыздык эмес чыгашалар  

Д. Башка операциялык жана административдик чыгашалар  

2.А. Банк тарабынан «ислам терезеси» алкагында жүзөгө ашырылган операциялар боюнча түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

  

7  

3-бөлүк  

Капитал түзүмү  

А. Капитал түзүмүндөгү өзгөрүү 

Б. Банктын акциялары жана башка баалуу кагаздары тууралуу маалымат 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

  

8  

4-бөлүк  

Бөлүштүрүлбөгөн пайдадагы өзгөрүүлөр  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

  

9  

5-бөлүк  

Баалуу кагаздар портфели  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

  

10  

6-бөлүк  

Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер тууралуу маалымат  

А. Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер тууралуу маалымат (сом түрүндө)  

Б. Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер тууралуу маалымат (чет өлкө валютасында) 

В. «Ислам терезеси» алкагында банктын мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдери тууралуу маалымат (сом түрүндө

Г. «Ислам терезеси» алкагында банктын мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдери тууралуу маалымат (чет өлкө валютасында)  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

  

11  

7-бөлүк  

Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо  

А. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (сом түрүндө

Б. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (чет өлкө валютасында) 

В. «Ислам терезеси» алкагында банк тарабынан активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (сом түрүндө

Г. «Ислам терезеси» алкагында банк тарабынан активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (чет өлкө валютасында)  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

  

12  

8-бөлүк  

РППУдагы өзгөрүүлөр  

А. РППУнун эсебинен эсептен алынып салынган жана кайтарылып берилген (мурда эсептен алынып салынган) активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер тууралуу маалыматтар 

Б. Банктарга кредиттерди эске албаганда, кредиттер боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр  

В. Кредиттерден айырмаланган активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр 

Г. Банктарга жана башка ФКУларга кредиттер боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр 

Д. «Ислам терезесинин» алкагында банктын РППУнун эсебинен эсептен алынып салынган жана кайтарылып берилген (мурда эсептен алынып салынган) активдери жана баланстан тышкаркы милдеттенмелери тууралуу маалыматтар 

Е. Банктарга сунушталган каржылоодон тышкары, «ислам терезеси» алкагында банк тарабынан сунушталган каржылоо боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр 

Ж. Каржылоодон айырмаланган, «ислам терезеси» алкагында банктын активдери боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр 

З. «Ислам терезеси» алкагында банк тарабынан банктарга жана башка финансы-кредит уюмдарына берилген каржылоо боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

  

13  

  

  

  

  

  

  

9-бөлүк  

  

  

  

  

  

  

Ири тобокелдиктер жөнүндө маалыматтар  

 Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

«Кредиттөөгө чектөөлөр тууралуу» нускоого карата 1-тиркеме  

 

«Кредиттөөгө чектөөлөр тууралуу» нускоого карата 2-тиркеме   

А. Ири тобокелдиктер жөнүндө маалыматтар  

А-1. 15 ири каржылоо булактары, анын ичинде ФКУ жана мамлекеттик мекемелер (Социалдык фонд ж.б.) боюнча маалыматтар 

Б. Банк-корреспонденттер жөнүндө маалымат  

Б-1. Отчеттук күнгө карата абал боюнча корреспонденттик эсептердеги акча каражаттарынын калдыгы боюнча маалыматтар 

Г. Банк тейлеген брокер/дилер/ депозитарий жөнүндө маалымат  

Д. Корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар тууралуу маалыматтар 

Е. Банктын корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар портфели   

Ж. Кардарлардын корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар портфели  

14  

10-бөлүк  

Аффилирленген жактар тууралуу маалыматтар 

  

  

  

  

  

А. Аффилирленген жактар менен активдүү операциялар тууралуу кыскача маалыматтар 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

 

  

  

Б. Аффилирленген жактар менен операциялар тууралуу жалпы маалымат 

 В. Банктын аффилирленген жактары тууралуу маалымат 

 Г. Аффилирленген жактар менен активдүү операциялар тууралуу кыскача маалымат  

Д. Аффилирленген жактар менен операциялар тууралуу жалпы маалымат 

Е. Банктын аффилирленген жактары тууралуу маалымат 

Жарым жылда бир жолу  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

 

15  

11-бөлүк  

Банк менен байланыштуу жактар жөнүндө маалымат 

  

  

  

  

  

А. Банк менен байланыштуу жактар менен активдүү операциялар жөнүндө кыскача маалымат. 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

 

  

  

Б. Банк менен байланыштуу жактар менен операциялар тууралуу жалпы маалымат 

В. Банктын кызмат адамдарынын жакын туугандары тууралуу маалыматтар 

Г. Банк менен байланыштуу башка жактар тууралуу маалыматтар 

Д. Банктын кызмат адамдары жана алардын жакын туугандары же банк менен башка байланыштуу жактар контролдукка алган юридикалык жактар тууралуу маалыматтар 

Жарым жылда бир жолу  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

 

Е. Банк менен байланыштуу жактар менен активдүү операциялар тууралуу кыскача маалымат 

Ж. Банк менен байланыштуу жактар менен операциялар тууралуу жалпы маалымат  

З. Банк менен байланыштуу жактар менен жакын туугандык мамилеси бар адамдар тууралуу маалыматтар 

И. Башка байланыштуу жактар жөнүндө маалыматтар 

К. Банк менен байланыштуу жактар менен жакын туугандык мамилеси бар адамдар же башка байланыштуу жактар контролдукка алган юридикалык жактар тууралуу маалыматтар  

Жарым жылда бир жолу  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

 

16 

 

 

 

  

12-бөлүк  

 

 

 

Пайыздык чендердин өзгөрүүсүнүн банктын активдерине жана милдеттенмелерине тийгизиши мүмкүн болгон таасирине талдап-иликтөөлөр жана активдерди/милдеттенмелерди төлөө мөөнөттөрү  

А. Пайыздык чендердин өзгөрүүсүнүн банктын активдерине жана милдеттенмелерине тийгизиши мүмкүн болгон таасирине талдап-иликтөөлөр 

Чейрек сайын  

  

  

  

  

  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

  

Б.Активдерди/милдеттенмелерди төлөө мөөнөтү  

В. «Ислам терезесинин» алкагында рынокто кирешелүүлүк ченинин өзгөрүшүнүн банктын активдерине жана милдеттенмелерине тийгизиши мүмкүн болгон таасирине талдап-иликтөөлөр 

Г. «Ислам терезесинин» алкагында банктын активдерин/милдеттенмелерин төлөө мөнөтү  

 Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

 

17  

13-бөлүк  

Суммаларга бөлүү менен депозиттер  

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде 

  

18  

14-бөлүк  

Экономикалык ченемдерди сактоо жана банк капиталынын кошумча запасын колдоо тууралуу маалыматтар («капитал буфери» көрсөткүчү)  

 

 

 А. Жеке адамдар алдында мөөнөттүү депозиттер жана башка милдеттенмелер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеминин сакталышы жөнүндө күндөлүк отчет (К5.1).  

Б. Жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү депозиттери боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеминин сакталышы жөнүндө отчет (К5.2).  

В. Улуттук банктын талаптарынын аткарылышы жөнүндө отчет  

Г. Кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченеминин сакталышы жөнүндө отчет (К3.2)  

Д. Дароо толукталуучу ликвиддүүлүк (К3.3) ченеминин сакталышы жөнүндө күндөлүк отчет 

Ай сайын  

  

 

 

  

Күн сайын  

  

  

  

 Ай сайын  

  

  

  

  

 

 Жума сайын 

 

 

 Күн сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

 

 

 

 

 

 

 

 

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00гө чейин 

 

 

 

 

 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеттук жумадан кийинки жуманын алгачкы жумуш күнү саат 9:00гө чейин 

 

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00го чейин 

«Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобого карата 1-тиркеме  

19  

15-бөлүк  

Банктын капиталын эсептөө  

1.Активдер 

2. Баалуу кагаздар потфели 

3. Кредиттер жана лизингдер 

4. Кредиттер жана лизингдер (башка активдер) 

5. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

6. Субординацияланган карыз 

7. Капитал жана капитал шайкештиги (жетиштүүлүгү) коэффиценти 

 

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын шайкештиги (жетиштүүлүгү) стандарттарын аныктоо боюнча нускоо;  

 

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоо  

20  

16-бөлүк  

Ачык валюта позициялары тууралуу отчет 

А. Ислам каржылоо принциптерине ылайык ишке ашырылган операциялар боюнча ачык валюта позициялары тууралуу күн сайын берилүүчү отчет.  

Б. Ачык валюта позициялары тууралуу чогуу алгандагы күн сайын берилүүчү отчет  

Күн сайын  

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9:00гө чейин  

«Кыргыз Республикасынын аймагында коммерциялык банктар тарабынан ачык валюта позицияларынын жана баалуу металлдардагы ачык позициялардын лимиттерин сактоо тартиби жөнүндө» нускоого карата тиркеме; 

  

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине  

ылайык операцияларды  жүзөгө ашырган 

банктар тарабынан ачык валюта позиция  

лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө нускоо  

21  

17-бөлүк  

Банктын ишеним боюнча тескөө операциялары тууралуу маалыматтар  

Чейрек сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

  

22  

18-бөлүк  

Башка маалыматтар 

А. Активдердин жана милдеттенмелердин ай ичиндеги орточо мааниси 

Б. Банк иши жөнүндө башка маалыматтар  

В. Банктын персоналы жөнүндө 

Г. Эсептер боюнча көбүрөөк жүгүртүүгө ээ кардарлар боюнча маалыматтар  

Д.Финансылык чалгындоо кызматына жөнөтүлгөн билдирүүлөрдүн саны жана суммасы жөнүндө маалыматтар   

Ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

  

 

 

Е. Коммерциялык банктар проблемалуу кредиттер боюнча карыздын ордун жабуунун эсебине баланска кабыл алынган башка менчик (кыймылсыз мүлк) боюнча маалыматтар  

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

 

Ж. Мамлекеттик ишканалардын, мамлекеттик катышуу үлүшүнө ээ чарба жүргүзүүчү субъекттердин, мамлекеттик бийлик органдарынын эсептериндеги акча каражаттардын калдыгы боюнча маалымат 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

 

З. Жекече негизде белгиленгендерди кошо алганда, колдонуудагы кредиттер жана депозиттер боюнча максималдуу жана минималдуу пайыздык чен боюнча маалымат 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде   

 

»; 

- 2-тиркеменин: 

6.А., 6.Б., 6.В., 6.Г., 7.А., 7.Б., 7.В., 7.Г. жана 18.З- бөлүктөрү төмөнкү редакцияда берилсин: «Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

 

6.А-БӨЛҮК. МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (сом түрүндө)  

(миң сом) 

Статьянын аталышы  

Бардыгы болуп   

(3 жана 5 тилкелердин суммасы)  

Күндөлүк активдер  

өөнөтү өткөрүлбөгөн )  

Реструктуриза-цияланган активдер 

Бардыгы болуп, мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер  

1 күндөн 29 күнгө чейин  

30 күндөн 59 күнгө чейин  

60 күндөн 89 күнгө чейин  

90 күндөн 119 күнгө чейин  

120 күндөн 179 күнгө чейин  

180 күндөн 359 күнгө чейин  

360  күн жана андан жогору  

Бардыгы болуп, чегербөө статусундагы кредиттер  

10 

11 

12 

13 

1. Кредиттер жана финансы-кредит уюмдары менен ишке ашырылган башка операциялар:  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

а) кредиттер, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

в) башка банктардагы депозиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

2. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

а) өнөр жайга кредиттер   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

г) курулушка кредиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

д) ипотекалык кредиттер   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

е) жеке адамдар  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

ж) башка кредиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

4. Башка активдер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

5. Жыйынтыгында, активдер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

Маалымат үчүн: бардыгы болуп, реструктуризацияланган кредиттердин саны 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

Аткаруучу___________________ кол тамгасы  _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

6.Б-БӨЛҮК. МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ  (чет өлкө валютасында)  

 

  

(миң сом)   

 Статьянын аталышы  

Бардыгы болуп   

(3 жана 5 тилкелердин суммасы)  

Күндөлүк активдер  

өөнөтү өткөрүлбөгөн )  

Реструктуриза-цияланган активдер 

Бардыгы болуп, мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер  

1 күндөн 29 күнгө чейин  

30 күндөн 59 күнгө чейин  

60 күндөн 89 күнгө чейин  

90 күндөн 119 күнгө чейин  

120 күндөн 179 күнгө чейин  

180 күндөн 359 күнгө чейин  

360  күн жана андан жогору  

Бардыгы болуп, чегербөө статусундагы кредиттер  

10 

11 

12 

13 

1. Кредиттер жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар:  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

а) кредиттер, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен ишке ашырылган РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

в) башка банктардагы депозиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

2. Кардарларга кредиттер жана финансылык ижара: 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

а) өнөр жайга кредиттер   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

г) курулушка кредиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

д) ипотекалык кредиттер   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

е) жеке адамдар  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

ж) башка кредиттер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

4. Башка активдер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

5. Жыйынтыгында, активдер  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

Маалымат үчүн: бардыгы болуп, реструктуризацияланган кредиттердин саны 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

Аткаруучу _______________________ кол тамгасы ___________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

6.В-БӨЛҮК «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» АЛКАГЫНДА БАНКТЫН МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕРИ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (сом түрүндө)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп   

(3 жана 5 тилкелердин суммасы)  

 Күндөлүк активдер 

өөнөтү өткөрүлбөгөн)  

Реструктуризацияланган активдер 

Бардыгы болуп, мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер  

1 күндөн 29 күнгө чейин  

30 күндөн 59 күнгө чейин  

60 күндөн 89 күнгө чейин   

90 күндөн 119 күнгө чейин   

120 күндөн 179 күнгө чейин  

180 күндөн 359 күнгө чейин  

360  күн жана андан жогору  

Бардыгы болуп, чегербөө статусундагы кредиттер  

10 

11 

12 

13 

1. Каржылоо жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) каржылоо, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен ишке ашырылган РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) өнөр жайга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл-чарбага, даярдоого жана кайра иштетүүгө  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка каржылоо  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Бардыгы болуп, активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Маалымат үчүн: Реструктуризацияланган активдердин саны, бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучу _______________________ кол тамгасы ___________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

6.Г-БӨЛҮК. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» АЛКАГЫНДА БАНКТЫН МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕРИ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (чет өлкө валютасында)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп   

(3 жана 5 тилкелердин суммасы)  

 Күндөлүк активдер 

өөнөтү өткөрүлбөгөн)  

Реструктуризацияланган активдер 

Бардыгы болуп, мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер  

1 күндөн 29 күнгө чейин  

30 күндөн 59 күнгө чейин  

60 күндөн 89 күнгө чейин   

90 күндөн 119 күнгө чейин   

120 күндөн 179 күнгө чейин  

180 күндөн 359 күнгө чейин  

360  күн жана андан жогору  

Бардыгы болуп, чегербөө статусундагы кредиттер  

10 

11 

12 

13 

1. Каржылоо жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) каржылоо, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен ишке ашырылган РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) өнөр жайга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл-чарбага, даярдоого жана кайра иштетүүгө  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка каржылоо  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Бардыгы болуп, активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Маалымат үчүн: Реструктуризацияланган активдердин саны, бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Аткаруучу _______________________ кол тамгасы ___________________________  

 

 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

 

7.АБӨЛҮК. АКТИВДЕРДИ ЖАНА БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИ ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА КЛАССИФИКАЦИЯЛОО 

 

(миң сом)  

Статьянын аталышы  

Бардыгы болуп   

Дисконт  

Бардыгы болуп камдар  

Нормалдуу кредиттер  

Канааттандырарлык кредиттер  

Байкоого алынган кредиттер  

“Жалпы” камдар  

Субстандарттык  

Шектүү  

Жоготуулар  

“Атайы” камдар  

Маалымат үчүн: кредиттердин саны  

Бардыгы болуп 

1 % 

2 % 

2.5 % 

Бардыгы болуп  

5 % 

10 % 

15 % 

Бардыгы болуп 

15 % 

25 % 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

9.1. 

9.2 

10 

11 

12 

13 

1. Кредиттер жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар:  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

а) кредиттер, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар   

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер   

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

в) башка банктардагы депозиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

2. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара: 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

а) өнөр жайга кредиттер   

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер   

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

г) курулушка кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

д) ипотекалык кредиттер   

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

е) жеке адамдар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

ж) башка кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

3. Бардыгы болуп, кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

4. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

5. Банктын активдин ордун жабууга кабыл алган башка менчиги  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

6. Башка активдер   

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

7. Бардыгы болуп, классификацияланууга тийиш болгон активдер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

9. Бардыгы болуп, классификацияланууга тийиш болгон активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

 Аткаруучу___________________ кол тамгасы_______________________________   

 

 

 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет 

 

7.Б-БӨЛҮК. АКТИВДЕРДИ ЖАНА БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИ ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА КЛАССИФИКАЦИЯЛОО (чет өлкө валютасында) 

  

(миң сом)  

Статьянын аталышы  

Бардыгы болуп   

Дисконт  

Бардыгы болуп камдар  

Нормалдуу кредиттер  

Канааттандырарлык кредиттер  

Байкоого алынган кредиттер  

“Жалпы” камдар  

Субстандарттык  

Шектүү  

Жоготуулар  

“Атайы” камдар  

Бардыгы болуп 

1 % 

2 % 

2.5 % 

Бардыгы болуп  

5 % 

10 % 

15 % 

Бардыгы болуп 

15 % 

25 % 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

9.1. 

9.2 

10 

11 

12 

1. Кредиттер жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар:  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

а) кредиттер, банктар жана финансы-кредит мекемелери менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар   

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер   

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

в) башка банктардагы депозиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

2. Башка кардарларга кредиттер жана финансылык ижара  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

а) өнөр жайга кредиттер   

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө кредиттер   

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

г) курулушка кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

д) ипотекалык кредиттер   

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

е) жеке адамдар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

ж) башка кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

3. Бардыгы болуп, кредиттер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

4. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

5. Банктын активдин ордун жабууга кабыл алынган башка менчиги  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

6. Жана башка активдер   

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

7. Бардыгы болуп, классификацияланууга тийиш болгон активдер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

9. Бардыгы болуп, классификацияланууга тийиш болгон активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет  

7.ВБӨЛҮК. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» АЛКАГЫНДА БАНК ТАРАБЫНАН АКТИВДЕРДИ ЖАНА БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕМЕЛЕРДИ ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА КЛАССИФИКАЦИЯЛОО (сом түрүндө)   

 

 

 

 

 

 

(миң сом) 

Статьянын аталышы  

Бардыгы болуп 

Дисконт 

Бардыгы болуп камдар 

Нормалдуу активдер 

Канааттандырарлык активдер 

Байкоо алдындагы активдер 

“Жалпы” камдар 

Субстандарттык 

Шектүү 

Жоготуулар 

“Атайы” камдар 

Маалымат үчүн: ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык берилген активдер боюнча бүтүмдөрдүн саны  

Бардыгы болуп 

1 % 

2 % 

2.5 % 

Бардыгы болуп  

5 % 

10 % 

15 % 

Бардыгы болуп 

15 % 

25 % 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

9.1. 

9.2 

10 

11 

12 

13 

1. Каржылоо жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар: 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

а) каржылоо, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо: 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

а) өнөр жайга  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

г) курулушка  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

д) ипотекага   

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

ж) башка каржылоо 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

3. Бардыгы болуп: 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

4. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

5. Банктын сунушталган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган башка менчиги 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

6. Башка активдер   

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

7. Бардыгы болуп: классификациялануучу активдер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

9. Бардыгы болуп: классификацияланууга тийиш болгон активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ГБӨЛҮК. «ИСЛАМ ТЕРЕЗЕСИ» АЛКАГЫНДА БАНК ТАРАБЫНАН АКТИВДЕРДИ ЖАНА БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕМЕЛЕРДИ ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА КЛАССИФИКАЦИЯЛОО (чет өлкө валютасында)  

 

Статьянын аталышы  

Бардыгы болуп 

Дисконт 

Бардыгы болуп камдар 

Нормалдуу активдер 

Канааттандырарлык активдер 

Байкоо алдындагы активдер 

«Жалпы» камдар 

Субстандарттык 

Шектүү 

Жоготуулар 

«Атайы» камдар 

Бардыгы болуп 

1 % 

2 % 

2.5 % 

Бардыгы болуп  

5 % 

10 % 

15 % 

Бардыгы болуп 

15 % 

25 % 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

9.1. 

9.2 

10 

11 

12 

1. Каржылоо жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар: 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

а) каржылоо, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо: 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

а) өнөр жайга  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

г) курулушка  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

д) ипотекага   

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

е) жеке адамдарга  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

ж) башка каржылоо 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

3. Бардыгы болуп: 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

4. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

5. Банктын сунушталган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган башка менчиги 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

6. Башка активдер   

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

7. Бардыгы болуп, классификациялануучу активдер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

9. Бардыгы болуп, классификациялануучу активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет  

 

18.З-БӨЛҮК. Жекече негизде белгиленгендерди кошо алганда, колдонуудагы кредиттер жана депозиттер боюнча максималдуу жана минималдуу пайыздык чен боюнча маалымат 

Каржылоо боюнча 

Депозиттер боюнча 

Мөөнөттүү  

Талап боюнча төлөнүүчү 

улуттук валютада 

чет өлкө валютасында 

улуттук валютада 

чет өлкө валютасында 

улуттук валютада 

чет өлкө валютасында 

Максималдуу пайыздык чендер 

Минималдуу пайыздык чендер 

Максималдуу пайыздык чендер 

Минималдуу пайыздык чендер 

Максималдуу пайыздык чендер 

Минималдуу пайыздык чендер 

Максималдуу пайыздык чендер 

Минималдуу пайыздык чендер 

Максималдуу пайыздык чендер 

Минималдуу пайыздык чендер 

Максималдуу пайыздык чендер 

Минималдуу пайыздык чендер 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Аткаруучу_______________ 

кол тамгасы: ___________”. 

  

  

  

 

 

 

 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун: 

- 1-тиркеменин: 

1-22-пунктары төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

№ 

Бөлүк 

Аталышы 

Мезгилдүүлүгү 

Сунуштоо мөөнөтү 

Эскертүүлөр жана ченемдик укуктук актыларга шилтемелер 

  

Титулдук баракча 

Ай сайын, чейрек сайын жана жылына бир жолу 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

Биринчи 18 бөлүккө гана кошо тиркелет 

  

Банктын Директорлор кеңешинин, банк Башкармасынын, Шариат кеңешинин мүчөлөрү жөнүндө маалымат 

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген учурда 

  

Банктын айрым кызмат адамдары жөнүндө маалымат 

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген учурда 

  

Банк тууралуу базалык маалымат 

Жылына бир жолу жана өзгөртүүлөр киргизилген учурда 

1-бөлүк 

Баланстык отчет 

А. Активдер 

Б. Милдеттенмелер 

В. Капитал 

Г. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

Д. Банктын башка активдерин жана милдеттенмелерин чечмелөөлөр 

Е. Улуттук банк алдында милдеттенмелер 

Ж. Банктын активдерин өлкөлүк белгиси боюнча жайгаштыруу 

З. Банктын милдеттенмелерин өлкөлүк белгиси боюнча тартуу 

И. Банктын милдеттенмелерин өлкөлүк белгиси боюнча тартуу (чет өлкө валютасында) 

К. Капиталды өлкөлүк белгиси боюнча тартуу 

Л. Кыргыз Республикасынын областтарында тармактар боюнча каржылоо көлөмү 

Ай сайын 

 

 

 

 

 

 

 

Чейрек сайын 

 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде 

  

М. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча тобокелдиктердин деңгээлине жараша сунушталган каржылоону классификациялоо 

Н. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча кардарлардын эсептериндеги акча каражаттарынын көлөмү (тартуу булактары боюнча) 

О. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча банктын башка маалыматтары 

Чейрек сайын 

 

 

Чейрек сайын 

 

Чейрек сайын 

 Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде 

  

2-бөлүк 

Түшкөн пайда, кеткен чыгымдар жана чогуу алгандагы кирешелер жөнүндө отчет 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

  

Түшкөн пайдалар жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет 

А. Операциялар боюнча алынган кирешелер 

Б. Операцияларды ишке ашыруудан келип чыккан чыгашалар 

В. Банктын операциялары боюнча башка кирешелер 

Г. Банктын операциялары боюнча башка чыгашалар 

Д. Башка операциялык жана административдик чыгашалар 

Чогуу алгандагы кирешелер жөнүндө отчет 

3-бөлүк 

Капитал түзүмү  

А. Капитал түзүмүндөгү өзгөрүүлөр 

Б. Банктын акциялары жана башка баалуу кагаздары жөнүндө маалыматтар 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

  

4-бөлүк 

Бөлүштүрүлбөгөн пайдадагы өзгөрүүлөр 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

  

5-бөлүк 

Баалуу кагаздар портфели 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

  

10 

6-бөлүк 

Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер тууралуу маалыматтар 

А. Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер (сом түрүндө) тууралуу маалыматтар 

Б. Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер (чет өлкө валютасында) тууралуу маалыматтар 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

  

11 

7-бөлүк 

Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо 

А. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (сом түрүндө

Б. Активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо (чет өлкө валютасында) 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

  

12 

8-бөлүк 

РППУдагы өзгөрүүлөр 

А. РППУнун эсебинен эсептен алынып салынган жана кайтарылган (мурда эсептен алынып салынган) активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер жөнүндө маалыматтар 

Б Банктарга сунушталган каржылоодон тышкары, сунушталган каржылоо боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр 

В. Каржылоодон айырмаланган активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр 

Г. Банктарга жана башка ФКУларга сунушталган каржылоо боюнча РППУдагы өзгөрүүлөр 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

  

13 

9-бөлүк 

Ири тобокелдиктер жөнүндө маалыматтар 

А. Эң ири тобокелдиктер жөнүндө маалыматтар 

А-1. 15 ири каржылоо булактары, анын ичинде ФКУ жана мамлекеттик мекемелер (Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жана башка мекемелер) боюнча маалыматтар 

Б. Банк-корреспонденттер жөнүндө маалыматтар 

Б-1 Отчеттук күнгө карата абал боюнча корреспонденттик эсептердеги акча каражаттарынын калдыктары боюнча маалыматтар 

В. Банкты тейлөөгө алган брокер/дилер/ депозитарий жөнүндө маалыматтар 

Г. Корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар менен операциялар тууралуу маалыматтар 

Д. Банктын корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар портфели 

Е. Кардарлардын корпоративдик жана мамлекеттик баалуу кагаздар портфели 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде  

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган каржылоонун чектери жөнүндө нускоого карата 1-тиркеме.  

 

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган каржылоонун чектери жөнүндө нускоого карата 2-тиркеме.  

14 

10-бөлүк 

Аффилирленген жактар тууралуу маалыматтар 

А. Аффилирленген жактар менен активдүү операциялар тууралуу кыскача маалымат  

Б. Аффилирленген жактар менен операциялар тууралуу жалпы маалымат 

 

В. Банктын аффилирленген жактары тууралуу маалыматтар  

Ай сайын  

 

 

 

Жарым жылда бир жолу 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 жумуш күнү ичинде 

 

15 

11-бөлүк 

Банк менен байланыштуу жактар тууралуу маалыматтар 

А. Банк менен байланыштуу жактар менен активдүү операциялар тууралуу кыскача маалыма т  

 

 

 

 

 

Б. Банк менен байланыштуу жактар менен операциялар тууралуу жалпы маалымат 

В. Банктын кызмат адамдарынын жакын туугандары тууралуу маалымат 

Г. Банк менен байланыштуу башка жактар тууралуу маалымат 

Д. Банктын кызмат адамдары жана алардын жакын туугандары же банк менен байланыштуу башка жактар контролдукка алган юридикалык жактар тууралуу маалымат  

Ай сайын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жарым жылда бир жолу 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 календардык күн ичинде  

 

 

 

 

 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 календардык күн ичинде  

 

 

16 

12-бөлүк 

Банк активдеринин жана милдеттенмелеринин рыноктогу кирешелүүлүк ченинин өзгөрүүсүнө тийгизиши мүмкүн болгон таасирине талдап-иликтөөлөр жана активдерди/милдеттенмелерди төлөө мөөнөттөрү  

А. Банк активдеринин жана милдеттенмелеринин рыноктогу кирешелүүлүк ченинин өзгөрүүсүнө тийгизиши мүмкүн болгон таасирине талдап-иликтөөлөр 

Чейрек сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 календардык күн ичинде  

  

Б. Активдерди/милдеттенмелерди төлөө мөөнөтү 

Ай сайын 

17 

13-бөлүк 

Кардарлардын суммалар боюнча бөлүнгөн эсептери 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 календардык күн ичинде  

  

18 

14-бөлүк 

Экономикалык ченемдердин сакталышы жана банк капиталынын кошумча запасын колдоо тууралуу маалыматтар («капитал буфери» индекси) 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 календардык күн ичинде  

«Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө» жобого карата № 1-тиркеме 

А. Бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеми сакталгандыгы жөнүндө күндөлүк отчет 

күн сайын  

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00гө чейин 

 

Б. Капитал (жетиштүүлүгүнүн) шайкештигинин экономикалык ченеминин жана ликвиддүүлүк ченеминин сакталышы жөнүндө отчет 

ай сайын  

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 календардык күн ичинде  

В. Жеке адамдар алдында мөөнөттүү эсептер жана башка милдеттенмелер боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеминин сакталышы жөнүндө күндөлүк отчет 

күн сайын  

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00го чейин 

 

Г. Жеке адамдардын талап боюнча төлөнүүчү эсептери боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмүнүн ченеминин сакталышы жөнүндө отчет 

ай сайын  

  

Д. Улуттук банктын талаптарынын аткарылышы жөнүндө отчет 

ай сайын  

  

Е. Кыска мөөнөттүү ликвиддүүлүк ченеминин (К3.2) сакталышы жөнүндө отчет 

жума сайын  

отчеттук жумадан кийинки жуманын алгачкы жумуш күнү саат 9.00го чейин  

Ж. Дароо толукталуучу ликвиддүүлүк (К3.3) ченеминин сакталышы жөнүндө күндөлүк отчет 

күн сайын 

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча саат 9.00го чейин 

19 

15-бөлүк 

Банк капиталын эсептөө 

1. Активдер 

2. Баалуу кагаздар потфели 

3. Каржылоо 

4. Каржылоо (уландысы)/башка активдер 

5. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

6. Субординацияланган карыз 

7. Капитал жана капиталдын шйкештик коэффиценти 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 календардык күн ичинде  

Улуттук банк Башкармасынын токтому менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо жөнүндө» нускоо  

20 

16-бөлүк 

Ачык валюта позициялары жөнүндө отчет 

Күн сайын 

Акыркы операциялык күндүн акырына карата абал боюнча 9.00го чейин 

«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операцияларды жүргүзүүчү банктар тарабынан ачык валюта позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жөнүндө» нускоого карата тиркеме 

21 

17-бөлүк 

Банктын ишеним боюнча тескөө операциялары жөнүндө маалыматтар 

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 календардык күн ичинде  

  

22 

18-бөлүк 

Башка маалыматтар 

А. Активдердин жана милдеттенмелердин ай ичиндеги орточо мааниси 

Б. Банк иши тууралуу башка маалыматтар 

В. Банктын персоналы жөнүндө 

Г. Эсептери боюнча жогору жүгүртүүгө ээ кардарлар жөнүндө маалымат 

Д. Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына жөнөтүлгөн билдирүүлөр саны жана суммасы жөнүндө маалыматтар 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 календардык күн ичинде  

  

 

 

 

Е. Коммерциялык банктар проблемалуу кредиттер боюнча карыздын ордун жабуунун эсебине баланска кабыл алган башка менчик (кыймылсыз мүлк) боюнча маалыматтар  

Чейрек сайын 

Отчеттук чейректен кийинки айдын 5ине чейин  

 

 

 

Ж. Мамлекеттик ишканалардын, мамлекеттик катышуу үлүшүнө ээ чарба жүргүзүүчү субъекттердин, мамлекеттик бийлик органдарынын эсептериндеги акча каражаттардын калдыгы боюнча маалымат 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 5 календардык күн ичинде    

 

 

 

З. Жеке негизде белгиленгендерди кошо алганда, колдонуудагы каржылоо жана депозиттер боюнча максималдуу жана минималдуу үстөк баа боюнча маалыматтар 

Ай сайын 

 

 

»; 

- 2-тиркеменин: 

6.А., 6.Б., 7.А., 7.Б. жана 18.З-бөлүкчөлөрү төмөнкү редакцияда берилсин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___-жылдын «___» ______________ карата абал боюнча 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет  

 

 

 

6.А-БӨЛҮК. МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ (сом түрүндө)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп   

(3 жана 5 тилкелердин суммасы)  

 Күндөлүк активдер 

өөнөтү өткөрүлбөгөн)  

Реструктуризацияланган активдер 

Бардыгы болуп, мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер  

1 күндөн 29 күнгө чейин  

30 күндөн 59 күнгө чейин  

60 күндөн 89 күнгө чейин   

90 күндөн 119 күнгө чейин   

120 күндөн 179 күнгө чейин  

180 күндөн 359 күнгө чейин  

360  күн жана андан жогору  

Бардыгы болуп, чегербөө статусундагы кредиттер  

10 

11 

12 

13 

1. Каржылоо жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) каржылоо, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-операциялары жана кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) өнөр жайга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл-чарбага, даярдоого жана кайра иштетүү ишканаларына  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка каржылоо  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Бардыгы болуп, активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Маалымат үчүн: Реструктуризацияланган активдердин саны, бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Аты-жөнү ________________________ кызмат орду___________________ кол тамгасы _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___-жылдын «___» ______________ карата абал боюнча 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет  

 

 

 

6.Б-БӨЛҮК. МӨӨНӨТҮ ӨТКӨРҮЛҮП ЖИБЕРИЛГЕН АКТИВДЕР ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ  (чет өлкө валютасында)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(миң сом) 

Статьянын аталышы 

Бардыгы болуп   

(3 жана 5 тилкелердин суммасы)  

 Күндөлүк активдер 

өөнөтү өткөрүлбөгөн)  

Реструктуризацияланган активдер 

Бардыгы болуп, мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер  

1 күндөн 29 күнгө чейин  

30 күндөн 59 күнгө чейин  

60 күндөн 89 күнгө чейин   

90 күндөн 119 күнгө чейин   

120 күндөн 179 күнгө чейин  

180 күндөн 359 күнгө чейин  

360  күн жана андан жогору  

Бардыгы болуп, чегербөө статусундагы кредиттер  

10 

11 

12 

13 

1. Каржылоо жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) каржылоо, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-операциялары жана кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

а) өнөр жайга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл-чарбага, даярдоого жана кайра иштетүү ишканаларына  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) курулушка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) ипотекага 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) жеке адамдарга 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) башка каржылоо  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Жана башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. Бардыгы болуп, активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Маалымат үчүн: Реструктуризацияланган активдердин саны, бардыгы болуп 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Аты-жөнү ________________________ кызмат орду___________________ кол тамгасы _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___-жылдын «___» ______________ карата абал боюнча 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет  

 

7.АБӨЛҮК. АКТИВДЕРДИ ЖАНА БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕМЕЛЕРДИ ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА КЛАССИФИКАЦИЯЛОО (сом түрүндө)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(миң сом) 

Статья  

Бардыгы болуп 

Дисконт 

Бардыгы болуп камдар 

Нормалдуу активдер 

Канааттандырарлык активдер 

Байкоо алдындагы активдер 

«Жалпы» камдар 

Субстандарттык 

Шектүү 

Жоготуулар 

«Атайы» камдар 

Маалымат үчүн: ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык берилген активдер боюнча бүтүмдөрдүн саны  

Бардыгы болуп 

1 % 

2 % 

2.5 % 

Бардыгы болуп  

5 % 

10 % 

15 % 

Бардыгы болуп 

15 % 

25 % 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

9.1. 

9.2 

10 

11 

12 

13 

1. Каржылоо жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар: 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

а) каржылоо, банктар жана финансы-кредит уюмдары менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо: 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

а) өнөр жайга  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүүгө  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

в) соодага жана коммерциялык операцияларга  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

г) курулушка  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

д) ипотекага   

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

е) жеке адамдарга  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

ж) башка каржылоо 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

3. Бардыгы болуп: 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

4. Баалуу кагаздарга жана/же капиталга инвестициялар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

5. Банктын сунушталган каржылоонун ордун жабууга кабыл алынган башка менчиги 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

6. Жана башка активдер   

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

7. Бардыгы болуп: классификацияланууга тийиш болгон активдер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

8. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

9. Бардыгы болуп: классификацияланууга тийиш болгон активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

 

Аты-жөнү ________________________ кызмат орду___________________ кол тамгасы _________________________________ 

 

 

20___-жылдын «___» _____________  

карата абал боюнча 

Мезгил-мезгили менен берилүүчү 

регулятивдик банктык отчет  

 

7.ББӨЛҮК. АКТИВДЕРДИ ЖАНА БАЛАНСТАН ТЫШКАРКЫ МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИ ТОБОКЕЛДИК ДЕҢГЭЭЛИ БОЮНЧА КЛАССИФИКАЦИЯЛОО (чет өлкө валютасында)  

(миң сом)  

Статья  

Бардыгы болуп   

Дисконт  

Бардыгы болуп камдар  

Нормалдуу активдер 

Канааттандырарлык активдер 

Көзөмөл алдындагы активдер 

«Жалпы» камдар  

Субстандарттык  

Шектүү  

Жоготуулар  

«Атайы» камдар  

Бардыгы болуп 

1 % 

2 % 

2.5 % 

Бардыгы болуп  

5 % 

10 % 

15 % 

Бардыгы болуп 

15 % 

25 % 

6.1 

6.2 

6.3 

7.1 

7.2 

7.3 

9.1. 

9.2 

10 

11 

12 

1.Каржылоо жана финансы-кредит уюмдары менен башка операциялар: 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

а) каржылоо, банктар жана финансы-кредит мекемелери менен РЕПО-операциялар жана кыска мөөнөттүү операциялар  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

б) башка банктардагы корреспонденттик эсептер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

в) башка банктардагы эсептер 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

2. Башка кардарларга сунушталган каржылоо: 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

а) өнөр жайга  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

б) айыл чарбасына, даярдоого жана кайра иштетүү ишканаларына