Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2017-жылдын 11-октябрындагы  

№ 2017-П-13/44-2-(НПА) 

токтому 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-февралындагы №13/11  

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган,  

аффинаждалган алтындан жана күмүштөн даярдалган өлчөнгөн куймаларды сатуу  

жана кайра сатып алуу бааларын белгилөө жөнүндө» нускоо тууралуу токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө  

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2015жылдын 25-февралындагы №13/11 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган, аффинаждалган алтындан жана күмүштөн даярдалган өлчөнгөн куймалардын сатуу жана кайра сатып алуу бааларын белгилөө жөнүндө» нускоо тууралуу токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр бекитилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган, алтындан жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу бааларын белгилөө жөнүндө» нускоонун: 

7-пунктунун 4-пунктчасындагы таблицанын: 

- 6 жана 7-саптары төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

31,1035 

1, 5 

100,0 

3,0 

»; 

1-тиркеменин: 

таблицасынын 5 жана 6-пункттары төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

31,1035 

1,000 

 

 

 

 

 

1,5 

 

100,0 

3,215 

 

 

 

 

 

3,0 

 

».  

 

2. Юридика башкармалыгы: 

- бул токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жайгаштырылышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

3. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

 

4. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш алып баруу бөлүмү ушул токтом менен түзүмдүк бөлүмдөрдү, областтык башкармалыктарды жана Баткен областындагы өкүлчүлүктү тааныштырсын. 

5. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын.  

 

 

Төрага К. Кулматов