Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2018-жылдын 15-январындагы  

№ 2018-П-14/1-2-(ПС) 

токтому 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4  

өлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр (кошо тиркелет) бекитилсин.  

2. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин токтомдун Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине чагылдырылышы үчүн аны Кыргыз Респубикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

3. Төлөм системалары башкармалыгы бул токтомду белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөртүү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине жөнөтсүн. 

4. Токтом расмий жарыялангандан жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.  

5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы, Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы китебиндеги, Пакеттик клиринг системасындагы жана Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасындагы төлөм коддорунун маалымдамасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизсин.  

6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин, коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

7. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынын төрагасынын орун басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын. 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2018-жылдын 15-январындагы  

№ 2018-П-14/1-2-(ПС)  

токтомуна карата тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген, Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун: 

"Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр" деген 1-бөлүмү төмөнкү редакцияда берилсин: 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

10000000  

МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТКЕ КИРЕШЕ БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР 

11000000  

Салыктык кирешелер  

11100000  

Кирешеге жана пайдага салык 

11110000  

Кирешеге жана пайдага салык 

11111000  

Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы 

11111100 

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы  

11111200 

Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы  

11112000 

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык  

11112100 

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык  

11113000 

Пайдага салык 

11113100 

Пайдага салык 

11113200 

Пайыздарга салык 

11113300 

Алтын ѳндүрүүчү компаниялардын кирешесине салык 

11120000 

Атайын режимдер боюнча салыктар 

11121000 

Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр 

11121100 

Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү салык  

11122000 

Патенттин негизинде салык  

11122100 

Милдеттүү патенттин негизинде салык  

11122200 

Ыктыярдуу патенттин негизинде салык  

11130000 

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөй турган салыктар  

11131000 

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык 

11131100 

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык 

11300000 

Менчикке салык  

11310000 

Мүлккө салык 

11311000 

Кыймылсыз мүлккө салык  

11311100 

Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык  

11311200 

2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык  

11311300 

3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык  

11312000 

Кыймылдуу мүлккө салык 

11312100 

Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык 

11312200 

Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык  

11320000 

Жер салыгы  

11321000 

Жер салыгы  

11321100 

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы 

11321200 

Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы  

11321300 

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы  

11400000 

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар  

11410000 

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар  

11411000 

Кошумча нарк салыгы (КНС) 

11411100 

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө КНС 

11411200 

ЕАЭБге кошулганга чейин Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга КНС 

11411300 

ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга КНС 

11411400 

Үчүнчү өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келүүчү товарларга КНС 

11412000 

Сатуудан салык  

11412100 

Сатуудан салык  

11420000 

Акциз салыгы 

11421000 

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү же сатып өткөрүлүүчү товарларга акциз салыгы 

11421100 

Алкоголдук продукция 

11421110 

Этил спирти  

11421120 

Арак жана ликер-арак ичимдиктери 

11421130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11421140 

Шараптар 

11421150 

Коньяктар 

11421160 

Шампанды кошкондо, көбүрүүчү шарап  

11421170 

Идишке куюлган пиво 

11421180 

Идишке куюлбаган пиво  

11421190 

Шарап даярдалуучу азыктар 

11421200 

Тамеки  

11421210 

Фильтрлүү тамекилер 

11421220 

Фильтрсиз тамеки  

11421230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11421290 

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамеки кошулган заттар 

11421300 

Мунай продуктулары 

11421310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11421320 

Реактивдүү отун 

11421330 

Дизель отуну 

11421340 

Мазут 

11421350 

Май жана газ конденсаты 

11421360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11421400 

Башка акциздик товарлар  

11421410 

Алтын, платина жана күмүштөн жасалган зер буюмдар  

11421420 

Башка акциздик товарлар  

11422000 

ЕАЭБге кошулганга чейин Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы 

11422100 

Алкоголдук продукция 

11422110 

Этил спирти  

11422120 

Арак жана ликер-арак ичимдиктери 

11422130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11422140 

Шараптар 

11422150 

Коньяктар 

11422160 

Шампанды кошкондо, көбүрүүчү шарап  

11422170 

Идишке куюлган пиво 

11422180 

Идишке куюлбаган пиво  

11422190 

Шарап даярдалуучу азыктар 

11422200 

Тамеки  

11422210 

Фильтрлүү тамекилер 

11422220 

Фильтрсиз тамеки  

11422230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11422290 

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамеки кошулган заттар 

11422300 

Мунай продуктулары 

11422310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11422320 

Реактивдүү отун 

11422330 

Дизель отуну 

11422340 

Мазут 

11422350 

Май жана газ конденсаты 

11422360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11422400 

Башка акциздик товарлар  

11422410 

Башка акциздик товарлар  

11423000 

ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы 

11423100 

Алкоголдук продукция 

11423110 

Этил спирти  

11423120 

Арак жана ликер-арак ичимдиктери 

11423130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11423140 

Шараптар 

11423150 

Коньяктар 

11423160 

Шампанды кошкондо, көбүрүүчү шарап  

11423170 

Идишке куюлган пиво 

11423180 

Идишке куюлбаган пиво  

11423190 

Шарапматериалдары 

11423200 

Тамеки  

11423210 

Фильтрлүү тамекилер 

11423220 

Фильтрсиз тамеки  

11423230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11423290 

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамеки кошулган заттар 

11423300 

Мунай продуктулары 

11423310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11423320 

Реактивдүү отун 

11423330 

Дизель отуну 

11423340 

Мазут 

11423350 

Май жана газ конденсаты 

11423360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11423400 

Башка акциздик товарлар  

11423410 

Алтын, платина жана күмүштөн жасалган зер буюмдар  

11423420 

Башка акциздик товарлар  

11424000 

Үчүнчү өлкөдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы  

11424100 

Алкоголдук продукция 

11424110 

Этил спирти  

11424120 

Арак жана ликер-арак ичимдиктери 

11424130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11424140 

Шараптар 

11424150 

Коньяктар 

11424160 

Шампанды кошкондо, көбүрүүчү шарап  

11424170 

Идишке куюлган пиво 

11424180 

Идишке куюлбаган пиво  

11424190 

Шарап даярдалуучу азыктар 

11424200 

Тамеки  

11424210 

Фильтрлүү тамекилер 

11424220 

Фильтрсиз тамекилер 

11424230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11424290 

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамеки кошулган заттар 

11424300 

Мунай продуктулары 

11424310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11424320 

Реактивдүү отун 

11424330 

Дизель отуну 

11424340 

Мазут 

11424350 

Май жана газ конденсаты 

11424360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11424400 

Башка акциздик товарлар  

11424410 

Башка акциздик товарлар  

11460000 

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө башка салыктар  

11461000 

Бонустар 

11461100 

Күйүүчү пайдалуу кендер  

11461110 

Мунай 

11461120 

Күйүүчү газдар 

11461130 

Көмүр 

11461190 

Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер  

11461200 

Металл пайдалуу кендер  

11461210 

Асыл металлдар 

11461220 

Сымап  

11461230 

Сурьма 

11461240 

Калай, вольфрам 

11461290 

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар 

11461300 

Металл эмес пайдалуу кендер  

11461310 

Беттегич таштар 

11461320 

Курулуш куму 

11461330 

Гипс 

11461340 

Акиташ, курулуш ташы 

11461350 

Түстүү таштар (самоцветы) 

11461390 

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер  

11461400 

Жер алдындагы суулар  

11461410 

Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз суулар  

11461420 

Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар  

11461430 

Жылытуу үчүн ысык суулар  

11461440 

Ичүүчү жана техникалык суулар 

11462000 

Роялти 

11462100 

Күйүүчү пайдалуу кендер  

11462110 

Мунай 

11462120 

Күйүүчү газ  

11462130 

Көмүр  

11462190 

Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер  

11462200 

Металл пайдалуу кендер  

11462210 

Асыл металлдар 

11462220 

Сымап  

11462230 

Сурьма 

11462240 

Калай, вольфрам 

11462290 

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар 

11462300 

Металл эмес пайдалуу кендер  

11462310 

Беттегич таштар 

11462320 

Курулуш куму 

11462330 

Гипс 

11462340 

Акиташ, курулуш ташы 

11462350 

Түстүү таштар (самоцветы) 

11462390 

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер  

11462400 

Жер алдындагы суулар  

11462410 

Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн арашан жана тузсуз суулар  

11462420 

Бальнологиялык дарылоо үчүн арашан суулар  

11462430 

Жылытуу үчүн ысык суулар  

11462440 

Ичүүчү жана техникалык суулар 

11462490 

Дагы башка жер астындагы суулар 

11500000 

Эл аралык соода жана тышкы опреация үчүн салыктар 

11510000 

Бажы төлөмдөрү  

11511000 

Ташылып келинген продукциядан бажы төлөмдөрү 

11511100 

Кыргыз Республикасы ЕАЭБ ге кошулганга чейин төлөөгө тийиштүү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11511200 

ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык төлөнгөн жана эсепке алынган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11511300 

Кыргыз Республикасын ЕАЭБге кошулганга чейин төлөөгө тийиш болгон атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11511400 

ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык ЕТТ коюму боюнча төлөнгөн жана эсепке алынган ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11511500 

Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү коюмдары боюнча бажылык төлөмдөр 

11511600 

Чогуу алгандагы бажылык төлөм 

11512000 

Ташылып чыгарылган продукциядан бажы төлөмдөрү 

11512100 

Экспорттук бажы алымы  

11512200 

Экспорттук мезгилдик бажы алымы  

11513000 

Бажылык жыйымдар  

11513100 

Чет өлкөлүк автоташуучулардан жыйым 

11513200 

Бажылык тариздөө үчүн жыйымдар 

11514000 

Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр 

11514100 

Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр 

11515000 

ЕАЭБге башка мүчө мамлекеттердин эсебине чет өлкө валютасындагы которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары токтотулган 

11515100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11515200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11515300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасындагы которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11515400 

Армения Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516000 

ЕАЭБга башка мүчө мамлекеттердин чет өлкө валютасындагы эсептерине чегерилген ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасындагы которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516400 

Армения Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516500 

Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11517000 

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө Протоколго ылайык чет өлкө валютасындагы эсепке которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасындагы которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517400 

Армения Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы эсебине которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517500 

Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы эсебине которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11518000 

Казыналыктын эсебине түшө турган, такталбаган сумма 

11518100 

Казыналыктын эсебине түшө турган, такталбаган сумма 

11520000 

Ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521000 

ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык мүчө мамлекеттерден түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары  

11521100 

Казакстан Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521200 

Беларусь Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521300 

Россия Федерациясынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521400 

Армения Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11522000 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча мүчө мамлекеттердин милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар 

11522100 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар 

11522200 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар 

11522300 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар 

11522400 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армения Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар 

11523000 

ЕАЭБтин бажылык аймагы боюнча бажылык транзиттин бажылык жол-жоболоруна ылайык товарларды ташууда бажы органдарына берилүүчү бажы алымдарын, салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты 

11523100 

Казакстан Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты 

11523200 

Беларусь Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты 

11523300 

Россия Федерациясынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты 

11523400 

Армения Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты  

11524000 

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө Макулдашууга ылайык төлөнгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524100 

Казакстан Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524200 

Беларусь Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524300 

Россия Федерациясынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524400 

Армения Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11525000 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча мүчө-мамлекеттердин милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар 

11525100 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар 

11525200 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар 

11525300 

Атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар  

11525400 

Атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армения Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар 

11526000 

Чет өлкө валютасындагы эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

11526100 

Казакстан Республикасынын чет өлкө валютасындагы эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

11526200 

Беларусь Республикасынын чет өлкө валютасындагы эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

11526300 

Россия Федерациясынын чет өлкө валютасындагы эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

11526400 

Армения Республикасынын чет өлкө валютасындагы эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

11600000 

Башка салыктар жана жыйымдар  

11610000 

Башка салыктар жана жыйымдар  

11611000 

Дагы башка салыктар жана жыйымдар  

11611100 

Республикалык бюджеттин башка салыктары жана жыйымдары 

11611200 

Жергиликтүү бюджетин башка салыктары жана жыйымдары 

12000000 

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр 

12100000 

Социалдык камсыздоого төгүмдөр/чегерүүлөр 

12110000 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111000 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111100 

Камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111200 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111300 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111400 

Эмгекчилердин ден-соолугун чындоо фонду 

12200000 

Социалдык фондунун башка кирешелери 

12210000 

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү 

12211000 

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү 

12211100 

Кызматкерлердин камсыздандыруу төгүмдөрү/чегерүүлөрү 

12211200 

Пенсия төлөө үчүн капиталдаштырылган суммалар 

12211300 

Регресстик талаптарды коюунун натыйжасында иш берүүчүлөрдөн жана жарандардан өндүрүлгөн регрес талаптары  

12211400 

Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча берилген мөөнөтүн узартуу боюнча пайыздар  

12211900 

Камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында эмес жана толук эмес которгондугу үчүн эсептелген туумдар жана айыптар 

12220000 

Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар 

12221000 

Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар 

12221100 

Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар 

12230000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери 

12231000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери 

12231100 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери 

12300000 

ММКФ башка кирешелери  

12310000 

ММКФ башка кирешелери  

12311000 

ММКФ башка кирешелери  

12311100 

Кош төлөм каражаттары 

12311200 

ММК полисин берүүдөн түшүүлөр 

12311300 

Келишимдик милдеттенмелерди тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн саламаттык сактоо уюмдары менен соттук жана соттук эмес тартипте төлөтүп алынган каражаттар  

12311400 

Соттун чечими боюнча келтирилген зыяндын суммасын кошкондо, материалдык, админстративдик, жазык жоопкерчилигине чара көрүүнүн натыйжасында алынган каражаттар 

12311500 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин каражаттарын максаттуу эмес же мыйзамдуу эмес пайдалануунун натыйжасында төлөтүп алынган каражаттар  

12311600 

Милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрдү өз убагында эмес жана толук эмес чегерүү үчүн кошуп эсептелген туумдар жана айып пулдар 

12311700 

Эл аралык уюмдардан, кайрымдуулук фонддордон жана чет өлкөлүк жарандардан түшкөн каражаттар  

12311900 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка кирешелер  

13000000 

Алынган расмий трансферттер 

13100000 

Чет өлкөдөн алынган трансферттер 

13110000 

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнөн түшкөн трансферттер 

13111000 

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнөн түшкөн трансферттер 

13111100 

Учурдагы  

13111200 

Капиталдык  

13120000 

Эл аралык уюмдардан түшкөн трансферттер 

13121000 

Эл аралык уюмдардан түшкөн трансферттер 

13121100 

Учурдагы  

13121200 

Капиталдык  

13300000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери 

13320000 

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер 

13321000 

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер 

13321100 

Теңөөчү трансферттер 

13321200 

Максаттуу трансферттер 

13330000 

Республикалык бюджеттен мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери менен алынган каражаттар  

13331000 

Республикалык бюджеттен Социалдык фонддун бюджетине алынган каражаттар 

13331100 

Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү 

13331210 

Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар 

13331220 

Алыскы барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар  

13331230 

Көп балалуу энелерге жана тубаса майып балдардын энелерине жеңилдетилген пенсиялар 

13331300 

Калктын айрым категориялары боюнча пенсиялар 

13331400 

600 Аскер кызматкерлеринин пенсиялары 

13331500 

Аскер кызматкерлерин курман болгон, майып болгон учурларда аларды мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу 

13331600 

Электр энргиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөмдөр  

13331700 

Чернобыль АЭСте авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, эмгектик мертинүү боюнча компенсациялык төлөмдөр  

13331800 

Пенсияларга үстөк акылар 

13332000 

Республикалык бюджеттен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине алынган каражаттар  

13332100 

Республикалык бюджеттен мамлекеттик базалык медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар  

13332200 

Республикалык бюджеттен 16 жашка чейинки балдардын милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар  

13332300 

Республикалык бюджеттен пенсионерлердин милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар  

13332400 

Республикалык бюджеттен социалдык жөлөк пул алуучулардын жана бала кезинен майып адамдардын милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар  

13332500 

Республикалык бюджеттен баштапкы кесиптик окуу жайлардын студенттеринин, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын студенттеринин, орто жанан жогорку кесиптик окуу жайлардын студенттери 21 жаш куракка чыкканга чейин милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар  

13332600 

Республикалык бюджеттен калкты жумуш менен камсыз кылуу боюнча мамлекеттик кызматында расмий катталган жумушсуз жарандардын милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар  

13332700 

Республикалык бюджеттен мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматкерлеринин, офицерлердин, прапорщиктердин, мөөнөттөн тышкаркы кызматтын аскер кызматкерлеринин, аял-аскер кызматкерлеринин милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар  

13332800 

Республикалык бюджеттен соттун чечимин аткаруу боюнча компенсацияларды төлөө үчүн алынган каражаттар 

13332900 

Республикалык бюджеттен алынган башка каражаттар 

13340000 

ММКФнын камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341000 

Кыргыз республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөөчүлөр тарабынан төлөнүүчү төгүмдөр, камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341100 

Кыргыз республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөөчүлөр тарабынан төлөнүүчү төгүмдөр, камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341200 

Жумуш берүүчүлөрдү милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341300 

Жеке эмгек ишинде иштегендерди милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341400 

Айыл чарба өндүрүүчүлөрүн милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341900 

Категориялар боюнча бөлүнбөгөн милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13350000 

Социалдык фонддун бюджетинен алынган каражаттар  

13351000 

Социалдык фонддун бюджетинен алынган каражаттар  

13351100 

Социалдык фонддун бюджетинин милдеттүү медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар  

14000000 

Салыктык эмес кирешелер  

14100000 

Менчиктен жана пайыздардан кирешелер 

14110000 

Пайыздар  

14111000 

Депозиттер боюнча пайыздар  

14111100 

КР Улуттук банкында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча пайыздар 

14111200 

КР коммерциялык банктарында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча пайыздар 

14111300 

Социалдык фонддун убактылуу бош акча каражаттарын МБКга, Улуттук банктын ноталарына, кыска мөөнөттүү депозиттерге жайгаштыруу боюнча пайыздар 

14111400 

Коммерцялык банктардын эсептериндеги Социалдык фонддун жана МТПФ акча каражаттарынын калдыгына эсептелген пайыздар 

14111500 

Пенсиялык топтомо каражаттарын депозитке, мамлекеттик баалуу кагаздарга, кыргыз эмитенттеринин облигацияларына жана ипотекалык баалуу кагаздарга жайгаштыруу боюнча эсептелген пайыздар  

14111600 

КР чет өлкө мекемелери тарабынан барган мамлекетин коммерциялык банктарында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча пайыздары 

14112000 

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14112100 

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14112200 

Мамлекеттик башкаруунун башка секторлорунан берилген ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар чагылдырылат  

14120000 

Дивиденддер жана пайда 

14121000 

Дивиденддер 

14121100 

Мамлекеттик акциялардын пакетине кошуп эсептелген дивиденддер 

14121200 

Социалдык фондго таандык болгон ишканалардын акциялары боюнча дивиденддер жана аларды сатуудан кирешелер 

14122000 

Пайда  

14122100 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы 

14122200 

Мамлекеттик ишканалардын пайдасы  

14150000 

Ресурстарды пайдалану, чалгындоо жана ижара акысы 

14151000 

Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду чалгындоо, колдонуу жана иштетүү укугу үчүн акы 

14151100 

Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштетүү укугу үчүн акы 

14151200 

Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы 

14152000 

Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы 

14152100 

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы  

14152200 

Жайыт ижарасы үчүн акы  

14152300 

Айыл чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын ордун толтуруудан республикалык бюджетке төлөм  

14152400 

Алынбай калган пайданын ордун толтуруудан жергиликтүү бюджетке төлөм  

14152600 

Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы 

14152700 

Токой ресурстарын жана өсүмдүктөрдү, жаныбарларды жана козу карындарды пайдалангандыгы үчүн акы 

14152800 

Суу ресурстарын жана суу объекттерин пайдалангандыгы үчүн акы  

14152900 

Жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн дагы башка төлөмдөр 

14153000 

Курчап турган чөйрөнү булгагандыгы үчүн төлөм 

14153100 

Курчап турган чөйрөнү булгагандыгы үчүн төлөм 

14200000 

Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер 

14210000 

Мүлк ижарасы үчүн акы  

14211000 

Мүлк ижарасы үчүн акы  

14211100 

Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы 

14211200 

Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы 

14211900 

Дагы башка мүлк ижарасы үчүн акы  

14212000 

Материалдык эмес активдердин ижарасы үчүн акы 

14212100 

Радио жыштыктарын пайдалануу укугуна сынак өткөрүүдөн түшүүлөр 

14220000 

Административдик жыйымдар жана төлөмдөр 

14221000 

Төлөмдөр 

14221100 

Лицензия үчүн төлөм 

14221200 

Сертификаттар жана башка уруксат берүү документтери үчүн төлөм 

14221300 

Лотерея ишин жүргүзүү укугу үчүн төлөм 

14221500 

Аскер кызматынын түрлөрүн өтөгөндүгү үчүн төлөмдөр жана мөөнөттүү аскер кызматынын ордуна сунушталуучу жыйымдар  

14221600 

Байланыш тармагын өнүктүрүүгө чегерүүлөр  

14221700 

Радиожыштык спектрин пайдалануу үчүн төлөм 

14221800 

Баалуу металлдардан жасалган зер жана башка турмуш-тиричилик буюмдарын сыноо жана эн тамгалоо  

14221900 

Дагы башка төлөмдөр  

14222000 

Мамлекеттик алымдар 

14222100 

Каттоо органдары тарабынан алына турган мамлекеттик алым 

14222200 

Юстиция органдары тарабынан алына турган мамлекеттик алым 

14222300 

Сот органдары тарабынан алына турган мамлекеттик алым  

14222400 

Патенттик алым 

14222500 

Декларациялоодо нотариалдык аракеттерди жасагандыгы үчүн алынуучу мамлекеттик алым  

14222900 

Мамлекеттик башка алымдар 

14223000 

Бир жолку декларациялык төлөм 

14223100 

Бир жолку декларациялык төлөм 

14224000 

Жыйымдар 

14224100 

Мамлекеттик каттоо үчүн жыйымдар 

14224200 

Калктуу пункттардын таштандысын чыгаруу үчүн төлөм 

14224300 

Автотранспортту парковкалоо жана автотоктотмо үчүн жыйымдар 

14224400 

Этил спирти жана алкоголдук продукцияларды өндүрүү жана жүгүртүү боюнча жыйымдар 

14224500 

Таразага тартуу, өлчөө, өткөрүү жана жүрүү үчүн жыйымдар 

14224900 

Дагы башка жыйымдар 

14230000 

Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр  

14231000 

Медициналык кызмат көрсөтүүлөр 

14231100 

Амбулатордук деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардам көрсөтүү үчүн акы  

14231200 

Амбулатордук деңгээлде дарылоо иш чараларын жүргүзүү үчүн акы  

14231300 

Стационарды алмаштыруучу бөлүмдөрдө медициналык жардам көрсөтүү үчүн акы 

14231400 

Адистештирилген стационарларда медициналык жардам көрсөтүү үчүн акы 

14231600 

Стоматологиялык жардам көрсөтүү үчүн акы 

14231700 

Дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык жумуштарды жүргүзгөндүгү үчүн акы 

14231800 

Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрлөрүн көрсөткөндүгү үчүн акы (белгиленген квотадан ашык) 

14231900 

Классификацияланбаган медициналык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы 

14232000 

Билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр 

14232100 

Окуу жайларында сунушталган билим үчүн акы (ЖОЖ, КТО, ООЖ) 

14232200 

Жалпы билим берүүчү мектептердин бүтүрүүчүлөрүн - өзгөчө үлгүдөгү документтерди алууга талапкерлерди тестирлөөнү жүргүзүү акысы 

14232300 

Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен түшүүлөр, жатаканаларда, мейманканаларда жашоо акысы 

14232400 

Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү акысы 

14232500 

Окутуу программаларын, курстарды, семинарларды, конференцияларды уюштуруу жана жүргүзүү үчүн акы 

14232600 

ЖОЖго чейин, ЖОЖдон киийн жана кошумча билим берүүнү көрсөтүү үчүн акы  

14232700 

Театралдык оюндарды көргөзгөндүгү үчүн акы 

14232800 

Маданият мекемелеринин залдарын жана имараттарын, ошондой эле жабдууларын жана шаймандарын бергендиги үчүн акы  

14232900 

Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы 

14233000 

Социалдык кызмат көрсөтүүлөр 

14233100 

Чет өлкөдө ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү үчүн акы 

14233200 

Чет өлкөлүк жумушчу күчтү ишке тартуу жана ишке уруксат берүү үчүн акы 

14233300 

Интернет-журналда илимий статьяларды жарыялоо үчүн акы 

14233400 

Жолугушууга бөлмөлөрдү берүү үчүн акы 

14233500 

Ден-соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ден-соолукту чындоо үчүн санаториялык-курорттук жолдомолорду бергендиги үчүн акы 

14233600 

Протездик-ортопедиалык буюмдарды даярдоо жана берүү үчүн акы 

14233900 

Классификацияланбаган социалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы  

14234000 

Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башка документтерди берүү кызматтары  

14234100 

Байланыш жабдууларына жана кызмат көрсөтүүлөрүна ылайык келүү сертификатын берүү үчүн акы  

14234200 

Аскерге милдеттүүлөргө, аскер кызматчыларына аскердик-эсепке алуу документтеринин дубликаттарын берүүгө акы  

14234300 

Диплом/аттестатты берүү, илимий даражаны ыйгаруу жана илимий билимдерди ыйгаруу жөнүндө документтерди нострификациялоо үчүн акы 

14234400 

Маалымдамаларды, күбөлүктөрдү, ишеним каттын жана полистин дубликатын берүү акысы  

14234500 

Лабораториялардын, продукцияны, персоналды жана башкалардын компетенттүүлүгүн ырастоо үчүн акы 

14234600 

Сертификаттарды берүү акысы 

14234700 

Апостиль коюу үчүн акысы 

14234900 

Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүү боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөргө акы 

14235000 

Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

14235100 

Табыштамалар жана келишимдер боюнча дезинфекциялык каражаттардын активдүүлүгүн аныктоо үчүн төлөм  

14235200 

Пландан тышкары иштерди жүргүзүү үчүн акы  

14235300 

Экспертиза жана изилдөө жүргүзүү үчүн акы 

14235400 

Тестирлөөнү жана билимдерди текшерүүнү жүргүзүү акысы 

14235500 

Талдоо жана изилдөө жүргүзүү акысы 

14235600 

Ветеринардык жана клиникалык кароо акысы  

14235700 

Табыштамалар жана келишимдер боюнча санитардык-эпидемиологиялык экспертиза жүргүзүү  

14235800 

Жеке жана юридикалык жактардын табыштамалары боюнча ветеринардык дары каражаттарынын натыйжалуулугуна жана коопсуздугуна экспертиза жүргүзүү  

14235900 

Классификацияланбаган изилдөө,талдоо,баалоо жана экспертиза боюнча кызмат көрсөтүүнүн акысы 

14236000 

Маалымат берүү жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү  

14236100 

Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча маалымат сунуштоо акысы 

14236200 

Статистикалык байкоолорду жүргүзүү, статистикалык маалыматты берүү акысы  

14236300 

Маалыматты издөө, тандоо жана берүү акысы  

14236400 

Ар кандай иш чараларды уюштуруу, жүргүзүү акысы  

14236500 

Документтерди убактылуу пайдаланууга берүү акысы  

14236600 

Документтерди тариздөө жана жарандарды документтөө акысы  

14236700 

Геологиялык маалыматтык ресурстарды пайдаланууга берүү 

14236800 

Илимий-техникалык адабиятты жана документацияларды сканерлөө жана көчүрмөлөө  

14236900 

Маалымат берүү жана басып чыгаруу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы  

14237000 

Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу  

14237100 

Зыянкечтерге каршы химиялык жана биологиялык тазалоо акысы  

14237200 

Карантин алдындагы продуктуларды, каражаттарды жана имараттарды зыянсыздандыруу  

14237300 

Карантин изоляторунда жаныбарларды багуу акысы  

14237400 

Товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык коштоп жүрүү акысы  

14237500 

Документтерди даярдоо, кабыл алуу жана сактоо акысы  

14237600 

Келишимдер боюнча объектилерди кайтаруу жана коопсуздугун камсыз кылуу акысы  

14237700 

Бат күйүп кетме, күчтүү таасирдүү, уулу заттарды коштоп жүрүү акысы  

14237800 

Буйрутмачынын демилгеси боюнча документтерди, ошондой эле мекемелер үчүн иштердин жеке жана тармактык номенклатурасын мамлекеттик сактоого өткөрүп берүүгө даярдоо 

14237900 

Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы  

14238000 

Кызмат көрсөтүүнүн башка түрлөрү 

14238100 

Суу пайдалануучуларына сууну жеткирүү акысы  

14238200 

Өзгөчө кайтарылган жаратылыш аймактарга кирүү акысы  

14238300 

Жыгачты жана отургузулуучу көчөттөрдү саткандыгы үчүн акысы  

14238400 

Эл аралык патенттик классификация боюнча теманы классификациялоо акысы  

14238500 

Диссертациялардын авторефераттарын индекстөө акысы  

14238600 

Короо-жай курулмаларын орнотуу жана эксплуатациялоо үчүн схема картасын иштеп чыгуу акысы  

14238700 

Өткөрүү-техникалык, суу астында ишти жана дайвингди уюштуруу жана жүргүзүү акысы  

14238800 

Иш-чараларды форматтан тышкары өткөрүү жана уюштуруу үчүн төлөм  

14238900 

Кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган түрлөрү үчүн акы  

14239000 

Дагы башка түшүүлөр 

14239100 

Камкорчулук төгүмдөрү 

14239200 

Биргелешкен илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн эл аралык институттардан чегерүүлөр 

14239300 

Жеке өндүрүш товарларын сатуудан түшкөн каражаттар 

14239400 

Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин келишим негизинде көрсөтүлгөн ведомство аралык кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөткөндүк үчүн төлөм 

14239500 

Жогору жана төмөн турган мекемелерден чегерүүлөр 

14239900 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү категорияга таандык дагы башка түшүүлөр 

14300000 

Айыптар, санкциялар, конфискациялар 

14310000 

Административдик айыптар,санкциялар, конфискациялар  

14311000 

Административдик айыптар,санкциялар, конфискациялар  

14311100 

Административдик айыптар 

14311200 

Ашкереленген контрабанданы сатып өткөрүүдөн түшүүлөр 

14311300 

Конфискацияланган мүлктү сатып өткөрүүдөн түшүүлөр 

14311400 

Контролдук-көзөмөл чараларын жүргүзүүдөн түшүүлөр 

14311500 

Экономикалык кылмыштар боюнча келтирилген зыяндын ордун толтуруу акысы 

14311600 

Экологиялык зыяндын ордун толтуруу акысы 

14311700 

Айыл чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын ордун толтуруу 

14400000 

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар  

14410000 

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар  

14411000 

Учурдагы 

14411100 

Учурдагы жардам 

14412000 

Капиталдык 

14412100 

Капиталдык жардам 

14500000 

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14510000 

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14511000 

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14511100 

Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер  

14511200 

Курстук пайда/чыгым 

14511400 

Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр 

14511900 

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14512000 

Пенсиялык топтоолордун түшүшү" элементи менен толукталсын 

14512100 

МТПФга башкаруучу компаниялардан пенсиялык топтомо каражаттарынын түшүшү 

"Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча төлөмдөр" 2-бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

20000000 

МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТТЕН ЧЫГАШАЛАР БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР 

21000000 

Кызматкерлердин эмгек акысы 

21100000 

Маяна 

21110000 

Маяна 

21111000 

Туруктуу кызматкерлердин маянасы 

21111100 

Негизги маяна 

21111200 

Yстөк акы 

21111300 

Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар 

21112000 

Убактылуу кызматкерлердин маянасы 

21112100 

Контракт же убактылуу негизде жалданган кызматкерлер 

21200000 

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү 

21210000 

Социалдык Фондго төгүмдөр 

21211000 

Социалдык Фондго төгүмдөр 

21211100 

Пенсиялык фондго төгүмдөр 

21211200 

Медициналык камсыздандыруу фондуна төгүмдөр 

22000000 

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу 

22100000 

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу 

22110000 

Кызматтык кыдырууларга чыгашалар 

22111000 

Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары 

22111100 

Транспорттук чыгашалар 

22111200 

Мейманкана чыгашасы 

22111300 

Суткалык чыгаша 

22112000 

Чет өлкөгө иш-сапарга чыгашалар 

22112100 

Транспорттук чыгашалар 

22112200 

Мейманкана чыгашасы 

22112300 

Суткалык чыгаша 

22120000 

Байланыш кызматын көрсөтүү 

22122000 

Байланыш кызматын көрсөтүү 

22122100 

Телефондук кызмат көрсөтүү жана факсимилдик байланыш 

22122200 

Уюлдук байланыш кызматын көрсөтүү 

22122300 

Фельдъегердик байланыш кызматын көрсөтүү 

22122400 

Почтолук байланыш кызматын көрсөтүү 

22122500 

Телерадиопрограммаларды трансляциялоо боюнча кызмат көрсөтүүгө акы 

22122900 

Дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү 

22130000 

Ижара акысы 

22131000 

Ижара акысы 

22131100 

Имараттардын жана жайлардын ижарасы 

22131200 

Жабдуулар жана шаймандар ижарасы 

22131300 

Транспорт каражаттарынын ижарасы 

22131900 

Дагы башка мулктердун ижарасы 

22140000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

22141000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

22141100 

Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар 

22141200 

Запастык бөлүктөрдү алуу 

22141300 

Транспорт каражаттарын тейлөө 

22141900 

Дагы башка транспорт кызматын көрсөтүү 

22150000 

Дагы башка товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу 

22151000 

Дагы башка кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу 

22151100 

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу 

22151200 

Консультанттардын кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу  

22151400 

Маалымат технологияларынын тармагындагы тейлөө кызматтары 

22152000 

Мулктү күтүү жагында кызмат көрсөтүүлөр 

22152100 

Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызматы 

22152200 

Тарых жана маданият эстеликтерин реставрациялоо 

22152900 

Имарат, жайларды жана мүлктөрду күтүүнүн дагы башка кызматтары 

22153000 

Мамлекеттик кызматчыларды жана калкты окутуу чыгымдары 

22153100 

Мамлекеттик кызматчыларды окутуу чыгымдары 

22153200 

Кыска мөөнөттүү негизде кесиптик техникалык билим беруу окуу жайларында улуу муундагы адамдарды окутуу жана кайра окутуу 

22153300 

Адистерди окутуу жана кайра окутуу чыгашалары 

22154000 

Башка тейлөө кызмат көрсөтүүлөрүна төлөөгө байланышкан чыгымдар 

22154100 

Өкүлчүлүк чыгашалары 

22154200 

Бланктарды, медалдарды, төш белгилерди даярдоо үчүн чыгымдар 

22154300 

Маалыматтык-коммуникациялык кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөтүүгө акы  

22154900 

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү 

22160000 

Саламаттыкты сактоо системасында бирдиктуу статья менен берилген чыгашалар,  

22161000 

Саламаттыкты сактоо системасында бирдиктуу статья менен берилген чыгашалар,  

22161100 

Саламаттыкты сактоо системасында бирдиктуу статья менен берилген чыгашалар,  

22170000 

Медициналык товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу 

22171000 

Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды сатып алуу 

22171100 

Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды сатып алуу 

22171200 

Инсулин жана инсулиндүү препараттарды сатып алуу 

22171300 

Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, ветеринардык каражаттарды жана кызматтык жаныбарларга керектүү препаратарды сатып алуу 

22172000 

Медициналык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга байланышкан чыгымдар 

22172100 

Лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдү сатып алуу үчүн чыгымдар 

22180000 

Тамак-аш азыктарын сатып алуу 

22181000 

Тамак-аш азыктарын сатып алуу 

22181100 

Тамак-аш азыктарын сатып алуу 

22181200 

Тамак-аш азыктарына төлөмдөрдү компенсациялоо 

22181300 

Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, кызматтык жаныбарларга жем сатып алуу 

22181400 

Тамак-аш боюнча үлүшкө төлөгөө чыгымдар 

22190000 

Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү беренелер тарабынан берилген чыгымдар 

22191000 

Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү беренелер тарабынан берилген чыгымдар 

22191100 

Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү беренелер тарабынан берилген чыгымдар 

22200000 

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу  

22210000 

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22211000 

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22211100 

Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22211200 

Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22211300 

Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22220000 

Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 

22221000 

Учурдагы чарбалык максаттар учун буюмдарды жана материалдарды алуу 

22221100 

Камсыз кылууларды алуу 

22221200 

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу  

22230000 

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо  

22231000 

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо  

22231100 

Кийимдерди жана башка формалык жана атайын формалуу кийимдерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо  

22240000 

Көмүрдү жана отундун башка түрлөрүн сатып алуу 

22241000 

Көмүрдү жана отундун башка түрлөрүн сатып алуу 

22241100 

Таш көмүрдү сатып алуу 

22241200 

Отундун башка түрлөрүн сатып алуу 

22250000 

Күзөт кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу  

22251000 

Күзөт кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу  

22251100 

Мекемеден сырткары күзөттүн тейлөө кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу 

22251900 

Башка күзөт кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу  

22260000 

Тындыруу боюнча банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгашалар  

22261000 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгашалар  

22261100 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө байланышкан каржы кызматтары 

22261200 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөөгө байланышкан башка кызматтары 

22261300 

Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин тейлөө боюнча Улуттук банктын, коммерциялык банктардын жана финансы-кредиттик мекемелердин кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөө 

22270000 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөөгө чыгымдар  

22271000 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөөгө чыгымдар чыгымдарга  

22271100 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөө чыгымдары 

22271200 

Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөө боюнча коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөө чыгымдары 

22272000 

Пенсияларды жана жөлөкпулдарды төлөө боюнча почта кызмат көрсөтүүлөрүнө акы төлөө боюнча чыгымдар 

22272100 

Пенсияларды жана жөлөкпулдарды төлөө боюнча "Кыргызпочтасы" МИ кызмат көрсөтүүлөрүна акы төлөөгө чыгымдар.кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөө чыгымдары 

22272200 

Пенсиянын топтоо бөлүгүн төлөө боюнча "Кыргызпочтасы" МИ кызмат көрсөтүүлөрүнө акы төлөөгө чыгымдар. 

22300000 

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр 

22310000 

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр 

22311000 

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр 

22311100 

Сууга акы  

22311200 

Электр энергиясына акы  

22311300 

Жылуулук энергиясына акы  

22311400 

Газга акы  

22350000 

Башка коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы  

22351000 

Башка коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы  

22351100 

Лифтти колдонуу үчүн акы  

22351200 

Унаа токтотуучу жайлардын жана гараждардын ижарасына акы  

22351900 

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы  

24000000 

Пайыздар 

24100000 

Резидент эместерге пайыздар 

24110000 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24111000 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24111100 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24200000 

Мамлекеттик башкаруу секторунан тышкары резиденттерге төлөнүүчү пайыздар 

24210000 

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211000 

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211100 

Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211200 

Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24220000 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө 

24221000 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө 

24221100 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө 

24300000 

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздар 

24310000 

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

24311000 

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

24311100 

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

25000000 

Субсидиялар 

25100000 

Мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25110000 

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25111000 

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25111100 

Каржылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25120000 

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25121000 

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25121100 

Каржылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25200000 

Менчик ишканаларга субсидиялар 

25210000 

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар 

25211000 

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар 

25211100 

Каржылык эмес менчик ишканаларга субсидиялар 

25220000 

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар 

25221000 

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар 

25221100 

Каржылык менчик ишканаларга субсидиялар 

26000000 

Гранттар жана төгүмдөр 

26100000 

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө гранттар 

26110000 

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26111000 

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26111100 

Чет өлкөлүк мамлекеттер өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26120000 

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26121000 

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26121100 

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26200000 

Эл аралык уюмдарга гранттар 

26210000 

Эл аралык уюмдарга учурдагы төгүмдөр 

26211000 

КМШ алкагында эл аралык уюмдарга жана бирикмелерге төгүмдөр 

26211100 

Эл аралык уюмдарга төгүмдөр 

26211200 

КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр 

26211300 

КР ЖӨБ органдарынын ассоциациясы, союздарына төгүмдөр 

26211900 

Дагы башка кайтарымсыз которуулар 

26220000 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26221000 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26221100 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26300000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине гранттар 

26310000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы гранттар 

26311000 

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер 

26311100 

Теңөөчү трансферттери 

26311200 

Максаттуу трансферттери 

26313000 

Социалдык фондго бөлүнгөн каражаттар  

26313100 

Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү 

26313210 

Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар 

26313220 

Алыскы барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн  

26313230 

Көп балалуу энелерге жана тубаса майып балдардын энелерине пенсиялар 

26313300 

Калктын айрым категориялары боюнча пенсиялар 

26313400 

Аскер кызматкерлеринин пенсиялары  

26313500 

Аскер кызматкерлеринин курман болуусунда, майыптык алуусунда милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу 

26313600 

Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөмдөр 

26313700 

Чернобыль АЭСте авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, эмгектик мертинүү боюнча компенсациялык төлөмдөр  

26313800 

Пенсияларга үстөк акылар 

26314000 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине берилүүчү каражаттар 

26314100 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине берилүүчү каражаттар 

26315000 

Социалдык фондунун бюджетинен берилүүчү каражаттар 

26315100 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине берилүүчү каражаттар 

26315200 

Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондунун каражаттарын бөлүштүрүү боюнча ыйгарым укукуктуу органга берилүүчү каражаттар 

26315300 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна берилүүчү каражаттар 

26320000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

26321000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

26321100 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

27000000 

Социалдык жөлөк пулдар жана төлөмдөр 

27100000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул 

27110000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул 

27111000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул 

27111100 

Калкты социалдык камсыздандыруу боюнча төлөмдөр 

27111200 

Пенсионердин сөөгүн коюуга жөлөкпул  

27111300 

Аскер кызматкерлерине пенсиялар 

27111400 

Аскер кызматкерлери каза болгондо, майыптык алганда мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу боюнча төлөмдөр 

27111500 

Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөө 

27115000 

Калкты медициналык камсыздандыруу 

27115100 

16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу 

27115200 

Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу 

27115300 

Социалдык жөлөк пул алган адамдарды медициналык камсыздандыруу 

27115400 

21 жашка чейинки студенттер үчүн медициналык камсыздандыруу үчүн компенсациалык төлөмдөр 

27115500 

Жумушсуздарды медициналык камсыздандыруу үчүн компенсациалык төлөмдөр 

27115600 

Аскердик кызматкерлерин медициналык камсыздандыруу үчүн компенсациалык төлөмдөр 

27200000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул 

27210000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул 

27211000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул 

27211100 

Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жөлөк пул 

27211200 

Бала төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул 

27211300 

Бала 3 жашка чыкканга чейин энеге жөлөк пул 

27211400 

Жумушсуздук боюнча жөлөк пул 

27211500 

Калкка социалдык төлөөлөр 

27211600 

Баккан адамынан айрылганга байланыштуу компенсациялык төлөөлөр 

27212000 

Дагы башка социалдык жөлөк пул жана төлөөлөр 

27212100 

Убактылуу эмгекке жарамсыздыгы боюнча жөлөк пул 

27212200 

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул 

27212300 

Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө 

27213000 

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер 

27213100 

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер 

27214000 

Калктын ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү боюнча дагы башка чыгашалар 

27214100 

Кесиптик окутууга чыгашалар 

27214200 

Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар 

27214300 

Чакан кредиттөөгө чыгашалар 

27214400 

Жумуш орунуна чек 

27215000 

Ден соолукту чыңдоо иш-чараларына чыгашалар 

27215100 

Кызматкерлерди жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоо иш-чараларына чыгашалар 

27216000 

Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам 

27216100 

Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам 

28000000 

Башка чыгашалар 

28200000 

Дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28210000 

Стипендиялар 

28211000 

Стипендиялар 

28211100 

Стипендиялар 

28214000 

ГНПФдан жаңылыш чегерилген акча каражаттарын которуу 

28214100 

ГНПФдан жаңылыш чегерилген акча каражаттарын которуу 

28220000 

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28221000 

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28221100 

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28230000 

Соттун чечимдердин аткаруу  

28231000 

Соттун чечимдердин аткаруу  

28231100 

Соттун чечимдердин аткаруу  

28231200 

Ээлеген кызматынан мыйзамсыз бошотулган кызмат адамдарына компенсациялар  

28240000 

Резервдик фонддор 

28241000 

Резервдик фонддор 

28241100 

Резервдик фонддор 

28250000 

Пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү  

28251000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду тарабынан топтомо каражаттарын өткөрүп берүү  

28251100 

Пенсиялык топтомо акча каражаттарын башкаруучу компанияларга башкарууга ишенип өткөрүп берүү 

28251200 

Пенсиялык топтомо фонддорго пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү 

28260000 

Пенсиялык топтомо каражаттарын инвестициялоо боюнча чыгымдар  

28261000 

Пенсиялык топтомо каражаттарын инвестициялоо боюнча чыгымдар  

28261100 

Башкаруучу компаниялардын кызматтары 

28261200 

Депозитарийлердин кызматтары 

28261300 

Аудиторлордун кызматтары 

28261400 

Жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу келишимдери боюнчп камсыздоочулардын кызматтары 

28261500 

Пенсиялык топтомо каражаттарын түзүү жана инвестициялоо боюнча башка катышуучулардын кызматтары 

28270000 

Туура эмес киргизилген акча каражаттарды МТПФ которуу 

28271000 

Туура эмес киргизилген акча каражаттарды МТПФдан которуу 

28271100 

Туура эмес киргизилген акча каражаттарды МТПФдан которуу 

28280000 

Социалдык фондунун өнүктүрүү фонду  

28281000 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун өнүктүрүү фонду  

28281100 

Кыргыз Республикасынын Социалдык фондунун өнүктүрүү фонду  

".