Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2018-жылдын 14-мартындагы 

2018-П-13\8-7-(НПА) 

токтому 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 1994-жылдын 23-июлундагы  

№ 1/7 «Кыргыз Республикасында кассалык операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө» токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 20, 32 жана 68 беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1.  Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдору күчүн жоготкон катары таанылсын: 

- «1994-жылдын 23-июлундагы № 1/7 «Кыргыз Республикасында кассалык операцияларды жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө»; 

- 1997-жылдын 23-январындагы № 2/5 «Кыргыз Республикасында кассалык операцияларды жүргүзүүнүн тартибине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

2. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялагандан кийин Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

3. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

4. Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы бул токтом менен коммерциялык банктарды, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

5. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары, айым Л.Дж.Орозбаевага ыйгарылсын. 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов