Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2018-жылдын 30-майындагы  

№ 2018-П-12\20-2-(НФКУ 

токтому 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук  

актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө  

  

  

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө» мыйзамынын 68-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:   

 

1. Улуттук банк Башкармасынын төмөнкү токтомдоруна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин:  

- «2003-жылдын 22-октябрындагы № 31/3 «Кыргыз Республикасында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укугу жок микрофинансылык уюмдардын активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган кам түзүүсүнүн жалпы принциптери жөнүндө» жобо тууралуу»;  

- «2006-жылдын 12-апрелиндеги № 10/6 «Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жөнүндөгү» жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу»; 

- «2014-жылдын 24-сентябрындагы № 42/8 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- «2014-жылдын 23-апрелиндеги № 16/3 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- «2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жоболорду бекитүү тууралуу»; 

- «2008-жылдын 16-январындагы № 3/3 «Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»; 

- «2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун бекитүү жөнүндө». 

2. Токтом 2018-жылдын 1-июлунан тартып күчүнө кирет.  

3. Юридика башкармалыгы:  

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын;  

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн.  

4. Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы, Тышкы көзөмөл башкармалыгы 2018-жылдын 1-июлуна чейинки мөөнөттө мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчеттордун формасын автоматташтырсын. 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2018-жылдын ______________________  

№_____________________________ токтомунун 2-барагы 

 

5. Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен Микрокаржылоо уюмдар ассоциациясын, микрокаржылоо уюмдарын, «Кредиттик союздардын финансылык компаниясы» ААКсын, Кыргызстандын кредиттик союздар жана кооперативдер ассоциациясын, кредиттик союздарды, Ислам финансы ассоциациясын, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын.  

6. Токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү Т.Дж. Джусупов мырзага жүктөлсүн.  

  

  

Төрага Т. Абдыгулов  

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2018-жылдын 30-майындагы  

№ 2018-П-12\20-2-(НФКУ) 

токтомуна тиркеме 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

айрым токтомдоруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 22-октябрындагы № 31/3 «Кыргыз Республикасында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укугу жок микрофинансылык уюмдарынын активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган кам түзүүсүнүн жалпы принциптери жөнүндө» жобо тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасында жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырууга укугу жок микрофинансылык уюмдарынын активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган кам түзүүсүнүн жалпы принциптери жөнүндө» жобонун:  

- 1.1-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«1.1. Бул жобо, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындар ары - Улуттук банк) күбөлүгүн/лицензиясын микрофинансылык уюм катары иш алып баруу үчүн алышкан, бирок, анын негизинде жеке адамдардан жана юридикалык жактардан аманаттарды кабыл алууга укугу жок микрофинансылык уюмдарынын (мындар ары - МФУ) активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган кам (мындар ары - РППУ) түзүүсүнүн жалпы принциптерин аныктайт.»; 

- 1.2-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 2.2-пунктунда «МФУ, кредит берүү талаптарына ылайык берилген шарттарда» деген сөздөр алынып салынсын; 

- 2.3-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 3.6-1-пунктунда: 

экинчи жана үчүнчү абзацындагы «(*)» белгилер алынып салынсын; 

төртүнчү абзац төмөнкү редацияда берилсин: 

«Эскертүү: Бул белгилер эмгек акы долбоорлорунун алкагында берилген овердрафттарга таркатылбайт.»; 

- 3.7-пунктунда: 

бешинчи жана алтынчы абзацтарында «(*)» белгилер алынып салынсын; 

жетинчи абзац төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Эскертүү: Бул пунктун бешинчи жана алтынчы абзацтарында көрсөтүлгөн белгилер эмгек акы долбоорлорунун алкагында берилген овердрафттарга таркатылбайт;»; 

- 3.9-пунктунда: 

биринчи абзац төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3.9. Активдер сапаты аларды кайтарып берүү мүмкүн болбогондой деңгээлде начарлаган шартта, активдер жоготуулар катары саналышы ыктымал. Мындай активдерди кайтарып берүүнүн бардык юридикалык чаралары пайдаланылып бүткөндөн кийин, алар карызды төлөө мүмкүндүгү үчүн системадан тышкары кеминде үч жыл эсепке алынат.»; 

пункт төмөнкү редакциядагы экинчи абзац менен толукталсын: 

«Активдер жоготуулар катары саналат, эгерде, атап айтканда:»; 

- 4.1-пунктунун 4.1.2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«- сатуу мөөнөттөрү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген айыл чарба багытындагы жерлерди эске албаганда, кыймылсыз мүлк үчүн - менчик укугу келип чыккан учурдан тартып үч жыл.»;  

- 4.3-пунктунда: 

4.3.1-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4.3.1. Реструктуризацияланган кредиттер - бул, МФУ кардардан карызын кайтарып алууну камсыз кылуу максатында, МФУнун буга чейин жөнгө салынган кредиттөө тажрыйбасынан айырмаланган келишим шарттарын өзгөртүү (милдеттүү түрдө жаңы келишим түзүү же кредиттик келишимге карата кошумча келишим түзүү) аркылуу, кардарга өз алдынча тартипте, преференция (жеңилдик) берүүнү көздөп жаткан кредиттер.  

Мында, кредит боюнча пайыздык ченди жана/же мөөнөтүн негизги карыз суммасын/пайыздарын төлөөгө чейин өзгөртүү келечекте күтүлүп жаткан акча агымдарынын өзгөрүшүнө алып келет. 

Реструктуризациялоо дегенден улам, төмөнкүлөрдү түшүнүүгө болот: 

- кардардын финансылык абалынын начарлоосуна байланыштуу, карыз алуучунун карызын кайтарып берүүсүн камсыз кылуу максатында, кардарга кредит төлөө боюнча МФУнун буга чейинки кредиттөө тажрыйбасынан айырмаланган, кыйла ыңгайлуу шарттарды сунуштоо аркылуу, колдонуудагы кредиттик келишим шарттарын өзгөртүү;  

- карыз алуучу финансылык кыйынчылыктарга дуушар болгон шартта (негизги суммасы же пайыздар боюнча карызы болсо), МФУ тарабынан берилген кредитти башка ФКУдан алган кредитин төлөөгө пайдаланган учурда, активди толук же анын бир бөлүгүн кайра каржылоо; 

- кредиттин негизги суммасынын бөлүгүн эсептен алып салуу (кечүү) аркылуу келишим шарттарын өзгөртүү

Кредит боюнча келишимдин баштапкы шарттарынын өзгөртүлүшү жана анын кайра каржыланышы кардардын финансылык абалынын начарлоосуна байланыштуу болбосо, анда бул кредитти реструктуризациялоо болуп саналбайт (мисалы, кредит валютасын чет өлкө валютасынан улуттук же башка валютага которуу).»; 

Жобо төмөнкү мазмундагы 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9-пунктчалары менен толукталсын: 

«4.3.2. Кардардын реструктуризацияланган актив боюнча финансылык кыйынчылыкка дуушар болуу ыктымалдыгын шарттаган көрсөткүчтөн болуп, төмөнкү жагдайлар саналат: 

- ал боюнча реструктуризациялоо ишке ашырылган жана акыркы 3 ай ичинде кеминде бир жолу 30 күндөн көбүрөөк мөөнөткө төлөмдөр толугу менен же алардын бөлүгү кечиктирилип төлөнгөн, классификацияланбаган кредит, же; 

- кардар МФУдан үстү-үстүнө алынган кредити боюнча төлөөнү аталган кредитти кайра каржылаганга чейин акыркы 3 ай ичинде кеминде 1 жолу негизги сумманы же пайыздарды толугу менен же алардын бөлүгүн 30 күндөн көбүрөөк мөөнөткө кечиктирген учурда, кайра каржыланган кредит боюнча.  

4.3.3. Реструктуризациялоо эң оболу кардарга кредитти төлөө боюнча талаптарды жеӊилдетүү аркылуу ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталып, ошол эле учурда колдонуудагы кредит боюнча төлөө мөөнөттөрүн узартуу эсебинен, мезгил-мезгили менен төлөнүүчү төлөмдөр көлөмүн кыскартуунун адаттагы тажрыйбасын колдонууга жол бербөөгө тийиш.  

4.3.4. Реструктуризациялоо классификацияланган сыяктуу эле, классификацияланбаган активдерге да колдонулат. 

4.3.5. Классификацияланган реструктуризацияланган активди Жобонун 4.4-пунктунун шарттары аткарылганга чейин классификацияланбаган кредиттерге киргизүүгө болбойт. 

4.3.6. Карыз алуучу финансылык кыйынчылыктарга дуушар болгон учурда, ушул кредит боюнча күрөөлүк мүлктү сатып өткөрүүнүн эсебинен карыздын бир бөлүгүн төлөө аркылуу кредиттик келишимге өзгөртүүлөрдүн киргизилиши кредитти реструктуризациялоо катары каралууга тийиш. 

4.3.7. Реструктуризацияланган активдер МФУ тарабынан кеминде «байкоого алынган активдер» катары классификацияланат.  

4.3.8. Эгерде, реструктуризацияланган актив боюнча төлөмдөр 30 күндөн ашык мөөнөткө кечиктирилип төлөнсө же кайрадан реструктуризацияланган болсо, анда «субстандарттык» актив катары классификацияланууга тийиш. 

4.3.9. Эгерде, кайрадан реструктуризацияланган актив боюнча төлөмдөр 30 күндөн ашык мөөнөткө кечиктирилип төлөнсө, анда мындай актив «шектүү» катары классификацияланууга тийиш.»; 

- төмөнкү мазмундагы 4.4-пункту менен толукталсын: 

«4.4. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыздын орду жабылган учурда «шектүү» же «жоготуулар» катары классификацияланган активдер «субстандарттык» категориясына которулат. Мында МФУ классификацияланган «субстандарттык» активди классификацияланбаган активдер категориясына төмөнкү шарттар аткарылган учурда гана которо алат: 

- мөөнөтүндө төлөнбөгөн суммалар болбогон шартта; 

- акыркы үч төлөм графикке ылайык, өз учурунда толук төлөнгөн учурда; 

- карыз алуучунун учурдагы иши жана финансылык абалы реструктуризациялоо шарттарын толук сактоого мүмкүнчүлүк берген шартта.»; 

- 5.4-пунктунун б) пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«б) Өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган инвестициялар жана башка активдер боюнча РППУ;». 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 12-апрелиндеги № 10/6 «Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жөнүндө» жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:  

токтомдун аталышында «жаңы редакциясын» деген сөздөр алынып салынсын; 

1-пункттагы «Жобонун жаңы редакциясы» деген сөздөр «Жобо» дегенге алмаштырылсын; 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Кредиттик союздарда кредиттерди классификациялоо жөнүндө» жобонун: 

- 2.2-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 3.4-1-пунктунда: 

экинчи жана үчүнчү абзацтарындагы «(*)» белгилери алынып салынсын; 

төртүнчү абзац төмөнкү редацияда берилсин: 

«Эскертүү: Бул белгилер эмгек акы долбоорлорунун алкагында берилген овердрафттарга таркатылбайт.»; 

пункт төмөнкү мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын: 

«- кредитти реструктуризациялоо»; 

- 3.5- пунктунда: 

а) пунктчасында «60» деген сан «90» деген санга алмаштырылсын; 

в) пунктчасы төмөнкү мазмунда берилсин: 

«в) кредитти кайрадан реструктуризациялоо;»; 

д) жана е) пунктчаларында «(*)» белгилери алынып салынсын; 

тогузунчу абзац төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Эскертүү: Ушул пункттун жетинчи жана сегизинчи абзацтарында көрсөтүлгөн белгилер эмгек акы долбоорлорунун алкагында берилген овердрафттарга таркатылбайт;»; 

- 3.6-пунктунда: 

а) пунктчасындагы «61 күндөн 90 күнгө» деген сөздөр «91 күндөн 180 күнгө» дегенге алмаштырылсын; 

б) пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«б) кайрадан реструктуризацияланган актив боюнча төлөмдөр 30 күндөн ашык мөөнөткө кечиктирилип төлөнгөн;»; 

- 3.7-пунктунда: 

биринчи абзацтагы «чыгашалуу» деген сөз «жоготууларга» дегенге алмаштырылсын; 

а) пунктчасында «90» деген сан «180» деген санга алмаштырылсын; 

б) пунктчасы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 3.9-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«3.9. Кредиттик союздардын реструктуризацияланган кредиттерин классификациялоо.»; 

- 3.9-пункту төмөнкү мазмундагы 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3, 3.9.4, 3.9.5, 3.9.6-пунктчалар менен толукталсын: 

«3.9.1. Реструктуризацияланган кредиттер бул, кредиттик союз кардардан карызды кайтарып алууну камсыз кылуу максатында, кредиттик союздун буга чейин жөнгө салынган кредиттөө тажрыйбасынан айырмаланган келишим шарттарын өзгөртүү (милдеттүү түрдө жаңы келишим түзүү же кредиттик келишимге карата кошумча келишим түзүү) аркылуу, кардарга өз алдынча тартипте, преференция (жеңилдик) берүүнү көздөп жаткан кредиттер. Мында, кредит боюнча пайыздык ченди жана/же мөөнөтүн негизги карыз суммасын/пайыздарын төлөөгө чейин өзгөртүү келечекте күтүлүп жаткан акча агымдарынын өзгөрүшүнө алып келет.  

Реструктуризациялоо дегенден улам, төмөнкүлөрдү түшүнүүгө болот: 

- кардардын финансылык абалынын начарлоосуна байланыштуу, карыз алуучунун карызын кайтарып берүүсүн камсыз кылуу максатында, кардарга кредит төлөө боюнча кредиттик союздун буга чейинки кредиттөө тажрыйбасынан айырмаланган, кыйла ыңгайлуу шарттарды сунуштоо аркылуу, колдонуудагы кредиттик келишим шарттарын өзгөртүү;  

- карыз алуучу финансылык кыйынчылыкка дуушар болгон шартта (негизги сумма же пайыздар боюнча карызы болсо), кредиттик союз сунуштаган кредитти башка кредиттин ордун жабууга пайдаланган учурда активди толугу менен же анын бөлүгүн кайра каржылоо;  

- кредиттин негизги суммасынын бөлүгүн эсептен алып салуу (кечүү) аркылуу келишим шарттарын өзгөртүү

Кредит боюнча келишимдин баштапкы шарттарынын өзгөртүлүшү жана анын кайра каржыланышы кардардын финансылык абалынын начарлоосуна байланыштуу болбосо, анда бул кредитти реструктуризациялоо болуп саналбайт (мисалы, кредит валютасын чет өлкө валютасынан улуттук же башка валютага которуу).»; 

3.9.2. Кардардын реструктуризацияланган актив боюнча финансылык кыйынчылыкка дуушар болуу ыктымалдыгын шарттаган көрсөткүчтөн болуп төмөнкү жагдайлар саналат: 

- ал боюнча реструктуризациялоо ишке ашырылган жана акыркы 3 ай ичинде кеминде бир жолу 30 күндөн көбүрөөк мөөнөткө төлөмдөр толугу менен же алардын бөлүгү мөөнөтүнөн кечиктирилип төлөнгөн, классификацияланбаган кредит, же; 

- кардар ушул кредиттик союздан үстү-үстүнө алынган кредити боюнча төлөөнү аталган кредитти кайра каржылаганга чейин акыркы 3 ай ичинде кеминде 1 жолу негизги сумманы же пайыздарды толугу менен же алардын бөлүгүн 30 күндөн көбүрөөккө кечиктирген учурда, кайра каржыланган кредит боюнча.  

3.9.3. Реструктуризациялоо эң оболу кардарга кредитти төлөө боюнча талаптарды жеӊилдетүү аркылуу ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталып, ошол эле учурда колдонуудагы кредит боюнча төлөө мөөнөттөрүн узартуу эсебинен, мезгил-мезгили менен төлөнүүчү төлөмдөр көлөмүн кыскартуу тажрыйбасын колдонууга жол бербөөгө тийиш.  

3.9.4. Реструктуризациялоо классификацияланган сыяктуу эле, классификацияланбаган активдерге да колдонулат. 

3.9.5. Классификацияланган реструктуризацияланган активди Жобонун 3.12-пунктунун шарттары аткарылганга чейин классификацияланбаган кредиттерге киргизүүгө болбойт.  

3.9.6. Карыз алуучу финансылык кыйынчылыктарга дуушар болгон учурда, ушул кредит боюнча күрөөлүк мүлктү сатып өткөрүүнүн эсебинен карыздын бир бөлүгүн төлөө аркылуу кредиттик келишимге өзгөртүүлөрдүн киргизилиши кредитти реструктуризациялоо катары каралууга тийиш.»; 

- 3.11-пунктунун бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«- сатуу мөөнөттөрү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген айыл чарба багытындагы жерлерди эске албаганда, кыймылсыз мүлк үчүн - менчик укугу келип чыккан учурдан тартып үч жыл.»; 

- төмөнкү мазмундагы 3.12-пункту менен толукталсын: 

«3.12. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыздын орду жабылган учурда, «шектүү» же «жоготуулар» катары классификацияланган активдер «субстандарттык» категориясына которулат. Мында кредиттик союз классификацияланган «субстандарттык» активди классификацияланбаган активдер категориясына төмөнкү шарттар аткарылган учурда гана которо алат: 

- мөөнөтүндө төлөнбөгөн суммалар болбогон шартта; 

- акыркы үч төлөмдү графикке ылайык, өз учурунда толук төлөө;  

- карыз алуучунун учурдагы иши жана финансылык абалы реструктуризациялоо шарттарын толук сактоого мүмкүнчүлүк берген шартта.»;  

3. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 24-сентябрындагы №42/8 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» Жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобонун: 

- бүтүндөй тексти боюнча ар башка жекелик/көптүк санда жана жөндөмөдө берилген «финансы-кредит мекемеси», «башка финансы-кредит мекемеси» деген сөздөр тиешелүү жекелик/көптүк санда жана жөндөмөдө «финансы-кредит уюму», «башка финансы-кредит уюму» дегенге алмаштырылсын; 

- 7-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 22-пункттун биринчи жана экинчи абзацтары төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Эгерде, үстөк баа/киреше жана/же негизги сумма боюнча пландык төлөмдөр мөөнөтүндө төлөнгөн же 30 күндөн ашпаган убакытка мөөнөтүнөн кечиктирилип төлөнгөн учурда, активдер нормалдуу катары саналат, ошондой эле төмөнкү белгилер толук камтылган шартта:»; 

- 24-пункттун онунчу абзацы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 25-пункттун он үчүнчү абзацы күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 27-пункттун экинчи сүйлөмү төмөнкү редакцияда берилсин

«Эгерде, колдонулган чаралар активдин кайтарылышын камсыз кыла албаса, анда ал системадан тышкары кеминде үч жыл эсепке алынат.»; 

- 32-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:  

«32. МФУнун реструктуризацияланган активдерин классификациялоо.  

Реструктуризацияланган активдер - бул, МФУ кардардан карызды кайтарып алууну камсыз кылуу максатында, келишим шарттарын өзгөртүү (милдеттүү түрдө жаңы келишим түзүү же каржылоо келишимине карата кошумча келишим түзүү) аркылуу, кардарга өз алдынча тартипте, преференция (жеңилдик) берүүнү көздөп жаткан активдер. Мында, үстөк бааны жана/же каржылоо мөөнөтүн негизги карыз суммасын/үстөк бааны төлөөгө чейин өзгөртүү келечекте күтүлүп жаткан акча агымдарынын өзгөрүшүнө алып келет.  

Реструктуризация дегенден улам, төмөнкүлөрдү түшүнүү зарыл:  

- кардардын финансылык абалынын начарлоосуна байланыштуу, карызынын кайтарылышын камсыз кылуу максатында, ага каржылоонун ордун жабуу боюнча кыйла ыңгайлуу шарттарды сунуштоо аркылуу, колдонуудагы келишим шарттарын өзгөртүү;  

- негизги каржылоо суммасынын бөлүгүн эсептен алып салуу (кечүү) аркылуу келишим шарттарын өзгөртүү.  

Каржылоо боюнча келишимдин баштапкы шарттарынын өзгөртүлүшү  кардардын финансылык абалынын начарлоосуна байланыштуу болбосо, анда бул активди реструктуризациялоо болуп саналбайт (мисалы, активди чет өлкө  валютасынан улуттук же башка валютага которуу).»; 

- Жобо төмөнкү мазмундагы 32-1, 32-2, 32-3, 32-4, 32-5, 32-6, 32-7 жана 32-8 пункттар менен толукталсын: 

«32-1. Эгерде, классификацияланбаган актив боюнча реструктуризациялоо ишке ашырылып жана акыркы 3 ай ичинде кеминде бир жолу төлөмдөр  толугу менен же алардын бөлүгү 30 күндөн көбүрөөк мөөнөткө кечиктирилип төлөнгөн болсо, анда бул жагдай реструктуризацияланган актив боюнча кардар финансылык кыйынчылыкка дуушар болушу ыктымалдыгын шарттаган көрсөткүч болуп эсептелиши мүмкүн.   

32-2. Реструктуризациялоо классификацияланган сыяктуу эле, классификацияланбаган активдерге да колдонулат.   

32-3. Классификацияланган реструктуризацияланган активди Жобонун 32-8-пунктунун шарттары аткарылганга чейин классификацияланбаган активдерге киргизүүгө болбойт.  

32-4. Кардар финансылык кыйынчылыктарга дуушар болгон учурда, ушул каржылоо боюнча күрөөлүк мүлктү сатып өткөрүүнүн эсебинен карыздын бир бөлүгүн төлөө аркылуу каржылоо келишимине өзгөртүүлөрдүн киргизилиши каржылоону реструктуризациялоо катары каралууга тийиш.   

32-5. Реструктуризацияланган активдер кеминде «байкоого алынган активдер» катары классификацияланат.  

32-6. Эгерде, реструктуризацияланган актив боюнча төлөмдөр 30 күндөн ашык мөөнөткө кечиктирилип төлөнсө же кайрадан реструктуризацияланса, анда ал «субстандарттык» актив катары классификацияланууга тийиш. 

32-7. Эгерде кайрадан реструктуризацияланган актив боюнча төлөмдөр 30 күндөн ашык мөөнөткө кечиктирилип төлөнсө, анда мындай актив «шектүү» катары классификацияланууга тийиш. 

32-8. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыздын орду жабылган шартта, «шектүү» же «жоготуулар» катары классификацияланган активдер «субстандарттык» категориясына которулат. Мында МФУ классификацияланган «субстандарттык» активдерди классификацияланбаган активдер категориясына төмөнкү шарттар аткарылган учурда гана которо алат: 

- мөөнөтүндө төлөнбөгөн суммалар болбогон шартта; 

- акыркы үч төлөмдү графикке ылайык, өз учурунда толук төлөө;  

- карыз алуучунун учурдагы иши жана финансылык абалы реструктуризациялоо шарттарын толук сактоого мүмкүнчүлүк берген шартта.». 

 

4. Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 23-апрелиндеги №16/3 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабуу үчүн каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобонун: 

- бүтүндөй тексти боюнча ар башка жекелик/көптүк санда жана жөндөмөдө берилген «финансы-кредит мекемеси», «башка финансы-кредит мекемеси» деген сөздөр тиешелүү жекелик/көптүк санда жана жөндөмөдө «финансы-кредит уюму», «башка финансы-кредит уюму» дегенге алмаштырылсын;  

- 6-пункту күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 15-пункттун биринчи жана экинчи абзацтары төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Эгерде, үстөк баа/киреше жана/же негизги сумма боюнча пландык төлөмдөр мөөнөтүндө төлөнгөн же 30 күндөн ашпаган мөөнөткө кечиктирилип төлөнгөн учурда, активдер стандарттуу катары саналат, ошондой эле төмөнкү белгилер толук камтылган шартта:»;  

- 16-пунктунда: 

он экинчи абзацындагы «биринчи» деген сөз алынып салынсын: 

он үчүнчү абзац күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 17-пунктунда: 

үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы жана жетинчи абзацтарында «60» деген сан «90» деген санга алмаштырылсын; 

онунчу абзац төмөнкү редакцияда берилсин: 

«- кайрадан реструктуризацияланган актив болуусу;»; 

- 18-пунктунда: 

үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы жана жетинчи абзацтарында «61 күндөн 90 күнгө» деген сөздөр «91 күндөн 180 күнгө» дегенге алмаштырылсын; 

он үчүнчү абзац күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- Жобо төмөнкү мазмундагы 18-1-пункту менен толукталсын: 

«18-1. Кайрадан реструктуризацияланган актив төмөнкү учурларда «шектүү» катары классификацияланууга тийиш: 

- актив кайрадан реструктуризациялангандан кийин, кардар тарабынан келишим шарттарын аткаруу графигин 30 күндөн ашык мөөнөткө бузууга жол берилсе; 

- актив кайрадан реструктуризациялангандан кийин, пландык төлөмдөр графигин 30 күндөн ашык мөөнөткө бузууга жол берилсе; 

- актив кайрадан реструктуризациялангандан кийин, келишимге ылайык, товарларды берүү мөөнөттөрүн 30 күндөн ашык убакытка бузууга жол берилсе; 

- актив кайрадан реструктуризациялангандан кийин, долбоорду жүзөгө ашыруу, финансылык агымдар графигин 30 күндөн ашык мөөнөткө бузууга жол берилсе; 

- актив кайрадан реструктуризациялангандан кийин, үчүнчү тарап контракттарды аткаруу мөөнөттөрүн 30 күндөн ашык мөөнөткө бузууга жол берсе.» 

- 19-пунктунда: 

экинчи, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи, алтынчы абзацтарында «90» деген сан «180» деген санга алмаштырылсын; 

сегизинчи абзац күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 20-пункттун экинчи сүйлөмүндөгү «системадан тышкаркы эсептерде» деген сөздөр «системадан тышкары» дегенге алмаштырылсын; 

- 21-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«21. Кредиттик союздардын реструктуризацияланган активдерин классификациялоо 

Реструктуризацияланган активдер - бул, кредиттик союз кардардан карызын кайтарып алууну камсыз кылуу максатында, келишим шарттарын өзгөртүү (милдеттүү түрдө жаңы келишим түзүү же каржылоо келишимине карата кошумча келишим түзүү) аркылуу, кардарга өз алдынча тартипте, преференция (жеңилдик) берүүнү көздөп жаткан кредиттер.  

Реструктуризациялоо дегенден улам, төмөнкүлөрдү түшүнүү зарыл:  

- кардардын финансылык абалынын начарлоосуна байланыштуу, ага каржылоонун ордун жабуу боюнча кыйла ыңгайлуу шарттарды сунуштоо аркылуу, колдонуудагы каржылоо келишиминин шарттарын өзгөртүү;  

- негизги каржылоо суммасынын бөлүгүн эсептен алып салуу (кечүү) аркылуу келишим шарттарын өзгөртүү.  

Каржылоо келишиминин баштапкы шарттарынын өзгөртүлүшү кардардын финансылык абалынын начарлоосуна байланыштуу болбосо, анда активди реструктуризациялоо болуп саналбайт (мисалы, актив валютасын чет өлкө валютасынан улуттук же башка валютага которуу).»; 

- Жобо төмөнкү мазмундагы 21-1, 21-2, 21-3, 21-4, 21-5-пункттар менен толукталсын: 

«21-1. Эгерде, классификацияланбаган актив боюнча реструктуризациялоо ишке ашырылып жана акыркы 3 ай ичинде кеминде бир жолу төлөмдөр  толугу менен же алардын бөлүгү 30 күндөн көбүрөөк мөөнөткө кечиктирилип төлөнгөн болсо, анда бул жагдай реструктуризацияланган актив боюнча кардар финансылык кыйынчылыкка дуушар болушу ыктымалдыгын шарттаган көрсөткүч болуп эсептелиши мүмкүн.  

21-2. Реструктуризациялоо классификацияланган сыяктуу эле, классификацияланбаган активдерге да колдонулат.   

21-3. Классификацияланган реструктуризацияланган активди Жобонун 21-5-пунктунун шарттары аткарылганга чейин классификацияланбаган активдерге киргизүүгө болбойт.  

21-4. Кардар финансылык кыйынчылыктарга дуушар болгон учурда, ушул каржылоо боюнча күрөөлүк мүлктү сатып өткөрүүнүн эсебинен карыздын бир бөлүгүн төлөө аркылуу каржылоо келишимине өзгөртүүлөрдүн киргизилиши, каржылоону реструктуризациялоо катары каралууга тийиш.   

21-5. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыздын орду жабылган шартта, «шектүү» же «жоготуулар» катары классификацияланган активдер «субстандарттык» категориясына которулат. Мында кредиттик союз, классификацияланган «субстандарттык» активди классификацияланбаган активдер категориясына төмөнкү шарттар аткарылган учурда гана которо алат: 

- мөөнөтүндө төлөнбөгөн суммалар болбогон шартта; 

- акыркы үч төлөмдү графикке ылайык, өз учурунда толук төлөө;  

- кардар тарабынан реструктуризациялоо шарттарынын сакталбай калышына алып келүүчү жагдайлар болбосо.». 

 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/3 «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жана «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жоболорду бекитүү тууралуу токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

1) Жогоруда белгиленген токтом менен бекитилген «Микрокредиттик компаниянын/микрокредиттик агенттиктин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жободо: 

2-тиркемесинин: 

- бүтүндөй тексти боюнча ар башка жөндөмөдөгү «финансы-кредиттик мекемелер» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү «финансы-кредит уюмдары» дегенге алмаштырылсын; 

- бүтүндөй тексттеги «ФКМ» деген аббревиатура «ФКУ» деген аббревиатурасына алмаштырылсын;  

- «Активдер тууралуу маалымат» деп аталган 3-бөлүктө

«Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо» А бөлүкчөсү жана   «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо» А-1 бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

 

3-Бөлүк. Активдер жөнүндө маалымат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо Орточо салмактанып алынган пайыздык чен  

 

  

 

 

Статьясы 

Бардыгы болуп 

Учурдагы (мөөнөтүндөтөлөнгөн) активдер 

Реструктуризацияланган кредиттер 

Бардыгы болуп мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер 

Стандарттык активдер 

Байкоого алынган активдер 

Субстандарттык активдер 

Шектүү 

Жоготуулар  

Чегербөө статусундагы бардык кредиттер 

"Жалпы" камдар 

"Атайы" камдар 

 

10 

11 

12 

13 

 

1. Банктар жана финансы-кредит уюмдары менен түзүлгөн кредиттер жана бүтүмдөр 

 

a) башка банктарда жана финансы-кредит уюмдарындагы депозиттер жана эсептешүү эсептери 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

б) финансы-кредит уюмдарына сунушталган кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Кардарларга сунушталган кредиттер жана ссудалар 

 

a) өнөр жай 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

б) айыл чарба 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

в) даярдоо жана кайра иштетүү 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

г) соода жана коммерциялык операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

д) кызмат көрсөтүүлөр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

е) транспорт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ж) байланыш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

з) курулуш жана ипотека 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

и) жеке адамдар (керектөө кредиттери) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

к) факторинг операциялары 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

л) башка кредиттер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

3. Инвестициялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. Классификациянууга тийиш болгон башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. Бардыгы болуп: Классификацияланууга тийиш болгон активдер 

 

Маалымат катары: Реструктуризацияланган кредиттер, бардыгы болуп (саны) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруучу органдын жетекчиси 

 

____________________________________ _________________________________ 

 

 

 

Аты-жөнү 

 

 

 

Кол тамгасы 

 

 

 

 

 

 

 

Башкы бухгалтер  _______________________________________ ___________________________________ 

 

Мөөрдүн орду 

Аты-жөнү 

 

 

 

Кол тамгасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

А-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 

Бардыгы болуп 

Учурдагы (мөөнөтүндө төлөнгөн) активдер 

Реструктуризацияланган активдер 

Мөөнөтү бүткөн 

бардык активдер 

Нормалдуу активдер 

Байкоого алынганактивдер 

Субстандарттык активдер 

Шектүү 

Жоготуулар  

Чегербөө статусундагы бардык активдер 

"Жалпы" камдар 

"Атайы" камдар 

10 

11 

12 

13 

1. Банктар жана финансы-кредит уюмдары менен каржылоо жана башка операциялар 

a) банктарда жана финансы-кредит уяюмдарында эсептешүү жана башка эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) финансы-кредит уюмдарына берилген каржылоо 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Кардарларга берилген каржылоо 

a) өнөр жай 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарба 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

в) даярдоо жана кайра иштетүү 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

г) соода жана коммерциялык операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

д) кызмат көрсөтүүлөр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

е) транспорт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) байланыш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з) курулуш жана кыймылсыз мүлк сатып алуу (турак-жай)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

и) жеке адамдар  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

к) башкалар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. БАРДЫГЫ БОЛУП:  

Маалымат катары: Реструктуризацияланган активдер, бардыгы болуп (саны) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Аткаруучу органдын жетекчиси 

 

____________________________________ _________________________________ 

 

 

Аты-жөнү 

 

 

 

Кол тамгасы 

Башкы бухгалтер  _______________________________________ ___________________________________ 

Мөөрдүн орду 

Аты-жөнү 

 

 

 

Кол тамгасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

«Тармактар жана региондор боюнча берилген кредиттердин көлөмү тууралуу маалымат» деп аталган Ж бөлүкчөсүнөн кийин «Тармактар жана региондор боюнча ислам каржылоо принциптерине ылайык берилген каржылоо көлөмү тууралуу маалымат» деп аталган төмөнкүдөй мазмундагы Ж-1-бөлүкчөсү менен толукталсын: 

«Ж-1. «Тармактар жана региондор боюнча ислам каржылоо принциптерине ылайык берилген каржылоо көлөмү тууралуу маалымат» 

№п. 

Статьянын аталышы 

Отчеттук чейректин башталышына карата каржылоо портфелинин калдыгы  

Отчеттук чейрек ичинде сунушталган каржылоо көлөмү 

Отчеттук чейрек ичинде сунушталган каржылоо саны  

Отчеттук чейрек ичинде иш жүзүндө төлөнгөн көлөмү  

Отчеттук чейректин акырына карата каржылоо портфелинин калдыгы 

Отчеттук мезгилдин акырына карата орточо алынган үстөк баа/киреше, % менен 

Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти, % менен 

Өнөр жай, анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

юридикалык жактар 

  

  

  

  

  

  

жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

  

  

Айыл чарба, анын ичинен:  

  

  

  

  

  

  

- өсүмдүк өстүрүүчүлүк, анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

юридикалык жактар 

  

  

  

  

  

  

жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

-мал чарбачылык, анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

юридикалык жактар 

 

 

 

 

жеке адамдар 

 

 

 

 

  

Даярдоо жана кайра иштетүү, анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

юридикалык жактар 

  

  

  

  

  

  

жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

Соода жана коммерция, анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

юридикалык жактар 

  

  

  

  

  

  

жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

Кызмат көрсөтүүлөр, анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

юридикалык жактар 

  

  

  

  

  

  

жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

Транспорт, анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

юридикалык жактар 

  

  

  

  

  

  

жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

Курулуш жана кыймылсыз мүлктү (анын ичинде ипотека) сатып алуу 

  

  

  

  

  

  

юридикалык жактар 

  

  

  

  

  

  

жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

Керектөөгө берилген каржылоо, анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

юридикалык жактар 

  

  

  

  

  

  

жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

Финансы-кредит уюмдарын каржылоо, анын ичинде: 

 

 

 

 

юридикалык жактар 

 

 

 

 

жеке адамдар 

 

 

 

 

10 

Башка каржылоо, анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

юридикалык жактар 

  

  

  

  

  

  

жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

11 

Бардыгы болуп, анын ичинен: 

  

  

  

  

  

  

юридикалык жактар 

  

  

  

  

  

  

жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

Аткаруучу органдын жетекчиси 

 

______________________ _________________________________ 

 

 

Аты-жөнү 

 

 

Кол тамгасы 

Башкы бухгалтер  _________________________ ________________________________ 

Мөөрдүн орду 

Аты-жөнү 

 

 

Кол тамгасы 

»; 

 

2) Жогоруда белгиленген токтом менен бекитилген «Микрофинансылык компаниянын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун: 

2-тиркемесинин: 

«Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо жөнүндө маалымат» деп аталган 4-бөлүгүнүн «Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер тууралуу маалымат» А бөлүкчөсү жана «Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча берилген, өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер тууралуу маалымат» А-1 бөлүкчөсү төмөнкү редакцияларда берилсин:  

 

 

«4-Бөлүк.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

А. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер тууралуу маалымат (миң сом)  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

№ 

Статьялар 

Бардыгы болуп (3 жана 5-колонкалардын суммасы) 

Учурдагы (мөөнөтүндө төлөнгөн) 

Реструктуризацияланган кредиттер 

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн бардык кредиттер 

30 күнгө чейин 

31 күндөн 60 күнгө чейин 

61 күндөн 90 күнгө чейин 

91 күндөн 120 күнгө чейин 

121 күндөн 180 күнгө чейин 

181 күндөн 

360 күнгө чейин 

360 күндөн көп 

Чегербөө статусундагы бардык кредиттер 

  

10 

11 

12 

13 

Кардарларга кредиттер жана каржы ижарасы 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

а) 

Өнөр жай 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

б) 

Айыл чарбасы 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

в) 

Даярдоо жана кайра иштетүү 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

г) 

Соода жана коммерциялык операциялар 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

д) 

Кызматтар 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

е) 

Транспорт 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) 

байланыш 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

з) 

Курулуш жана ипотека 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

и) 

Жеке адамдар (керектөөчү кредиттер) 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

к) 

к) башка кредиттиер 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Анын ичинде факторинг операциялары 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

ФКУлардын кредиттери 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Анын ичинде факторинг операциялары 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

Баланстан тышкары активдерди эске алгандагы башка активдер 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

Жалпы 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ээлеген кызматы:___________ Фамилиясы:________________ Кол тамгасы: _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ээлеген кызматы:___________ Фамилиясы:________________ Кол тамгасы: _____________________________ 

 

4-Бөлүк.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А-1. Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча берилген, өзүндө кредиттик тобокелдикти камтыган, мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер тууралуу маалымат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

миң сом 

Статьялар 

Бардыгы болуп (3жана 5-колонкалардын суммасы) 

Учурдагы (мөөнөтү бүткөн эмес) 

Реструктуризацияланган активдер 

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн бардык активдер 

30 күнгө чейин 

31 күндөн 60 күнгө чейин 

61 күндөн 90 күнгө чейин 

91 күндөн 120 күнгө чейин 

121 күндөн 180 күнгө чейин 

181 күндөн 360 күнгө чейин 

360 күндөн көп 

Чегербөө статусундагы жалпы кредиттер 

10 

11 

12 

13 

1. Кардарларга берилген каржылоо 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

a) Өнөр жай 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарба 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

в) даярдоо жана кайра иштетүү 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

г) соода жана коммерциялык операциялар  

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

д) кызмат көрсөтүүлөр 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

е) транспорт 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) байланыш 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

з) курулуш жана кыймылсыз мүлк сатып алуу (турак-жай)  

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

и) жеке адамдар  

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

к) башка 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. ФКУларга берилген каржылоо 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баланстан тышкары активдерди кошо алгандагы башка активдер 

0,00 

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Жыйынтыгында  

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол тамгасы:_____ Ээлеген кызматы:_________ Фамилисы:___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кол тамгасы:_____ Ээлеген кызматы:_________ Фамилисы:___________ 

 

»; 

 

6. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 16-январындагы № 3/3 «Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөндөгү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

Жогоруда белгиленген токтом менен бекитилген «Кредиттик союздун мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун: 

2- тиркемесинин: 

3-бөлүгүнүн «Кредиттик портфель боюнча маалымат» А бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

« 

3-Бөлүк. А. Кредиттик портфель боюнча маалымат 

 

 

 

 

 

№ 

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн кредиттер 

Суммасы, миң сом 

Негизги сумма боюнча төлөм (графикке ылайык) 

Пайыздар боюнча төлөм (графикке ылайык) 

Отчеттук мезгилдин акырына карата мөөнөтүндө төлөнбөгөн төлөмдөрдү эске алгандагы кредит калдыгы 

30 күнгө чейинки мөөнөткө 

  

  

31 күндөн 60 күнгө чейинки мөөнөткө (минималдуу=субстандарттык) 

  

  

61 күндөн 90 күнгө чейинги мөөнөткө (минималдуу=шектүү

  

  

90 күндөн 360 күнгө чейинки мөөнөткө (минималдуу=жоготуулар) 

  

  

360 күндөн ашык мөөнөткө (жоготуулар) 

  

  

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн бардык кредиттер 

Реструктуризацияланган кредиттер, анын ичинде 

  

  

- бир 

  

  

- эки же андан көп 

  

  

10 

Отчеттук мезгилде баланстан алынып салынган кредиттердин жалпы суммасы 

  

  

11 

Өсүү жыйынтыгы менен баланстан алынып салынган кредиттердин жалпы суммасы  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башкарманын Төрагасы ________________________________ ___________________________ ______________________________ 

 

 

Аты-жөнү 

 

Кол тамгасы 

 

Бухгалтер  _______________________________ ___________________________ ______________________________ 

 

 

Аты-жөнү 

 

Кол тамгасы 

 

Мөөрдүн орду 

 

 

 

». 

 

7. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун бекитүү жөнүндө» токтомуна төмөндөгү толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилсин: 

1) Жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрофинансылык компаниялардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун: 

2-тиркемесинин: 

«Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо жөнүндө маалымат» 4-бөлүгүнүн «Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер тууралуу маалымат» 4.А-бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

«4-Бөлүк. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер, активдерди жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо жөнүндө маалымат 

   

  

4А бөлүкчөсү. Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер тууралуу маалымат (миң сом)  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

Статьялар  

Бардыгы болуп (3жана 5-колонкалардын суммасы) 

Учурдагы (мөөнөтүндө төлөнгөн) 

Реструктуризацияланган активдер 

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн бардык активдер 

30 күнгө чейин 

31 күндөн 60 күнгө чейин 

61 күндөн 90 күнгө чейин 

91 күндөн 120 күнгө чейин 

121 күндөн180 күнгө чейин 

181 күндөн 360 күнгө чейин 

360 күндөн көп 

Чегербөө статусундагы бардык активдер 

10 

11 

12 

13 

1. Кардарларга берилген каржылоо 

а) өнөр жай 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

б) айыл чарба 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

в) даярдоо жана кайра иштетүү 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

г) соода жана коммерциялык операциялар 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

д) кызмат көрсөтүүлөр 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

е) транспорт 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

ж) байланыш 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

з) курулуш жана ипотека 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

и) жеке жактыр  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

к) башка  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. ФКУларга берилген каржылоо 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Баланстан тышкары активдерди эске алгандагы башка активдер 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Жыйынтыгында  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ээлеген кызматы:___________ Фамилиясы:________________ Кол тамгасы: _____________________________»; 

 

2) жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун: 

2-тиркемесинин: 

- бүтүндөй тексти боюнча ар башка жөндөмөдөгү «финансы-кредиттик мекемелер» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү «финансы-кредит уюмдары» дегенге алмаштырылсын; 

- бүтүндөй текст боюнча «ФКМ» деген аббревиатура «ФКУ» деген аббревиатурага алмаштырылсын;  

- «Активдер жөнүндө маалымат» 3-бөлүгүнүн «Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо» А бөлүкчөсү төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

«3-бөлүк. Активдер жөнүндө маалымат 

А. Активдерди тобокелдик деңгээли боюнча классификациялоо 

 

Отчеттук жылдын акырына карата орточо салмактанып алынган үстөк баа/киреше % менен 

 

 

Статьялар 

Бардыгы болуп 

Учурдагы (мөөнөтүндө төлөнгөн) активдер 

Реструктуризацияланган активдер 

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн бардык активдер 

Стандарттык 

Байкоого алынган активдер 

Субстандарттык 

Шектүү 

Жоготуулар 

Чегербөө статусундагы жалпы активдер 

"Жалпы" камдар 

"Атайы" камдар  

 

10 

11 

12 

13 

 

1. Банктар жана финансы-кредит уюмдарын каржылоо жана алар менен жүргүзүлгөн башка операциялар 

 

a) банктарда жана финансы-кредит уюмдарында эсептешүү жана башка эсептер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

б) финансы-кредит уюмдарына берилген каржылоо 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Инвестициялар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Кардарларга берилген каржылоо 

 

a) өнөр жай 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

б) айыл чарба 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

в) даярдоо жана кайра иштетүү 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

г) соода жана коммерциялык операциялар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

д) кызмат көрсөтүүлөр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

е) транспорт 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ж) байланыш 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

з) курулуш жана кыймылсыз мүлктү сатып алуу 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

и) жеке адамдар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

к) башкалар 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. Классификацияланууга тийиш болгон башка активдер 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. БАРДЫГЫ БОЛУП:  

 

Маалымат катары: Реструктуризацияланган активдер, бардыгы болуп (саны) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруучу органдын жетекчиси 

 

____________________________________ _________________________________ 

 

 

 

Аты-жөнү 

 

 

 

 

Кол тамгасы 

 

 

 

 

 

 

Башкы бухгалтер  _______________________________________ ___________________________________ 

 

Мөөрдүн орду 

Аты-жөнү 

 

 

 

 

Кол тамгасы 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

3) жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө» жобонун: 

2-тиркемесинин: 

3-бөлүгүнүн А бөлүкчөсү «Каржылоо портфели боюнча маалымат» төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

 

«3-бөлүк. 20__-жылдын ___________________карата абал боюнча «_________________» кредиттик союзунун каржылоо портфели боюнча маалымат. 

 

А.  

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер 

 

сом 

№ 

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн активдер 

Суммасы, сом 

Негизги сумма боюнча төлөм (графикке ылайык) 

Үстөк баа/киреше % менен (графикке ылайык) 

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн төлөмдөрдү эске алгандагы отчеттук мезгилдин аягына карата каржылоо калдыгы 

30 күнгө чейинки мөөнөткө 

  

  

 

31 күндөн 60 күнгө чейинги мөөнөткө (минималдуу=субстандарттык) 

  

  

 

61 күндөн 90 күнгө чейинги мөөнөткө (минималдуу=шектүү

  

  

 

90 күндөн 360 күнгө чейинги мөөнөткө (минималдуу=жоготуулар) 

  

  

 

360 күндөн көп мөөнөткө (жоготуулар) 

  

  

 

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн бардык активдер 

Реструктуризацияланган активдер, анын ичинде 

  

  

 

- бир 

  

  

 

- эки же андан ашык 

  

  

 

10 

Отчеттук ай ичинде баланстан алынып салынган активдердин жалпы суммасы 

  

  

 

11 

Өсүү жыйынтыгы менен баланстан алынып салынган активдердин жалпы суммасы  

  

  

 

 

 

 

 

 

Башкарманын Төрагасы ________________________________ _____________________ ______________________________ 

 

 

Аты-жөнү 

 

Кол тамгасы 

 

Бухгалтер  ___________________________________ _____________________ ______________________________ 

 

 

Аты-жөнү 

 

Кол тамгасы 

 

Мөөрдүн орду 

 

 

 

».