Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2018-жылдын 24-октябрындагы 

№ 2018-П-12/44-3-(НПА) 

токтому 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА)  

«Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»  

токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Токтом расмий жарыялангандан 15 (он беш) күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.  

3. Юридика башкармалыгы:  

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

4. Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Кыргыз банктар бирлиги» юридикалык жактар бирикмесин жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкын тааныштырсын. 

5. Токтомдун аткарылышына контролдукту жүзөгө ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын орун басары, айым А.С.Тезекбаевага ыйгарылсын. 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2018-жылдын 24-октябрындагы 

№ 2018-П-12/44-3-(НПА) 

токтомуна карата тиркеме 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу»  

токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин: 

жогоруда аталган токтом менен бекитилген «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун: 

- бүтүндөй тексти боюнча «Көзөмөл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү «Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмү» дегенге алмаштырылсын; 

- бүтүндөй тексти боюнча «кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү» деген сөздөр тиешелүү жөндөмөдөгү «террористик ишти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү» дегенге алмаштырылсын; 

- 29-пунктунун: 

2-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«2) уюштуруучулардын (жалпы) жыйынынын протоколу, төмөнкү чечимдерди камтыган нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрдүн эки нускасы:  

а) банкты уюштуруу жөнүндө;  

б) анын фирмалык (расмий) аталышын бекитүү жөнүндө;  

в) Директорлор кеңешинин мүчөлөрүн жана анын төрагасын шайлоо жөнүндө

г) Директорлор кеңешинин Комитеттеринин мүчөлөрүн жана анын өкүлдөрүн шайлоо жөнүндө;  

д) Башкарма мүчөлөрүн, Башкарманын төрагасын жана анын орун басарларын дайындоо, башкы бухгалтерди бекитүү жөнүндө

е) уставды бекитүү жөнүндө;  

ж) алгачкы үч жыл үчүн бизнес-планды, банктын уюштуруу түзүмүн, болжолдуу балансты, кирешелер, чыгашалар жана пайда алуу планын бекитүү жөнүндө;  

з) ыйгарым укуктуу адамды бекитүү жана ага тиешелүү документтерге кол коюу укугун берүү жөнүндө.»; 

14-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин: 

«14) Төрагалык кылуучу адамдардын аты-жөнүн көрсөтүү менен Аудит боюнча комитеттин, Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитеттин, Дайындоо жана сый акы төлөө боюнча комитеттин мүчөлөрүнүн тизмесин жана Жобонун IV бөлүгүнө ылайык алардын төрагаларына тиешелүү маалыматтарды/документтерди;»; 

20-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин: 

«20) Кыргыз Республикасында «Элкарт» банктык төлөм карттарын колдонуу менен нак эмес эсептешүүлөрдүн улуттук системасына туташуу/кошулуу жөнүндө милдеттенме-кат, мамлекеттик тилде ишин жүргүзүү үчүн персоналдын зарыл санын камсыз кылуу жөнүндө милдеттенме-кат жана пландаштырылып жаткан көрсөткүчтөр (региондорду кошо алганда, карттарды чыгарууну, аралыкта орнотулуучу жабдуулардын саны) чагылдырылган бизнес-план.» 

- 37-пунктунун: 

15-пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«15) Төрагалык кылуучу адамдардын аты-жөнүн көрсөтүү менен Аудит боюнча комитеттин, Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитеттин, Дайындоо жана сый акы төлөө боюнча комитеттин мүчөлөрүнүн тизмесин жана Жобонун IV бөлүгүнө ылайык алардын төрагаларына тиешелүү маалыматтарды/документтерди;»; 

22-пунктча төмөнкү редакцияда берилсин: 

«22) Кыргыз Республикасында «Элкарт» банктык төлөм карттарын колдонуу менен нак эмес эсептешүүлөрдүн улуттук системасына туташуу/кошулуу жөнүндө милдеттенме-кат, мамлекеттик тилде ишин жүргүзүү үчүн персоналдын зарыл санын камсыз кылуу жөнүндө милдеттенме-кат жана пландаштырылып жаткан көрсөткүчтөр (региондорду кошо алганда, карттарды чыгарууну, аралыкта орнотулуучу жабдуулардын саны) чагылдырылган бизнес-план.»; 

- 92- пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Уруксат берилген операциялар тизмегинде көрсөтүлбөгөн банктык операцияларды жүргүзүүгө же лицензияга карата уруксат берилген банктык операциялар тизмегин алмаштырууга алып келген таасир этүү чараларын колдонуунун алкагында белгиленген банктык лицензиядагы (уруксат берилген банктык операциялардын тизмегинде) чектөөлөрдү алып салууга Улуттук банктын уруксатын алуу үчүн банк Директорлор кеңеши тарабынан тиешелүү чечим кабыл алган күндөн тартып бир ай ичинде Улуттук банкка төмөнкү документтерди жөнөтүүгө тийиш:  

1) банк жүзөгө ашырууга ниеттенип жаткан операциялардын айкын тизмегин көрсөтүү менен айрым банктык операцияларды жүргүзүүгө уруксат алуу/лицензиядагы чектөөлөрдү алып салуу маселесин кароо жөнүндө Директорлор кеңешинин Төрагасынын кол тамгасы коюлган банктын өтүнүчү;  

2) Директорлор кеңешинин чечимин камтыган, болжолдонуучу операцияларды жүргүзүүгө уруксат берген Директорлор кеңешинин отурумунан толтурулган протокол - банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмө;  

3) Директорлор кеңеши тарабынан болжолдонуп жаткан операцияларга жана алардын банк ишине тийгизүүчү таасирин ар тараптан талдап-иликтөөлөр жүргүзүлгөндүгү жана Директорлор кеңеши тарабынан болжолдонуп жаткан операцияларда орун алышы мүмкүн болгон тобокелдиктер идентификациялангандыгын тастыктаган документ;  

4) операцияларды жүргүзүүнүн/алардан чектөөлөрдү алып салуунун зарыл болгон экономикалык негиздемесин камтыган банктын болжолдонуп жаткан операциялар боюнча бекитилген бизнес-планы, иш-чараларды жүзөгө ашыруу боюнча маркетингдик план, болжолдонгон экономикалык эсептөөлөр, кредиттик стратегиясын, тобокелдиктерди тескөө стратегиясын;  

5) болжолдонуп жаткан операциялар менен байланыштуу кирешелерди болжолдоо;  

6) Улуттук банктын талаптарын аткаруу боюнча маалымат/Улуттук банк тарабынан аныкталган бузууларды четтетүү жөнүндө маалыматтар, ушуга байланыштуу тиешелүү банктык операцияларды жүргүзүүгө чектөөлөр белгиленген;  

7) персоналдын квалификациялуу экендигин тастыктаган маалыматтар;  

8) банк ишин пландаштырылып жаткан кеңейтүүгө байланыштуу кайра каралган уюштуруу түзүмүн (зарылчыкка жараша);  

9) болжолдонуп жаткан операциялар боюнча ишти жөнгө салган, банктын ички документтери (саясаттары);  

10) лицензия алууга ишеним каттын түп нускасы;  

11) лицензияга төлөм.  

Уруксат берилген операциялар тизмегинде көрсөтүлбөгөн, банктык операцияларды жүргүзүүгө Улуттук банктан уруксат алуу үчүн сунушталуучу банктык документтерге кошумча банк иши жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык кошумча банк операцияларын жүзөгө ашырууга жана бүтүмдөргө келишүүгө же болбосо лицензияга уруксат берилген банк операцияларынын тизмегин алмаштырууга алып келген таасир этүү чараларын колдонуунун алкагында белгиленген банктык лицензияга чектөөлөрдү (уруксат берилген банктык операциялар тизмегинде) алып салууга уруксат алуу үчүн банк төмөнкү документтерди берүүгө тийиш: 

1) банктын Шариат кеңеши тарабынан жактырылган, Директорлор кеңеши тарабынан бекитилген жана төмөнкүлөрдү камтыган каржылоо саясатын, эсепке алуу саясатын жана банктын башка негизги саясаттарын: 

а) банк ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операциялары жүзөгө ашыруунун натыйжасында дуушар болушу ыктымал болгон тобокелдиктерди аныктоо, баа берүү, контролдоо жана мониторинг жүргүзүү чаралары;  

б) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операциялары жүзөгө ашырууда келип чыгышы мүмкүн болгон тобокелдиктерди туруктуу негизде минималдаштыруу боюнча контролдук чараларын; 

2) Шариат стандарттарына ылайык түзүлгөн жана банктын Шариат кеңеши тарабынан жактырылган ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банк операцияларын жүзөгө ашыруу боюнча типтүү келишимдер. 

Электрондук акча чыгарууга уруксат алуу үчүн уруксат берилген операциялар тизмегинде көрсөтүлбөгөн банктык операцияларды жүргүзүүгө же лицензияга уруксат берилген операциялар тизмегин алмаштырууга алып келген таасир этүү чараларын колдонуунун алкагында белгиленген банктык лицензияда (уруксат берилген банктык операциялар тизмегинде) чектөөлөрдү алып салууга Улуттук банктын уруксатын алуу үчүн сунушталуучу банк документтерге кошумча төмөнкү документтерди берүүгө тийиш:  

1) электрондук акчаны жайылтуу боюнча агент менен түзүлгөн типтүү агенттик келишимдин көчүрмөсү - эки нускада;  

2) оператор менен түзүлгөн келишимдин көчүрмөсү (эгерде эмитент оператор менен иш алып барган болсо) - эки нускада;  

3) электрондук акча боюнча калдыктарды жана анын жүгүртүлүшү жөнүндө маалыматтар базасын күн сайын жаңыртып туруу жана сактоо, аны алуу үчүн программалык камсыздоону орнотуу боюнча актынын көчүрмөсү - эки нускада;  

4) башкарманын/Директорлор кеңешинин төрагасы тарабынан кол коюлган электрондук акча системасынын иштөө эрежелери эки нускада, алар төмөнкүлөр жөнүндө жоболорду камтууга тийиш:  

- банк, оператор, агенттер жана акцептанттар ортосунда операцияларды жүзөгө ашыруу тартиби, анда бардык акча жана маалыматтык агымдардын жалпы схемасы камтылууга тийиш;  

- электрондук акчаны пайдалануу учурунда финансылык жана техникалык тобокелдиктерге контролдукту уюштуруу;  

- электрондук акчаны пайдалануу учурунда маалыматтык ресурстардан пайдалануу мүмкүнчүлүгү укугун чектөө, маалыматты коргоо жана коопсуздук системасы - эки нускада;  

- лимиттерге карата белгиленген талаптарга, ошондой эле "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" Жободо таблица формасында көрсөтүлгөн башка талаптарга ылайык электрондук капчыктар боюнча лимиттер тууралуу маалымат;  

- схема/диаграмма түрүндө электрондук акча системасынын катышуучуларынын ортосунда өз ара аракеттенүү.  

Аталган процессинг, клиринг борборунун төлөм системасынын катышуучуларына үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматты (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана берүү боюнча ишти жүзөгө ашырууга уруксат алуу үчүн банк, уруксат берилген операциялар тизмегинде көрсөтүлбөгөн банктык операцияларды жүргүзүүгө же лицензияга уруксат берилген операциялар тизмегин алмаштырууга алып келген таасир этүү чараларын колдонуунун алкагында белгиленген банктык лицензияда (уруксат берилген банктык операциялар тизмегинде) чектөөлөрдү алып салууга Улуттук банктын уруксатын алуу үчүн сунушталуучу банк документтерге кошумча төмөнкү документтерди берүүгө тийиш:  

1) банк-катышуулардын тизмеси;  

2) төлөм системасында ишке ашырылган операцияларга финансылык мониторинг жүргүзүү тартибин жөнгө салган ички документтердин көчүрмөлөрү

3) Башкарманын/Директорлор кеңешинин Төрагасы тарабынан кол коюлган жана банктын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн, төмөнкүлөр камтылууга тийиш болгон төлөм системасынын иштөө эрежелери:  

а) системанын архитектурасы жана анын иш схемасы;  

б) системага кирүү жана андан чыгуу жол-жоболору;  

в) катышуучуну системага туташтыруу тартиби; 

г) процессинг жүргүзүү тартиби;  

д) төлөм системасынын катышуучулары тарабынан өз иши тууралуу маалыматтарды төлөм системасынын операторуна берүү тартиби;  

е) тобокелдиктерди тескөө боюнча колдонулган моделди, тобокелдиктерди тескөө иш-чараларын жана ыкмаларын кошо алганда, төлөм системасында тобокелдиктерди тескөө системасы;  

ж) маалыматтарды коргоо талаптары;  

з) талаш маселелерди чечүү тартиби;  

и) системада штаттык эмес жагдайлар келип чыккан шартта катышуучулардын аракеттенүү тартиби;  

к) катышуучулардын укугу, милдеттери жана жоопкерчилиги;  

л) жөнөтүүчүлөрдүн жана алуучулардын маалымдамасын тескөө боюнча механизмдер системасы, эл аралык уюмдар тарабынан даярдалган террористтердин тизмеси, террористтердин улуттук тизмеси жана терроризмге катыштыгы бар деген шектенүүнү жараткандардын улуттук тизмеси боюнча кардарларды текшерүү мүмкүнчүлүгүн;  

4) Улуттук банктын төлөм системасынын операторлорунун ишин жөнгө салуу боюнча ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптардын аткарылышы жөнүндө маалымат. 

Мында, аталган процессинг, клиринг борборунун төлөм системасынын катышуучуларына үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматты (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана берүү боюнча ишти жүзөгө ашыруу үчүн банк төмөнкүлөрдү аткарууга тийиш: 

1) Улуттук банктын төлөм системасынын операторлорунун ишин жөнгө салуу боюнча ченемдик укуктук актыларында белгиленген талаптарды аткарууга;  

2) Улуттук банк тарабынан белгиленген бардык экономикалык ченемдерди жана талаптарды аткарууга;  

3) банкка карата таасир этүү чараларын же башка санкцияларды колдонуунун натыйжасында банк иши боюнча чектөөлөр болбоого.» 

- 94-пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын: 

« Улуттук банк банктын өтүнүч катын кароонун кайсыл баскычында болбосун уруксат берүүдөн төмөнкү учурларда баш тартууга укуктуу:  

- банк ишинде бузууга жол берүүлөрдү аныктаган учурда, эгерде бузуулар банкта талаптагыдай ички контролдоо системасынын жоктугун түздөн-түз күбөлөндүрсө

- террористик ишти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (алалдоого) каршы аракеттенүү боюнча мыйзам талаптарын же Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдерди сактоо талаптарын бузууга жол берүүлөр аныкталган шартта»; 

- 99-пунктунун 4) пунктчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4) болжолдонуп жаткан операцияларды ишке ашырууга байланыштуу болжолдонгон кирешелүүлүктү көрсөтүү менен (кеминде келерки эки жылга) бизнес-план;»; 

- 101-пунктунун: 

Биринчи жана экинчи абзацындагы «кошумча» деген сөз алынып салынсын; 

пункт төмөнкү мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын: 

«Болжолдонуп жаткан бир же бир нече операциялар боюнча документтер ылайык келбеген учурда Улуттук банк Башкармасы, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына жооп берген бардык зарыл документтер тапшырылган гана операцияларды жүзөгө ашырууга уруксат берет.»; 

- 112-пунктунун: 

үчүнчү абзацындагы «бул максат» деген сөздөр «ушул сатып алуу же ээлик кылуу» деген сөздөргө алмаштырылсын; 

төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: 

«Мында акцияларга биргелешип ээлик кылган адамдар ушул Жобонун банктын капиталында чектүү катышууну сатып алуу боюнча талаптарына ылайык, Улуттук банктын талабы боюнча документтерди жана маалыматтарды берүүгө тийиш.»; 

- 115-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«115. Улуттук банк келип түшкөн өтүнүч кат боюнча чечимди өтүнүч кат кабыл алынгандыгы тууралуу өтүнүч ээсине билдирген күндөн тартып 60 (алтымыш) календардык күндөн кечиктирбестен кабыл алат. Улуттук банк келип түшкөн өтүнүч катты кароо мөөнөтүн 30 (отуз) календардык күнгө узартууга укуктуу. Улуттук банк өз чечимин макул экендиги же андан баш тарткандыгы тууралуу өтүнүч ээсине кат жүзүндө ал кабыл алынгандан тартып үч жумуш күнү ичинде маалымдайт. Баш тартуу жүйөөлүү себептер менен түшүндүрүлүүгө тийиш.  

Алардын натыйжасында өтүнүч ээси-жеке адам же юридикалык жак олуттуу катышуучу же банктын добуш берүүгө укук чегерген акцияларынын жыйырма же андан көп же отуз үч же андан көп пайызына тике же кыйыр түрдө ээлик кылган же аларды тескөөгө алган жак болушун шарттаган банктын капиталына чектүү катышууга ээ болууга Улуттук банктын макулдугун алууга берилген өтүнүчтү канааттандыруу/андан баш тартуу чечими Улуттук банктын Төрагасынын банктык көзөмөлдүк жана лицензиялоо маселесин түздөн-түз тескөөгө алган орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү кабыл алат.  

Алардын натыйжасында өтүнүч ээси-жеке адам же юридикалык жак контролдоочу жак же банктын добуш берүүгө укук чегерген акцияларынын 50 (элүү) же андан көп же  

67 (алтымыш жети) же андан көп пайызына тике же кыйыр түрдө ээлик кылган же аларды тескөөгө алган жак болушун шарттаган банктын капиталына чектүү катышууга ээ болууга Улуттук банктын макулдугун алууга берилген өтүнүчтү канааттандыруу/андан баш тартуу чечимин Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети кабыл алат.  

Эгерде өтүнүч ээси банктын мыйзам талаптарына ылайык акцияларга биргелешип ээлик кылган адам болуп саналса, Улуттук банк банктын капиталына чектүү катышууга ээ болууга өтүнүч ээсине түздөн-түз таандык акциялар өлчөмүндө жана үчүнчү жактар менен биргеликте ээлик кылууга макулдугун берет. 

Банктын капиталына чектүү катышууга ээ болууга Улуттук банктын макулдугун алууга өтүнүч катты канааттандыруу/канааттандыруудан баш тартуу жөнүндө Улуттук банктын чечими ошол чечим кабыл алынган күндөн тартып үч жумуш күнү ичинде жазуу жүзүндө өтүнүч ээсине маалымдалат.»; 

- жобо төмөнкү мазмундагы 15-1-глава менен толукталсын: 

«15-1-глава 

Банк акционерлеринин кынтыксыз ишкердик аброй талаптарына жана башка милдеттүү талаптарга ылайык келүүсү тууралуу маалыматтарды берүү тартиби 

125-1. Банктын капиталында олуттуу катышуудан төмөн өлчөмдөгү акцияларына ээлик кылган баардык банк акционерлери Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын  

79-беренесинде белгиленген чектөөлөрдүн жана тыюу салуулардын жоктугун тастыктоого милдеттүү

125-2. Биринчи чектүү катышуу деңгээлинен (олуттуу катышуу) төмөн өлчөмдөгү акцияларды сатып алган кандай болбосун жак акцияларга менчик укугуна ээ болгондон кийинки 20 (жыйырма) жумуш күнү ичинде Улуттук банка төмөнкү документтерди сунуштоого тийиш: 

1) жеке адамдар үчүн: 

а) паспортунун көчүрмөсүн; 

б) акча каражаттарын алуу булактары тууралуу маалыматты; 

в) кредиттик бюродон же башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан мөөнөтү өтүп кеткен карызынын жоктугу жөнүндө маалымкатты (Кыргыз Республикасынын резидент эместери үчүн); 

г) бюджетке (салык кызматы органдарынан жана Социалдык фонддон же банк түзүлгөн өлкөнүн ыйгарым укуктуу органдарынан) милдеттүү төлөмдөрдү төлөө боюнча милдеттенме жок экендигин тастыктаган маалымкатты же башка документти (Кыргыз Республикасынын резидент эместери үчүн); 

д) соттолбогондугун тастыктаган маалымкатты же башка документти (Кыргыз Республикасынын резидент эместери үчүн); 

е) негизги иши тууралуу маалыматты (эмгек китепчеси, патенти же иши тууралуу маалымат); 

2) юридикалык жактар үчүн: 

а) уюштуруу документтеринин көчүрмөсүн; 

б) юридикалык жактын мамлекеттик каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүгүн же болбосо өтүнүч ээси түзүлгөн (катталган) өлкөнүн мыйзамдарына ылайык юридикалык жак каттоодон өткөндүгүн тастыктаган документке теңештирилген башка документ; 

в) кредиттик бюродон же башка ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан мөөнөтү өтүп кеткен карызынын жоктугу жөнүндө маалымкатты (Кыргыз Республикасынын резидент эместери үчүн); 

г) бюджетке милдеттүү төлөмдөрдү төлөө тууралуу маалымкат; 

д) уюштуруучулардын, акционерлердин, юридикалык жактын катышуучуларынын, аткаруу органынын жетекчисинин, башкы бухгалтеринин соттолбогондугун тастыктаган маалымкат же башка документ; 

е) негизги иши тууралуу маалымат; 

ж) акционерлердин, катышуучулардын реестри, ошондой эле алардын паспортторунун көчүрмөлөрү

з) акцияларга (мүлккө, пайларга, үлүшкө) ээлик кылуу үлүшүн, негизги иши жана каттоо жери тууралуу маалымат көрсөтүү менен туунду, караштуу компаниялар тууралуу маалымат; 

и) юридикалык жактын түпкү бенефициарлары (жеке адамга чейин же логикалык түпкү пайда алуучулар) тууралуу маалымат. Эгерде бенефициардык менчик ээси катары мамлекеттик орган же мамлекет иш алып барса, тиешелүү мамлекеттик орган же мамлекет көрсөтүлөт. 

125-3. Банктар акционерлер тарабынан тапшырылган маалыматты актуалдаштыруу максатында туруктуу негизде мониторинг жүргүзүүгө тийиш. Ушул Жобонун  

125-2- пунктунда көрсөтүлгөн жактар банктардагы маалыматтар боюнча өзгөртүүлөргө мониторинг жүргүзүү максатында актуалдаштырылган маалыматты Банктын суроо-талабы боюнча туруктуу негизде берип туруулары тийиш. Өзгөртүүлөр бар болгон учурда Банк өзгөртүлгөн маалыматты алгандан кийинки 10 (он) жумуш күнүнөн кечиктирбестен, Улуттук банка жөнөтүүсү зарыл. 

125-4. Банктар жыл сайын 2-чейректен кечикпей Улуттук банкка акционерлердин Банктын акцияларынын бирден жогору пайызына ээлик кылуу схемасы тууралуу маалыматты тапшырууга тийиш. Коммерциялык банктын менчик ээлеринин (түпкү пайда алуучулар) схемасын иштеп чыгуу боюнча көрсөтмөлөр ушул жобонун 31-тиркемесинде көрсөтүлгөн.»; 

- 126-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«126. Талапкерлигин Улуттук банк менен милдеттүү түрдө макулдашуу талап кылынган кызмат адамдарынан болуп төмөнкүлөр саналат:  

1) Директорлор кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү;  

2) Шариат кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү;  

3) Аудит боюнча комитеттин, Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитеттин төрагалары;  

4) Башкарманын төрагасы (президент, башкы менеджер, чет өлкө банкынын филиалынын жетекчиси), анын орун басарлары (вице-президент, башкы менеджердин орун басары, чет өлкө банкынын филиалынын жетекчисинин орун басары) жана Башкарманын башка мүчөлөрү;  

5) башкаруучу директор;  

6) банктын кредиттик ишине жооп берген түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси;  

7) банктын активдеринин жана пассивдеринин тескөөгө алынышына жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси (же функционалдык милдеттери ага теңештирилген адам);  

8) башкы бухгалтер;  

9) ислам принциптери боюнча каржылоо үчүн жооптуу түзүмдүк бөлүмдүн жетекчиси;  

10) »ислам терезесинин» жетекчиси;  

11) ички аудит кызматынын жетекчиси;  

12) тобокелдик-менеджменти кызматынын жетекчиси;  

13) комплаенс-контролдук кызматынын жетекчиси.  

Жогоруда аталган түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин жана башкы бухгалтердин орун басарлары Улуттук банк менен милдеттүү түрдө макулдашылууга тийиш болгон кызмат адамдарынан болуп саналат. 

Мындан тышкары, функционалдык милдеттери жогоруда аталган кызмат адамдарына теңдештирилген кайсы болбосун адамдар Улуттук банкка макулдашылууга тийиш.  

Ошондой эле Жобонун ушул пунктуна ылайык жетекчилери Улуттук банк менен макулдашылууга тийиш болгон түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишин аныктаган/тескөөгө алган кызмат адамдарынын тобу (Директорлор кеңешинин жана Шариат кеңешинин төрагаларын жана мүчөлөрүн, Аудит боюнча комитетинин төрагасын, банк Башкармасынын төрагасын жана башка мүчөлөрүн эске албаганда) макулдашылууга тийиш. Мында, банктын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн ишин аныктаган/тескөөгө алган кызмат адамдарына ушул Жободо тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилерине карата белгиленген минималдуу талаптар колдонулат.»; 

- 129-пункт төмөнкү мазмундагы сүйлөм менен толукталсын: 

«Талапкер анын негизинде Директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна кабыл алынган документте Директорлор кеңешинин мүчөсүнүнүн ыйгарым укуктарынын (Директорлор кеңешинин мүчөсүнүнүн функциясын аткарууга тиешелүү) токтотуу негизи катары Улуттук банктын кызмат адамды макулдашуудан баш тартуусу көрсөтүлүүгө тийиш.»; 

- 130-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«130. Директорлор кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү, банк Башкармасынын төрагасы жана мүчөлөрү, башкы бухгалтери иштен бошотулган шартта (ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнөн токтотулушунун натыйжасында) же өз ыктыярдыгы менен иштен бошонгон учурда банк ушундай чечим кабыл алган күндөн тартып 1 (бир) жумуш күнү ичинде себебин көрсөтүү менен Улуттук банкка ал тууралуу маалымдоого милдеттүү

Жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн калган кызмат адамдары иштен бошотулган шартта же өз ыктыяры менен иштен бошонгон учурда 3 (үч) жумуш күнү ичинде маалымдалат. Жогоруда белгиленген талаптар өзүнүн милдеттеринен 2 (эки) айдан көп мөөнөткө убактылуу бошотулган (баланы багуу боюнча өргүү (декрет), эмгекке жарамсыздык баракчасы, убактылуу башка милдеттерди аткаруу) кызмат адамдарга да таркалат. 

Банктын операцияларды жүзөгө ашырууга түздөн-түз катышкан башка кызматкерлери мыйзамдарды бузууга жол бергендигинен улам же/жана банктын демилгеси боюнча иштен бошотулган учурда, банк мындай чечим кабыл алынган күндөн тартып он жумуш күнү ичинде анын себебин көрсөтүү менен ал тууралуу Улуттук банкка билдирүүгө милдеттүү. Жобонун алкагында Банктын банктык операцияларды ишке ашырууга түздөн-түз катышкан кызматкерлери дегенден улам, кайсы гана баскычында болбосун банктык операцияларды жүргүзүүгө/ишке ашырууга тартылган банктын кайсы болбосун кызматкерлерин түшүнүүгө болот.»; 

- 131-пунктунун биринчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«131. Банктын жетекчилиги отуз календардык күндөн ашпаган мөөнөт ичинде ушул Жобонун талаптарына жооп берген талапкерди, банктын кызмат адамы иштен бошогондугуна/ыйгарым укуктары токтогондугуна/өз эрки боюнча иштен бошогондугуна/башка узак мөөнөткө (2 айдан көп) жок болгондугуна байланыштуу бош турган кызмат ордуна сунуштоого тийиш, мында Директорлор кеңешинин курамында кворумга жана милдеттүү көз карандысыз мүчөлөрүнун санына таасир этпеген бош орун пайда болгон учурлар эске алынбайт.»; 

- 133-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«133. Директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин, Башкарманын төрагаларын жана мүчөлөрүн, банктын Аудит боюнча комитетинин, Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасын эске албаганда, ушул Жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн, акыркы 12 ай ичинде даражасы бирдей же жогору турган кызмат орундарына буга чейин макулдашуудан өткөн кызмат адамдар Улуттук банктан макулдашуудан өтпөйт жана  

21-тиркемедеги форма боюнча анкетаны сунуштоо менен гана чектелишет.  

Ошол эле банкта жаңы мөөнөткө кайра шайланган Директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин, Башкарманын төрагалары жана мүчөлөрү, банктын Аудит боюнча комитетинин, Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагалары Улуттук банктан макулдашуудан өтүшпөйт.»; 

- 17-главанын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө жана Аудит боюнча комитеттин, Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитеттин төрагасына карата талаптар»; 

- 134-пунктунун: 

биринчи абзацы «Аудит боюнча комитеттин» деген сөздөрдөн кийин  

«, Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитеттин» деген сөздөр менен толукталсын; 

1) пунктчасы «билими жана стажы» деген сөздөр «(иш тажрыйбасы)» деген сөздөр менен толукталсын; 

- 135-пункту төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын: 

Мындан тышкары, ислам банкынын же «ислам терезесине» ээ банктын Аудит боюнча комитетинин төрагасы ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча кошумча билимге ээ болууга, Ислам финансы институттары (ААОIFI) үчүн бухгалтердик эсепке алууну жана аудитти уюштуруу уюмунун стандарттарын билүүгө жана бул багытта окутуудан өткөндүгүн тастыктаган сертификатын же документин сунуштоого тийиш. 

Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасынын кызматына талапкерлер ушул жобонун 134-пунктунда көрсөтүлгөн талаптарга кошумча, төмөнкүлөргө жооп берүүгө тийиш: 

1) тобокелдиктерди тескөө чөйрөсүндө билимге ээ болууга, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелүү уруксатына\лицензиясына ээ билим берүү мекемесинен алынган багыт боюнча сертификаты же башка документи болууга; 

2) ушул Жобонун 138-пунктунун талаптарына ылайык Директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү болууга.»; 

- 137-пунктунун төртүнчү абзацындагы «башкармасы бош орун пайда болгон күндөн тартып беш жумуш күн ичинде» деген сөздөр «Директорлор кеңеши бош орун пайда болгон күндөн тартып он жумуш күн ичинде» дегенге алмаштырылсын; 

- 138-пунктунун 3-пунктчасынын экинчи абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Жобонун ушул пунктунун алкагында олуттуу кошумча акы, компенсациялар, жөлөк пулдар жана ыктыярдуу жардамдар же башка акы катары акыркы 5 (беш) жыл ичинде 1 000 000 (бир миллион) сомдон жогоруну түзгөн кошумча акыны, компенсацияларды, жөлөк пулдарды же ыктыярдуу жардамдарды түшүнүүгө болот.»; 

- 140-пунктунун 4-пунтчасы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«4) Шариат кеңешинин төрагасы Шариат жагында укук жана/же соода жүргүзүү багыты боюнча жогорку билимине ээ экендиги жөнүндө диплому (жалпы таанылган жогорку окуу жайларынан алынган) жана ислам банкынын жана «ислам терезесине» ээ банктын Шариат кеңешинде же ислам финансы уюмунда кеминде 1 (бир) жылдык же банктарда 5 (беш) жылдан кем эмес, анын ичинде жетектөөчү кызматтарда бир жылдан кем эмес иш тажрыйбасы болууга тийиш.»; 

- 141-пункту «банктын уюштуруучуларынын (акционерлеринин) жалпы чогулушунда» деген сөздөрдөн кийин «кумулятивдик добуш берүү аркылуу» деген сөздөр менен толукталсын; 

- 144-пунктунун: 

2-пунктчасы «иш тажрыйбасы» деген сөздөрдөн кийин «эмгек стажы (иш тажрыйбасы)» деген сөздөргө алмаштырылсын; 

пункт төмөнкү редакциядагы абзац менен толукталсын: 

«Түзүмдүк бөлүмдүн жетекчилерине жана башкы бухгалтерине карата талаптар алардын орун басарларына да таркалат.»; 

- 148-пункту «башкы бухгалтер» деген сөздөрдөн кийин «, башкы бухгалтеринин орун басары» деген сөздөр менен толукталсын; 

- 150-пунктунун:  

6) пунктчасы төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: 

«Мында, эгерде талапкер жол берген мыйзам бузуу олуттуу финансылык чыгымды/кирешенин алынбай калышын, банк/финансы-кредит уюму үчүн олуттуу тобокелдиктерди шарттабаса, системалуу мүнөзгө ээ болбосо жана Улуттук банктын баа берүүсү боюнча анчалык олуттуу болбосо, ушул пункттун 5 «в» жана  

6-пунктчаларындагы негиздер макулдашылууга тийиш болгон кызмат ордуна талапкерге карата колдонулбашы мүмкүн; 

- пункт төмөнкү мазмундагы абзацтар менен толукталсын: 

«Улуттук банк төмөнкү учурларда ушул жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат ордуна талапкерлерди (мындан ары - талапкерлер) макулдашуудан баш тартууга укуктуу: 

а) талапкердин буга чейинки иши, ал кызмат ордун ээлеген уюмдун олуттуу чыгым тартуусуна байланыштуу болгондугу тууралуу тастыкталган маалымат болсо;  

б) талапкер тобокелдиктүү, негизсиз же уюмдун ички жол-жоболорун бузуу менен системалуу иш алып баргандыгы жөнүндө тастыкталган маалымат болсо; 

в) Улуттук банктын баа берүүсү боюнча талапкер негизги милдеттерди аткаруу үчүн дайындалбаса (номиналдуу дайындалса). Бул Жобонун алкагында номиналдуу дайындоо дегенден улам, тиешелүү кызмат орду үчүн каралган функцияларды аткарууга убактысынын аздыгында талапкердин дайындалышын; ага жүктөлгөн функцияларды өз алдынча же бүтүндөй банктын таламында иш алып барууга мүмкүндүк бербеген үчүнчү жактар менен байланыштуулугун/көз карандылыгын тастыктаган фактылардын болушун, Улуттук банкка макулдашуу жол-жобосун өтүүдө талапкерге жүктөлгөн функциялардын аткарылбашын түшүнүүгө болот.  

г) Улуттук банктын баа берүүсү боюнча талапкерди макулдашуу таламдардын каршы келип калышын шарттаса; 

Ушул Жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарына талапкерлерди макулдашуудан баш тартуу үчүн жогоруда көрсөтүлгөн негиздемелер, талапкерлердин квалификациясына баа берүүнүн кошумча критерийи болуп эсептелет.»; 

- 151-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«151. Талапкер, төмөнкү пункттарда берилген фактылардын орун алышы шартында, банктарда ушул Жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн кызмат орундарын ээлөөгө укугу жок:  

- Жобонун 150-пунктунун 2-пунктчасында жана 119-пунктунун 2 «б» пунктчасында соттолгондугу алынып салынган же тындырылган күндөн тартып  

7 (жети) жыл бою;  

- 150-пунктунун 3 жана 5 «а» пунктчаларында жана 119-пунктунтун  

6-пунктчасында бузууга жол берүү фактысы боюнча чечим кабыл алынган күндөн тартып 7 (жети) жыл бою;  

- 119-пунктунун 4-пунктчасында тиешелүү чечим күчүнө кирген күндөн тартып  

5 (беш) жыл бою;  

- 150-пунктунун 5 «б» пунктчасында жана 119-пунктунун 5-пунктчасында бузууга жол берүү фактысы боюнча чечим кабыл алынган күндөн кийинки 5 (беш) жыл бою;  

- 150-пунктунун 5 «в» пунктчасында бузууга жол берүү фактысы боюнча чечим кабыл алынган күндөн тартып 3 (үч) жыл ичинде;  

- 150-пунктунун 6-пунктчасында бузууга жол берүү фактысы аныкталган учурдан кийинки 3 (үч) жыл бою;  

- 119-пунктунун 7, 8-пунктчаларында бузууга жол берүү фактысы аныкталган учурдан тартып бир жыл бою;»; 

- 152-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн адамдарды Улуттук банк менен макулдашуу, алардын кылмыш иши боюнча шектүү/айыпталуучу катары ишке тартылгандыгы тууралуу Улуттук банк маалымат алган учурдан баштап, убактылуу токтотулат.»; 

- 154-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«154. Улуттук банк талапкерликти макулдашуу мезгил аралыгында ушул Жобонун 150-153-пункттарында көрсөтүлгөн негиздер жол берилип, бирок макулдашуу учурунда Улуттук банкка маалым болбосо, Улуттук банк талапкерлерди макулдашуу жөнүндө чечимин жокко чыгарууга жана алардын четке кагылышын талап кылууга укуктуу. Талапкерди макулдашуу жөнүндө чечимди жокко чыгаруу тууралуу чечим талапкерлерди макулдашуу жөнүндө чечим кабыл алган орган/кызмат адам тарабынан кабыл алынат. Талапкерди макулдашуу жөнүндө чечимдин жокко чыгарылышы Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарында белгиленген, талапкерди макулдашуудан баш тартуу үчүн каралган натыйжаларга алып келет.»; 

- 158-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«158. Банк, 10 (он) жумуш күнү ичинде, ал эми резидент эмести шайлаган/дайындаган шартта талапкер шайланган/дайындалган күндөн кийинки  

30 (отуз) календардык күн ичинде төмөнкү документтерди кошо тиркөө менен талапкерлерди макулдашуу жөнүндө өтүнүчтү Улуттук банкка берүүгө тийиш:  

1) талапкерди шайлоо/дайындоо жөнүндө чечим кабыл алган ыйгарым укуктуу башкаруу органынын отурумунан толтурулган протоколдун күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн (эмгек келишиминин);  

2) кызмат ордуна дайындоо тууралуу буйруктун (токтомдун, буйруунун) күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн;  

3) 21-тиркеменин формасы боюнча анкеталар, кийин ушул анкетада чагылдырылган маалымат өзгөргөн шартта, кызмат адамы Кыргыз Республикасынын резиденти 10 (он) жумуш күнү ичинде, ал эми Кыргыз Республикасынын резидент эмеси өзгөртүү киргизилген учурдан тартып 20 (жыйырма) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка бул тууралуу кат жүзүндө билдирүүгө тийиш. 

4) кеминде эки сунуш-көрсөтмө (ушул Жобонун 159-161-пункттарынын талаптарын эске алуу менен);  

5) банк тарабынан тиешелүү негизде тариздетилген жана күбөлөндүрүлгөн функционалдык милдеттердин тизмеси;  

6) Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык мынлай уруксат алуу милдеттүү болгон шартта, чет элдик жарандарга эмгек же башка ишкердикти жүзөгө ашырууга уруксат; 

7) эмгек китепчесинин көчүрмөсү (болгон болсо); 

8) ушул Жобого карата 21-тиркеменин формасы боюнча анкетада көрсөтүлгөн паспорттун көчүрмөсү

9) ушул Жобого карата 32-тиркемеге ылайык банктын талапкерге карата өтүнүчү. Бул талап Директорлор кеӊешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн, ошондой эле Шариат кеӊешинин төрагасынын жана мүчөлөрүнүн кызмат ордундарына талапкерлерге таркатылбайт. 

Жобонун ушул пунктунун 2 жана 5-пунктчаларында көрсөтүлгөн документтер Директорлор кеңешинин, Шариат кеңешинин төрагасы жана мүчөлөрү, ошондой эле Аудит боюнча комитеттин төрагасы тарабынан сунушталбайт.»; 

- 159-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«159. Сунуштамалар талапкер мурда иштеген же болбосо ал менен ишкердик мамиле түзгөн кеминде эки адам тарабынан сунушталат.  

Эгерде талапкер тапшырган сунуштама-каттар чечим кабыл алуу үчүн жетишсиз болсо, Улуттук банк кошумча сунуштама-каттарды, анын ичинде талапкер акыркы мезгил ичинде иштеген жерден талап кылууга, ошондой эле буга чейинки сунуштама-кат берген адамдар тууралуу жазуу же оозеки түрдө түшүндүрмө берүүнү талап кылууга укуктуу. Сунуштама берген адам түшүндүрмө бербеген учурда, ал сунуштама-катты кабыл албоо үчүн негиз катары кызмат кылышы мүмкүн. 

Талапкер акыркы иштеген жерден сунуштама-катты алып келүү мүмкүнчүлүгү жок болгон учурда, ал себептерин көрсөтүү менен түшүндүрмө берүүгө тийиш. 

Сунуштама-катта сунуштатам берген адамдын аты-жөнү, иштеген жери, кызматы, телефону, факсы, электрондук почта дареги, ошондой эле сунуштама-катка кол коюлган күн көрсөтүлүүгө тийиш. Мында, төмөнкүлөрдөн сунуштама-кат алууга жол берилбейт:  

1) Улуттук банктын кызматкерлеринен;  

2) кайсы болбосун туугандарынан;  

3) талапкерди макулдашуу жөнүндө өтүнүч берген банктын жетекчилеринен жана кызматкерлеринен;  

4) өтүнүч берип жаткан банктын аффирленген компанияларынын кызмат адамдарынан; 

5) алгылыксыз жана/же кооптуу банктык тажрыйбага кирген ишкердикти жүзөгө ашырууга катыштыгы бар адамдардан.»; 

- 161-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«161. Банктык жана/же финансылык чөйрөдө иштеп кеткен же иштеп жаткан адамдар гана сунуштама-кат берүүчү боло алат.  

Жогоруда көрсөтүлгөн чектөөлөр талапкердин акыркы иштеген жеринен сунушталган сунуштама-катка таркатылбайт. 

Сунуштама-кат берген адамдын кол тамгасынын аныктыгы анын иш орду боюнча же болбосо нотариус тарабынан тастыкталууга тийиш. Бул талап, эгерде сунуштама-кат уюмдун фирмалык бланкында сунушталса жана уюмдун мөөрү басылган шартта милдеттүү болуп саналбайт.»; 

- 164-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«164. Сунушталган документтерде толук малымат берилиши, анкеталардын так толтурулушу жана талапкердин ушул Жободо белгиленген талаптарга ылайык келиши кароого алынат. 

Документтерди карап чыгууда Улуттук банк талапкердин мурда иштеген ордун, банктык/финансылык чөйрөдө иштөө тажрыйбасынын болушун жана банктык/финансылык чөйрөгө байланыштуу багытта иштегендигин, тиешелүү документтер менен тастыкталган адистештирилген билиминин болушун эске алат. 

Эгерде сунушталган документтерге карата сын-пикирлер болсо же талапкерлердин иш тажрыйбасы (стажы), билими жана милдеттүү сертификаттары белгиленген талаптарга жооп бербесе Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмү аларды жеткире иштеп чыгуу же талапкерди макулдашуудан баш тартуу жөнүндө кат жөнөткөнгө укуктуу.»; 

- 166-пунктунун:  

үчүнчү абзацы «Аудит боюнча комитетинин» деген сөздөр «Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин» деген сөздөр менен толукталсын;  

- алтынчы абзацы «Көзөмөл боюнча комитети» деген сөздөр «Төраганын орун басары/» деген сөздөр менен толукталсын;  

- пункт төмөнкү мазмундагы жетинчи абзац менен толукталсын: 

«Түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилеринин орун басарларын/башкы бухгалтерди макулдашуу жөнүндө чечим түзүмдүк бөлүмдөрдүн жетекчилерин/башкы бухгалтерди макулдашууу жөнүндө чечим кабыл алган орган/кызмат адамы тарабынан кабыл алынат.»; 

- 167-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«167. Улуттук банктын Көзөмөл боюнча комитети, Төраганын орун басары/Улуттук банк Башкармасынын мүчөсү жана/же Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчиси талапкерлерди маектешүүгө чакырууга укуктуу. Маектешүү үчүн Улуттук банктын башка түзүмдүк бөлүмдөрүнөн кызматкерлер чакыртылышы мүмкүн. Маектешүүнүн жүрүшүндө протокол толтурулат, ага Улуттук банктын өкүлдөрү кол коет жана ал талапкерди макулдашуудан баш тартуу үчүн негиз катары кызмат кылышы да мүмкүн. Маектешүүнүн жүрүшүндө аудио жана видео каражаттар колдонулушу мүмкүн. 

Талапкер маектешүүгө келбеген учурда, документтер кароого алынбайт. Эгерде талапкер экиден көп жолу жүйөлүү себептерсиз (ооруп калса, иш сапарында болсо ж.б.) маектешүүгө келбесе, Улуттук банк аны макулдашуудан баш тартышы мүмкүн. 

Маектешүүнүн жүрүшүндө талапкерге анын банктык мыйзам талаптарын, банк иши жөнүндө билим деңгээлине баа берүү үчүн, ошондой эле төмөнкүлөрдү кошо алганда, бирок талапкердин ишкердик аброю, анын мурдагы иши, ишкердик жана тууганчылыгы жөнүндө маселелер менен гана чектелбестен, талапкерди кызмат ордуна макулдашуу процессине тиешелүү кайсыл болбосун башка багыттар боюнча суроолор берилет.»;  

- 170-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:  

«170. Банк филиалдар, өкүлчүлүктөр, сактык жана көчмө кассалары, акча алмаштыруу пункттары түрүндө обочолонгон бөлүмдөрүн, ошондой эле консультация берүү кызматтарын жана банктык кызматтарды сунуштоо боюнча билдирмелерди кабыл алуу боюнча кызматтарды жүзөгө ашыруу укугу менен кардардарды тейлөө пункттарын ача алат. Банк Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарын жана ушул жобонун талаптарын аткарган шартта өзүнүн обочолонгон түзүмдүк бөлүмдөрүн ачышы мүмкүн.»  

- 183-пунктунун 4-пунктчасы «(24-тиркеме)» деген сөздөрдөн кийин «эмгек китепчесинин көчүрмөсү, кредиттик бюродон маалымкат» деген сөздөр менен толукталсын; 

- 184-пункту «бир нускасын» деген сөздөр «эки нускасын» дегенге алмаштырылсын; 

- 188-пунктунун биринчи абзацындагы «үч» деген сөз «беш» дегенге алмаштырылсын; 

- 190-пунктундагы: 

- «(24-тиркемеге ылайык)» деген сөздөрдөн кийин «эмгек китепчесинин көчүрмөсү, кредиттик бюродон маалымкат» деген сөздөр менен толукталсын; 

- пункт төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:  

«Филиалдын жетекчиси жана башкы бухгалтери кынтыксыз ишкердик аброй критерийлерине туура келүүгө тийиш.»; 

- 191-пунктунун 2-пунктчасындагы «көчүрмөсү» деген сөз «күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү» дегенге алмаштырылсын; 

- 194-пунктунда «бир нускасы» деген сөздөр «эки нускасы» дегенге алмаштырылсын; 

- 211-пунктунда «30 календардык күн» деген сөздөр «жыйырма жумуш күнү» дегенге алмаштырылсын; 

- 214-пунктундагы «III» деген сан «II» дегенге алмаштырылсын; 

- 225-пунктундагы «бир нускасы» деген сөздөр «эки нускасы» дегенге алмаштырылсын;  

- 231-пунктундагы «бир нускасы» деген сөздөр «эки нускасы» дегенге алмаштырылсын;  

- 235-пунктунун төртүнчү абзацындагы «жана коммерциялык банктар» деген сөздөр алынып салынсын; 

- 246-пунктундагы «бир нускасы» деген сөздөр «эки нускасы» дегенге алмаштырылсын; 

- 253-пунктундагы «бир нускасы» деген сөздөр «эки нускасы» дегенге алмаштырылсын;  

- 258-пункту төмөнкү мазмундагы төртүнчү жана бешинчи абзацтар менен толукталсын: 

«Сактык жана көчмө кассаларынын ишин убактылуу токтотуу жана кайра баштоо, аларды ачуу жана жабуу үчүн каралган эрежелерге ылайык ишке ашырылат.» 

Бир даректе бирден көп сактык кассасын ачууга тыюу салынат.»; 

- 262-пунктунун 1-пунктчасынын д) абзацындагы «банктын тиешелүү лицензиясы болгон шартта» деген сөздөр алынып салынсын; 

- 263-пунктунун 1-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Банк, банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органы сактык кассасын ачуу жөнүндө чечим кабыл алган жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан сактык касса жайгашкан жайдын белгиленген техникалык бекемдөө талаптарына жооп бергендиги тууралуу актыны алгандан тартып беш жумуш күнүнөн кечиктирбеген мөөнөттө, Улуттук банкка сактык кассанын ачылгандыгы тууралуу кат жүзүндө билдирет.»; 

- 268-пунктунун 1-абзацы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«Сактык кассасынын дареги өзгөргөн учурда банк, банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органы сактык кассасынын дарегин өзгөртүү жөнүндө чечим кабыл алган жана ыйгарым укуктуу органдын сактык кассасынын жайлары белгиленген техникалык бекемдөө талаптарына ылайык келе тургандыгы тууралуу актысын алган күндөн тартып үч жумуш күнүнөн ашпаган мөнөөт ичинде, ушул жобонун 263-пунктунун 3 жана 4-пунктчаларында каралган документтерди жана банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын сактык кассасынын дарегин өзгөртүү чечиминин банк тарабынан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсүн кошо тиркөө менен Улуттук банкка кат жүзүндө билдирүүгө милдеттүү.»; 

- 282-пункт күчүн жоготкон катары таанылсын; 

- 28-главанын аталышы төмөнкү редакцияда берилсин: 

«28-глава. Алмашуу пункттарын жана кардарларды тейлөө пункттарын ачуу.»; 

- 287-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«287. Банк Кыргыз Республикасынын аймагында алмашуу пункттарын жана кардарларды тейлөө пункттарын ача алат.  

Банк, чет өлкө валютасында банктык операцияларды жүргүзүүгө укук берген банктык лицензияга ылайык, Кыргыз Республикасынын аймагында нак чет өлкө валютасын алмашуу операцияларын жүргүзүү боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо максатында, алмашуу пункттарын ача алат.  

Банк, башкы офистен өзүнчө, сыртта жайгашкан филиалдарды, сактык кассаларын, ошондой эле консультация берүүгө жана банк тарабынан сунушталуучу банктык кызмат көрсөтүүлөр боюнча билдирмелерди кабыл алууга гана жана башкы офиске, банктын филиалына гана караштуу кардарларды тейлөө пункттарын ачууга укуктуу.  

Банк жетекчилиги алар тарабынан ачылып жаткан алмашуу пункттарынын жана кардарларды тейлөө пункттарынын иши жана алардын Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык келүүсү үчүн толугу менен жоопкерчилик тартат.»;  

- 288-пункт төмөнкү редакцияда берилсин:  

«288. Банктын алмашуу пункту банктын буйругунун негизинде ачылат. Алмашуу пункту өз ишин «Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобого ылайык уюштурат. 

Кардарларды тейлөө пункту банктын аткаруу органынын чечиминин негизинде ачылат. 

Банкта милдеттүү түрдө кардарларды тейлөө пунктун ачуу жана ишкердигин жүргүзүү тартибин жөнгө салган ички документ болууга тийиш.»; 

- 289-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«289. Банк, алмашуу пунктун же кардарларды тейлөө пунктун ачуу тууралуу чечим кабыл алган учурдан тартып үч жумуш күнү ичинде алмашуу пунктунун жана/же кардарларды тейлөө пунктунун дарегин көрсөтүү менен бул тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө маалымдайт.  

Билдирүүгө, алмашуу пунктун/кардарларды тейлөө пунктун ачуу жөнүндө ыйгарым укуктуу органдын буйругу/чечими кошо тиркелүүгө тийиш.  

Алмашуу пунктунун/кардарларды тейлөө пунктунун иши банктын аткаруу органынын чечиминин негизинде токтотулат. Банк, алмашуу пунктунун/кардарларды тейлөө пунктунун ишин токтотуу тууралуу чечим кабыл алынган күндөн кийинки үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен Улуттук банкка аны жабуу жөнүндө кат жүзүндө билдирет. Билдирмеде алмашуу пунктунун/кардарларды тейлөө пунктунун дареги көрсөтүлүүгө тийиш.»; 

- 290-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«290. Алмашуу пунктунун/кардарларды тейлөө пунктунун дареги өзгөргөн учурда банк 3 (үч) жумуш күнүнөн ашпаган мөөнөт ичинде алмашуу пунктунун/кардаларды тейлөө пунктунун жаңы дареги тууралуу Улуттук банкка кат жүзүндө маалымдоого милдеттүү.»; 

- 291-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«291. Улуттук банк банктын алмашуу пунктунун/кардарларды тейлөө пунктунун ишин алдын ала эскертүүсүз, текшерүү үчүн негиз болгон тиешелүү документти көрсөтүү менен текшерүүгө укуктуу. 

Алмашуу пункту Улуттук банк тарабынан белгиленген алмашуу операцияларын жүргүзүү тартибин бузган учурда, Улуттук банк аныкталган бузууга жол берүүлөр тууралуу банктын жетекчилигине билдирет жана бузууга жол берүүнүн түрүнө жараша аларды жоюу мөөнөтүн белгилейт жана/же мыйзам талаптарына жана Улуттук банктын ченемдик актыларына ылайык тиешелүү чараларды жана санкцияларды колдонушу мүмкүн.  

Эгерде кардарларды тейлөө пункту Улуттук банк тарабынан аныкталган талаптарды бузууга жол берсе, Улуттук банк аныкталган бузууга жол берүүлөр тууралуу банктын жетекчилигине билдирет жана кардарларды тейлөө пунктун жабуу талабын кошо алганда, мыйзам талаптарына жана Улуттук банктын ченемдик актыларына ылайык тиешелүү чараларды жана санкцияларды колдонушу мүмкүн.»; 

- Жобо төмөнкү мазмундагы 292-1-пункт менен толукталсын:  

«292-1. Кардарларды тейлөө пунктунун иштөө шарттары: 

Ар бир кардарларды тейлөө пункттарында кардарлар үчүн көрүнүктүү жерде төмөнкү маалымат болушу зарыл:  

1) банктын көрнөктө милдеттүү түрдө көрсөтүлүүгө жана банктын уставында көрсөтүлгөн аталышына шайкеш келүүгө тийиш болгон аталышы; 

2) ошол кардарларды тейлөө пункту сунуштай алган кызмат көрсөтүүлөрдүн тизмегин кошо тиркөө менен карларлар үчүн маалымат жана аларды тейлөө тартиби;».  

- 296-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«296. Банк уставга киргизиле турган бардык өзгөртүүлөр жана толуктоолор тууралуу Улуттук банкка, тиешелүү чечим кабыл алынган учурга чейинки он беш жумуш күнү мурда уставдын жаңы редакциясын жана уставга киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор текстин 30-тиркемеге ылайык формада жөнөтүү менен билдирүүгө милдеттүү. Улуттук банк сунушталган документтерди он жумуш күнү ичинде карап чыгып, кароого алуунун жыйынтыгы боюнча аларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирүү үчүн сын-пикирлерди жана сунуштарды берүүгө укуктуу.» 

- 298-пунктунун: 

экинчи абзацынын биринчи сүйлөмүндөгү «эки» деген сөз «үч» дегенге алмаштырылсын; 

- 302-пунктундагы «эки» деген сөз «үч» дегенге алмаштырылсын; 

- 328-пунктундагы «дарегинин же үй номеринин» деген сөздөр алынып салынсын; 

- Жобо төмөнкү мазмундагы 328-1-пункт менен толукталсын:  

«328-1. Банктын башкы офиси бир нече аймактарда жайгашышы мүмкүн. Мында, башкы офистин кошумча аймактарына кардарларды операциялык тейлөөгө жол берилбейт жана алар персоналды жайгаштыруу үчүн гана түзүлүшү мүмкүн. Башкы офистин кошумча аймактарынын ачылгандыгы жөнүндө маалымат, ыйгарым укуктуу органдын чечимин, башкы офистин кошумча аймагында жайгаштырылуучу бөлүмдөрдүн тизмесин жана дарегин кошо тиркөө менен 3 (үч) жумуш күнү ичинде Улуттук банкка жөнөтүлүүгө тийиш.»; 

- 352-пункту төмөнкү редакцияда берилсин: 

«352. Ушул Жобонун 351-пунктунда көрсөтүлгөн документтерге кошумча төмөнкү документтер сунушталат:  

1) төмөнкүдөй чечимдерди камтыган кайра өзгөртүп түзүлгөн банктын катышуучуларынын жалпы жыйынында толтурулган протокол:  

а) иштеп жаткан банктан жаңы банкты бөлүү формасында кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө;  

б) бөлүү балансын бекитүү жөнүндө;  

в) бөлүүнү жүзөгө ашыруу тартиби жана шарттары жөнүндө;  

г) жаңы коомду түзүү жана банктын акцияларын конвертациялоо тартиби жөнүндө;  

2) банк өз кредиторлоруна кайра өзгөртүп түзүү жөнүндө маалымдагандыгын тастыктаган документтер;  

3) банктын бөлүү балансы;  

4) мыйзамдардын жана Улуттук банктын ченемдик актыларынын талаптарына ылайык кайра өзгөртүлүп түзүлгөн банктын уюштуруу документтерине банкты бөлүү формасында кайра өзгөртүп түзүү жана анын натыйжасында банктын азайтылган уставдык капиталы жөнүндө маалыматты камтыган өзгөртүүлөр жана толуктоолор менен салыштырма таблица;  

5) уюштуруучулардын (акционерлердин) Директорлор кеңешинин төрагасы тарабынан кол коюлган 5 жана 6-тиркемелерге ылайык тизмеси ар бири эки түп нускада даярдалат.»; 

- 390-пунктунун 6- пунктчасы «банктын уставы» деген сөздөрдөн кийин «эки нускада» деген сөздөр менен толукталсын; 

- 393-пунктунун 1) пунктчасы «өтмө» банк» деген сөздөрдөн кийин «банктын уставынын эки нускасын кошо тиркөө менен» деген сөздөр менен толукталсын; 

- 413-пунктундагы «9» деген сан «12» дегенге алмаштырылсын;  

- 420-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«420. Кадимки банк, эгерде ошол банк «ислам терезесине» ээ болгон шартта же болбосо банк операцияларын пилоттук долбоордун алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган учурда, ислам банкына кайра өзгөртүлүшү мүмкүн.»; 

- 421-пункт төмөнкү редакцияда берилсин: 

«421. Кайра өзгөртүп түзүү болжолдонгон күнгө чейинки кеминде бир жыл мурда банк бул тууралуу Улуттук банкка маалымдоо менен Шариат стандарттарына ылайык түзүлгөн, банктын Директорлор кеңеши тарабынан бекитилген жана Шариат кеңеши тарабынан жактырылган, аны ислам банкына кайра өзгөртүп түзүү боюнча кеңири планды сунуштоосу зарыл. Пилоттук долбоордун алкагында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банк операцияларын жүзөгө ашырган банктар үчүн билдирүү мөөнөтү кайра өзгөртүп түзүүгө чейинки бир жылдан азды түзүшү мүмкүн.»; 

- 429-пункту төмөнкү редакцияда берилсин:  

«429. Улуттук банк тарабынан ушул Жобонун алкагында кабыл алынган актыларды (Улуттук банк Башкармасынын жана Көзөмөл боюнча комитетинин токтомдорун эске албаганда) мөөр менен тастыктоо талап кылынбайт. Ушул Жобого ылайык кабыл алынган чечимдер Улуттук банктын жооптуу түзүмдүк бөлүмдөрүнө кат жөнөтүү аркылуу тиешелүү адамдарга (өтүнүч ээлерине) маалымдалышы мүмкүн.»;  

- Жобонун 2-тиркемеси төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

«Банк ишин лицензиялоо  

жөнүндө» жобого карата  

2-тиркеме  

 

Банкты уюштуруу жөнүндө 

УЮШТУРУУ КЕЛИШИМИ 

(типтүү форма) 

_____________________________________________________________________ 

(банктын уюштуруу-укуктук формасын көрсөтүү менен толук фирмалык (расмий) аталышы көрсөтүлөт) 

 

Шаар ____________ 20 ___ -жыл 

(Уюштуруу келишиминде ушул типтүү формада көрсөтүлгөн минималдуу талаптардан тышкары, уюштуруучулар тарабынан мыйзам чегинде каралган башка маалыматтар да камтылышы мүмкүн).  

Бул уюштуруу келишими төмөнкүлөр ортосунда түзүлгөн:  

1.  

2.  

______________________________________________________________________ (эгерде уюштуруучу жеке адам болсо, туруктуу жашаган дарегин кошо көрсөтүү менен аты-жөнү, паспорттук маалыматтары жана  

______________________________________________________________________ эгерде уюштуруучу юридикалык жак болсо, уюштуруучунун толук аталышы, юридикалык дареги)  

мындан ары «Уюштуруучулар» деп аталуучулар төмөнкүлөр боюнча ушул келишимди түзүштү:_________________________________  

 

1. Жалпы жоболор 

1.1. Уюштуруучулар өз каражаттарын ыктыярдуу бириктирүүнүн негизинде акционердик коом (ачык же жабык) түрүндөгү уюштуруу-укуктук формага ээ _______________ банк (толук фирмалык (расмий) аталышы) (мындан ары «Банк») түзүүгө келишишти.  

_________________________ банкын (толук фирмалык (расмий) аталышы) түзүү боюнча уюштуруучулардын иш тартиби ушул уюштуруу документинде аныкталат.  

 

2. Банкты түзүү максаттары 

2.1. Банк төмөнкү максаттарда түзүлөт:  

 

3. Банкты уюштурууга байланыштуу маселелер 

3.1. Банк акционердик коом түрүндө (ачык же жабык) түзүлөт жана ал Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып юридикалык жак укугуна ээ болот.  

3.2. Банк өз милдеттенмелери үчүн ага таандык болгон бардык мүлкү менен жооп берет, өз атынан мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарга ээ болуп, аларды жүзөгө ашыра алат, милдеттенмелер үчүн жоопкерчилик тартат, сот ишинде доочу жана жоопкер катары болушу мүмкүн.  

Банк акционерлери банктын милдеттенмелери үчүн жооп беришпейт жана аларга таандык акциялар наркынын чегинде ишине байланыштуу чыгым тобокелдиктерине дуушар болот. Акцияларды толук төлөбөгөн акционерлер аларга таандык акциялардын наркынын төлөнбөгөн бөлүгүнүн чегинде банктын милдеттенмелери боюнча чогуу жоопкерчилик тартышат.  

Банк өз акционерлеринин, мамлекеттин жана анын органдарынын милдеттенмелери үчүн жоопкерчилик тартпайт. Милдеттенмелерди өзүнө алган учурларды эске албаганда, мамлекет Банктын милдеттенмелери үчүн жоопкерчиликтүү эмес.  

3.3. Банк өз ишинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, Улуттук банктын ченемдик актыларынын, ошондой эле Банктын Уставынын талаптарынын сакталышын камсыз кылат.  

3.4. Банктын иштөө мөөнөтү чектелбейт жана ал өз ишин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилген лицензиянын негизинде жүзөгө ашырат.  

3.5. Банкты түзүү үчүн тиешелүү материалдарды, документтерди, талаптарды жана башка зарыл болгон актыларды даярдоо максатында, ыйгарым укуктуу адам дайындалат (уюштуруу тобу түзүлөт). Ыйгарым укуктуу адам бардык тиешелүү аракеттерди көрүүгө, банкты түзүүгө байланыштуу жолугушууларга катышууга жана иш-чараларды жүзөгө ашырууга укуктуу.  

3.6. Уюштуруучулар банкты мамлекеттик каттоодон өткөртүүгө чейин келип чыккан милдеттенмелер үчүн чогуу жоопкерчилик тартышат.  

 

4. Банктын уставдык капиталы 

4.1. Банктын уставдык капиталы ___________ сом өлчөмүндө аныкталган.  

4.2. Банк уставдык капиталды түзүү үчүн _______________ даана ______________ сом номиналдык нарктагы акцияларды (өздүк жөнөкөй жана/же артыкчылык берилген, канча жана кандай акциялар экендигин так көрсөтүү зарыл) чыгарат.  

4.3. Банктын уюштуруу учуруна карата уставдык капиталы уюштуруучулар ортосунда төмөнкү өлчөмдө толугу менен бөлүштүрүлөт:  

 

Катар №  

Уюштуруучунун аталышы (аты-жөнү)  

миң сом  

  

  

  

  

  

  

4.4. Кыргыз Республикасынын банктык мыйзам талаптарына ылайык келген банктын минималдуу уставдык капиталынын өлчөмүндөгү акча каражаттары ушул Уюштуруу келишиминин 4.3-пунктунда белгиленген өлчөмдө банктын Улуттук банкта ачылган топтоо эсебине чегерилет.  

Акча каражаттары Улуттук банктан банкты уюштурууга уруксат алган күндөн тартып ___________ ичинде чегерилет. Мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин акча каражаттары банктын Улуттук банкта ачылган корреспонденттик эсебине чегерилет.  

4.5. Банктын уставдык капиталынын өлчөмү акциялардын номиналдык наркын жогорулатуу же кошумча акцияларды чыгаруу менен жүгүртүүдөгү акциялардын санын көбөйтүү аркылуу жогорулатылышы мүмкүн.  

 

5. Банкты уюштуруучулардын (акционерлердин) укуктары жана милдеттери 

5.1. Банктын уюштуруучулары (акционерлери) төмөнкүдөй укуктарга ээ: 

5.2. Уюштуруучулар төмөнкүлөргө милдеттүү:  

 

6. Банктын акциялары 

6.1. Банктын акциялары _____________ өздүк (жөнөкөй жана артыкчылык берилген, алардын катышын так көрсөтүү зарыл) болуп саналат.  

Бир жөнөкөй акция акционерге жалпы жыйында маселелерди чечүүдө бир добушка ээ болууга, чектөөлөр белгиленбеген учурда, банктын пайдасынын бир бөлүгүн дивиденд түрүндө алууга жана банк жоюлган шартта анын мүлкүнүн бир бөлүгүн алууга укук чегерет.  

Артыкчылык берилген акциянын ээси (эгерде болгон болсо) гарантияланган дивиденд алууга укуктуу, бирок банктын Уставында жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында башкасы каралбаса, акционерге добуш берүү укугу берилбейт.  

Акционер башка акционерлердин макулдугун алуусуз ага тиешелүү акцияларды сатууга же башка ыкмада укукту ыйгарып өткөрүп берүүгө укуктуу (эгерде банк жабык акционердик коом түрүндө уюштурулган болсо аталган пункттун мазмуну өзгөрөт). Мында банктын төлөнгөн акцияларын гана ажыратып алууга жол берилет.  

6.2. Ар бир уюштуруучуга (акционерге) анын акцияларын тастыктаган жана анын уставдык капиталга толук көлөмдө салынган аманатына ылайык келген суммадагы уставдык капиталдагы үлүшүн чагылдырган тиешелүү документтер (зарыл учурларда) берилет.  

6.3. Банк Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздар жөнүндө мыйзамдарында каралган облигацияларды, депозиттик, сактык сертификаттарды жана башка баалуу кагаздарды чыгарууга (жайгаштырууга) укуктуу.  

6.4. Банк (же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ыйгарым укуктуу адистештирилген реестр жүргүзүүчү, так көрсөтүү зарыл) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген учурларда, ал мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийинки үч айдан кечиктирбестен, акционерлер реестринин жүргүзүлүшүн жана сактоого алынышын камсыз кылат. Банк акционерлердин санына же фондулук биржада өз баалуу кагаздарын жайгаштыргандыгына карабастан, кошумча эмиссия учурунда, ошондой эле мыйзамдарда белгиленгендерден башка учурларда, адистештирилген реестр жүргүзүүчү менен келишим түзүүгө милдеттүү.  

 

7. Банктын башкаруу органдары 

7.1. Банктын жогорку башкаруу органы катары банк акционерлеринин жалпы жыйыны саналат. Акционерлердин жалпы жыйынынын ыйгарым укуктары жана компетенциялары Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын эске алуу менен Уставда аныкталат.  

7.2. Банкта Директорлор кеңеши түзүлөт, ал банк акционерлеринин жалпы жыйыны ортосундагы мезгил аралыгында банкка жалпы жетекчиликти жүзөгө ашырат. Банктын Директорлор кеңеши ________________ (беш мүчөдөн кем эмес) турат, анын курамына банктын акционерлери сыяктуу эле, кынтыксыз ишкердик абройго ээ жана экономика, финансы, монетардык же юридикалык маселелер боюнча кесиптик тажрыйбага ээ башка адис-эксперттер кириши мүмкүн.  

Директорлор кеңешинин кеминде бир мүчөсү мамлекеттик жана/же расмий тилди билген Кыргыз Республикасынын жараны болууга тийиш.  

Директорлор кеңешинин ыйгарым укуктары, чектөөлөрү жана компетенциялары Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын эске алуу менен Уставда аныкталат.  

7.3. Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнө өз ишин Банктын Башкармасынын иши менен айкалышта же тескерисинче, ошондой эле Банктын башка кызматтары менен айкалышта жүзөгө ашырууга жол берилбейт.  

Директорлор кеңешинин курамынын кеминде үчтөн бири көз карандысыз мүчө болууга тийиш.  

7.4. Банктын Башкармасы банктын аткаруу органы болуп саналат. Банктын Башкармасы ________________ (беш мүчөдөн кем эмес) турат. Анын курамына банк, финансы, инвестициялык жана юридикалык маселелер жагында кесипкөй тажрыйбага ээ адистер кирет.  

Банктын Башкармасынын мүчөлөрүнө Директорлор кеңешинин мүчөсү же Улуттук банктын көзөмөлдүгүнө алынган башка финансы-кредит уюмунун кызмат адамы катары иш алып барууга жол берилбейт.  

Банктын капиталында олуттуу үлүшкө ээ акционер же Улуттук банктын көзөмөлдүгүнө алынган башка финансы-кредит уюмунун олуттуу акционери болуп саналган адам Банктын Башкармасынын мүчөсү боло албайт.  

Банктын Башкармасынын мүчөлөрү өз милдеттерин аткарууда биринчи кезекте, банктын таламын коргоого, акыл ченемдүү жана алгылыктуу банктык тажрыйбаны жүргүзүүгө жана камсыз кылууга милдеттүү.  

Банктын Башкармасынын мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары жана компетенциясы Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын эске алуу менен банктын уставында аныкталат.  

Банктын Башкармасынын төрагасы жана мүчөлөрү жыйында кабыл алынган чечимдер үчүн жеке жоопкерчилик тартышат. Эгерде Башкарманын мүчөсү Банкта кабыл алынган чечим анын финансылык туруктуулугуна, кредиторлордун укуктарына жана мыйзамдуу таламдарына кооптуу жагдайды жаратышы мүмкүн деп эсептесе, анда ал Директорлор кеңешине бул тууралуу маалымдоого милдеттүү. Эгерде Директорлор кеңеши тарабынан мындай маселеге көңүл бурулбаса, Банктын Башкармасынын мүчөсү бул жөнүндө Улуттук банкка билдирүүгө укуктуу.  

7.5. Банкта Тобокелдиктерди тескөө комитети, Дайындоо жана сый акы төлөө комитети жана Аудит боюнча комитет түзүлөт.  

 

8. Банкты кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу 

 

9. Ар башка маселелер 

9.1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган салыктарды төлөөдөн кийин белгиленген тартипте түзүлгөн банктын пайдасы Уставда белгиленген тартипте акционерлер ортосунда бөлүштүрүлүүгө тийиш.  

9.2. Банк ишине байланыштуу келип чыгышы ыктымал болгон жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарында белгиленген өлчөмдө жана тартипте түзүлөт.  

9.3. Уюштуруу келишими ага кол койгон күндөн тартып күчүнө кирет жана уюштуруучулар өз милдеттерин ушул Уюштуруу келишимине ылайык толук аткарганга чейин колдонулат.  

9.4. Ушул Уюштуруу келишиминин бир же бир нече жоболору күчүн жоготкон учурда, анын калган башка жоболору күчүндө калат, ал эми уюштуруучулар (акционерлер) келишимге ондоолорду киргизүү жөнүндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшөт.  

9.5. Уюштуруу келишими Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына дал келүүгө жана аларга ылайык түшүндүрүлүп берилүүгө тийиш.  

9.6. Уюштуруу келишими _______ нускада ар бир тарап үчүн бирден түзүлгөн.  

____________________________ (уюштуруучунун аталышы (юридикалык жактар үчүн) ______________, аты-жөнү (юридикалык жактар үчүн кызмат ордун көрсөтүү менен ыйгарым укуктуу өкүлдүн аты-жөнү, кол тамгасы, мөөрү (юридикалык жактар үчүн), дареги (жайгашкан жери)).  

Эскертүү: Банк жабык акционердик коом түрүндө түзүлгөн учурда төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш:  

- андан чыгуу жана жаңы акционерлерди кабыл алуу тартиби;  

- уюштуруучулар же алдын ала аныкталган адамдар ортосунда акцияларды бөлүштүрүү тартиби (акцияларга жана баалуу кагаздарга жабык түрдө жазылуу), мында акцияларга ачык жазылууга жол берилбей тургандыгы көрсөтүлөт;  

- акцияларды сатуу өзгөчөлүгү.  

Уюштуруучунун/уюштуруучулардын  

аталышы (аты-жөнү), кол тамгасы жана күнү»; 

- Жобого карата 3-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

«Банк ишин лицензиялоо  

жөнүндө» жобого карата  

3-тиркеме  

 

Банк акционерлеринин жалпы (уюштуруу) 

жыйынынын 20__-жылдын 

«___»_______ № _________ протоколу менен 

бекитилген  

 

УСТАВ 

(типтүү форма) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(банктын уюштуруу-укуктук формасын көрсөтүү менен толук  

фирмалык (расмий) аталышы) 

 

___________ шаары 20__-жыл  

 

Уставда ушул типтүү формада көрсөтүлгөн минималдуу талаптардан тышкары, мыйзамдарда же уюштуруучулар тарабынан каралган башка жоболор да камтылышы мүмкүн.  

 

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 

1.1. Мындан ары «Банк» деп аталуучу ачык же жабык акционердик коом «______________________________» (уюштуруу-укуктук формасын көрсөтүү менен банктын толук аталышы) уюштуруучулардын чечими боюнча түзүлгөн (20__-жылдын «__» ________ № ________ протоколу) финансы-кредит уюму болуп саналат.  

1.2. Банк _____________ болуп саналат (иштин түрү көрсөтүлөт), ал Кыргыз Республикасынын банк тутумуна кирет жана өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул уставдын талаптарына ылайык жүзөгө ашырат.  

1.3. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык жак болуп саналат жана ага акцияларды төлөө эсебине менчигине өткөрүлүп берилген акча каражаттарын кошо алганда, жеке балансында чагылдырылган обочолонгон мүлккө ээ.  

1.4. Банк өз атынан мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарга ээ болуп, аларды жүзөгө ашыра алат, милдеттенмелер үчүн жоопкерчилик тартат, сот ишинде доочу жана жоопкер катары болушу мүмкүн.  

1.5. Мамлекет мындай милдеттенмелерди өзүнө алган учурларды эске албаганда, Кыргыз Республикасы банктын милдеттенмелери үчүн сыяктуу эле, банк да Кыргыз Республикасынын милдеттенмелери үчүн жоопкерчилик тартпайт.  

Банк Улуттук банктын милдеттенмелери үчүн сыяктуу эле, Улуттук банк да банктын милдеттенмелери үчүн жоопкерчилик тартпайт.  

1.6. Банк чектелбеген мөөнөткө (ачык же жабык) акционердик коом түрүндө түзүлөт жана өз ишин Улуттук банк тарабынан берилген банктык операцияларды жүзөгө ашыруу укугуна лицензиянын негизинде ишке ашырат.  

Банк чечимдерди кабыл алууда мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарынан көз карандысыз болуп саналат.  

1.7. Банк кыргыз, орус жана англис тилдеринде толук фирмалык (расмий) аталышы түшүрүлгөн тегерек мөөргө ээ.  

Банк анын жайгашкан дареги, белгиленген тартипте каттоодон өткөрүлгөн товардык белгиси жана визуалдык идентификациянын башка каражаттары көрсөтүлгөн өз фирмалык аталышы түшүрүлгөн штампка жана бланкка ээ болууга укуктуу.  

1.8. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды эске албаганда, банктын ишине мамлекеттик органдардын, алардын кызмат адамдарынын, коомдук жана башка уюмдардын кандай гана болбосун түрдө кийлигишүүсүнө жол берилбейт.  

1.9. Банк өз алдынча, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын сактоо менен Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары жайгашкан башка банктар менен корреспонденттик мамилелерди түзүүгө укуктуу.  

1.10. Банк Кыргыз Республикасынын жана тиешелүү чет мамлекеттин мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары жайгашкан башка коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдарда өз алдынча же юридикалык жактар жана жеке адамдар менен биргеликте катышууга укуктуу.  

 

2. БАНКТЫН ФИРМАЛЫК (РАСМИЙ) АТАЛЫШЫ ЖАНА  

ЖАЙГАШКАН ДАРЕГИ 

2.1. Банктын толук фирмалык (расмий) аталышы:  

кыргыз тилинде:  

«______________________» ачык (жабык) акционердик коому;  

орус тилинде  

Открытое (закрытое) акционерное общество  

 

«_____________________»;  

англис тилинде:  

The open (closed) joint-stock company «____________________»;  

2.2. Банктын кыскартылган фирмалык аталышы:  

Кыргыз тилинде:  

«______________________________» ААКсы (ЖАК);  

орус тилинде:  

ОАО (ЗАО) «______________________________»;  

англис тилинде  

OJSC (CJSC) «____________________________».  

Банк белгиленген тартипте каттоодон өткөндөн кийин өз фирмалык аталышын пайдалануу боюнча өзгөчө укукка ээ.  

2.3. Банктын дареги: индекси ___________________, Кыргыз Республикасы, _______________ шаары, ___________________ көчөсү, № _______.  

2.4. Филиалдардын жана өкүлчүлүктөрдүн жайгашкан дареги (өлкөнү жана калктуу пунктту көрсөтүү зарыл):  

_____________________________,  

_____________________________.  

 

3. БАНКТЫН ИШ МАКСАТЫ ЖАНА ПРЕДМЕТИ 

3.1. Банк пайда алуу максатын көздөө менен иш алып барат, ошондой эле:  

_____________________________  

_____________________________  

3.2. Банк ишинин предметинен болуп Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилген лицензияга ылайык банктык кызмат көрсөтүү саналат. 

 

4. БАНКТЫН ФИЛИАЛДАРЫ ЖАНА ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨРҮ 

4.1. Эгерде эл аралык келишимдерде башкасы каралбаса, Банк Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын, филиалдар жана өкүлчүлүктөр жайгашкан чет мамлекеттердин мыйзамдарын да сактоо менен Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары филиалдарды түзүп, өкүлчүлүктөрдү ача алат.  

Филиалдар жана өкүлчүлүктөр өз ишин алардын иши үчүн толук жоопкерчиликтүү болгон Банктын атынан жүзөгө ашырышат.  

4.2. Филиалдар жана өкүлчүлүктөр өз алдынча юридикалык жак болуп саналбайт, аларга Банкка тиешелүү мүлктүн эсебинен негизги жана жүгүртүү каражаттары бөлүп берилет, ал тарабынан бекитилген жобонун негизинде иш алып барышат жана өз ишин жободо аныкталган ыйгарым укуктардын чегинде Банктын атынан жүзөгө ашырат.  

4.3. Филиалдарды түзүү жана өкүлчүлүктөрдү ачуу, аларды жоюу, ошондой эле филиалдар жана өкүлчүлүктөр жөнүндө жобону бекитүү тууралуу чечимдер Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына, ошондой эле филиалдар жана өкүлчүлүктөр түзүлгөн өлкөнүн мыйзамдарына ылайык Банктын Директорлор кеңеши тарабынан кабыл алынат.  

4.4. Филиалдардын жана өкүлчүлүктөрдүн жетекчилери Банктын Башкармасы тарабынан Директорлор кеңеши менен макулдашуу боюнча дайындалат жана Банк тарабынан берилген ишеним каттын негизинде иш алып барышат.  

 

5. БАНКТЫК ОПЕРАЦИЯЛАР ЖАНА БАШКА БҮТҮМДӨР 

5.1. Банк аларды лицензияда көрсөтүү менен банктык операциялардын төмөнкүдөй түрлөрүн жүзөгө ашырышы мүмкүн:  

1) келишим шарттарында өз атынан аманаттарды тартуу;  

2) келишим шарттарында өздүк жана/же тартылган каражаттарды өз атынан жайгаштыруу;  

3) эсеп ачуу жана жүргүзүү;  

4) кардарлардын жана банк-корреспонденттердин тапшыруусу боюнча эсептешүүлөрдү жана төлөмдөрдү жүргүзүү жана аларды кассалык тейлөө;  

5) кредиттик жана төлөм карточкаларын кошо алганда, төлөм документтерин (чектерди, аккредитивдерди, векселдерди жана башка документтерди) чыгаруу, сатып алуу, төлөө, кабыл алуу, сактоо жана тастыктоо;  

6) үчүнчү жактардан милдеттенмелерди акчалай түрдө (факторинг) аткарууну талап кылуу укугуна ээ болуу;  

7) жөнөкөй жана которулма векселдерди (форфейтинг) сатып алуу аркылуу карыз милдеттенмесин төлөө;  

8) карыздык баалуу кагаздарды чыгаруу жана жайгаштыруу;  

9) банктык гарантияларды берүү;  

10) кардарлардын акча которууларын, анын ичинде эсеп ачуусуз жүзөгө ашыруу;  

11) Кыргыз Республикасынын банк-резидент эместери үчүн корреспонденттик эсептерди ачуу жана жүргүзүү;  

12) кардарлар үчүн чет өлкө валютасындагы эсептер боюнча операцияларды жүргүзүү жана кардардын атынан чет өлкө валютасын сатып алуу (алмашуу) операцияларын ишке ашыруу;  

13) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу (алмаштыруу);  

14) баалуу металлдар менен операцияларды ишке ашыруу (банктык алтын, күмүш, платина жана жогору сапат белгисине ээ ушул металлдардан жасалган монеталар менен гана);  

15) туунду финансылык инструменттер (деривативдер) менен операцияларды ишке ашыруу;  

16) электрондук акчаларды чыгаруу;  

17) үчүнчү жактардын пайдасына өз иш натыйжасынан болбогон товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизделген төлөм системалары аркылуу кабыл алуу жана жүргүзүү;  

18) үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу жана ушул процессинг, клиринг борборунун төлөм системасынын катышуучуларына (процессинг, клиринг) сунуштоо.  

5.2. Банк төмөнкүдөй иш-аракеттерди жана бүтүмдөрдү ишке ашырууга укуктуу:  

1) үчүнчү жактар үчүн кепилдик жана башка милдеттенмелерди берүү;  

2) баалуу кагаздарды чыгаруу, сатып алуу, сатуу, тейлөө, ошондой эле депозитарий кызмат көрсөтүүлөрү;  

3) жеке адам жана юридикалык жактар менен келишим боюнча мүлктөрдү (акча каражаттарынан тышкары) ишенимдүү башкаруу;  

4) жеке адамдарга жана юридикалык жактарга баалуулуктарды сактоо үчүн сейфтерди ижарага берүү;  

5) банк алдындагы милдеттенмелердин ордун жабуу үчүн күрөөлүк мүлктү сатуу;  

6) инвестициялык кызмат көрсөтүүлөр;  

7) банк ишине байланыштуу консультациялык кызмат көрсөтүүлөр;  

8) финансылык лизинг боюнча бүтүмдөр;  

9) финансылык агент катары кызмат көрсөтүүлөр.  

Эгерде бул Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына каршы келбесе, анда Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка иштерди жүзөгө ашырат. Банк анын негизги ишин камсыз кылуу үчүн зарыл болгон же банк ишине байланыштуу иштерди гана жүргүзө алат. 

5.3. Банк Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын макулдугу менен лицензиялануучу иштин башка түрлөрүн жүргүзүүгө укуктуу.  

 

6. БАНКТЫН КАПИТАЛЫ 

6.1. Банктын капиталы банк ишине мүнөздүү болгон потенциалдуу жоготуулардын ордун жабуу үчүн пайда алууну жана туруктуу өсүштү камсыз кылат, кардардын банкка карата ишенимин гарантиялайт жана Банк ишин жүзөгө ашырууда келип чыгышы ыктымал болгон тобокелдиктерден коргоо чарасы катары колдонулат.  

6.2. Банктын Уставдык капиталы:  

6.2.1. Банк капиталынын негизин толук төлөнгөн уставдык капитал түзөт, ага карата Банк уюштуруучулар (акционерлер) тарабынан салынган каражаттарды кайтарып берүү милдеттенмесине ээ эмес жана ал Улуттук банктын талабына жооп берет.  

6.2.2. Уставдык капитал уюштуруучулардын (акционерлердин) акча каражаттарынын эсебинен гана төлөнөт жана Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында нак эмес формада түзүлөт.  

6.3. Уставдык капиталдын өлчөмү:  

6.3.1. Банктын уставдык капиталы ______________________ (_________________) сомду түзөт. Ал _______________________ (___________________) жөнөкөй өздүк (артыкчылык берилген) акциялардан турат.  

6.4. Банктын уставдык капиталын көбөйтүү жана азайтуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте жүргүзүлөт.  

6.5. Камдар:  

6.5.1. Банк ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу чыгымдын ордун өз убагында жабуу, ошондой эле тиешелүү контролдукту жана ишенимдүүлүктү камсыз кылуу максатында Банк тиешелүү кам түзөт. Кам түзүү тартиби жана аларды эсептөө ыкмалары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актыларында белгиленген.  

 

7. БАНКТЫН АКЦИЯЛАРЫ.  

АКЦИОНЕРЛЕРДИН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ 

(Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, акциялардын түрлөрү боюнча жоболор, акционерлердин укуктары жана милдеттери көрсөтүлөт)  

 

8. БАНКТЫН АКЦИЯЛАРЫН ЖАНА БАШКА БААЛУУ КАГАЗДАРЫН ЖАЙГАШТЫРУУ 

(Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, акцияларды жана башка баалуу кагаздарды жайгаштыруу тартиби жана ыкмалары көрсөтүлөт)  

 

9. ДИВИДЕНДДЕР 

(дивиденддерди төлөө тартиби, мөөнөттөрү жана башка талаптары, ошондой эле мыйзамдарда белгиленген дивиденддерди төлөөгө чектөөлөр көрсөтүлөт)  

 

10. БАНКТЫН КАРДАРЛАР МЕНЕН ӨЗ АРА МАМИЛЕСИ 

10.1. Юридикалык жактарга жана жеке адамдарга банктык кызмат көрсөтүүлөр Банк тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган жоболорду эске алуу менен келишимдин негизинде жүзөгө ашырылат.  

10.2. Банктык тейлөөнүн жалпы шарттары ачык маалымат болуп саналат, ал купуя мүнөзгө ээ эмес жана кардардын биринчи талабы боюнча сунушталат.  

Банктык тейлөө шарттары өзгөргөн учурда Банк бул тууралуу кардарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте же банк менен кардар ортосунда түзүлгөн келишим шарттарына ылайык маалымдайт.  

10.3. Банк анын кардарлары жана корреспонденттери тарабынан ага ишенип берилген акча каражаттарынын жана башка баалуулуктардын сакталышын камсыз кылат. Алардын сакталышы Банктын бардык кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү менен гарантияланат.  

10.4. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эл аралык банк тажрыйбасында колдонулуучу кайсы болбосун эсептешүү системасын пайдаланууга укуктуу.  

10.5. Банк өзүнө алган милдеттенмелерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген милдеттүү ченемдерге ылайык өз балансынын түзүмүн жөнгө салуу аркылуу өз убагында жана толук аткарууга даяр болууга тийиш.  

10.6. Банк операциялар, эсептер жана аманаттар, ошондой эле кардарларга жана корреспонденттерге тиешелүү башка маалыматтарга таандык купуя маалыматтардын сакталышын гарантиялайт. Банк акционерлери, Директорлор кеңешинин жана Башкарманын мүчөлөрү, банк кызматкерлери, ошондой эле Банк менен келишимдик жана башка мамилелер боюнча байланыштуу болгон башка адамдар купуя маалыматты үчүнчү жактарга таркатпоого жана аларга ишеним менен маалымдалган же алар Банк менен кардар, ошондой эле Банк менен корреспонденттер ортосунда өз ара иш алып баруу процессинде пайдаланган маалыматтарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган негиздерден башка учурларда пайдаланууга жол берилбейт.  

10.7. Банктык сырды камтыган маалыматтар үчүнчү жактарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык сунушталат.  

 

11. БАШКАРУУ ЖАНА КОНТРОЛДОО ОРГАНДАРЫНЫН ТҮЗҮМҮ 

Банктын башкаруу органдары болуп төмөнкүлөр саналат:  

Жогорку башкаруу органы Банк акционерлеринин жалпы жыйыны;  

Байкоо органы Банктын Директорлор кеңеши;  

Аткаруу органы Банктын Башкармасы.  

Банкта ички аудит, комплаенс-контроль жана тобокелдик менеджменти кызматтары иш алып барат.  

 

12. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРИНИН ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНЫ 

(акционерлердин кезексиз жалпы жыйыны милдеттүү түрдө өткөрүлгөн учурларда, жалпы жыйындын ыйгарым укуктары, анын чакырылышы, добуш берүү тартиби жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка жоболор көрсөтүлөт) 

 

13. БАНКТЫН ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИ 

(Банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары, аларга карата талаптар жана чектөөлөр, отурумдарды өткөрүү тартиби жана талаптары, ошондой эле Директорлор кеңешинин төрагасынын ыйгарым укуктары жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка жоболор көрсөтүлөт)  

 

14. БАНКТЫН БАШКАРМАСЫ 

(Банктын Башкармасынын мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары, аларга карата талаптар жана чектөөлөр, ошондой эле отурумдарды өткөрүү тартиби жана талаптары, Башкарманын төрагасынын ыйгарым укуктары жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка жоболор көрсөтүлөт). 

 

15. БАНКТЫН КОМИТЕТТЕРИ 

(Аудит боюнча комитет, Дайындоо жана сый акы төлөө боюнча комитет, Тобокелдиктерди тескөө комитети) 

15.1. __________________________________ (бардык комитеттер жөнүндө маалымат, алардын аталышы, сандык курамы жана комитеттердин мүчөлөрүнө карата талаптар, дайындоо тартиби, негизги милдеттери, укуктары жана милдеттенмелери, отчет берүүсү көрсөтүлүүгө тийиш)  

 

 

 

16. АКЦИОНЕРЛЕРДИН РЕЕСТРИ 

16.1. Банк көз карандысыз реестр жүргүзүүчү менен катар акционерлердин реестрин жүргүзөт.  

16.2. Акционерлер реестринде ар бир катталган адам (акционер же акциялардын номиналдык ээси) жөнүндө маалыматтар, алардын реквизиттери (юридикалык жак- акционерлер жайгашкан жерин жана эсептешүү эсебин, ал эми жеке адам-акционерлер паспорттук маалыматтарын жана жашаган жерин көрсөтөт), ар бир катталган адамдын атына жазылган акциялардын саны жана категориялары, аларды сатып алуу күнү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган башка маалыматтар көрсөтүлөт.  

Акциялар күрөөсүнүн пайда болушу жана токтотулушу, күрөө предметинен болгон акциялар санынын өзгөрүүсү жана/же алардын категориялары, банкка сунушталган документтер боюнча реквизиттери акцияларга карата күрөө укугуна ээ болгон адамдардын реквизиттери да акционердин күрөөгө коюлган акциялар боюнча добуш берүү укугу бар же жок экендигин көрсөтүү менен реестрде чагылдырылат.  

16.3. Банк жана акционерлер реестрин жүргүзүүчү болуп саналган адистештирилген реестр жүргүзүүчү ушул уставдын жана Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык, акционер же акцияларга номиналдык ээлик кылуучу тарабынан акционерлер реестринде катталууга тийиш болгон маалымат өзгөргөндүгү жөнүндө Банк акционерлеринин реестрин түзүүчүгө маалымдалбагандыгынын натыйжасында келип чыккан жагдайлар үчүн жоопкерчилик тартпайт.  

16.4. Банк акционерлеринин реестрине жазууларды чагылдыруу акционердин же акциялардын номиналдык ээсинин талабы боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган документтер берилген учурдан тартып үч күндөн кечиктирилбестен жүзөгө ашырылат.  

16.5. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды эске албаганда, банк акционерлеринин реестрине жазууларды чагылдыруудан баш тартууга жол берилбейт. Банк акционерлеринин реестрине жазууларды чагылдыруудан баш тарткан учурда, аталган реестр жүргүзүүчү талап келип түшкөн учурдан тартып үч күндөн кечиктирбестен, жазууларды киргизүүнү талап кылган адамга баш тартуу себебин көрсөтүү менен билдирүү жөнөтөт. 

Банк акционерлеринин реестрине жазууларды чагылдыруудан баш тартууга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте даттануу менен кайрылууга жол берилет.  

16.6. Акционерлердин же алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, банктын же анын расмий өкүлүнүн талабы боюнча реестр жүргүзүүчү талап келип түшкөн учурдан тартып, беш жумуш күнү ичинде бул же тигил банкка тиешелүү акциялардын санын көрсөтүү менен реестрден көчүрмөнү, ошондой эле зарыл учурда, бул акционерлер тарабынан мурда келишилген бүтүмдөр жөнүндө маалыматты берүүгө милдеттүү. Банк акционеринин реестринен алынган көчүрмө баалуу кагаз болуп саналбайт, бирок акционердин акция берилген учурдан тартып аларга ээлик кылуу укугун тастыктайт.  

16.7. Банк акционеринин реестринен маалымат реестр жүргүзүүчү тарабынан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын биринчи эле талабы боюнча берилет.  

 

17. ЭСЕПКЕ АЛУУ ЖАНА ОТЧЕТ БЕРҮҮ 

17.1. Банк бухгалтердик эсепке алууну жүргүзүүгө жана финансылык отчетту сунуштоого милдеттүү, аны берүү мүнөзү, көлөмү, тизмеги жана тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленет.  

17.2. Бухгалтердик жана башка отчетторду уюштуруу, анын абалы, тактыгы, жылдык отчетту жана башка финансылык отчетту тиешелүү органдарга өз убагында берүү, ошондой эле банк иши жөнүндө акционерлерге, кредиторлорго берилүүчү жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялануучу маалымат үчүн Банк Башкармасы жоопкерчилик тартат.  

17.3. Эсептик саясат, банкта, анын филиалдарында жана өкүлчүлүктөрүндө документ жүргүзүүнү уюштуруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Банк Башкармасынын чечимдери аркылуу белгиленет.  

17.4. Банктын финансылык жылы 1-январдан тартып 31-декабрын кошо алгандагы мезгил аралыгын камтыйт.  

Банктын жылдык отчету акционерлердин жылдык жалпы жыйынын өткөрүү жөнүндө акционерлерге маалымдоо күнүнө чейин банктын тышкы аудитору тарабынан бекитилүүгө тийиш.  

17.5. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, милдеттүү түрдө жарыялана турган маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоого милдеттүү.  

 

18. БАНКТЫ АУДИТОРДУК ТЕКШЕРҮҮ 

18.1. Банкты аудитордук текшерүү ушул уставга, «Ички аудит кызматы жөнүндө» жобого жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ички аудит кызматы жана көз карандысыз тышкы аудитор тарабынан жүзөгө ашырылат.  

18.2. Ички аудит кызматынын компетенциясына төмөнкүлөр кирет:  

18.2.1. Банкта ички контролдук системасынын шайкештигин жана натыйжалуулугун текшерүү жана баа берүү.  

18.2.2. Банкта Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана ченемдик актыларынын талаптарын сактоо деңгээлин аныктоо.  

18.2.3. Банкта шайкеш эсепке алуунун жүргүзүлүшүнө баа берүү.  

18.2.4. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ушул уставга жана «Ички аудит кызматы жөнүндө» жобого ылайык анын компетенциясына тиешелүү башка маселелер.  

18.3. Ички аудит кызматынын сандык жана персоналдык курамы Банктын Директорлор кеңеши тарабынан «Ички аудит кызматы жөнүндө» жобого жана ушул уставга ылайык аныкталат.  

18.4. Банк финансылык отчетту текшерүү жана анын тактыгын тастыктоо үчүн жыл сайын Банк, анын акционерлери же кызмат адамдары менен жалпы мүлктүк кызыкчылыктарга ээ болбогон кесипкөй көз карандысыз аудиторду (тышкы аудитор) ишке тартат. Банктын аудити Улуттук банк тарабынан аудитордук текшерүү үчүн белгиленген минималдуу критерийлерге ылайык келүүгө тийиш.  

18.5. Тышкы аудитор Банк акционерлеринин жалпы жыйынында бекитилет.  

18.6. Тышкы аудитор өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын сактоо менен жана акционерлердин жалпы жыйынында тышкы аудиторду бекитүү жөнүндө чечиминин негизинде, Банктын Башкармасынын төрагасы тарабынан кол коюлган келишимге ылайык, Банктын финансылык отчетунун аныктыгын тастыктайт. Аудитордук фирма бекитилген уставга, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына жана банк менен түзүлгөн келишимге ылайык, ага жүктөлгөн милдеттенменин так аткарылышы үчүн жоопкерчилик тартат.  

18.7. Тышкы аудитор Банкты тышкы аудитордук текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык корутунду даярдайт.  

 

19. БАНКТЫ КАЙРА ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ 

(Банкты кайра өзгөртүп түзүүгө байланыштуу негизги жоболор же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына шилтеме көрсөтүлөт)  

 

 

 

20. БАНКТЫ ЖОЮУ ТАРТИБИ 

20.1. Банкты жоюу Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарына ылайык ыктыярдуу жана мажбурлоо аркылуу жүзөгө ашырылат.  

Банктын Башкармасынын төрагасы ____________________________ аты-жөнү, кол тамгасы»; 

- Жобого карата 4-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

«Банк ишин лицензиялоо  

жөнүндө» жобого карата  

4-тиркеме  

 

Банк акционерлеринин жалпы (уюштуруу) 

жыйынынын 20__-жылдын 

«___»_______ № _________ протоколу менен 

бекитилген  

 

УСТАВ 

(ислам банкы үчүн типтүү форма) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(уюштуруу-укуктук формасын көрсөтүү менен ислам банкынын  

фирмалык толук (расмий) аталышы) 

 

Бишкек шаары - 20__-жыл  

 

Уставда анын ушул типтүү формасында көрсөтүлгөн минималдык талаптардан тышкары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында же уюштуруучулар тарабынан каралган башка жоболор да камтылышы мүмкүн.  

 

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 

1.1. Мындан ары «Банк» деп аталуучу ачык же жабык акционердик коом «__________________________________________________________________» (уюштуруу-укуктук формасын көрсөтүү менен банктын толук аталышы) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган жана уюштуруучулардын чечими боюнча түзүлгөн (20__-жылдын «__» _______________ № _____________ протоколу) финансы-кредит уюму болуп саналат.  

1.2. Банк _____________ (иштин түрү көрсөтүлөт) болуп саналат, Кыргыз Республикасынын банк тутумуна кирет жана өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул уставдын талаптарына ылайык жүзөгө ашырат.  

1.3. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык жак болуп саналат жана ага акцияларды төлөө эсебине менчигине өткөрүлүп берилген акча каражаттарын кошо алганда, жеке балансында чагылдырылган обочолонгон мүлккө ээ. 

1.4. Банк өз атынан мүлктүк жана жеке мүлктүк эмес укуктарга ээ болуп, аларды жүзөгө ашыра алат, жүктөлгөн милдеттерди аткарып, сот ишинде доочу жана жоопкер боло алат.  

1.5. Мамлекет мындай милдеттенмелерди өзүнө алган учурларды эске албаганда, Кыргыз Республикасы банктын милдеттенмелери үчүн сыяктуу эле, банк да Кыргыз Республикасынын милдеттенмелери үчүн жоопкерчилик тартпайт.  

Банк Улуттук банктын милдеттенмелери үчүн сыяктуу эле, Улуттук банк да банктын милдеттенмелери үчүн жоопкерчилик тартпайт.  

1.6. Банк ачык же жабык акционердик коом түрүндө чектелбеген мөөнөткө түзүлөт жана ишин Улуттук банк тарабынан берилүүчү банк операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиянын негизинде жүзөгө ашырат.  

Банк чечимдерди кабыл алууда мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарынан көз карандысыз болуп саналат.  

1.7. Банк анын кыргыз, орус жана англис тилдеринде фирмалык (расмий) толук аталышын камтыган тегерек мөөргө ээ.  

Банк анын жайгашкан дарегин, белгиленген тартипте каттоодон өткөрүлгөн товардык белгиси жана визуалдык идентификациянын башка каражаттары көрсөтүлгөн өзүнүн фирмалык аталышы менен штампка жана бланкка ээ болууга укуктуу.  

1.8. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды эске албаганда, Банктын ишине мамлекеттик органдар, алардын кызмат адамдары, коомдук жана башка уюмдар тарабынан кайсы түрдө болбосун кийлигишүүсүнө жол берилбейт.  

1.9. Банк өз алдынча, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын сактоо менен Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары жайгашкан башка банктар менен корреспонденттик мамилелерди түзө алат.  

1.10. Банк Кыргыз Республикасынын жана тиешелүү чет мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык, өз алдынча же башка юридикалык жактар жана жеке адамдар менен биргеликте Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары жайгашкан коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын ишине катышууга укуктуу.  

 

2. БАНКТЫН ФИРМАЛЫК (РАСМИЙ) АТАЛЫШЫ ЖАНА  

ЖАЙГАШКАН ДАРЕГИ 

2.1. Банктын толук фирмалык аталышы:  

кыргыз тилинде:  

«______________________» ачык (жабык) акционердик коому;  

орус тилинде  

Открытое (закрытое) акционерное общество  

«_____________________»;  

англис тилинде:  

The open (closed) joint-stock company «____________________»;  

2.2. Банктын кыскартылган фирмалык аталышы:  

кыргыз тилинде:  

ААК (ЖАК) «______________________________»;  

орус тилинде:  

ОАО (ЗАО) «______________________________»;  

англис тилинде  

OJSC (CJSC) «____________________________».  

Банк белгиленген тартипте каттоодон өткөндөн кийин өзүнүн фирмалык аталышын пайдалануу боюнча өзгөчө укукка ээ.  

2.3. Банктын жайгашкан дареги: индекси ___________________, Кыргыз Республикасы, _______________ шаары, ___________________ көчөсү,  

№ __________________________________.  

2.4. Филиалдардын жана өкүлчүлүктөрдүн жайгашкан дареги (өлкөнү жана калк отурукташкан пункту жазуу зарыл):  

_____________________________,  

_____________________________.  

 

3. БАНК ИШИНИН МАКСАТЫ ЖАНА ПРЕДМЕТИ 

3.1. Банк пайда табуу максатын көздөйт, ошондой эле:  

_____________________________  

_____________________________  

3.2. Банк ишинин предметинен болуп Улуттук банк тарабынан берилген лицензияга ылайык, ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо саналат.  

 

4. БАНКТЫН ФИЛИАЛДАРЫ ЖАНА ӨКҮЛЧҮЛҮКТӨРҮ 

4.1. Эгерде эл аралык келишимдерде башкасы каралбаса, Банк Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын, филиалдар жана өкүлчүлүктөр жайгашкан чет мамлекеттердин мыйзамдарын да сактоо менен Кыргыз Республикасынын аймагында жана анын чегинен тышкары филиалдарды түзүп, өкүлчүлүктөрдү ача алат.  

Филиалдар жана өкүлчүлүктөр өз ишин алардын иши үчүн толук жоопкерчиликтүү болгон Банктын атынан жүзөгө ашырышат.  

4.2. Филиалдар жана өкүлчүлүктөр өз алдынча юридикалык жак болуп саналбайт, банктын мүлкүнүн эсебинен негизги жана жүгүртүү каражаттарына ээ болушат, ал тарабынан бекитилген жоболордун негизинде иш алып барат жана банктын атынан жободо аныкталган ыйгарым укуктардын чегинде ишин жүзөгө ашырат.  

4.3. Филиалдарды түзүү жана өкүлчүлүктөрдү ачуу жана аларды жоюу, филиалдар жана өкүлчүлүктөр жөнүндө жоболорду бекитүү тууралуу чечимдер Банктын Директорлор кеңеши тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына, ошондой эле филиалдар жана өкүлчүлүктөр түзүлгөн өлкөнүн мыйзамдарына ылайык кабыл алынат. 4.4. Филиалдардын жана өкүлчүлүктөрдүн жетекчилери Директорлор кеңешине макулдашуу аркылуу дайындалышат жана банк тарабынан берилген ишеним каттын негизинде иш алып барышат.  

 

5. БАНК ОПЕРАЦИЯЛАРЫ ЖАНА БАШКА БҮТҮМДӨР 

5.1. Банк алар жөнүндө лицензияда атайын көрсөтүү менен ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча банк операцияларынын төмөндөгү түрлөрүн жүзөгө ашыра алат (болжолдуу тизмеги Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына өзгөртүүлөрдүн киргизилгенине жараша өзгөртүлүшү мүмкүн):  

1.1. «Мудараба» бүтүмдөрү;  

1.2. «Шарика/Мушарака» бүтүмдөрү;  

1.3. «Мурабаха» бүтүмдөрү;  

1.4. «Иджара жана Иджара Мунтахийя Биттамлик» бүтүмдөрү;  

1.5. «Кард Хасан» бүтүмдөрү;  

1.6. «Истиснаа жана параллель Истиснаа» бүтүмдөрү;  

1.7. «Гарантиялар» бүтүмдөрү;  

1.8. «Салам/Параллель салам бүтүмдөрү;  

1.9. «Документардык аккредитив» бүтүмдөрү;  

1.10. ишеним көрсөтүлгөн жана гарантияланган сактоо бүтүмдөрү;  

1.11. эсептерди ачуу жана жүргүзүү;  

1.12. кардарлардын жана банк-корреспонденттердин тапшыруусу боюнча эсептешүүлөрдү жана төлөмдөрдү жүргүзүү жана аларды кассалык тейлөө;  

1.13. төлөм карточкаларын кошо алганда, төлөм документтерин (чектерди, аккредитивдерди, векселдерди жана башка документтерди) чыгаруу, сатып алуу, төлөө, кабыл алуу, сактоо жана тастыктоо;  

1.14. ислам баалуу кагаздарын чыгаруу жана жайгаштыруу;  

1.15. кардарлардын акча которууларын, анын ичинде эсеп ачуусуз жүзөгө ашыруу;  

1.16. Кыргыз Республикасынын резидент эмес банктары үчүн корреспонденттик эсептерди ачуу жана жүргүзүү;  

1.17. кардарлар үчүн чет өлкө валютасындагы эсептер боюнча жана кардардын атынан чет өлкө валюталарын сатып алуу (алмашуу) операцияларын ишке ашыруу;  

1.18. өз атынан чет өлкө валютасын сатып алуу жана сатуу (алмаштыруу);  

1.19. баалуу металлдар менен (банк алтыны, күмүшү, платина жана жогорку сапат белгисине ээ металлдардан жасалган монеталар менен гана) операцияларды жүзөгө ашыруу;  

1.20. ислам туунду финансылык инструменттер (ислам деривативдери) менен операцияларды жүзөгө ашыруу;  

1.21. электрондук акча чыгаруу;  

1.22. маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизделген төлөм системалары аркылуу өз ишинин жыйынтыгы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн үчүнчү жактардын пайдасына төлөмдөрдү кабыл алуу жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү;  

1.23. ушул процессинг, клиринг борборунун төлөм системасынын катышуучуларына үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды (процессинг, клиринг) кабыл алуу, иштеп чыгуу жана берүү.  

5.2. Банк төмөнкүдөй иш-аракеттерди жана бүтүмдөрдү ишке ашырууга укуктуу:  

1) үчүнчү жактар үчүн кепилдик жана башка милдеттенмелерди берүү;  

2) баалуу кагаздарды чыгаруу, сатып алуу, сатуу, тейлөө, ошондой эле депозитарий кызмат көрсөтүүлөрү;  

3) жеке адамдар жана юридикалык жактар менен келишим боюнча мүлктөрдү (акча каражаттарын кошпогондо) ишеним боюнча тескөө;  

4) жеке адамдарга жана юридикалык жактарга баалуулуктарды сактоо үчүн сейфтерди ижарага берүү;  

5) банк алдындагы милдеттенмелердин ордун жабуу үчүн күрөөлүк мүлктөрдү сатуу;  

6) инвестициялык кызмат көрсөтүүлөр;  

7) банк ишине байланыштуу консультациялык кызмат көрсөтүүлөр;  

8) финансылык лизинг боюнча бүтүмдөр;  

9) финансылык агент катары кызмат көрсөтүүлөр.  

Банктар, эгерде бул Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына каршы келбесе, мыйзам талаптарына ылайык башка иштерди жүзөгө ашырышат. Банк анын негизги ишин камсыз кылуу үчүн зарыл болгон же банк ишине байланыштуу иштерди гана жүзөгө ашыра алат.  

5.3. Банк лицензиялануучу иштин башка түрлөрүн Улуттук банктын макулдугу менен жүргүзүүгө укуктуу.  

 

6. БАНК КАПИТАЛЫ 

6.1. Банк капиталы банк ишине таандык болгон потенциалдуу жоготуулардын ордун жабуу үчүн банктын пайдалуу жана туруктуу өсүшүн камсыз кылат жана банк кардарына ишеним берүү кепилдиги жана банк ишин жүзөгө ашырууда келип чыгышы мүмкүн болгон тобокелдиктерден коргоо чарасы катары саналат.  

6.2. Банктын Уставдык капиталы:  

6.2.1. Банк капиталынын негизин толук төлөнгөн уставдык капитал түзөт, ага карата уюштуруучулар (акционерлер) тарабынан салынган каражаттарды кайтаруу боюнча милдеттенме жүктөлгөн эмес жана Улуттук банктын талаптарына ылайык келет.  

6.2.2. Уставдык капитал уюштуруучулардын (акционерлердин) акча каражаттарынын эсебинен гана төлөнөт жана Кыргыз Республикасынын улуттук валютасында, нак эмес формада түзүлөт.  

6.3. Уставдык капиталдын өлчөмү:  

6.3.1. Банктын Уставдык капиталы ______________________ (_________________) сомду түзөт. Ал _______________________ (___________________) жеке таандык жөнөкөй (артыкчылык берилген) акциялардан түзүлөт.  

6.4. Банктын уставдык капиталын көбөйтүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте жүргүзүлөт.  

6.5. Камдар:  

6.5.1. Банк ишин жүзөгө ашырууга байланыштуу чыгымдын ордун өз убагында жабуу, ошондой эле тиешелүү контролдукту жана ишенимдүүлүктү камсыз кылуу максатында тиешелүү кам түзөт. Банк тарабынан түптөлгөн кам түзүү тартиби жана эсептөө ыкмалары Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленет.  

 

7. БАНК АКЦИЯЛАРЫ. АКЦИОНЕРЛЕРДИН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ 

(акция түрлөрү боюнча талаптар, акционерлердин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык укуктары жана милдеттери көрсөтүлөт) 

 

8. БАНК АКЦИЯЛАРЫН ЖАНА БАШКА ИСЛАМ БААЛУУ КАГАЗДАРЫН ЖАЙГАШТЫРУУ 

(Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык акцияларды жана башка баалуу кагаздарды жайгаштыруу тартиби жана ыкмалары көрсөтүлөт) 

 

9. ДИВИДЕНДДЕР 

(дивиденддерди төлөө тартиби, мөөнөттөрү жана башка талаптары, ошондой эле мыйзамдарда аныкталган дивиденддерди төлөөгө карата чектөөлөр көрсөтүлөт) 

 

10. БАНКТЫН КАРДАРЛАР МЕНЕН МАМИЛЕСИ 

10.1. Банк юридикалык жактарга жана жеке адамдарга банктык кызмат көрсөтүүлөрдү Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын эске алуу менен келишимдин негизинде жүзөгө ашырат.  

10.2. Банктык тейлөөнүн жалпы шарттары ачык маалымат болуп саналат, купуя мүнөзгө ээ эмес жана банк тарабынан кардардын биринчи талабы боюнча берилет.  

Банктык тейлөө шарттары өзгөргөн учурда, банк бул тууралуу мыйзамдарда же банк менен кардар ортосунда түзүлгөн келишим шарттарында белгиленген тартипте кардарларга маалымдайт.  

10.3. Банк анын кардарлары жана корреспонденттери тарабынан ага ишенип берилген акча каражаттарынын жана башка баалуулуктардын сакталышын камсыз кылат. Аларды сактоо банктын бардык кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрү менен гарантияланат.  

10.4. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык эл аралык ислам банктык тажрыйбада колдонулуучу кайсыл болбосун эсептешүүлөр системасын пайдаланууга укуктуу.  

10.5. Банк милдеттенмелерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган, Улуттук банк тарабынан белгиленген милдеттүү ченемдерге ылайык өз балансынын түзүмүн жөнгө салуу аркылуу өз убагында жана толугу менен аткарууга даяр болууга тийиш.  

10.6. Банк операциялар, эсептер жана аманаттар, ошондой эле кардарларга жана корреспонденттерге тиешелүү башка маалыматтардын купуя сакталышын камсыз кылууга кепилдик берет. Банк акционерлери, Директорлор кеңеши, Башкарманын мүчөлөрү, банк кызматкерлери, ошондой эле келишимдик жана башка мамилелерден улам банк менен байланыштуу болгон адамдар аларга ишенип берген же банк менен кардар, ошондой эле банк менен корреспонденттер ортосундагы мамилелерден улам маалым болгон кайсы болбосун маалыматты үчүнчү жактарга ачыкка чыгарбоого же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган гана негизде пайдаланууга милдеттүү.  

10.7. Банктык сырды камтыган маалыматтар үчүнчү жактарга мыйзам талаптарына ылайык гана берилет.  

 

 

11. БАШКАРУУ ЖАНА КОНТРОЛДОО ОРГАНДАРЫНЫН ТҮЗҮМҮ 

Банктын башкаруу органы болуп төмөнкүлөр саналат:  

Жогорку башкаруу органы Банк акционерлеринин жалпы жыйыны;  

Байкоо органы Банктын Директорлор кеңеши;  

Аткаруу органы Банк башкармасы.  

Банктын Шариат кеңеши 

Банкта ички аудит, комплаенс-контролдук жана тобокелдик менеджментинин кызматтары иштейт.  

 

12. БАНК АКЦИОНЕРЛЕРИНИН ЖАЛПЫ ЖЫЙЫНЫ 

(Банк акционерлеринин жалпы жыйынынын ыйгарым укуктары, кезексиз жалпы жыйынды милдеттүү өткөрүүдө аны чакыртуу, добуш берүү тартиби жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоболор көрсөтүлөт) 

 

13. БАНКТЫН ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИ 

(Банктын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү үчүн ыйгарым укуктар, талаптар жана чектөөлөр, отурумдарды өткөрүү тартиби жана талаптары, Директорлор кеңешинин төрагасынын ыйгарым укуктары жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка жоболор көрсөтүлөт) 

 

14. БАНКТЫН ШАРИАТ КЕҢЕШИ 

14.1. Шариат кеңеши банк саясаттарынын, типтүү келишимдеринин, бүтүмдөрүнүн жана продукттарынын шарттарынын Шариат стандарттарына шайкеш келишине жооптуу орган.  

14.2. Шариат кеңешинин курамына Улуттук банк белгилеген талаптарга жооп берген адамдар кире алышат.  

14.3. Банктын Шариат кеңешинин статусу, максаттары, милдеттери, функциялары, ыйгарым укуктары жана жоопкерчилиги банк акционерлеринин жалпы жыйынында бекитилген Шариат кеңеши жөнүндө жободо белгиленет.  

14.4. Шариат кеңеши тарабынан кабыл алынган чечимдер банктын кардарына сыяктуу эле, калайык-калк үчүн да жарыялоолор жана башка байланыш каналдары аркылуу жеткиликтүү болууга тийиш. Банк кардардын талабы боюнча Шариат кеңешинин кайсы болбосун чечими боюнча түшүндүрмө берүүгө милдеттүү. Мында түшүндүрмө берүүлөр Шариат кеңеши менен алдын ала макулдашылууга тийиш.  

14.5. Банкта ички аудит, комплаенс-контролдук жана тобокелдик менеджменти кызматтары түзүлүүгө тийиш, алар Шариат стандарттарынын сакталышына мониторингдин жүргүзүлүшү үчүн жоопкерчиликтүү болушат.  

14.6. Шариат стандарттарынын сакталышына мониторингдин жүргүзүлүшү үчүн жоопкерчиликтүү кызматтардын иши (максаттары, милдеттери, функциялары, ыйгарым укуктары жана жоопкерчиликтери) банктын Директорлор кеңеши жана Кыргыз Республикасынын мыйзамы менен жөнгө салынат.  

 

15. БАНК БАШКАРМАСЫ 

(Банк Башкармасынын мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары, талаптары жана чектөөлөр, отурумдарды өткөрүү тартиби жана талаптары, Директорлор кеңешинин төрагасынын ыйгарым укуктары жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка жоболор көрсөтүлөт) 

 

16. БАНКТЫН КОМИТЕТТЕРИ 

(Аудит боюнча комитет, Дайындоолор жана сый акылар боюнча комитет, Тобокелдиктерди тескөө комитети) 

16.1. _________________________________ (бардык милдеттүү комитеттер тууралуу маалыматтар, алардын аталышы, сандык курамы жана комитеттин мүчөлөрүнө карата талаптар, дайындоо тартиби, негизги функциялары, укуктары жана милдеттери, отчеттуулугу көрсөтүлүүгө тийиш). 

 

17. АКЦИОНЕРЛЕР РЕЕСТРИ 

17.1. Банк көз карандысыз реестр жүргүзүүчүлөр менен бирге акционерлердин реестрин жүргүзөт.  

17.2. Банктын акционерлеринин реестринде ар бир катталган адам (акционер же акцияларга номиналдуу ээлик кылуучулар) жөнүндө маалыматтар алардын реквизиттерин (акционерлер - юридикалык жактар үчүн жайгашкан жери жана эсептешүү эсеби, акционерлер - жеке адамдар үчүн паспорттогу маалыматтар жана жашаган жери) ар бир катталган адамдын атына жазылган акциялардын саны жана категориялары, аларды сатып алуу күнү, ошондой эле мыйзам талаптарында каралган башка маалыматтар чагылдырылат.  

Акциялардын күрөөсүнүн пайда болушу жана токтотулушу, күрөө предмети болуп саналган акциялардын санынын жана/же алардын категорияларынын өзгөрүшү, банкка берилген документтер боюнча акцияларга карата күрөө укугуна ээ адамдардын реквизиттери да акционер күрөөгө коюлган акциялар боюнча добуш берүү укугуна ээ экендигин көрсөтүү менен реестрге жазылат.  

17.3. Банк жана акционерлердин реестрин жүргүзүүчү болуп саналган адистештирилген реестр жүргүзүүчү ушул Уставга жана мыйзам талаптарына ылайык акционерлердин реестрине жазылууга тийиш болгон маалыматтардын өзгөргөндүгү тууралуу акционер же акцияларга номиналдуу ээлик кылуучу акционерлердин реестрин жүргүзүүчүгө маалымдабагандыгынын натыйжасында келип чыккан кесепеттер үчүн жоопкерчилик тартпайт.  

17.4. Банк акционерлеринин реестрине жазууларды киргизүү акционердин же акцияларга номиналдуу ээлик кылуучулардын талаптары боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган документтер берилген учурдан тартып 3 (үч) күндөн кечиктирилбестен жүзөгө ашырылат.  

17.5. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды эске албаганда, Банк акционерлеринин реестрине жазууларды киргизүүдөн баш тартууга жол берилбейт. Акционерлердин реестрине жазууларды киргизүүдөн баш тартылган учурда реестр жүргүзүүчү акционерлердин реестрине жазууларды киргизүү жөнүндө талап коюлган учурдан тартып 3 (үч) күндөн кечиктирбестен жазууну киргизүүнү талап кылган адамга баш тартуунун жүйөлүү себептерин көрсөтүү менен билдирүү жөнөтөт.  

Банк акционерлеринин реестрине жазууларды киргизүүдөн баш тартууга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте даттануу менен кайрылууга болот.  

17.6. Акционердин же алардын мыйзамдуу өкүлдөрүнүн, банктын же анын расмий өкүлүнүн талабы боюнча реестр жүргүзүүчү талап келип түшкөн учурдан тартып 5 (беш) жумуш күнү ичинде бул же тигил банкка тиешелүү акциялардын санын көрсөтүү менен реестрден маалыматты, ошондой эле зарыл учурда, ошол акционер тарабынан мурда жүргүзүлгөн бүтүмдөр жөнүндө маалыматты берүүгө милдеттүү. Банк акционерлеринин реестринен көчүрмө баалуу кагаз болуп саналбайт, бирок ал берилген учурдан тартып акционердин акцияларга ээлик кылуу укугун тастыктайт.  

17.7. Банк акционерлеринин реестринен көчүрмө Улуттук банктын биринчи талабы боюнча реестр жүргүзүүчү тарабынан берилет.  

 

18. ЭСЕПКЕ АЛУУ ЖАНА ОТЧЕТТУУЛУК 

18.1. Банк бухгалтердик эсепке алууну жүргүзүүгө жана финансылык отчетту сунуштоого милдеттүү, аны берүү мүнөзү, көлөмү, тизмеги жана тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленет.  

18.2. Бухгалтердик жана башка отчетторду уюштуруу, анын абалы, тактыгы, жылдык отчетту жана башка финансылык отчетту тиешелүү органдарга өз убагында берүү, ошондой эле банк иши жөнүндө акционерлерге, кредиторлорго берилүүчү жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялануучу маалымат үчүн Банк Башкармасы жоопкерчилик тартат.  

18.3. Эсептик саясат, банкта, анын филиалдарында жана өкүлчүлүктөрүндө документ жүргүзүүнү уюштуруу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Банк Башкармасынын чечимдери аркылуу белгиленет.  

18.4. Банктын финансылык жылы 1-январдан тартып 31-декабрын кошо алгандагы мезгил аралыгын камтыйт.  

Банктын жылдык отчету акционерлердин жылдык жалпы жыйынын өткөрүү жөнүндө акционерлерге маалымдоо күнүнө чейин банктын тышкы аудитору тарабынан бекитилүүгө тийиш.  

18.5. Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, милдеттүү түрдө жарыялана турган маалыматтарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоого милдеттүү.  

 

19. БАНКТЫ АУДИТОРДУК ТЕКШЕРҮҮ 

19.1. Банкты аудитордук текшерүү ушул уставга, «Ички аудит кызматы жөнүндө» жобого жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ички аудит кызматы жана көз карандысыз тышкы аудитор тарабынан жүзөгө ашырылат.  

19.2. Ички аудит кызматынын компетенциясына төмөнкүлөр кирет:  

19.2.1. Банкта ички контролдук системасынын шайкештигин жана натыйжалуулугун текшерүү жана баа берүү.  

19.2.2. Банкта Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана ченемдик актыларынын талаптарын сактоо деңгээлин аныктоо.  

19.2.3. Банкта шайкеш эсепке алуунун жүргүзүлүшүнө баа берүү.  

19.2.4. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ушул уставга жана «Ички аудит кызматы жөнүндө» жобого ылайык анын компетенциясына тиешелүү башка маселелер.  

19.3. Ички аудит кызматынын сандык жана персоналдык курамы Банктын Директорлор кеңеши тарабынан «Ички аудит кызматы жөнүндө» жобого жана ушул уставга ылайык аныкталат.  

19.4. Банк финансылык отчетту текшерүү жана анын тактыгын тастыктоо үчүн жыл сайын Банк, анын акционерлери же кызмат адамдары менен жалпы мүлктүк кызыкчылыктарга ээ болбогон кесипкөй көз карандысыз аудиторду (тышкы аудитор) ишке тартат. Банктын аудити Улуттук банк тарабынан аудитордук текшерүү үчүн белгиленген минималдуу критерийлерге ылайык келүүгө тийиш.  

19.5. Тышкы аудитор Банк акционерлеринин жалпы жыйынында бекитилет. 

19.6. Тышкы аудитор өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын сактоо менен жана акционерлердин жалпы жыйынында тышкы аудиторду бекитүү жөнүндө чечиминин негизинде, Банктын Башкармасынын төрагасы тарабынан кол коюлган келишимге ылайык, Банктын финансылык отчетунун аныктыгын тастыктайт. Аудитордук фирма бекитилген уставга, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына жана банк менен түзүлгөн келишимге ылайык, ага жүктөлгөн милдеттенменин так аткарылышы үчүн жоопкерчилик тартат.  

19.7. Тышкы аудитор Банкты тышкы аудитордук текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык корутунду даярдайт. 

 

20. БАНКТЫ КАЙРА ӨЗГӨРТҮП ТҮЗҮҮ 

(Банкты кайра өзгөртүп түзүүгө байланыштуу негизги жоболор же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына шилтеме көрсөтүлөт) 

 

21. БАНКТЫ ЖОЮУ ТАРТИБИ 

21.1. Банкты жоюу Кыргыз Республикасынын банктык мыйзамдарына ылайык ыктыярдуу жана мажбурлоо тартибинде жүзөгө ашырылат. 

Банк Башкармасынын төрагасы ____________________________ аты-жөнү, кол тамга»; 

- Жобого карата 7 жана 8-тиркемелердеги бүтүндөй текст боюнча кездешкен «, инсайдерлерге» деген сөз алып салынсын; 

- Жобого карата 14-тиркемеде «кошумча» деген сөз алып салынсын; 

- 15-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:  

 

«Банк ишин лицензиялоо жөнүндө»  

жобого карата 

15-тиркеме 

  

  

  

Жеке адам болуп саналган уюштуруучулар (акционерлер) тарабынан толтурулат 

 

Сүрөт орду (3:4 актуалдуу түстүү сүрөт)  

 

 

 

АНКЕТА (эскертүүнү кара) 

(жеке адамдар үчүн)  

Мен, _____________________________________________________________________________ 

Аты-жөнү  

Ушул анкетада чагылдырылган маалымат толук жана анык экендигин, ошондой эле анкетада берилген суроолорго жооптор менин билимиме жана маалыматтарга ылайык берилгендигин тастыктаймын. Мен тараптан атайын бурмалоолорго жана калтырып кетүүлөргө жол берилген учурда, акцияларды сатып алууга өтүнүчтү канааттандыруудан баш тартуу үчүн негиз катары саналаарын жана мыйзамга ылайык жоопко тартууга алып келээрин тааныйм.  

1-бөлүк. Жалпы маалымат 

1.1. Аты-жөнү __________________________________________________________ 

1.2. Эгерде аты-жөнүңүздү өзгөрткөн болсоңуз, качан жана эмне себептен өзгөрткөндүгүңүздү жана мурдагы аты-жөнүңүздү көрсөтүңүз _______________________________  

1.3. Туулган жылы, күнү, айы жана жери_____________________(шаар, айыл, өлкө

1.4. Паспортунун ____________ сериясы, номери _________________, ким тарабынан берилген ___________________, берилген күнү _______________ (резидент эместер - жалпы жарандык (чет өлкөлүк) паспорттун реквизиттерин көрсөтөт). 

1.5. Жарандыгы ______________________________________  

Кандайча алынгандыгын жазыңыз; туулган жери боюнча, никеге тургандан соң, башка жагдайлар боюнча түшүнүк бериңиз ____________________________________ 

1.6. Үй дареги (документтер боюнча) ____________________, уюлдук телефондун  

№ _________________  

Айкын жашаган жери _____________________________________________________ 

1.7. Талапкердин төмөнкү багыттар боюнча билимге ээ экендиги жөнүндө маалымат:  

- банктык мыйзамдар _________________________________________________ 

- кредит иши ________________________________________________________ 

- корпоративдик башкаруу _____________________________________________ 

- стратегиялык пландаштыруу __________________________________________ 

- террористик ишти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү_____________________________ 

1.8. Иштеген жеринин дареги, телефон, факс №, электрондук почта дареги_____________________________________________________________________ 

1.9. Билими __________________________ (жогорку, толук эмес жогорку, атайын орто, орто)  

Окуу жайынын аталышы жана жайгашкан орду 

Факультет же бөлүм 

Тапшырган жана аяктаган жылы 

Алынган диплом боюнча адистиги 

  

  

  

  

Ар кандай окуу борборлору тарабынан өткөрүлгөн курстарда, анын ичинде ушул анкетанын 1.7-пунктунда көрсөтүлгөн багыттарда билим алуусу ______.  

 

Семинардын же курстун темасы 

Семинарды уюштуруучу 

Өткөрүлгөн жер 

Өткөрүлгөн күндөр 

Сертификаттын болушу (бар/жок) 

  

  

  

  

  

1.10. Эмгек жолу башталгандан берки аткарылган иштер (анын ичинде Директорлор кеӊешинин мүчөсү катары иш алып баруусу)  

Ишке кирген күнү (жыл, ай) 

Иштен бошогон күнү (жыл, ай) 

Ээлеген кызматы, түзүмдүк бөлүм 

Мекеменин аталышы, жайгашкан жери 

Кызматын алмаштыруусу  

(себеби) 

  

  

  

  

  

1.11. Кынтыксыз ишкердик аброюн тастыктоосу:  

1) экономика чөйрөсүндө кылмыш ишине жол бергендиги үчүн алып салынбаган жана жоюлбаган соттолгондугу бар болсо (ооба/жок). 

2) Сизге карата банктык, финансылык, аудитордук, камсыздандыруу жана инвестициялык чөйрөлөрдө ишти жүргүзүүгө укугуңуз жок экендиги жөнүндө соттун чечими же банк чөйрөсүндө иш жүргүзүүгө укугуңуз жок экендиги тууралуу Улуттук банктын чечими барды (ооба/жок). 

3) Сизге карата соттун чечими боюнча башка чөйрөдө ишти жүргүзүүгө тыюу салган соттун чечими барбы (ооба/жок). Эгерде болгон болсо анкетага кошо тиркеӊиз.  

4) Сизге карата Улуттук банк Башкармасынын же Көзөмөл боюнча комитеттин же чет өлкөлүк банктык көзөмөл боюнча компетенттүү органынын чечими боюнча банкка карата таасир этүү чарасын колдонуу тартибинде ээлеген кызматынан бошотуу чечими барбы (ооба/жок). Эгерде болгон болсо анкетага кошо тиркеӊиз. 

5) Сиз тараптан банктын капиталында чектүү катышуу үчүн талаптарды бузуу фактылары аныкталган болсо көрсөтүңүз (ооба/жок). 

6) Финансылык милдеттенмелерин төлөө боюнча аткарылбай калган соттун чечими болсо (ооба/жок). 

Эгерде болгон болсо, аткарылбай калгандыгынын себебин жана баяндап жазуусун бериңиз. 

7) Кайсы болбосун өлкөдө, кайсы болбосун убакта Сизге же Сиз олуттуу катышуучусу жана/же Директорлор кеңешинин мүчөсү же кандай болбосун башка кызмат адамы катары байланыштуу болгон компанияга карата:  

- акыркы 3 (үч) жыл ичинде административдик укук бузууларга, кылмыш ишине жол бергендиги, анын ичинде террористик ишти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жол бергендиги үчүн айып коюлса (ооба/жок).  

- акыркы 3 (үч) жыл ичинде дисциплинардык жаза чаралары колдонулса, кылмыш иши боюнча жоопкерчиликке тартылса (ооба/жок). 

Эгерде болгон болсо, укук коргоо органдары тарабынан коюлган күнөөлөрдү, сот ишин, укук коргоо органдарынын аталышын, кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан коюлган күнөөлөрдү же дисциплинардык айыптарды, соттук териштирүүлөрдү, чечимдерди көрсөтүңүз (анын ичинде токтотулган иш, алынып салынган күнөө, актоо өкүмү чыгарылса же кылмыш иши боюнча жоопкерчиликтен бошотулган учурларда):  

1.12. Соттолгондугу акырына чейин жоюлбаса көрсөтүңүз. Эгерде болгон болсо түшүндүрмө бериниз.  

Сизге карата кайсы бир кесиптик ишти ээлөөгө тыюу салуу чечими кабыл алынгандыгын көрсөтүңүз. Эгерде бар болсо, кеңири түшүнүк бериңиз __________________________________________________ 

1.13.  Сиз кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.) же олуттуу катышуучу катары байланыштуу болгон, мажбурлоо тартибинде банкрот деп таанылган же мажбурлап жоюу процессинде турган ар бир компанияны көрсөтүңүз. _____________________________________________________________________________ 

Сиз аны менен байланыштуу болгон жана мажбурлоо тартибинде банкроттукка чыгарууга, жоюуга байланыштуу компанияда кызмат адамы же олуттуу катышуучу катары өзүңүздүн ролуңузду жана жоопкерчилигиңизди кеңири баяндап бериңиз. 

1.14. Сизге же Сиз кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.) же олуттуу катышуучу катары байланыштуу болгон компанияга мамлекеттик же жөнгө салуу органдары тарабынан тергөө иштери болду беле? Эгерде болсо, кандай себептер менен экендигин кеңири түшүндүрүп бериңиз. 

___________________________________ 

Сизге же Сиз кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.) же олуттуу катышуучу катары террористик ишти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам талаптарын аткарбай койгондугуна байланыштуу көзөмөл органдары тарабынан таасир этүү чаралары колдонулду беле? 

Укук коргоо органдары тарабынан коюлган күнөөлөрдү, сот ишин, укук коргоо органдарынын аталышын, кайсы болбосун мамлекеттик орган тарабынан коюлган күнөөлөрдү же дисциплинардык айыптарды, соттук териштирүүлөрдү, чечимдерди көрсөтүңүз (анын ичинде токтотулган иш, алынып салынган күнөө, актоо өкүмү чыгарылса же кылмыш иши боюнча жоопкерчиликтен бошотулган учурларда): ________________________________________________

1.15. Учурда Сиз кандайдыр бир соттук териштирүүлөргө катышып жатасызбы? Катышып жаткан болсоңуз кеңири түшүндүрмө бериңиз___________________________________ 

1.16. Үй-бүлөлүк абалы _______________________________________________________  

Жакын туугандарыңызды көрсөтүңүз (ата-энеси, 16 жаштан жогорку балдар, жубайы (жолдошу), бир тууган ага-ини, эже-карындаштары, чоң ата, чоң эне, небере):  

Аты-жөнү 

Туугандык мамилеси 

Туулган күнү жана жери 

Кызматы жана иш орду 

Үй дареги, тел. № 

  

  

  

  

  

 

 

 

2-бөлүк. Кошумча маалымат  

2.1. Кимдир бирөөлөрдүн алдында ссудалык карыз (башка милдеттенмелер), анын ичинде акцияларды сатып алууга зайым болсо, ар бир карыз (милдеттенме) боюнча төмөндөгү маалыматты көрсөтүңүз з:  

Кредитордун аталышы  

  

Берилген күнү  

  

Зайымдын суммасы, миң сом  

  

Пайыздык чен  

  

Зайымдын багыты  

  

Күрөө тууралуу маалымат жана анын суммасы  

  

Төлөө мөөнөтү  

  

Зайым боюнча карыз калдыгы, миң сом түрүндө  

  

Кредит үчүн пайыздар боюнча карыз калдыгы, миң сом түрүндө  

  

Мөөнөтү өтүп кеткен карыздар (негизги сумма, кредит үчүн карыздар)  

  

2.2. Төмөндөгү маалыматты бериңиз:  

а) «__» ___________ карата абал боюнча активдер жана милдеттенмелер жөнүндө жеке отчет  

(валютаны көрсөтүңүз)  

  

Активдер 

Сумма (сом менен/чет өлкө уюштуруучулары үчүн АКШ долларында) 

Накталай  

  

Финансы-кредит уюмдарындагы депозиттик каражаттар (пайыздык ченди, үстөк бааны көрсөтүү менен)  

  

Компанияга инвестициялар (2.3-табл.)  

  

Баалуу кагаздар (баалуу кагаздын түрүн көрсөтүү менен) 

  

Күрөөгө болбогон же ага карата арестке коюлбаган кыймылсыз мүлк  

  

Күрөөдө болгон же ага карата арест коюлган кыймылсыз мүлк 

 

Дебитордук карыздар (анын ичинде заёмго берилген акча каражаттар)  

  

Башка активдер  

  

  

 

  

  

Милдеттенмелер  

  

Кредиттер (зайымдар) боюнча карыз  

  

Кредитордук карыз  

  

Башка пассивдер  

  

  

Жеке берилген гарантиялар  

  

б) киреше булактары тууралуу маалымат  

(валютаны көрсөтүңүз)  

  

Киреше булактары 

Өткөн жыл 20__-жыл 

Учурдагы жыл (күтүлүүдөгү сумма) 20__-жыл 

Негизги иш орду боюнча эмгек акы (сыйлыктарды кошо алганда), бир ай ичинде  

  

  

Автордук сыйлыктарды, башка төлөмдөрдү кошо алганда, негизги ишинен тышкары эмгек акы (жыл ичинде) 

  

  

Инвестициялардан түшкөн дивиденддер  

  

  

Аманаттар боюнча пайыздар  

  

  

Кыймылсыз мүлктөн башка кирешелер, кыймылсыз мүлктү көрсөтүү менен  

  

  

Башка кирешелер.  

  

  

  

Бардыгы болуп  

  

  

  

Чыгашалар  

  

  

Чыгашалар (жеке, керектөөгө)  

  

  

Кредиттер боюнча төлөмдөр: 

а) негизги сумма 

б) пайыздар  

  

  

Башка чыгашалар  

  

  

  

Бардыгы болуп чыгашалар  

  

  

  

Таза киреше (чыгаша)  

  

  

2.3. Сиз учурда жана\же акыркы 10 жыл аралыгында уюштуруучу, акционер (ээлик кылуучу) болгон, кайсы болбосун өлкөдөгү компанияларды, анын ичинде финансы-кредит уюмдарын көрсөтүңүз:  

Юридикалык жактын аталышы, жайгашкан жери 

Юридикалык жактын ишинин түрү 

Ээлигинде турган акциялардын саны 

Капиталдагы үлүшү сом түрүндө 

Юридикалык жактын уставдык капиталдагы үлүшү % түрүндө 

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (ИНН) 

Үлүштү сатып алган күн 

Үлүштү өткөрүп берген /иш токтоткон күн а 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

3-бөлүк.  

Банктын олуттуу катышуучусу тарабынан берилүүчү кошумча маалыматтар:  

a. Банктын Директорлор кеңешинин курамына жаңы талапкерлерди киргизүү ниетиңиз барбы (эгерде болсо - кыскача резюме берүү зарыл).  

b. Банктын саясатын жана жетекчилик курамын олуттуу өзгөртүү ниетиңиз барбы (болсо - сунуш кылынган өзгөртүүлөрдү кыскача формада берүү зарыл).  

 

4-бөлүк. Корутунду бөлүк 

4.1. Кызмат ордуна макулдашууда кароо үчүн Сиз маанилүү деп эсептеген кайсы болбосун башка маалыматты бериңиз (банктын акцияларын сатып алууга билдирмелерди кароо) ________________________________  

4.2. Мен, ________________________________________________________________ 

Аты-жөнү  

Уруксат берүү каралган мезгилге карата Улуттук банк тарабынан талап кылынган кайсы болбосун маалыматты берүүгө даярмын жана мындан ары маалымат берүүдөн баш тарткан учурда, Улуттук банк мага таандык акцияларды мага байланыштуу болбогон жактарга Улуттук банк тарабынан аныкталган убакыт аралыгында сатууга талап коюушу мүмкүн деп билемин.  

  

_______________________ 

  

 

____-жылдын «__» ___________ 

кол тамга 

  

 

 

 

Эскертүү

 

 

1) Анкетанын ар бир бетине кол тамга коюу зарыл; 

2) Анкетадагы оңдоолор «оңдолгондугу анык» деген сөз менен жана талапкердин өз кол тамгасы менен тастыкталат 

_________________________ кол тамга; 

3) Бул анкетада камтылган маалыматтар уруксат алуу мезгилинде өзгөргөн шартта, уюштуруучу (акционер) Кыргыз Республикасынын резиденти өзгөртүүлөр киргизилген учурдан тартып беш жумуш күнү ичинде, ал эми уюштуруучу (акционер) Кыргыз Республикасынын резидент эмеси өзгөртүүлөр келип чыккан учурдан тартып он күн ичинде Улуттук банкка бул тууралуу кат жүзүндө билдирүүгө тийиш.”  

 

- 16-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

  

 

  

«Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого карата 

16-тиркеме 

Күнү  

АНКЕТА 

(юридикалык жактар үчүн) 

1. Юридикалык жактын толук аталышы (мындан ары - «компания») _______________ (юридикалык жактын толук аталышын көрсөткүлө).  

Юридикалык жактын кыскартылган аталышы ________________________________________________ 

2. Компаниянын юридикалык дареги ___________________________________________  

Компаниянын айкын дареги ___________________________________________________ 

3. Компания түзүлгөн жана каттоодон өткөрүлгөн күн _______________________________________ 

4. Салык төлөөчүнүн идентификациялык № _________________________________________________________________________ 

5. Каттоо өлкөсү: _________________________________________________________ 

Мамлекеттик каттоо органы: _____________________________________________ 

№ ________ (мамлекеттик каттоо/кайра каттоо жөнүндө күбөлүк).  

6. Кайсы банктарда компаниянын эсеби ачылган: _____________________________________ 

7. Лицензиянын номерин (уруксат берүүчү документ) жана лицензия (уруксат берүүчү документти) берген органды көрсөтүү менен лицензиянын (же башка уруксат берүүчү документтин) негизинде компанияга аткарууга уруксат берилген иштердин түрлөрүн жазып көрсөтүңүз: 

_______________________________________________________  

8. Компания аткара турган иштердин башка түрлөрүн жазып көрсөтүңүз: __________________________________________________  

9. Компания рейтингдик агенттиктер тарабынан ыйгарылган рейтингге ээби, эгерде бар болсо, рейтингди жана рейтингдик агенттикти көрсөткүлө

____________________________________  

10. _______________________________ (компаниянын толук аталышы) менен жалпы кызыкчылыктарга ээ адамдар:  

1) _________________ (компаниянын толук аталышы) контролдукту жүзөгө ашырган юридикалык жактар жана жеке адамдар:  

Юридикалык жактын толук аталышы, жеке адамдын аты-жөнү 

Тиешелүү акциялардын саны 

Уставдык капиталдагы үлүш 

Түпкү бенефициардын аты-жөнү 

  

  

  

 

2) көз каранды компаниялар _____________________ (өтүнүч ээсинин юридикалык жактын толук аталышы): 

Юридикалык жактын толук аталышы, жеке адамдын аты-жөнү 

Тиешелүү акциялардын саны 

Уставдык капиталдагы үлүш 

Түпкү бенефициардын аты-жөнү 

  

  

  

 

3) ______________________________ менен аффилирленген (компаниянын толук аталышы) юридикалык жактар: 

Юридикалык жактын толук аталышы, жеке адамдын аты-жөнү 

Тиешелүү акциялардын саны 

Уставдык капиталдагы үлүш 

Түпкү бенефициардын аты-жөнү 

  

  

  

 

4) ____________________ (компаниянын толук аталышы) контролдукту жүзөгө ашырган юридикалык жактар (компаниянын толук аталышы): 

Юридикалык жактын толук аталышы 

Тиешелүү акциялардын саны 

Уставдык капиталдагы үлүш 

Компаниянын жетекчисинин аты-жөнү 

  

  

  

 

5) _____________________ (өтүнүч ээсинин юридикалык жактын толук аталышы) олуттуу катышуучу болуп саналган компаниялар: 

Юридикалык жактын толук аталышы 

Тиешелүү акциялардын саны 

Уставдык капиталдагы үлүш 

Компаниянын жетекчисинин аты-жөнү 

  

  

  

 

6) акцияларга биргеликте ээлик кылган адамдардын катарына кирген башка адамдар: 

Жеке адамдын/юридикалык жактын аталышы/кызмат ордунун аталышы 

Бул кызматта кайсыл убакыттан бери иштейт/келишим реквизиттери/тууганчылыгы/капиталда катышуу үлүшү 

Адамды биргеликте акцияларга ээ болгон катары идентификациялаган башка маалымат 

  

  

  

 

11. Компаниянын Директорлор кеңешинин мүчөлөрү же кызмат адамдары (Директорлор кеңешинин (байкоо органынын) мүчөлөрү, башкарманын мүчөсү (аткаруу органы), финансылык менеджер (башкы бухгалтер) компания анын олуттуу катышуучусу болуп саналган банктын акцияларынын ээси болуп саналабы.  

Эгерде ээ болсо, компаниянын аталган кызмат адамдарынын ээлигинде турган акциялардын санын көрсөтүү зарыл:  

№ 

Аты-жөнү 

Ээлик кылууда турган акциялардын саны 

Банктын уставдык капиталындагы үлүш 

Кошумча маалыматтар же эскертүү (акцияларды сатуу күнү

  

  

  

  

  

12. Компаниянын банктын алдында ссудалык (кредиттик) карызы барбы, эгерде бар болсо, кредит алынган күндү, кредит\кредиттерди алуу максатын, кредиттин алынган суммасын жана кредиттин негизги суммасы боюнча карыздын калдыгын жана өтүнүч кат берилген күнгө карата ал боюнча пайыздарды көрсөткүлө:  

№ 

Кредит берген банк 

Кредиттин суммасы 

Кредит алынган күн 

Кредиттин ордун жабуу мөөнөтү 

Кредитти камсыз кылуу 

Эскертүү 

  

  

  

  

  

  

  

  

13. Компания аталган банктын Директорлор кеңешинин курамына компаниянын өкүлдөрүн камтууга ниети барбы (эгерде бар болсо, талапкерлерди көрсөтүү зарыл), банктын саясатына жана жетекчилигине олуттуу өзгөртүүлөрдү киргизүүгө ниети барбы (эгерде бар болсо, сунуш кылынган өзгөртүүлөрдү киргизүү зарыл): 

________________________________________  

14. Компаниянын бардык бөлүмдөрүн көрсөтүү зарыл:  

Бөлүм (филиал, өкүлчүлүк) 

Дарек 

Жетекчи 

Иштин түрлөрү 

Башка маалыматтар же эскертүүлөр 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15. Компания кимдир-бирөөлөр тарабынан соттук талаш иштерге тартылды беле, эгерде бар болсо, ал тууралуу кеңири маалымат көрсөткүлө (доочу, жоопкер, пикир келишпестиктердин предмети, соттук иш кайсы инстанцияда каралат, ишти кароо кайсыл баскычта турат): _____________________________________________  

16. Компания жайгашкан өлкөдөгү көзөмөл органды, ал тарабынан жүргүзүлүп жаткан текшерүүлөрдүн мезгилдүүлүгүн көрсөтүңүз. 

17. Кынтыксыз ишкердик аброюн тастыктоосу:  

1) Экономикалык чөйрөдө кылмыш жасагандыгы үчүн алып салынбаган жана жоюлбаган соттолгондугу бар болсо (ооба/жок). 

2) соттун чечими боюнча банктык, финансылык, аудитордук, камсыздандыруу жана инвестициялык чөйрөлөрдө ишти жүргүзүүгө же Улуттук банктын чечими боюнча банк чөйрөсүндө иш жүргүзүүгө укугу жок экендиги тууралуу чечими болсо (ооба/жок). 

3) Сизге карата соттун чечими менен башка чөйрөлөрдө иш жүргүзүүгө укугу жок экендиги тууралуу чечими болсо (ооба/жок).  

4) Сизге карата Улуттук банк Башкармасынын же Көзөмөл боюнча комитетинин же чет өлкөлүк банктык көзөмөл боюнча компетенттүү органынын Сизге таандык болгон компаниянын акцияларын сатуу талабы бөлүгүндө компанияга карата таасир этүү чараларын колдонуу тартибиндеги чечими бар болсо (ооба/жок). 

5) Сиз тараптан банктын капиталында чектүү катышууну сатып алуу боюнча талаптарды бузуу фактылары аныкталган болсо (ооба/жок). 

6) өз финансылык милдеттенмелерин төлөө боюнча аткаралбаган соттун чечими бар болсо (ооба/жок). 

Эгерде болгон болсо, аткарылбагандыгынын себебин жазып көрсөтүңүз. 

7) Кайсы болбосун өлкөдө Сизге же Сиз олуттуу катышуучусу болгон компанияга карата:  

- административдик укук бузуулар, кылмыш жасагандыгы анын ичинде кылмыш иши токтотулган же күнөө алынып салынган учурда айыпталса (ооба/жок).  

- дисциплинардык жазалар колдонулса, кылмыш иш козголсо (ооба/жок) _______________. 

- компанияга же Сиз акционер (катышуучу) болуп саналган башка компанияларга карата кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам талаптары аткарылбагандыгына байланыштуу көзөмөл органдарынын таасир этүү чаралары колдонулганбы (ооба/жок). 

Эгерде болгон болсо, түшүндүрмө бериңиз. 

8) Сиз же сизге байланыштуу компанияныз же уюштуруучу, акционер катары байланыштуу болгон компания кайсы болбосун өлкөдө бизнес жүргүзүүгө лицензия же башка уруксат алууга кайрылдыңыз беле? Эгерде ошондой болсо кайсы түрү менен жана кайсыл өлкөдө иштөө ниетинде болгондугуңузду көрсөтүңүз ___________________________________________________________________________ 

9)  

а) Сизге же Сиз акционер катары байланыштуу болгон компанияга лицензия (уруксат) берүүдөн баш тартуу же ал Сизден лицензия берүүчү орган тарабынан кайтарылып алынды беле? Эгерде ошондой болсо, кандай себептер менен баш тартылгандыгын, лицензия берилбегендигин, лицензия кайтарылып алынгандыгын түшүндүрүп жазыңыз ___________________________________________________________________ 

б) Сиз акционер катары байланыштуу болгон мажбурлоо тартибинде банкрот деп таанылган же мажбурлап жоюу процессинде турган ар бир компанияны көрсөтүңүз ______________________________.  

Сиз аны менен байланышта болгон жана мажбурлоо тартибинде банкроттоло же жоюла турган процессинде турган компанияда акционер (катышуучу) катары өзүңүздүн ролуңузду жана жоопкерчиликтүү деңгээлиңизди кеңири баяндап бериңиз 

___________________________________ 

10) Сизге же Сиз акционер (катышуучу) катары байланыштуу болгон компанияга мамлекеттик же жөнгө салуу органдары тарабынан иликтөөлөр болду беле? Эгерде болсо, кандай себептер менен экендигин кеңири түшүндүрүп жазыңыз. 

18. Сиздин компания же акционер (катышуучу) катары байланыштуу болгон компанияга кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө 

мыйзам талаптарын аткаруунун субъекттери болгондугун көрсөтүңүз (ооба/жок). 

Компанияларды жана жайгашкан өлкөнү көрсөтүнүз. 

19. Өтүнүч ээсинин пикири боюнча олуттуу деп эсептелген башка маалымат: 

Компаниянын жетекчисинин кол тамгасы_____________________________________________________ 

Компаниянын мөөрү 

 

- 17-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

 

 

«Банк ишин лицензиялоо жөнүндө»   

жобого карата 17-тиркеме  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

Банкты түзүүгө, чет өлкөлүк банктын филиалын ачууга, банктын контролдукту жүзөгө ашырууга укук берген акциялар топтомун сатып алууга  

АНКЕТА  

(чет өлкөлүк банк үчүн) 

______________________________________________________ (банктын толук фирмалык (расмий) аталышы) (мындан ары «Банк»)  

Өтүнүч билдирген банктын реквизиттери:  

Банк түзүлгөн (каттоодон өткөн) өлкө _______________________________________.  

Каттоо күнү _____________________________________________________________.  

Өтүнүч билдирген банктын башкы кеңсесинин дареги ___________________________.  

Түзүлүүчү банктын (филиалдын) почталык дареги ___________________.  

1. Банкты (филиалды) ачууга өтүнүч билдирүүнүн себептерин көрсөтүңүз:  

2. Өтүнүч билдирген банк жана анын туунду компаниясы тарабынан жүзөгө ашырылуучу иштердин негизги түрлөрүн жазып көрсөткүлө. Өтүнүч билдирген банктын жана анын туунду компаниясынын адистештирүү, банктык эмес жана трасттык/кастодиалдык иштерине тиешелүү маалыматтарды бергиле.  

3. Өтүнүч билдирген банк менен жалпы кызыкчылыктарга ээ болгон адамдар жөнүндө маалыматты бергиле.  

1) контролдукту жүзөгө ашыруучу юридикалык жактар жана жеке адамдар (банктын толук аталышы): 

Юридикалык жактын толук аталышы, жеке адамдын аты-жөнү 

Тиешелүү акциялардын саны 

Уставдык капиталдагы үлүш 

Сатып алуу күнү  

Түпкү бенефициардын аты-жөнү 

  

  

  

 

 

 

2) көз каранды компаниялар _____________________________________ (банктын толук аталышы);  

Юридикалык жактын толук аталышы, жеке адамдын аты-жөнү 

Тиешелүү акциялардын саны 

Уставдык капиталдагы үлүш 

Сатып алуу күнү  

Түпкү бенефициардын аты-жөнү  

  

  

  

 

 

 

3) ____________менен аффилирленген (банктын толук аталышы) юридикалык жактар:  

Юридикалык жактын толук аталышы, жеке адамдын аты-жөнү 

Тиешелүү акциялардын саны 

Уставдык капиталдагы үлүш 

Сатып алуу күнү  

Түпкү бенефициардын аты-жөнү  

  

  

  

 

 

 

4) юридикалык жактар, мында контролдукту жүзөгө ашырган ____________________________ (банктын дүйнө боюнча (Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары) туунду компаниялар системасынын кыскача маалыматы (банктын толук аталышы):  

Юридикалык жактын толук аталышы, юридикалык жана айкын даректи көрсөтүү  

Тиешелүү акциялардын саны/ Сатып алуу күнү  

Уставдык капиталдагы үлүш 

  

  

  

 

5) ____________________ олуттуу катышуучу болуп саналган компаниялар (банктын толук аталышы)  

Юридикалык жактын толук аталышы, жеке адамдын аты-жөнү 

Тиешелүү акциялардын саны же башкаруу формасы (келишим, Директорлордун кеӊеши аркылуу, ж.б) 

Уставдык капиталдагы үлүш  

Иш түрлөрү (эгерде лицензияланып жаткан иш түрү лицензиянын №, берилген күнү

Сатып алуу күнү 

 

6) акцияларга биргеликте ээлик кылган адамдардын катарына кирген башка адамдар:   

Жеке адамдын аты-жөнү /юридикалык жактын толук аталышы/кызмат ордунун аталышы   

Бул кызматта кайсыл убакыттан бери иштейт/келишим реквизиттери/тууганчылыгы/капиталдагы катышуу үлүшү   

Адамды биргеликте акцияларга ээ болгон катары идентификациялаган башка маалымат  

 Эскертүү 

 

 

 

 

 

Төмөндөгүлөрдү көрсөткүлө:  

а) катталган өлкөдө өлчөм (активдер) боюнча өтүнүч билдирген банктын рейтинги;   

б) көз карандысыз рейтингдик агенттиктер тарабынан ыйгарылган акыркы үч жыл үчүн рейтингдер (рейтингдик агенттиктин аталышы, рейтингди ыйгаруу же өзгөртүү күнү, ар бир финансылык жылдын башталышына жана ар бир өзгөрүүдө рейтингди көрсөтүү);  

в) өтүнүч билдирген банкты жана башкы компанияны текшерүүнүн рейтингдик агенттик тарабынан компаниянын кредит төлөө жөндөмдүүлүгүнө баа берүү боюнча даярдалган акыркы отчетун тиркегиле.  

5. Түзүлүүчү банк (филиал) атаандаштыкта болууну күткөн Кыргыз Республикасынын банктарын жана чет өлкө банктарын атап көрсөткүлө.  

6. Өтүнүч билдирген банктын Директорлор кеңешинин жана башкармасынын мүчөлөрү тартылган кылмыш иштерин, анын ичинде алдамчылыкты, кайсы болбосун мамлекеттин сотунда камкордук көрүү (фидуциардык) милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгын кошо алганда, _______________________________________ катышуусундагы кылмыш иштерин же укук бузууларды көрсөткүлө:   

7. Өтүнүч ээси түзүлүүчү банктын (филиалдын) ишин кандайча жана кандай деңгээлде тескей тургандыгын жазып көрсөтүңүз: 

_______________________________________.  

Финансылык ресурстар жана келечектеги мүмкүнчүлүктөр  

8. Аны менен өтүнүч ээси корреспонденттик мамилелерде болгон Кыргыз Республикасынын банктарын атап көрсөткүлө. Аларга өтүнүч билдирген банк кайсы болбосун түрдөгү кредиттик линияларды берген коммерциялык банктарды жана мындай кредиттик линиялардын суммасын көрсөткүлө.  

 

Банктын аталышы  

Дарек  

Эсептин түрү  

Банктын жетекчисинин аты-жөнү  

 

 

 

 

 

 

9. Өтүнүч билдирген банктын финансылык жылынын бүткөн күнүн көрсөткүлө ____________________.  

10. Өтүнүч билдирген банктын жаңы түзүлүүчү банкы (филиалы) ким тарабынан каржылана тургандыгын көрсөтүңүз: _________________________________.  

11. Ийгиликтүү ишти өнүктүрүү үчүн жаны түзүлүүчү банк (филиал) тарабынан кардарларды тартуу иши кандайча жүзөгө ашырыла тургандыгын көрсөтүңүз: _________________________________. 

Түзүлгөн (каттоодон өткөн) өлкөдөгү көзөмөл 

12. Өтүнүч билдирген банк түзүлгөн (каттоодон өткөн) өлкөдөгү банктардын ишин жөнгө салуу системасы тууралуу кыскача маалымат сунуштагыла. Банктык көзөмөл органынын ыйгарым укуктарын жана функциясын, тышкы көзөмөлдүн жана жеринде инспектордук текшерүүнүн санын жана алкагын, борбордук банктын функциясын жана анын менчик банктарга карата мамилесин (көзөмөл органы болуп саналабы, катышабы, эгер андай болсо, кандай жол менен катышат, депозиттерди камсыздандыруу системасына катышабы, башка банктардын акционерлери болуп саналышабы ж.б.): ________________________________________.  

13. Өтүнүч билдирген банк түзүлгөн (каттоодон өткөн) өлкөдөгү талаптарга жооп берүүчү жана өтүнүч билдирген банкка тиешелүү маалыматтарды берүүчү көзөмөл органынын жетекчисинин же ыйгарым укуктуу адамынын аты-жөнүн (кыргыз же орус жана англис тилдеринде), анын электрондук почта дарегин көрсөтүңүз: ____________________________.  

 

Башка маселелер  

14. Акыркы үч жылда өтүнүч билдирген банкка түзүлгөн (каттоодон өткөн) өлкөнүн чегинен тышкары филиалды, туунду компанияларды, өкүлчүлүктөрдү же башка бөлүмдөрдү түзүүсүнө уруксат берилбегендигин же жокко чыгарылгандыгын, ошондой эле өлкөнү, мындай чечимди кабыл алуу күнүн жана себебин көрсөтүңүз.  

15. Компания түзүлгөн өлкөдө көзөмөл органын, алар тарабынан жүргүзүлгөн текшерүүнүн мезгилдүүлүгүн көрсөтүңүз.  

16. Кынтыксыз ишкердик аброюн тастыктоосу:  

1) экономика чейрөсүндө кылмышка жол бергендиги үчүн алып салынбаган жана тындырылбаган соттолгондугу болсо (ооба/жок); 

2) Сизге карата соттун банктык, финансылык, аудитордук, камсыздандыруу жана инвестициялык чөйрөдө жүзөгө ашырууга укугу жок деген чечими же болбосо Улуттук банктын банктык чөйрөдө ишти жүзөгө ашырууга укугу жок деген чечими барбы (ооба/жок); 

3) Сизге башка чөйрөлөрдө ишти жүзөгө ашырууга мүмкүнчүлүк бербеген соттун чечими барбы (ооба/жок); 

4) Сизге таандык кайсыл болбосун компаниянын акцияларын сатуу боюнча талаптар жагында, компанияга карата таасир этүү чараларын колдонуу тартибинде чет өлкөлүк банктык көзөмөл боюнча компетенттүү органынын же Улуттук банк Башкармасынын же Көзөмөл боюнча комитеттин чечими барбы; 

5) Сиз тарабынан банктын капиталында чектүү катышууну сатып алуу боюнча талаптарды бузгандыгы фактылар аныкталганбы (ооба/жок); 

6) финансылык милдеттенмелерин төлөө боюнча аткарылбай калган соттун чечими бар болсо (ооба/жок). 

Эгерде болгон болсо, аткарылбагандыгынын себебин жазып көрсөтүңүз. 

7) Кайсы болбосун өлкөдө Сизге же Сиз олуттуу катышуучусу болгон компанияга карата:  

- административдик бузуулар, кылмыш жасагандыгы анын ичинде кылмыш иши токтотулган же күнөө алынып салынган учурда айыпталса (ооба/жок).  

- дисциплинардык жазалар колдонулса, кылмыш иш козголсо (ооба/жок) _______________. 

- компанияга же Сиз акционер (катышуучу) болуп саналган башка компанияларга карата кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам талаптарын аткарылбагандыгына байланыштуу көзөмөл органдарынын таасир этүү чаралары колдонулганбы (ооба/жок). 

Эгерде болгон болсо, түшүндүрмө бериңиз. 

8) Сиз же сизге байланыштуу компанияңыз же уюштуруучу, акционер катары байланыштуу болгон компания кайсы болбосун өлкөдө бизнес жүргүзүүгө лицензия же башка уруксат алууга кайрылдыңыз беле? Эгерде ошондой болсо кайсы түрү менен жана кайсыл өлкөдө иштөө ниетинде болгондугуңузду көрсөтүңүз ___________________________________________________________________________ 

9)  

а) Сизге же Сиз акционер катары байланыштуу болгон компанияга лицензия (уруксат) берүүдөн баш тартуу же ал Сизден лицензия берүүчү орган тарабынан кайтарылып алынды беле? Эгерде ошондой болсо, кандай себептер менен баш тартылгандыгын, лицензия берилбегендигин, лицензия кайтарылып алынгандыгын түшүндүрүп жазыңыз ___________________________________________________________________ 

б) Сиз акционер катары байланыштуу болгон мажбурлоо тартибинде банкрот деп таанылган же мажбурлап жоюу процессинде турган ар бир компанияны көрсөтүңүз ______________________________.  

Сиз аны менен байланышта болгон жана мажбурлоо тартибинде банкроттоло, жоюла турган процессинде турган компанияда акционер (катышуучу) катары өзүңүздүн ролуңузду жана жоопкерчиликтүү деңгээлиңизди кеңири баяндап бериңиз 

___________________________________ 

10) Сизге же Сиз акционер (катышуучу) катары байланыштуу болгон компанияга мамлекеттик же жөнгө салуу органдары тарабынан иликтөөлөр болду беле? Эгерде болсо, кандай себептер менен экендигин кеңири түшүндүрүп жазыңыз. 

17. Сиздин компания же акционер (катышуучу) катары байланыштуу болгон компания кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзам талаптарын аткаруунун субъекттери болгондугун көрсөтүңүз (ооба/жок). 

Компанияларды жана жайгашкан өлкөнү көрсөтүнүз. 

18. Өтүнүч билдирген банк түзүлгөн (каттоодон өткөн) өлкөдө депозиттерди камсыздандыруу программасын жазып көрсөтүңүз:  

өкмөт же банк тутуму аркылуу;  

- камсыздандыруу компенсациясы тарабынан берилүүчү суммалар жана лимиттер;  

- камсыздандыруу компенсациясы филиалдарга, туунду компанияларга, банктарга (компанияларга) жана чет өлкөдөн тартылган депозиттерге таркатылабы.  

20. Байланыша турган адам: бул өтүнүч катка тиешелүү маалыматты же кат алышууларды кошумча талап кылуу төмөндөгү дарекке багытталууга тийиш:  

Өтүнүч билдирген банк:  

Почта дареги: __________________________________________________  

Телефон: ______________________________________________________  

Факс: _________________________________________________________  

Электрондук почта: _____________________________________________  

Кыргыз Республикасындагы өкүл:  

Аты-жөнү: _____________________________________________  

Кызматы: ______________________________________________________  

Почта дареги: ___________________________________________________  

Телефон: _______________________________________________________  

Факс: __________________________________________________________  

Электрондук почта дареги: ________________________________________  

Ушул аркылуу ушул анкетада берилген маалымат толук жана анык экендигин тастыктайбыз. Биз тараптан атайын бурмалоолор жана калтырып кетүүлөр болсо, ошондой эле мыйзамдардын талаптарын бузууга жол берилсе өтүнүч катты канааттандыруудан баш тартууга негиз болот деп билебиз.  

   

Өтүнүч кат берилген күнү  

   

Кол тамга ______________________ Аты-жөнү, кызматы  

   

Мөөр  

Эскертүү: Бул анкетада камтылган маалымат өзгөргөн учурда, чет өлкө банкы өзгөрүүлөр киргизилген учурдан тартып бир ай ичинде, Улуттук банкка бул тууралуу кат жүзүндө билдирүүгө тийиш.»;  

 

- 21-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин:  

 

 

 

«Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого карата 

21-тиркеме 

 

 

 

Ушул жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн банктын кызмат адамдары тарабынан толтурулат 

 

 

 

 

Кызмат адамдын 

АНКЕТАСЫ 

 

Мен, _________________________________________________________________,  

аты-жөнү 

Мен тараптан атайын бурмалоолор жана калтырып кетүүлөр болсо, бул сунушталып жаткан кызматка макулдук берүүдөн баш тартууга негиз болот жана мыйзамга ылайык жоопко тартылууга алып келет деп билемин. Бул анкетада камтылган маалымат өзгөргөн учурда, (резидент) он жумуш күн ичинде /(резидент эмес) бир ай ичинде, Улуттук банкка бул тууралуу кат жүзүндө билдирүүгө милдеттенем. 

 

____________________________ 

  

-ж. «__» ________________ 

кол тамга 

  

күнү 

 

 

 

 

1. Жеке маалымат 

1.1 Аты-жөнү (мамлекеттик, расмий, англис тилдерде) 

1.2. Жынысы 

- эркек 

- аял 

1.3 Туулган күнү (жыл/күн/ай) 

1.4. Туулган жери 

1.5. Жарандыгы 

1.6. Төмөнкүлөрдү көрсөтүңүз: 

Паспорттун номери жана сериясы 

__________________________________________ 

Колдонуудагы башка паспорттун маалыматтарын (жарандык (чет өлкөлүк) болгон шартта))_____________________________________________________________________________. 

1.7. Эгерде аты-жөнүңүздү өзгөрткөн болсоңуз, качан жана кайсы себептер менен экендигин жана мурдагы аты-жөнүңүздү көрсөтүңүз _____________________________________. 

1.8. Төмөнкүлөрдү көрсөтүнүз: 

- катталган жерди 

- анык жашаган жерди ____________________________________________________________________. 

1.9. Телефондор: 

- уюлдук:_______________. 

үй____________________. 

1.10 Электрондук почтанын дареги _________________________________________. 

 

2. Билими, квалификациясы, эмгек ишкердиги 

2.1 

 

Окуу жайдын аталышы, эл аралык сертификат 

Окуу жайдын жайгашкан орду 

Окуу жылдары (___ж. баштап, ___ж чейин) 

Факультет  

Адистиги 

Билим дэӊгээли 

Эл аралык квалификациянын деӊгээли  

 

 

 

 

Ар кандай окуу борборлору тарабынан өткөрүлгөн курстарда, анын ичинде бул анкетанын 2.4-пунктунда көрсөтүлгөн багыттар боюнча билим алуусу.  

Семинардын же курстун темасы 

Семинардын уюштуруучусу 

Өткөргөн жери 

Өткөргөн күндөрү (___ж. баштап, ___ж чейин) 

Сертификаттын болушу (бар/жок) 

  

  

  

  

  

 

2.2. Кайсы тилдерди билесиз? 

- кыргыз 

- англис 

- орус 

- башка (көрсөтүңүз) 

2.3. Сиздин эмгек жолуңуз тууралуу төмөнкү маалыматты көрсөтүңүз (эмгек китепчесинде жазуунун болушуна карабастан, айкын эмгек жолунун маалыматтары көрсөтүлөт):  

Ишке кирген жана иштен бошотулган күн  

Уюмдун аталышы 

Уюмдун иш чөйрөсү 

 

Уюмдун жайгашкан жери 

Ээлеген кызматы, негизги милдеттери 

Иштен бошотуу негизи 

Эмгек китепчасынде жазуу жок болсо көрсөтүнүз 

  

  

  

  

  

 

 

2.4. Талапкерде төмөндөгүлөр боюнча билимдин бар экендиги жөнүндө маалымат (бар/жок,):  

- банктык мыйзамдар ___________________________________________________________ 

- корпоративдик башкаруу _______________________________________________________; 

- финансылык отчетту жана бухгалтердик эсепке алууну жүргүзүү ______________________; 

- банктын отчетторун түзүү тартиби _______________________________________________; 

- кредиттик иш ______________________________________________________________; 

- инвестициялык иш _________________________________________________________; 

- стратегиялык пландаштыруу ____________________________________________________; 

- банктык тобокелдикти тескөө ___________________________________________________; 

- ликвиддүүлүктү тескөө _________________________________________________________; 

- аудит стандарттары ___________________________________________________________; 

- кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) жана террористтик же экстремисттик иш-аракеттерди каржылоого каршы аракеттенүү _______________________________; 

- ислам банк иши жана каржылоо принциптери _______________________________________ 

- ААОIFI стандарттары ___________________________________________________________ 

- ислам каржылоо принциптери боюнча эсептер планы _______________________________. 

2.5. Сиз учурда жана\же акыркы 10 жыл аралыгында уюштуруучу, акционер (ээ) болгон компанияларды, анын ичинде финансы-кредит уюмдарын көрсөтүңүз:  

Юридикалык жактын аталышы, жайгашкан орду 

Юридикалык жактын ишинин түрү 

Карамагындагы акциялардын саны 

Капиталдагы үлүшү сом түрүндө 

Юридикалык жактын уставдык капиталдагы үлүшү % түрүндө 

Салык төлөөчүнүн идентификациялык номери (ИНН) 

Алган күнү/үлүштүн берүү күнү/ишкердикти токтотуу күнү 

 

 

 

 

 

 

2.6. Кынтыксыз ишкердик аброюн тастыктоосу:  

1) экономика чөйрөсүндө кылмышка жол бергендиги үчүн алып салынбаган жана тындырылбаган соттолгондугу болсо (ооба/жок). 

2) Сизге карата соттун чечими боюнча банктык, финансылык, аудитордук, камсыздандыруу жана инвестициялык чөйрөлөрдө ишти жүргүзүүгө укуксуз же Улуттук банктын чечими боюнча банк чөйрөсүндө иш жүргүзүүгө укугу жок экендиги тууралуу чечими барбы (ооба/жок). 

3) Сизге карата соттун чечими боюнча башка чөйрөдө иш жүргүзүүгө тыюу салган соттун чечими барбы (ооба/жок). Эгерде болгон болсо анкетага тиркеӊиз.  

4) Сизге карата Улуттук банк Башкармасынын же Көзөмөл боюнча комитетинин же чет өлкөлүк банктык көзөмөл боюнча компетенттүү органынын чечими менен банкка карата таасир этүү чарасын колдонуу тартибинде ээлеген кызматынан бошотуу чечими барбы. Бар болсо анкета тиркеӊиз. 

5) Сиз тараптан банктын капиталында чектүү катышууну сатып алуу боюнча талаптарды бузуу фактылары аныкталган болсо (ооба/жок). 

6) Өз финансылык милдеттенмелерин төлөө боюнча аткарылбай калган соттун чечими болсо (ооба/жок). 

Эгерде болгон болсо, аткарылбагандыгынын себебин жазып көрсөтүңүз. 

7) Кайсы болбосун өлкөдө, кайсы болбосун убакта Сизге же Сиз олуттуу катышуучусу жана/же Директорлор кеңешинин мүчөсү же кандай болбосун башка кызмат адамы катары байланыштуу болгон компанияга карата:  

- акыркы үч жылдын ичинде административдик укук бузууларды, кылмыш жасагандыгы, анын ичинде кылмыш иши токтотулган же күнөө алынып салынган учурда айып коюлса (ооба/жок).  

- акыркы үч жылдын ичинде дисциплинардык жазалар колдонулуп, кылмыш иши козголсо (ооба/жок). 

8) Сиз же Сиз менен директор (менеджер), жетекчи, уюштуруучу, акционер катары байланыштуу болгон компания кайсы болбосун өлкөдө бизнес жүргүзүүгө лицензия же башка уруксат алууга кайрылдыңыз беле? Эгерде ошондой болсо кайсы түрү менен жана кайсыл өлкөдө иштөө ниетинде болгондугуңузду көрсөтүңүз ____________________________________________ 

9)  

а) Сизге же Сиз директор (менеджер), акционер катары байланыштуу болгон компанияга лицензия (уруксат) берүүдөн баш тартуу же ал Сизден лицензия берүүчү орган тарабынан кайтарылып алынды беле? Эгерде ошондой болсо, кандай себептер менен баш тартылгандыгын, лицензия берилбегендигин, лицензия кайтарылып алынгандыгын түшүндүрүп жазыңыз 

___________________________________________________________________ 

б) Сиз жетекчи (менеджер), кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.у.с.) же олуттуу катышуучу катары байланыштуу болгон мажбурлоо тартибинде банкрот деп таанылган же мажбурлап жоюу процессинде турган ар бир компанияны көрсөтүңүз ______________________________.  

Сиз аны менен байланышта болгон жана мажбурлоо тартибинде банкроттоло, жоюла турган процессинде турган компанияда директор, кызмат адамы же олуттуу катышуучу катары өзүңүздүн ролуңузду жана жоопкерчиликтүү деңгээлиңизди кеңири баяндап бериңиз 

___________________________________ 

10) Сизге же Сиз кызмат адамы (Директорлор кеңешинин мүчөсү, аткаруу органынын мүчөсү, башкы бухгалтер/финансылык менеджер ж.б.у.с.) катары байланыштуу болгон компанияга мамлекеттик же жөнгө салуу органдары тарабынан иликтөөлөр болду беле? Эгерде болгон болсо, кандай себептер менен экендигин кеңири түшүндүрүп жазыңыз. 

2.7. Кимдир бирөөлөрдүн алдында ссудалык карыз (башка милдеттенмелер) болсо, ар бир карыз боюнча (милдеттенме) төмөндөгү маалыматты көрсөтүңүз:  

Кредитордун аталышы  

  

Берилген күнү (жыл, ай)  

  

Зайымдын (кредиттин) суммасы, миң сом  

  

Пайыздык чен  

  

Зайымдын (кредиттин) багыты  

  

Күрөө тууралуу маалымат жана анын суммасы  

  

Төлөө мөөнөтү (жыл, ай)  

  

Зайым (кредит) боюнча карыздын калдыгы, миң сом түрүндө  

  

Зайым (кредит) үчүн пайыздар боюнча карыздын калдыгы, миң сом түрүндө  

  

Мөөнөтү өтүп кеткен карыздар (негизги сумма, зайым (кредит) үчүн пайыздар)  

  

 

2.8. Төмөндөгү маалыматты бериңиз:  

1. ____-жылдын «___» ________ карата абал боюнча активдер жана милдеттенмелер жөнүндө жеке отчет.  

1. 1-табл. (валютаны көрсөтүңүз).  

 

Активдер 

Сумма (сом түрүндө/чет өлкө жарандары үчүн тиешелүү валютаны жана АКШ долларына карата валюта курсун же АКШ долларын көрсөтүңүз) 

1

Негизги иштеген жери боюнча эмгек акы (айына) 

 

2

Негизги иштеген жеринен тышкары эмгек акы (айына) 

 

3

Накталай  

  

4

Финансы-кредит уюмдарындагы депозиттик каражаттар (пайыздык ченди, үстөк бааны көрсөтүү менен)  

  

5

Компанияга инвестициялар (2.5-табл.)  

  

6

Баалуу кагаздар (баалуу кагаздын түрүн көрсөтүү менен)  

  

7

Күрөөдө болбогон же ага карата арестке коюлбаган кыймылсыз мүлк  

  

8

Күрөөдө болгон же ага карата арест коюлган кыймылсыз мүлк 

 

9

Дебитордук карыз (анын ичинде зайымга берилген каражаттар)  

  

10

Башка активдер  

  

Милдеттенмелер  

  

 11

Кредиттер (зайымдар) боюнча карыз  

  

12

Кредитордук карыз  

  

13

Башка пассивдер  

  

14

Жекече берилген гарантиялар  

  

2.9. Учурда Сиз кандайдыр бир соттук териштирүүлөргө катышып жатасызбы? Эгерде ошондой болсо кеңири түшүнүк бериңиз _____________________________________. 

2.10. Үй-бүлөлүк абалы: (никеси бар ж.б.) _________________________________________ 

Жакын туугандарыңызды көрсөтүңүз (ата-энеси, балдары, жубайы (жолдошу), багып алгандар, багып алган балдары, энелеш/аталаш бир туугандары жана бир тууган ага-ини, эже-карындаштары, чоң ата, чоң эне, небере), ошондой эле аталган тизмеге киргизүү зарыл деп эсептелген башка туугандар  

Аты-жөнү 

Туугандык мамилеси 

Туулган күнү жана жери 

Кызматы жана иш орду 

Үй дареги, тел. № 

  

  

  

  

  

 

3. Олуттуу катышуусу жана өз ара байланыштуулугу

1. Банктык кызмат адамдары, акционерлери же өтүнүч билдирген банктын аффилирленген компанияларынын кызмат адамдары, акционерлери менен тууганчылык же ишкердик мамиледе турганыңызды көрсөтүнүз. Директорлор кеӊешинин көз карандысыз мүчөлөрү “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө” мыйзамдын 101-беренесинин талаптарына алардын ылайык келүүсүн көрсөтүү зарыл 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 

4. Сиздин көз карашыңыз боюнча белгилей турган маанилүү маалымат барбы? 

- жок 

- ооба (кеңири чагылдыруу зарыл) 

5. Пункт банктын Директорлор кеӊешинин мүчөлөрү тарабынан гана толтурулат 

Мен, Директорлор кеңешинин ишин жөнгө салган документ менен таанышып чыктым  

- ооба 

- жок 

6. Ушул анкетада жогоруда берилген маалымат анык жана толук экендигин жана анкетада көрсөтүлгөн суроолор боюнча менин билимиме жана маалыматтарга ылайык сунушталгандыгын тастыктаймын.  

Күнү (жыл/күн/ай)______________________________________ 

 

Талапкердин кол тамгасы  

 

 

 

- 24-тиркеме төмөнкү редакцияда берилсин: 

 

  

  

«Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого карата 

24-тиркеме 

Банктын филиалынын жетекчиси/башкы бухгалтери тууралуу  

МААЛЫМАТ 

Аты-жөнү  

  

Туулган күнү жана жери  

  

Паспорт маалыматы, документ боюнча жашаган жери, айкын жашаган жери 

 

Билими тууралуу маалымат (жогорку окуу жайдын аталышы, аяктаган жылы, диплом боюнча адистиги)  

  

5

Акыркы он жыл ичинде иштеген жери (компаниянын аталышы, ишке орношкон жана иштен кеткен күндү көрсөтүү менен ээлеген кызмат орду)  

 

6

Кошумча маалымат (иштен кетишинин себеби)  

 

Банк берилген маалыматтын аныктыгы үчүн толук жоопкерчиликтүү болот. 

Банк Башкармасынын Төрагасы (кол тамга) аты-жөнү, банктын мөөрү

- Жобо төмөнкү мазмундагы 31-тиркеме менен толукталсын: 

 

 

 

«Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобого карата 

31-тиркеме 

 

Коммерциялык банктын менчик ээлеринин (түпкү пайда алуучуларынын) схемасын түзүүгө карата 

КӨРСӨТМӨЛӨР 

1. Коммерциялык банктын менчик ээлеринин (түпкү пайда алуучуларынын) схемасын иштеп чыгууда банктын акционерлери, андан кийин даражасы боюнча менчик ээлери жана акционерлер боюнча маалыматты ачып көрсөтүү зарыл. Мында, менчик ээлеринин жана акционерлеринин ар бир деңгээлинде банктын менчик ээлеринин жана акционерлеринин көз каранды жана аффилирленген компанияларын көрсөтүү зарыл. 

2. Коммерциялык банктын менчик ээлеринин (түпкү пайда алуучуларынын) схемасында түпкү жак катары жеке адамдар же түпкү пайда алуучу болууга тийиш. Эгерде, бенефициардык менчик ээси катары мамлекеттик орган же мамлекет иш алып барган болсо, анда тиешелүү мамлекеттик орган же мамлекет көрсөтүлөт. Мында, юридикалык жактар, ошол жактарга таандык же аталган жеке адамдар менен байланыштуу/аффилирленген жактар тууралуу маалыматты көрсөтүү зарыл. 

3. Схемада юридикалык жактар тууралуу маалыматтар алардын ээлик кылуу үлүшүнө карабастан көрсөтүлөт. 

4. Схемада коммерциялык банктын акционерлеринин пайыздык ээлик кылуу үлүшүн, ошондой эле коммерциялык банктын жана акционерлердин көз каранды/аффилирленген компаниялардын ээлик кылуу үлүшүн көрсөтүү зарыл. Мындан тышкары, эгерде болгон болсо коммерциялык банктын акцияларына биргелешип ээлик кылууну чагылдыруу зарыл. 

5. Схемада юридикалык жактардын аталышы жана жеке адамдардын аты-жөнү катталган жерин/жарандыгын көрсөтүү менен толук көрсөтүлүүгө тийиш.  

6. Схемада көрсөтүлгөн ар бир юридикалык жак боюнча сунушталган маалыматтын аныктыгын тастыктаган документтерди берүү зарыл, мисалы: банктын акционерлеринин реестри, уюштуруу келишимдери ж.б.у.с.  

7. Банктын түпкү бенефициарлары өзгөргөн учурда же берилген схемада өзгөртүүлөр болсо, бир айдын ичинде жаңыртылган схеманы Улуттук банкка жөнөтүү зарыл. 

9. Төмөндө коммерциялык банктын болжолдуу схемасы келтирилген.  

«Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» 

жобого карата 31-тиркемеге схема 

 

 

Ээлик кылуу үлүшү  

 

 

 

Ээлик кылуу үлүшү  

Ээлик кылуу үлүшү Ээлик кылуу үлүшү 

 

 

 

Доля вла Ко Ээлик кылуу үлүшү  

 

Ээлик кылуу үлүшү Ээлик кылуу үлүшү  

 

Доля владения Ээлик кылуу үлүшү  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жобо төмөнкү мазмундагы 32-тиркеме менен толукталсын: 

 

«Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» 

жобого карата 

32-тиркеме 

 

Кызмат адамды макулдашуу жөнүндө 

ӨТҮНҮЧ 

(Директорлор кеӊешинин жана Шариат кеӊешинин мүчөлөрүнөн тышкары, ушул жобонун 126-пунктунда көрсөтүлгөн бардык кызмат адамдарына толтурулат

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкынын Төрагасы 

_________мырзага 

Урматтуу_______________ 

(Аты-жөнү)___________________талапкерлигин ________________________________________________кызмат ордуна 

(талапкер сунушталып жаткан кызмат ордун, банктын аталышын көрсөтүү зарыл) 

карап берүүнү өтүнөбүз. 

Ушул өтүнүчкө «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жободо талап кылынган документтер тиркелгендигин тастыктаймын. 

Жогоруда көрсөтүлгөн адам милдеттерин аткаруунун алкагында жоопкерчилигинде турган маселелер боюнча квалификациясы жетиштүү жана компетенттүү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Улуттук банктын укуктук актыларында белгиленген талаптарга ылайык келгендигин тастыктаймын, анын ичинде:  

1) талапкер кынтыксыз ишкердик абройго ээ ______(ооба/жок); 

2) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун 20-главасынын  

шарттарына туура келбейт______(ооба/жок); 

3) Дайындоо жана сый акы төлөө комитетинин талапкердин ылайык келиши тууралуу кортундусу бар ______(ооба/жок); 

__________________________(Аты-жөнү) Кол тамгасы____________күнү 20__-жылдын «__»_______ 

(Директорлор кеӊешинин Төрагасы/Башкарманын төрагасы тарабынан талапкерди дайындаган ыйгарым укуктуу органга жараша кол коюлат)».