Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2018-жылдын 26-декабрындагы  

№ 2018-П-14/58-7-(ПС) 

токтому 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр бекитилсин. 

2. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине чагылдырылышы үчүн бул токтомду Кыргыз Респубикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

3. Төлөм системалары башкармалыгы бул токтомду белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине жөнөтсүн. 

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш жумуш күнү өткөндөн кийин күчүнө кирет.  

5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы, Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы китебиндеги, Пакеттик клиринг системасындагы жана Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасындагы төлөм коддорунун маалымдамасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизсин.  

6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин, коммерциялык банктарын тааныштырсын. 

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары башкармалыгын тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.  

 

 

Төрага Т.Абдыгулов 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2018-жылдын «26» декабрындагы 

№ 2018-П-14/58-7-(ПС) токтомуна 

карата тиркеме  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун: 

«Мамлекеттик бюджетке кирешелер боюнча төлөмдөр» 1-бөлүмү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

Төлөмдүн коду 

Төлөм багытынын аталышы 

10000000 

МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТКЕ КИРЕШЕ БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР 

11000000 

Салыктык кирешелер 

11100000 

Кирешеге жана пайдага салык 

11110000 

Кирешеге жана пайдага салык 

11111000 

Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы 

11111100 

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы 

11111200 

Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы 

11112000 

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык 

11112100 

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык 

11113000 

Пайдага салык 

11113100 

Пайдага салык 

11113200 

Пайыздарга салык 

11113300 

Алтын ѳндүрүүчү компаниялардын кирешесине салык 

11120000 

Атайын режимдер боюнча салыктар 

11121000 

Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр 

11121100 

Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү салык 

11122000 

Патенттин негизинде салык 

11122100 

Милдеттүү патенттин негизинде салык 

11122200 

Ыктыярдуу патенттин негизинде салык 

11130000 

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөй турган салыктар 

11131000 

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык 

11131100 

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык 

11300000 

Менчикке салык 

11310000 

Мүлккө салык 

11311000 

Кыймылсыз мүлккө салык 

11311100 

Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык 

11311200 

2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 

11311300 

3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 

11312000 

Кыймылдуу мүлккө салык 

11312100 

Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык 

11312200 

Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык 

11320000 

Жер салыгы 

11321000 

Жер салыгы 

11321100 

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы 

11321200 

Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы 

11321300 

Калктуу конуштардын жерлерине жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы 

11400000 

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар 

11410000 

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар 

11411000 

Кошумча нарк салыгы (КНС) 

11411100 

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө КНС 

11411200 

Евразиялык экономикалык биримдигине кошулганга чейин Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга КНС 

11411300 

Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга КНС 

11411400 

Үчүнчү өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келүүчү товарларга КНС 

11412000 

Сатуудан салык 

11412100 

Сатуудан салык 

11420000 

Акциз салыгы 

11421000 

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү же сатып өткөрүлүүчү товарларга акциз салыгы 

11421100 

Алкоголдук продукция 

11421110 

Этил спирти 

11421120 

Арак жана ликер-арак ичимдиктери 

11421130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11421140 

Шараптар 

11421150 

Коньяктар 

11421160 

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап 

11421170 

Идишке куюлган пиво 

11421180 

Идишке куюлбаган пиво 

11421190 

Шарап материалдары 

11421200 

Тамеки буюмдары 

11421210 

Чыпкалуу тамеки чылымдары 

11421220 

Чыпкасыз тамеки чылымдары 

11421230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11421290 

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар 

11421300 

Мунай продуктулары 

11421310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11421320 

Реактивдүү отун 

11421330 

Дизель отуну 

11421340 

Мазут 

11421350 

Май жана газ конденсаты 

11421360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11421400 

Башка акциздик товарлар 

11421410 

Алтын, платина же күмүштөн зер буюмдары 

11421490 

Башка акциздик товарлар 

11422000 

ЕАЭБге кошулганга чейин Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы 

11422100 

Алкоголдук продукция 

11422110 

Этил спирти 

11422120 

Арак жана ликер-арак ичимдиктери 

11422130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11422140 

Шараптар 

11422150 

Коньяктар 

11422160 

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап 

11422170 

Идишке куюлган пиво 

11422180 

Идишке куюлбаган пиво 

11422190 

Шарап материалдары 

11422200 

Тамеки буюмдары 

11422210 

Чыпкалуу тамеки чылымдары 

11422220 

Чыпкасыз тамеки чылымдары 

11422230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11422290 

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар 

11422300 

Мунай продуктулары 

11422310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11422320 

Реактивдүү отун 

11422330 

Дизель отуну 

11422340 

Мазут 

11422350 

Май жана газ конденсаты 

11422360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11422400 

Башка акциздик товарлар 

11422410 

Башка акциздик товарлар 

11423000 

ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы 

11423100 

Алкоголдук продукция 

11423110 

Этил спирти 

11423120 

Арак жана ликер-арак ичимдиктери 

11423130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11423140 

Шараптар 

11423150 

Коньяктар 

11423160 

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап 

11423170 

Идишке куюлган пиво 

11423180 

Идишке куюлбаган пиво 

11423190 

Шарап материалдары 

11423200 

Тамеки буюмдары 

11423210 

Чыпкалуу тамеки чылымдары 

11423220 

Чыпкасыз тамеки чылымдары 

11423230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11423290 

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар 

11423300 

Мунай продуктулары 

11423310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11423320 

Реактивдүү отун 

11423330 

Дизель отуну 

11423340 

Мазут 

11423350 

Май жана газ конденсаты 

11423360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11423400 

Башка акциздик товарлар 

11423410 

Алтын, платина же күмүштөн зер буюмдары 

11423490 

Башка акциздик товарлар 

11424000 

Үчүнчү өлкөдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы 

11424100 

Алкоголдук продукция 

11424110 

Этил спирти 

11424120 

Арак жана ликер-арак ичимдиктери 

11424130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11424140 

Шараптар 

11424150 

Коньяктар 

11424160 

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап 

11424170 

Идишке куюлган пиво 

11424180 

Идишке куюлбаган пиво 

11424190 

Шарап материалдары 

11424200 

Тамеки буюмдары 

11424210 

Чыпкалуу тамеки чылымдары 

11424220 

Чыпкасыз тамеки чылымдары 

11424230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11424290 

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар чылымдар 

11424300 

Мунай продуктулары 

11424310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11424320 

Реактивдүү отун 

11424330 

Дизель отуну 

11424340 

Мазут 

11424350 

Май жана газ конденсаты 

11424360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11424400 

Башка акциздик товарлар 

11424410 

Башка акциздик товарлар 

11460000 

Жер казынасын пайдалануу үчүн салык 

11461000 

Бонустар 

11461100 

Күйүүчү пайдалуу кендер 

11461110 

Мунай 

11461120 

Күйүүчү газдар 

11461130 

Көмүр 

11461190 

Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер 

11461200 

Металл пайдалуу кендер 

11461210 

Баалуу металлдар 

11461220 

Сымап 

11461230 

Сурьма 

11461240 

Калай, вольфрам 

11461290 

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар 

11461300 

Металл эмес пайдалуу кендер 

11461310 

Беттегич таштар 

11461320 

Курулуш куму 

11461330 

Гипс 

11461340 

Акиташ, курулуш ташы 

11461350 

Түстүү таштар (самоцветы) 

11461390 

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер 

11461400 

Жер алдындагы суулар 

11461410 

Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн минерал жана тузсуз суулар 

11461420 

Бальнологиялык дарылоо үчүн минерал суулар 

11461430 

Жылытуу үчүн ысык суулар 

11461440 

Ичүүчү жана техникалык суулар 

11462000 

Роялти 

11462100 

Күйүүчү пайдалуу кендер 

11462110 

Мунай 

11462120 

Күйүүчү газ 

11462130 

Көмүр 

11462190 

Дагы башка күйүүчү пайдалуу кендер 

11462200 

Металл пайдалуу кендер 

11462210 

Баалуу металлдар 

11462220 

Сымап 

11462230 

Сурьма 

11462240 

Калай, вольфрам 

11462290 

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металлдар 

11462300 

Металл эмес пайдалуу кендер 

11462310 

Беттегич таштар 

11462320 

Курулуш куму 

11462330 

Гипс 

11462340 

Акиташ, курулуш ташы 

11462350 

Түстүү таштар (самоцветы) 

11462390 

Жогоруда классификацияланбаган дагы башка металл эместер 

11462400 

Жер алдындагы суулар 

11462410 

Ичүүчү суу катары куюштуруу үчүн минерал жана тузсуз суулар 

11462420 

Бальнологиялык дарылоо үчүн минерал суулар 

11462430 

Жылытуу үчүн ысык суулар 

11462440 

Ичүүчү жана техникалык суулар 

11462490 

Дагы башка жер астындагы суулар 

11500000 

Эл аралык соода жана тышкы операция үчүн салыктар 

11510000 

Бажы төлөмдөрү 

11511000 

Ташылып келинген продукциядан бажы төлөмдөрү 

11511100 

Кыргыз Республикасы ЕАЭБге кошулганга чейин төлөөгө тийиштүү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11511200 

ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык төлөнгөн жана эсепке алынган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11511300 

Кыргыз Республикасын ЕАЭБге кошулганга чейин төлөөгө тийиш болгон атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11511400 

ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык ЕТТ коюму боюнча төлөнгөн жана эсепке алынган ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11511500 

Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү чендер боюнча бажылык төлөмдөр 

11511600 

Бажылык жыйынды төлөм 

11512000 

Ташылып чыгарылган продукциядан бажы төлөмдөрү 

11512100 

Экспорттук бажы алымы 

11512200 

Экспорттук мезгилдик бажы алымы 

11513000 

Бажылык жыйымдар 

11513100 

Чет өлкөлүк автоташуучулардан жыйым 

11513200 

Бажылык тариздөө үчүн жыйымдар 

11514000 

Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр 

11514100 

Дагы башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр 

11515000 

ЕАЭБге мүчө башка мамлекеттердин эсебине чет өлкөлүк валютада которулулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары  

11515100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11515200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11515300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11515400 

Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которуулар токтотулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516000 

ЕАЭБге башка мүчө мамлекеттердин эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516400 

Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516500 

Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11517000 

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө протоколго ылайык, чет өлкөлүк валютада эсепке которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкөлүк валютада которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517400 

Армения Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада эсебине которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517500 

Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкөлүк валютада эсебине которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11518000 

Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма 

11518100 

Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма 

11520000 

Ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521000 

ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык мүчө мамлекеттерден түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521100 

Казакстан Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521200 

Беларусь Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521300 

Россия Федерациясынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521400 

Армения Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11522000 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча мүчө мамлекеттердин милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар 

11522100 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар 

11522200 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар 

11522300 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар 

11522400 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армения Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшүүчү пайыздар 

11523000 

ЕАЭБдин бажылык аймагы боюнча бажылык транзиттин бажылык жол-жоболоруна ылайык товарларды ташууда бажы органдарына берилүүчү бажы алымдарын, салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты 

11523100 

Казакстан Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты 

11523200 

Беларусь Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты 

11523300 

Россия Федерациясынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты 

11523400 

Армения Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүп алынган акча каражаты 

11524000 

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө макулдашууга ылайык, төлөнгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524100 

Казакстан Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524200 

Беларусь Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524300 

Россия Федерациясынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524400 

Армения Республикасынан түшүүчү атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11525000 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча мүчө-мамлекеттердин милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар 

11525100 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар 

11525200 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар 

11525300 

Атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар 

11525400 

Атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армения Республикасынын милдеттенмелеринин өз учурунда аткарбай калууларынан түшкөн пайыздар 

11526000 

Чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

11526100 

Казакстан Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

11526200 

Беларусь Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

11526300 

Россия Федерациясынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

11526400 

Армения Республикасынын чет өлкөлүк валютада эсептерге которулган атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүү токтотулду 

11600000 

Башка салыктар жана жыйымдар 

11610000 

Башка салыктар жана жыйымдар 

11611000 

Башка салыктар жана жыйымдар 

11611100 

Республикалык бюджеттин башка салыктары жана жыйымдары 

11611200 

Жергиликтүү бюджетин башка салыктары жана жыйымдары 

12000000 

Социалдык камсыздоого жана социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр 

12100000 

Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандырууга төгүмдөр/чегерүүлөр 

12110000 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111000 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111110 

Пенсиялык фондго, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусуна, Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондусуна камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111120 

Полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондусунан тышкары) 

12111130 

Юридикалык жак болуп түзүлбөгөн дыйкан (фермер) чарбалардын камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111210 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондусуна камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111220 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондусуна полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү 

12200000 

Социалдык фондунун башка кирешелери 

12210000 

Социалдык фондунун башка кирешелери 

12211000 

Социалдык фондунун башка кирешелери 

12211100 

Пенсия төлөө үчүн капиталдаштырылган суммалар 

12211200 

Кайра кайтарууну талап кылуунун жыйынтыгында жумуш берүүчүлөрдөн жана жарандардан алынуучу каражаттар 

12211900 

Социалдык фондунун жана башка кирешелери 

12220000 

Социалдык фондунун кирешелери боюнча пайыздар 

12221000 

Социалдык фондунун кирешелери боюнча пайыздар 

12221100 

Социалдык фондунун кирешелери боюнча пайыздар 

12230000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери 

12231000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери 

12231100 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери 

12300000 

ММКФ башка кирешелери 

12310000 

ММКФ башка кирешелери 

12311000 

ММКФ башка кирешелери 

12311200 

ММК полисин берүүдөн түшүүлөр 

12311300 

Келишимдик милдеттенмелерди тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн саламаттык сактоо уюмдары менен соттук жана соттук эмес тартипте төлөтүп алынган каражаттар 

12311400 

Соттун чечими боюнча келтирилген зыяндын суммасын кошкондо, материалдык, админстративдик, жазык жоопкерчилигине чара көрүүнүн натыйжасында алынган каражаттар 

12311500 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин каражаттарын максаттуу эмес же мыйзамдуу эмес пайдалануунун натыйжасында төлөтүп алынган каражаттар 

12311700 

Эл аралык уюмдардан, кайрымдуулук фонддордон жана чет өлкөлүк жарандардан түшкөн каражаттар 

12311900 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка кирешелер 

13000000 

Алынган расмий трансферттер 

13100000 

Чет өлкөдөн алынган трансферттер 

13110000 

Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн түшкөн трансферттер 

13111000 

Чет өлкөлүк мамлекеттердин өкмөттөрүнөн түшкөн трансферттер 

13111100 

Учурдагы 

13111200 

Капиталдык 

13120000 

Эл аралык уюмдардан түшкөн трансферттер 

13121000 

Эл аралык уюмдардан түшкөн трансферттер 

13121100 

Учурдагы 

13121200 

Капиталдык 

13300000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери 

13320000 

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер 

13321000 

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер 

13321100 

Теңөөчү трансферттер 

13321200 

Максаттуу трансферттер 

13321300 

Жергиликтүү бюджеттин деңгээлдеринин ортосундагы максаттуу трансферттер 

13330000 

Республикалык бюджеттен мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери менен алынган каражаттар 

13331000 

Республикалык бюджеттен Социалдык фонддун бюджетине алынган каражаттар 

13331100 

Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү 

13331210 

Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар 

13331220 

Алыскы, барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар 

13331230 

Көп балалуу энелерге жана тубаса майып балдардын энелерине жеңилдетилген пенсиялар 

13331300 

Калктын айрым категориялары боюнча пенсиялар 

13331400 

Аскер кызматкерлеринин пенсиялары 

13331500 

Аскер кызматкерлери курман болгон, майып болгон учурлары боюнча аларды милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу 

13331600 

Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөмдөр 

13331700 

Чернобыль АЭСте авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, эмгектенүү учурунда зыян келтирүү боюнча компенсациялык төлөмдөр 

13331800 

Пенсияларга үстөк акылар 

13332000 

Республикалык бюджеттен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине алынган каражаттар 

13332100 

Республикалык бюджеттен мамлекеттик базалык медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар 

13332200 

Республикалык бюджеттен 16 жашка чейинки балдардын милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар 

13332300 

Республикалык бюджеттен пенсионерлердин милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар 

13332400 

Республикалык бюджеттен социалдык жөлөк пул алуучулардын жана бала кезинен майып адамдардын милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар 

13332500 

Республикалык бюджеттен баштапкы кесиптик окуу жайлардын студенттеринин, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын студенттеринин, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын студенттеринин 21 жашка чыкканга чейин милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар 

13332600 

Республикалык бюджеттен калктын жумуштуулук мамлекеттик кызматында расмий катталган жумушсуз жарандардын милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар 

13332700 

Республикалык бюджеттен мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматкерлеринин, офицерлердин, прапорщиктердин, мөөнөттөн тышкаркы кызматтын аскер кызматкерлеринин, милдеттүү камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катарында алынган каражаттар 

13332800 

Республикалык бюджеттен соттун чечимин аткаруу боюнча компенсацияларды төлөө үчүн алынган каражаттар 

13332900 

Республикалык бюджеттен алынган башка каражаттар 

13340000 

ММКФнын камсыздандыруу төгүмдөрү 

13341000 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөөчүлөр тарабынан милдетттүү медициналык камсыздандырууга төлөнүүчү төгүмдөр 

13341100 

Жумушчуларды милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү 

13341200 

Жумуш берүүчүлөрдү милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү 

13341300 

Жеке эмгек ишинде иштегендерди милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү 

13341400 

Айыл чарба өндүрүүчүлөрүн милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү 

13341900 

Категориялар боюнча бөлүнбөгөн милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү 

13350000 

Социалдык фонддун бюджетинен алынган каражаттар 

13351000 

Социалдык фонддун бюджетинен алынган каражаттар 

13351100 

Социалдык фонддун бюджетинен милдеттүү медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар 

14000000 

Салыктык эмес кирешелер 

14100000 

Менчиктен жана пайыздардан кирешелер 

14110000 

Пайыздар 

14111000 

Депозиттер боюнча пайыздар 

14111100 

КР Улуттук банкында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча пайыздар 

14111200 

КР коммерциялык банктарында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча пайыздар 

14111300 

Социалдык фонддун убактылуу бош акча каражаттарын МБКга, КРУБ ноталарына, кыска мөөнөттүү депозиттерге жайгаштыруу боюнча пайыздар 

14111400 

Коммерциялык банктардын эсептериндеги Социалдык фонддун жана МТПФ акча каражаттарынын калдыгына эсептелген пайыздар 

14111500 

Пенсиялык топтомо каражаттарын депозитке, мамлекеттик баалуу кагаздарга, кыргыз эмитенттеринин облигацияларына жана ипотекалык баалуу кагаздарга жайгаштыруу боюнча эсептелген пайыздар 

14111600 

КР чет өлкөлүк мекемелер тарабынан мамлекеттерде турган коммерциялык банктарында жайгашкан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттер боюнча пайыздары 

14111700 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча берилген мөөнөтүн узартуу үчүн пайыздар 

14112000 

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14112100 

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14112200 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен берилген ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар чагылдырылат 

14120000 

Дивиденддер жана пайда 

14121000 

Дивиденддер 

14121100 

Мамлекеттик акциялардын пакетине кошуп эсептелген дивиденддер 

14121200 

Социалдык фондго таандык болгон ишканалардын акциялары боюнча дивиденддер 

14122000 

Пайда 

14122100 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы 

14122200 

Мамлекеттик ишканалардын пайдасы 

14150000 

Ресурстарды пайдалануу, чалгындоо жана ижара акысы 

14151000 

Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду чалгындоо, колдонуу жана иштетүү укугу үчүн акы 

14151100 

Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду иштетүү укугу үчүн акы 

14151200 

Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы 

14152000 

Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн акы 

14152100 

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн акы 

14152200 

Жайыт ижарасы үчүн акы 

14152300 

Айыл чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын ордун толтуруудан республикалык бюджетке төлөм 

14152400 

Алынбай калган пайданын ордун толтуруудан жергиликтүү бюджетке төлөм 

14152600 

Жерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлеринин ижарасы үчүн акы 

14152700 

Өсүмдүк жана жаныбарлар жана козу карындар дүйнөсүнүн жаратылыш объекттерин пайдаланган үчүн төлөм 

14152800 

Суу ресурстарын жана суу объекттерин пайдалануу үчүн төлөм 

14152900 

Жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн дагы башка төлөмдөр 

14153000 

Айлана-чөйрөнү булгагандыгы үчүн төлөм 

14153100 

Айлана-чөйрөнү булгагандыгы үчүн төлөм 

14200000 

Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер 

14210000 

Ижара үчүн акы 

14211000 

Мүлк ижарасы үчүн акы 

14211100 

Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы 

14211200 

Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижара акысы 

14211900 

Дагы башка мүлк ижарасы үчүн акы 

14212000 

Материалдык эмес активдердин ижарасы үчүн акы 

14212100 

Радио жыштык тилкелерин колдонуу укугуна сынак жүргүзүүдөн түшүүлөр 

14220000 

Административдик жыйымдар жана төлөмдөр 

14221000 

Төлөмдөр 

14221100 

Лицензиялар үчүн төлөм 

14221200 

Сертификаттарды жана башка уруксат берүү документтерин берүү акысы 

14221300 

Мамлекеттик лотереяларды өткөрүүдөн түшүүлөр 

14221400 

Кулак биркаларын сатуудан төлөм 

14221500 

Мөөнөттүү аскер кызматынын ордуна берилүүчү кызматтарды өтөө үчүн жана жыйындардын түрлөрү үчүн төлөмдөр 

14221600 

Байланыш тармагын өнүктүрүүгө чегерүүлөр 

14221700 

Радио жыштык спектрин пайдалануу үчүн төлөм 

14221800 

Баалуу металлдардан жасалган зер жана башка турмуш-тиричилик буюмдарына проба коюу жана эн тамгалоо 

14221900 

Дагы башка төлөмдөр 

14222000 

Алымдар 

14222100 

Каттоо органдары алуучу мамлекеттик алым 

14222200 

Юстиция органдары алуучу мамлекеттик алым 

14222300 

Сот органдары алуучу мамлекеттик алым 

14222400 

Патенттик алым 

14222500 

Декларациялоодо нотариалдык аракеттерди жасоо үчүн алынуучу мамлекеттик алым 

14222900 

Мамлекеттик башка алымдар 

14223000 

Бир жолку декларациялык төлөм 

14223100 

Бир жолку декларациялык төлөм 

14224000 

Жыйымдар 

14224100 

Мамлекеттик каттоо үчүн жыйымдар 

14224200 

Калктуу пункттардын таштандысын чыгаруу үчүн төлөм 

14224300 

Автотранспортту парковкалоо жана автотоктотмо үчүн жыйымдар 

14224400 

Этил спирти жана алкоголдук продукцияларды өндүрүү жана жүгүртүү боюнча иш жүргүзүү үчүн жыйымдар 

14224500 

Таразага тартуу, өлчөө, өткөрүү жана жол жүрүү үчүн жыйымдар 

14224900 

Дагы башка жыйымдар 

14230000 

Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр 

14231000 

Медициналык кызмат көрсөтүүлөр 

14231100 

Амбулатордук деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардамды көрсөтүү үчүн акы 

14231200 

Амбулатордук деңгээлде дарылоо иш-чараларын жүргүзүү үчүн акы 

14231300 

Стационарды алмаштыруучу бөлүмдөрдө медициналык жардамды көрсөтүү үчүн акы 

14231400 

Адистештирилген стационарларда медициналык жардамды көрсөтүү үчүн акы 

14231500 

Медициналык кызматтарды төлөөдө кошо катышуу боюнча жарандардан төлөм 

14231600 

Стоматологиялык жардам көрсөтүү үчүн акы 

14231700 

Дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык жумуштарды жүргүзүү, дарылоо-профилактикалык препараттарды даярдоо акысы 

14231800 

Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрлөрүн көрсөтүү үчүн акы (белгиленген квотадан ашык) 

14231900 

Классификацияланбаган медициналык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы 

14232000 

Билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр 

14232100 

Окуу жайларында билим берүүнү көрсөтүү үчүн акы (ЖОЖ, КТО, ООЖ) 

14232200 

Жалпы билим берүүчү мектептердин бүтүрүүчүлөрүн - өзгөчө үлгүдөгү документтерди алууга талапкерлерди тестирлөөнү жүргүзүү акысы 

14232300 

Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен түшүүлөр, жатаканаларда, мейманканаларда жашоо акысы 

14232400 

Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү акысы 

14232500 

Окутуу программаларын, курстарды, семинарларды, конференцияларды уюштуруу жана жүргүзүү үчүн акы 

14232600 

ЖОЖго чейин, ЖОЖдон киийн жана кошумча билим берүүнү көрсөтүү үчүн акы 

14232700 

Театралдык постановкаларды көргөзүү үчүн акы 

14232800 

Маданият мекемелеринин залдарын жана имараттарын, ошондой эле жабдууларын жана шаймандарын берүү үчүн акы 

14232900 

Классификацияланбаган билим берүү жана маданият кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы 

14233000 

Социалдык кызмат көрсөтүүлөр 

14233100 

Чет өлкөдө ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү үчүн акы 

14233200 

Чет өлкөлүк жумуш күчүн тартууга жана ишке уруксат берүү үчүн акы 

14233300 

Интернет-журналда илимий макалаларды жарыялоо үчүн акы 

14233400 

Жолугушуу үчүн бөлмөлөрдү берүү үчүн акы 

14233500 

Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ден-соолукту чыңдоо үчүн санаториялык-курорттук жолдомолорду көрсөтүү үчүн акы 

14233600 

Протез-ортопедия буюмдарын даярдоо жана берүү үчүн акы 

14233900 

Классификацияланбаган социалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы 

14234000 

Каттоо, маалым каттарды, күбөлүктөрдү жана башка документтерди берүү кызматтары 

14234100 

Байланыш жабдууларына жана кызматтарына ылайык келүү сертификатын берүү үчүн акы 

14234200 

Тез жана контракттык кызматтын аскер кызматын өтөөгө милдеттүүлөргө, аскер кызматкерлерине аскердик-эсепке алуу документтеринин дубликаттарын берүү үчүн акы 

14234300 

Диплом/аттестатты берүү, илимий даражаны ыйгаруу жана илимий даражарды ыйгаруу жөнүндө документтерди нострификациялоо үчүн акы 

14234400 

Маалым каттарды, күбөлүктөрдү, дубликаттарды, ишеним катты жана полисти берүү акысы 

14234500 

Лабораториялардын, продукцияны, персоналды жана башкалардын компетенттүүлүгүн ырастоо үчүн акы 

14234600 

Сертификаттарды берүү акысы 

14234700 

Апостиль коюу үчүн акы 

14234900 

Каттоо, маалым каттарды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүү боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөргө акы 

14235000 

Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

14235100 

Табыштамалар жана келишимдер боюнча дезинфекциялык каражаттардын активдүүлүгүн аныктоо үчүн төлөм 

14235200 

Пландан тышкары иштерди жүргүзүү үчүн акы 

14235300 

Экспертиза жана изилдөө жүргүзүү үчүн акы 

14235400 

Тестирлөөнү жана билимдерди текшерүү акысы 

14235500 

Талдоо жана изилдөө жүргүзүү акысы 

14235600 

Ветеринардык жана клиникалык кароо акысы 

14235700 

Табыштамалар жана келишимдер боюнча санитардык-эпидемиологиялык экспертиза жүргүзүү 

14235800 

Жеке жана юридикалык жактардын табыштамалары боюнча ветеринардык дары каражаттарынын натыйжалуулугуна жана коопсуздугуна экспертиза жүргүзүү 

14235900 

Классификацияланбаган изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча кызмат көрсөтүүнүн акысы 

14236000 

Маалымат берүү жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү 

14236100 

Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча маалымат берүү акысы 

14236200 

Статистикалык байкоолорду жүргүзүү, статистикалык маалымат берүү акысы 

14236300 

Маалыматты издөө, тандоо жана берүү акысы 

14236400 

Ар кандай иш-чараларды уюштуруу, жүргүзүү акысы 

14236500 

Документтерди убактылуу пайдаланууга берүү акысы 

14236600 

Документтерди тариздөө жана жарандарды документтөө акысы 

14236700 

Геологиялык маалыматтык ресурстарды пайдаланууга берүү 

14236800 

Илимий-техникалык адабиятты жана документацияларды сканерлөө жана көчүрмөлөө 

14236900 

Маалымат берүү жана басып чыгаруу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы 

14237000 

Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу 

14237100 

Зыянкечтерге каршы химиялык жана биологиялык иштетүү акысы 

14237200 

Карантин алдындагы продуктуларды, каражаттарды жана имараттарды зыянсыздандыруу 

14237300 

Карантин изоляторунда жаныбарларды күтүү акысы 

14237400 

Товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык коштоп жүрүү акысы 

14237500 

Документтерди даярдоо, кабыл алуу жана сактоо акысы 

14237600 

Келишимдер боюнча объектилерди кайтаруу жана коопсуздугун камсыз кылуу акысы 

14237700 

Бат күйүп кетме, күчтүү таасирдүү, уулу заттарды коштоп жүрүү акысы 

14237800 

Табыштамачынын демилгеси боюнча документтерди, ошондой эле мекемелер үчүн иштердин жеке жана тармактык номенклатурасын мамлекеттик сактоого өткөрүп берүүгө даярдоо 

14237900 

Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр акысы 

14238000 

Кызмат көрсөтүүнүн башка түрлөрү 

14238100 

Суу пайдалануучуларына сууну жеткирүү акысы 

14238200 

Өзгөчө кайтарылган жаратылыш аймактарына баруу акысы 

14238300 

Жыгачты жана отургузуу материалын сатып өткөрүү акысы 

14238400 

Эл аралык патенттик классификация боюнча теманы классификациялоо акысы 

14238500 

Диссертациялардын авторефераттарын индекстөө акысы 

14238600 

Короо-жай курулмаларын орнотуу жана эксплуатациялоо үчүн схема картасын иштеп чыгуу акысы 

14238700 

Суу астында-техникалык, суу астында ишти жана дайвингди уюштуруу жана жүргүзүү акысы 

14238800 

Иш-чараларды форматтан тышкары өткөрүү жана уюштуруу үчүн төлөм 

14238900 

Кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган түрлөрү үчүн акы 

14239000 

Дагы башка түшүүлөр 

14239100 

Камкорчулук төгүмдөрү 

14239200 

Биргелешкен илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн эл аралык институттардан чегерүүлөр 

14239300 

Жеке өндүрүш товарларын сатуудан түшкөн каражаттар 

14239400 

Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин келишим негизинде көрсөтүлгөн ведомство аралык кызматтарды көрсөтүү үчүн төлөм 

14239500 

Жогору жана төмөн турган мекемелерден чегерүүлөр 

14239900 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү категориясына таандык дагы башка түшүүлөр 

14300000 

Айыптар, туумдар, санкциялар, конфискациялар 

14310000 

Айыптар, санкциялар, конфискациялар 

14311000 

Айыптар, санкциялар, конфискациялар 

14311100 

Айыптар 

14311200 

Ашкереленген контрабанданы сатып өткөрүүдөн түшүүлөр 

14311300 

Конфискацияланган мүлктү сатып өткөрүүдөн түшүүлөр 

14311400 

Контролдоо-көзөмөлдөө чараларын жүргүзүүдөн түшүүлөр 

14311500 

Экономикалык кылмыштар боюнча келтирилген зыяндын ордун толтуруу акысы 

14311600 

Экологиялык зыяндын ордун толтуруу акысы 

14311700 

Жерди бузгандык үчүн административдик айыптар 

14311800 

Жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдоруна келтирилген залал жана зыяндын ордун толтуруу 

14311900 

Коррупциялык мүнөздөгү кылмыш иштери боюнча зыяндын ордун толтуруу 

14320000 

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар жана туумдар 

14321000 

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар жана туумдар 

14321100 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында жана толук которбогондугу үчүн эсептелген туумдар жана айыптар 

14321200 

Милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрдү өз убагында жана толук чегербегендиги үчүн кошуп эсептелген туумдар жана айып пулдар 

14400000 

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар 

14410000 

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар 

14411000 

Учурдагы 

14411100 

Учурдагы жардам 

14412000 

Капиталдык 

14412100 

Капиталдык жардам 

14500000 

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14510000 

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14511000 

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14511100 

Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер 

14511200 

Курстук пайда/чыгым 

14511400 

Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр 

14511900 

Дагы башка салыктык эмес кирешелер 

14512000 

Пенсиялык топтомо каражаттарынын түшүшү  

14512100 

МТПФга башкаруучу компаниялардан пенсиялык топтомо каражаттарынын түшүшү 

»; 

«Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча төлөмдөр» 2-бөлүмү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

20000000 

МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТТЕН ЧЫГАШАЛАР БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР 

21000000 

Кызматкерлердин эмгек акысы 

21100000 

Маяна 

21110000 

Маяна 

21111000 

Туруктуу кызматкерлердин маянасы 

21111100 

Негизги маяна 

21111200 

Yстөк акы 

21111300 

Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар 

21112000 

Убактылуу кызматкерлердин маянасы 

21112100 

Контракт же убактылуу негизде жалданган кызматкерлер 

21200000 

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүү 

21210000 

Социалдык Фондго төгүмдөр 

21211000 

Социалдык Фондго төгүмдөр 

21211100 

Пенсиялык фондго, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусуна, Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондусуна төгүмдөрү 

22000000 

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу жана сатып алуу 

22100000 

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу 

22110000 

Кызматтык кыдырууларга чыгашалар 

22111000 

Өлкө ичиндеги иш-сапарынын чыгымдары 

22111100 

Транспорттук чыгашалар 

22111200 

Мейманкана чыгашасы 

22111300 

Суткалык чыгаша 

22112000 

Чет өлкөгө иш-сапарына чыгашалар 

22112100 

Транспорттук чыгашалар 

22112200 

Мейманкана чыгашасы 

22112300 

Суткалык чыгаша 

22120000 

Байланыш кызматын көрсөтүү 

22122000 

Байланыш кызматын көрсөтүү 

22122100 

Телефондук жана факсимилдик байланыш кызматын көрсөтүү 

22122200 

Мобилдик байланыш кызматын көрсөтүү 

22122300 

Фельдъегердик байланыш кызматын көрсөтүү 

22122400 

Почта байланыш кызматын көрсөтүү 

22122500 

Телерадиопрограммаларды трансляциялоо боюнча кызмат көрсөтүүгө акы 

22122900 

Дагы башка байланыш кызматын көрсөтүү 

22130000 

Ижара акысы 

22131000 

Ижара акысы 

22131100 

Имараттардын жана жайлардын ижарасы 

22131200 

Жабдуулар жана шаймандар ижарасы 

22131300 

Транспорт каражаттарынын ижарасы 

22131900 

Дагы башка мүлктөрдүн ижарасы 

22140000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

22141000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

22141100 

Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар 

22141200 

Запастык бөлүктөрдү алуу 

22141300 

Транспорт каражаттарын тейлөө 

22141900 

Дагы башка транспорт кызматын көрсөтүү 

22150000 

Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу 

22151000 

Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу 

22151100 

Юридикалык кызмат көрсөтүү 

22151200 

Консультант кызматын көрсөтүү 

22151400 

Маалымат технологияларынын тармагындагы кызмат көрсөтүү 

22152000 

Мүлктү күтүү боюнча кызмат көрсөтүүнү алуу 

22152100 

Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызмат көрсөтүүнү алуу 

22152200 

Тарых жана маданият эстеликтерин реставрациялоокызмат көрсөтүүсүн алуу 

22152900 

Имарат, жайларды жана мүлктөрду күтүүнүн дагы башка кызматтары 

22153000 

Мамлекеттик кызматчыларды жана калкты окутуу чыгымдары 

22153100 

Мамлекеттик кызматчыларды окутуу чыгымдары 

22153200 

Кыска мөөнөттүү негизде кесиптик техникалык билим берүү окуу жайларында эрезеге жеткен калкты окутуу жана кайра окутуу 

22153300 

Адистерди окутуу жана кайра окутуу чыгашалары 

22154000 

Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгымдар 

22154100 

Өкүлчүлүк чыгашалары 

22154200 

Бланктарды, медалдарды, төш белгилерди даярдоо үчүн чыгымдар 

22154300 

Маалыматтык-коммуникациялык кызматтарды көрсөтүүгө акы 

22154900 

Товарларды жана кызматтарды пайдалануу менен дагы башка кызмат көрсөтүү 

22160000 

Коомдук саламаттыкты сактоо системасындагы бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар 

22161000 

Коомдук саламаттыкты сактоо системасындагы бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар 

22161100 

Коомдук саламаттыкты сактоо системасындагы бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар 

22170000 

Медициналык товарларды жана кызматтарды сатып алуу 

22171000 

Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу 

22171100 

Медициналык багыттагы медикаменттерди жана буюмдарды алуу 

22171200 

Инсулин жана инсулин камтыган препараттарды алуу 

22171300 

Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, ветеринардык каражаттарды жана кызматтык жаныбарларга керектүү препаратарды алуу 

22172000 

Медициналык кызматтарды сатып алууга байланышкан чыгымдар 

22172100 

Лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдү сатып алуу үчүн чыгымдар 

22180000 

Тамак-аш азыктарын алуу 

22181000 

Тамак-аш азыктарын алуу 

22181100 

Тамак-аш азыктарын алуу 

22181200 

Тамак-аш азыктарына төлөмдөрдү компенсациялоо 

22181300 

Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү, кызматтык жаныбарларга тамак алуу 

22181400 

Тамак-аш боюнча үлүшкө төлөөгө чыгымдар 

22190000 

Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү беренелер тарабынан берилген чыгымдар 

22191000 

Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү беренелер тарабынан берилген чыгымдар 

22191100 

Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү беренелер тарабынан берилген чыгымдар 

22200000 

Товарларды жана кызматтарды сатып алуу 

22210000 

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22211000 

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22211100 

Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22211200 

Курулмаларды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22211300 

Камсыз кылууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар 

22220000 

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 

22221000 

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу 

22221100 

Материалдарды жана жабдууларды алуу  

22221200 

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн башка предметтерди жана материалдарды сатып алуу 

22230000 

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо 

22231000 

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо 

22231100 

Кийим мүлкүн жана башка формалык жана атайын формалык предметтерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо 

22240000 

Көмүрдү сатып алуу жана отундун башка түрлөрүн алуу 

22241000 

Көмүрдү сатып алуу жана отундун башка түрлөрүн алуу 

22241100 

Таш көмүрдү сатып алуу 

22241200 

Отундун башка түрлөрүн алуу 

22250000 

Күзөт кызматтарын сатып алуу 

22251000 

Күзөт кызматтарын сатып алуу 

22251100 

Мекемеден сырткары күзөттүн тейлөө кызматтарын сатып алуу 

22251900 

Башка күзөт кызматтарын сатып алуу 

22260000 

Банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар 

22261000 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу жана ордун жабуу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар 

22261100 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, ордун жабуу боюнча финансы кызматтары 

22261200 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, төлөө боюнча башка кызматтар 

22261300 

Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасынын бюджеттеринин тейлөө боюнча Улуттук банктын, коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин кызмат көрсөтүүлөрүн төлөө 

22270000 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөргө акы төлөөгө чыгымдар 

22271000 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөө боюнча чыгымдар  

22271100 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча коммерциялык банктар тарабынан кызматтарды төлөө чыгымдары 

22271200 

Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөө боюнча коммерциялык банктардын кызматтарын төлөө чыгымдары 

22272000 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча почта кызматтарына акы төлөө боюнча чыгымдар 

22272100 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча “Кыргызпочтасы” МИ кызматтарын төлөө боюнча чыгымдар 

22272200 

Пенсиянын топтоо бөлүгүн төлөө боюнча “Кыргызпочтасы” МИ кызматтарын төлөө боюнча чыгымдар. 

22300000 

Коммуналдык кызматтар 

22310000 

Коммуналдык кызматтар 

22311000 

Коммуналдык кызматтар 

22311100 

Сууга акы 

22311200 

Электр энергиясына акы 

22311300 

Жылуулук энергиясына акы 

22311400 

Газга акы 

22350000 

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы 

22351000 

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы 

22351100 

Лифтти колдонуу үчүн акы 

22351200 

Унаа токтотуучу жайлардын жана гараждардын ижарасына акы 

22351900 

Башка коммуналдык кызматтар үчүн акы 

24000000 

Пайыздар 

24100000 

Резидент эместерге пайыздар 

24110000 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24111000 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24111100 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24200000 

Мамлекеттик башкаруу секторунан тышкары резиденттерге төлөнүүчү пайыздар 

24210000 

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211000 

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211100 

Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211200 

Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24220000 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө 

24221000 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө 

24221100 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызын төлөө 

24300000 

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздар 

24310000 

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

24311000 

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

24311100 

Мамлекеттик башкаруунун секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

25000000 

Субсидиялар 

25100000 

Мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25110000 

Финансы эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25111000 

Финансы эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25111100 

Финансы эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25120000 

Финансы мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25121000 

Финансы мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25121100 

Финансы мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25200000 

Менчик ишканаларга субсидиялар 

25210000 

Финансы эмес менчик ишканаларга жана ишкерлерге субсидиялар 

25211000 

Финансы эмес менчик ишканаларга жана ишкерлерге субсидиялар 

25211100 

Финансы эмес менчик ишканаларга жана ишкерлерге субсидиялар 

25220000 

Финансы менчик ишканаларга субсидиялар 

25221000 

Финансы менчик ишканаларга субсидиялар 

25221100 

Финансы менчик ишканаларга субсидиялар 

26000000 

Гранттар жана төгүмдөр 

26100000 

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө гранттар 

26110000 

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26111000 

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26111100 

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26120000 

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26121000 

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26121100 

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26200000 

Эл аралык уюмдарга гранттар 

26210000 

Эл аралык уюмдарга учурдагы төгүмдөр 

26211000 

КМШ алкагында эл аралык уюмдарга жана бирикмелерге төгүмдөр 

26211100 

Эл аралык уюмдарга төгүмдөр 

26211200 

КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр 

26211300 

КР ЖӨБ органдарынын ассоциациясы, союздарына төгүмдөр 

26211900 

Дагы башка кайтарымсыз которуулар 

26220000 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26221000 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26221100 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26300000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине гранттар 

26310000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы гранттар 

26311000 

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер 

26311100 

Теңөөчү трансферттер 

26311200 

Максаттуу трансферттер 

26311300 

Жергиликтүү бюджеттин деңгээлдеринин ортосундагы максаттуу трансферттер 

26313000 

Социалдык фондго бөлүнгөн каражаттар 

26313100 

Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү 

26313210 

Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсия 

26313220 

Алыскы, барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсия 

26313230 

Көп балалуу энелерге жана тубаса майып балдардын энелерине пенсиялар 

26313300 

Калктын айрым категорияларына пенсиялар 

26313400 

Аскер кызматкерлеринин пенсиялары 

26313500 

Аскер кызматкерлери курман болууда, майып болууда милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу 

26313600 

Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөмдөр 

26313700 

Чернобыль АЭСте авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, эмгек учурунда зыян келтирүү боюнча компенсациялык төлөмдөр 

26313800 

Пенсияларга үстөк акылар 

26314000 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусунун бюджетине бөлүнүүчү каражаттар 

26314100 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусунун бюджетине бөлүнүүчү каражаттар 

26315000 

Социалдык фондунун бюджетинен берилүүчү каражаттар 

26315100 

Социалдык фондунун бюджетинен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусуна берилүүчү каражаттар 

26315200 

Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондусунун каражаттарын бөлүштүрүү боюнча ыйгарым укукуктуу органга берилүүчү каражаттар 

26315300 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондусуна берилүүчү каражаттар 

26320000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

26321000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

26321100 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

27000000 

Социалдык жөлөк пулдар жана төлөмдөр 

27100000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул 

27110000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул 

27111000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул 

27111100 

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча төлөмдөр 

27111200 

Пенсионердин сөөгүн коюуга жөлөк пул 

27111300 

Аскер кызматчыларына пенсиялар 

27111400 

Аскер кызматкерлери каза болгондо, майып болгондо мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу боюнча төлөмдөр 

27111500 

Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөм 

27115000 

Калкты медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөм 

27115100 

16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөм 

27115200 

Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөм 

27115300 

Социалдык жөлөк пул алган адамдарды, анын ичинде бала кезинен майып адамдарды медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөм 

27115400 

21 жашка чейинки студенттер үчүн медициналык камсыздандыруу үчүн компенсациялык төлөмдөр 

27115500 

Жумушсуздарды медициналык камсыздандыруу үчүн компенсациялык төлөмдөр 

27115600 

Аскердик кызматкерлерин медициналык камсыздандыруу үчүн компенсациялык төлөмдөр 

27200000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул 

27210000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул 

27211000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул 

27211100 

Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жөлөк пул 

27211200 

Бала төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул 

27211300 

Бала 3 жашка чыкканга чейин энеге жөлөк пул 

27211400 

Жумушсуздук боюнча жөлөк пул 

27211500 

Калкка социалдык төлөөлөр 

27211600 

Баккан адамынан айрылганга байланыштуу компенсациялык төлөөлөр 

27212000 

Дагы башка социалдык жөлөк пул жана төлөөлөр 

27212100 

Убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча жөлөк пул 

27212200 

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул 

27212300 

Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө 

27213000 

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер 

27213100 

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер 

27214000 

Калктын ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү боюнча дагы башка чыгашалар 

27214100 

Кесиптик окутууга чыгашалар 

27214200 

Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар 

27214300 

Чакан кредиттөөгө чыгашалар 

27214400 

Жумуш орунуна чек 

27215000 

Ден соолукту чыңдоо иш-чараларына чыгашалар 

27215100 

Кызматкерлерди жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоо иш-чараларына чыгашалар 

27216000 

Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам 

27216100 

Табигый кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам 

28000000 

Башка чыгашалар 

28200000 

Дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28210000 

Башка классификацияланбаган чыгымдар 

28211000 

Стипендиялар 

28211100 

Стипендиялар 

28212000 

Туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу 

28212100 

МПТФдан туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу 

28212200 

Пенсиялык фонддон туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу 

28213000 

Чет мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча башка төлөмдөрдү төлөө 

28213100 

Чет мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча башка төлөмдөрдү төлөө 

28219000 

Башка классификацияланбаган чыгымдар 

28219100 

Башка классификацияланбаган чыгымдар 

28220000 

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28221000 

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28221100 

Капиталдык дагы башка ар түрдүү чыгашалар 

28230000 

Соттун чечимдердин аткаруу 

28231000 

Соттун чечимдердин аткаруу 

28231100 

Соттун чечимдердин аткаруу 

28231200 

Ээлеген кызматынан мыйзамсыз бошотулган кызмат адамдарына компенсациялар 

28240000 

Резервдик фонддор 

28241000 

Резервдик фонддор 

28241100 

Резервдик фонддор 

28250000 

Пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү 

28251000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду тарабынан топтомо каражаттарын өткөрүп берүү 

28251100 

Башкаруучу компанияларга ишеним башкарууга пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү 

28251200 

Пенсиялык топтомо фонддорго пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү 

28260000 

Пенсиялык топтомо каражаттарын инвестициялоо боюнча чыгымдар 

28261000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду нун пенсиялык топтомо каражаттарын инвестициялоо боюнча чыгымдар 

28261100 

Башкаруучу компаниялардын кызматтары 

28261200 

Депозитарийлердин кызматтары 

28261300 

Аудиторлордун кызматтары 

28261400 

Жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу келишимдери боюнча камсыздоочулардын кызматтары 

28261500 

Пенсиялык топтомо каражаттарын түзүү жана инвестициялоо боюнча башка катышуучулардын кызматтары 

28280000 

Социалдык фондусун өнүктүрүү фонду 

28281000 

Социалдык фондусун өнүктүрүү фонду 

28281100 

Социалдык фондусун өнүктүрүү фонду 

».