Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2020-жылдын 15-январындагы 

№ 2020-П-14/1-1-(ПС) 

токтому 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө» мыйзамынын 20 жана 68-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна сунушталган өзгөртүүлөр киргизилсин (тиркелген). 

2. Юридика башкармалыгы: 

- токтомдун Улуттук банктын расмий интернет-сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

3. Төлөм системалары башкармалыгы токтомду белгиленген тартипте мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетине жөнөтсүн. 

4. Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.  

5. Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы, Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы Улуттук банктын Башкы китебиндеги, Пакеттик клиринг системасындагы жана Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасындагы төлөм коддорунун маалымдамасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизишсин.  

6. Төлөм системалары башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин, коммерциялык банктарын тааныштырсын. 

7. Токтомдун аткарылышын контролдоо Төлөм системалары башкармалыгынын ишин тескөөгө алган Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын мүчөсүнө жүктөлсүн.  

 

 

 

Төрага 

 

Т. Абдыгулов 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын 

2020-жылдын 15-январындагы 

№ 2020-П-14/1-1-(ПС) 

токтомуна карата тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөр 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы № 51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: 

жогоруда көрсөтүлгөн токтом менен бекитилген Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторунун: 

1) - «Киришүү» бөлүгүнүн жыйырма үчүнчү абзацындагы «2016-жылдын 2- мартындагы № 32-п» сөздөрү «2017-жылдын 21-декабрындагы № 161-п» дегенге алмаштырылсын; 

2) - «Мамлекеттик бюджетке киреше боюнча төлөмдөр» бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

  

Төлөм багытынын аталышы 

10000000 

МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТКЕ КИРЕШЕ БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР 

11000000 

Салыктык кирешелер 

11100000 

Кирешеге жана пайдага салык 

11110000 

Кирешеге жана пайдага салык 

11111000 

Кыргыз Республикасынын резиденттери-жеке жактардан алынуучу киреше салыгы 

11111100 

Салык агенти төлөөчү киреше салыгы  

11111200 

Бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы  

11112000 

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык  

11112100 

Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесине салык  

11113000 

Пайдага салык 

11113100 

Пайдага салык 

11113200 

Пайыздарга салык 

11113300 

Алтын ѳндүрүүчү компаниялардын кирешесине салык 

11120000 

Атайын режимдер боюнча салыктар 

11121000 

Бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр 

11121100 

Чакан ишкердик субьекттери үчүн бирдиктүү салык  

11122000 

Патенттин негизинде салык  

11122100 

Милдеттүү патенттин негизинде салык  

11122200 

Ыктыярдуу патенттин негизинде салык  

11130000 

Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөй турган салыктар  

11131000 

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык 

11131100 

Кумтөрдүн дүң кирешесине салык 

11300000 

Менчикке салык  

11310000 

Мүлккө салык 

11311000 

Кыймылсыз мүлккө салык  

11311100 

Ишкердик иши үчүн пайдаланылбаган кыймылсыз мүлккө салык 

11311200 

2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 

11311300 

3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык 

11312000 

Кыймылдуу мүлккө салык 

11312100 

Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык 

11312200 

Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык 

11320000 

Жер салыгы  

11321000 

Жер салыгы  

11321100 

Короо жанындагы жана бак тигилген жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы 

11321200 

Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы 

11321300 

Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багытында болбогон жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы  

11400000 

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар 

11410000 

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар  

11411000 

Кошумча нарк салыгы (КНС) 

11411100 

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө КНС 

11411300 

ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга КНС 

11411400 

Үчүнчү өлкөлөрдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келүүчү товарларга КНС 

11412000 

Сатуудан салык  

11412100 

Сатуудан салык  

11420000 

Акциз салыгы 

11421000 

Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү же сатылып өткөрүлүүчү товарларга акциз салыгы 

11421100 

Алкоголдук продукция 

11421110 

Этил спирти  

11421120 

Арак жана ликер-арак ичимдиктери 

11421130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11421140 

Шараптар 

11421150 

Коньяктар 

11421160 

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап  

11421170 

Идишке куюлган пиво 

11421180 

Идишке куюлбаган пиво  

11421190 

Шарап материалдары 

11421200 

Тамеки буюмдары 

11421210 

Чыпкалуу тамеки чылымдары 

11421220 

Чыпкасыз тамеки чылымдары  

11421230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11421290 

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар башка буюмдар  

11421300 

Мунай заттары 

11421310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11421320 

Реактивдүү отун 

11421330 

Дизель отуну 

11421340 

Мазут 

11421350 

Май жана газ конденсаты 

11421360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11421400 

Башка акциздик товарлар  

11421410 

Алтын, платина же күмүштөн зер буюмдары  

11421490 

Башка акциздик товарлар  

11423000 

ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы 

11423100 

Алкоголдук продукция 

11423110 

Этил спирти  

11423130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11423140 

Шараптар 

11423150 

Коньяктар 

11423160 

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап  

11423170 

Идишке куюлган пиво 

11423180 

Идишке куюлбаган пиво  

11423190 

Шарап материалдары 

11423200 

Тамеки буюмдары 

11423210 

Чыпкалуу тамеки чылымдары 

11423220 

Чыпкасыз тамеки чылымдары  

11423230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11423290 

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар башка буюмдар  

11423300 

Мунай заттары 

11423310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11423320 

Реактивдүү отун 

11423330 

Дизель отуну 

11423340 

Мазут 

11423350 

Май жана газ конденсаты 

11423360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11423400 

Башка акциздик товарлар  

11423410 

Алтын, платина же күмүштөн зер буюмдары  

11423490 

Башка акциздик товарлар  

11424000 

Үчүнчү өлкөдөн Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинүүчү товарларга акциз салыгы  

11424100 

Алкоголдук продукция 

11424110 

Этил спирти  

11424120 

Арак  

11424130 

Күчтүү суусундуктар, күчтүү ширелер жана бальзамдар 

11424140 

Шарап жана шарап материалдары 

11424150 

Коньяктар 

11424160 

Шампан шарабын кошкондо атылуучу шарап  

11424170 

Идишке куюлган пиво 

11424180 

Идишке куюлбаган пиво  

11424190 

Ликер-арак ичимдиктери 

11424200 

Тамеки буюмдары 

11424210 

Чыпкалуу тамеки чылымдары 

11424220 

Чыпкасыз тамеки чылымдары  

11424230 

Сигаралар жана сигариллалар 

11424290 

Ферменттелген тамекиден тышкары, тамекиси бар башка буюмдар  

11424300 

Мунай заттары 

11424310 

Бензин, жеңил жана орточо дистилляттар жана башка бензиндер 

11424320 

Реактивдүү отун 

11424330 

Дизель отуну 

11424340 

Мазут 

11424350 

Май жана газ конденсаты 

11424360 

Битум материалдарынан алынган чийки мунай жана чийки мунай заттары 

11424400 

Башка акциздик товарлар  

11424410 

Башка акциздик товарлар  

11460000 

Жер казынасын пайдалануу үчүн салык 

11461000 

Бонустар 

11461100 

Күйүүчү пайдалуу кендер  

11461110 

Мунай 

11461120 

Күйүүчү газдар 

11461130 

Көмүр 

11461190 

Башка күйүүчү пайдалуу кендер  

11461200 

Металл пайдалуу кендер  

11461210 

Асыл металлдар 

11461220 

Сымап  

11461230 

Сурьма 

11461240 

Калай, вольфрам 

11461290 

Жогоруда классификацияланбаган жана башка металлдар 

11461300 

Металл эмес пайдалуу кендер  

11461310 

Беттегич таштар 

11461320 

Курулуш куму 

11461330 

Гипс 

11461340 

Акиташ, курулуш ташы 

11461350 

Түстүү таштар (самоцветы) 

11461390 

Жогоруда классификацияланбаган жана башка металл эместер  

11461400 

Жер алдындагы суулар  

11461410 

Ичүүчү суу катары куюу үчүн минерал жана таза суулар  

11461420 

Бальнологиялык дарылоо үчүн минерал суулары  

11461430 

Жылытуу үчүн ысык суулар  

11461440 

Ичүүчү жана техникалык суулар 

11462000 

Роялти 

11462100 

Күйүүчү пайдалуу кендер  

11462110 

Мунай 

11462120 

Күйүүчү газ  

11462130 

Көмүр  

11462190 

Башка күйүүчү пайдалуу кендер  

11462200 

Металл пайдалуу кендер  

11462210 

Асыл металлдар 

11462220 

Сымап  

11462230 

Сурьма 

11462240 

Калай, вольфрам 

11462290 

Жогоруда классификацияланбаган жана башка металлдар 

11462300 

Металл эмес пайдалуу кендер  

11462310 

Беттегич таштар 

11462320 

Курулуш куму 

11462330 

Гипс 

11462340 

Акиташ, курулуш ташы 

11462350 

Түстүү таштар (самоцветы) 

11462390 

Жогоруда классификацияланбаган жана башка металл эместер  

11462400 

Жер алдындагы суулар  

11462410 

Ичүүчү суу катары куюу үчүн минерал жана таза суулар  

11462420 

Бальнологиялык дарылоо үчүн минерал суулары  

11462430 

Жылытуу үчүн ысык суулар  

11462440 

Ичүүчү жана техникалык суулар 

11462490 

Башка жер астындагы суулар 

11500000 

Эл аралык соода жана тышкы операциялар үчүн салыктар 

11510000 

Бажы төлөмдөрү  

11511000 

Ташылып келинген продукциядан бажы төлөмдөрү 

11511200 

ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык төлөнгөн жана эсепке алынган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11511400 

ЕАЭБге кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык Бирдиктүү бажы тарифтер чени боюнча төлөнгөн жана эсепке алынган ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11511500 

Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү чендери боюнча бажылык төлөмдөр 

11511600 

Бажылык жыйынды төлөм 

11512000 

Ташылып чыгарылган продукциядан бажы төлөмдөрү 

11512100 

Экспорттук бажы алымы  

11512200 

Экспорттук мезгилдик бажы алымы  

11513000 

Бажылык жыйымдар  

11513100 

Чет өлкө автоташуучулардан жыйым 

11513200 

Бажылык тариздөө үчүн жыйымдар 

11514000 

Башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр 

11514100 

Башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр 

11515000 

ЕАЭБге мүчө башка мамлекеттердин эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары  

11515100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11515200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11515300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11515400 

Армян Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516000 

ЕАЭБге мүчө башка мамлекеттердин эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516400 

Армян Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11516500 

Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган, ташып келүүлөргө бөлүштүрүлгөн бажы алымдары 

11517000 

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө Протоколго ылайык чет өлкө валютасында эсепке которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517400 

Армян Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11517500 

Кыргыз Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11518000 

Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма 

11518100 

Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган сумма 

11520000 

Ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521000 

ЕАЭСке кошулуу жөнүндө Келишимге ылайык мүчө мамлекеттерден түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары  

11521100 

Казакстан Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521200 

Беларусь Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521300 

Россия Федерациясынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

11521400 

Армян Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары 

 

11522000 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча мүчө мамлекеттердин милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар 

 

11522100 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар 

11522200 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар 

11522300 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар 

11522400 

Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армян Республикасы тарабынан милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар 

11523000 

ЕАЭБдин бажы аймагында бажы аркылуу өтүүчү транзиттин жол-жоболоруна ылайык товарларды ташууда бажы органдарына берилүүчү бажы алымдарын, салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлүп алынган акча каражаты: 

11523100 

Казакстан Республикасынан түшкөнү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлүп алынган акча каражаты 

11523200 

Беларусь Республикасынан түшкөн бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлүп алынган акча каражаты 

11523300 

Россия Федерациясынан түшкөн бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлүп алынган акча каражаты 

11523400 

Армян Республикасынан түшкөн бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлүп алынган акча каражаты  

11524000 

Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жөнүндө макулдашууларга ылайык төлөнгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524100 

Казакстан Республикасынан түшкөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524200 

Беларусь Республикасынан түшкөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524300 

Россия Федерациясынан түшкөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11524400 

Армян Республикасынан түшкөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар 

11525000 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча мүчө мамлекеттер милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар 

11525100 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасынын милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар 

11525200 

Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасынын милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар 

11525300 

Атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясынын милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар  

11525400 

Атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армян Республикасынын милдеттенмелерди өз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкөн ү пайыздар 

11526000 

Эсептерге чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдар 

11526100 

Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдар 

11526200 

Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдар 

11526300 

Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдар 

11526400 

Армян Республикасынын эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдар 

11600000 

Башка салыктар жана жыйымдар  

11610000 

Башка салыктар жана жыйымдар  

11611000 

Башка салыктар жана жыйымдар  

11611100 

Республикалык бюджеттин жана башка салыктары жана жыйымдары 

11611200 

Жергиликтүү бюджетин жана башка салыктары жана жыйымдары 

12000000 

Социалдык камсыздоого жана социалдык керектөөлөргө төгүмдөр/чегерүүлөр 

12100000 

Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандырууга төгүмдөр/чегерүүлөр 

12110000 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111000 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111110 

Пенсиялык фондго, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна, Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111120 

Полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары) 

12111130 

Юридикалык жак болуп түзүлбөгөн дыйкан (фермер) чарбаларынын камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111210 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү 

12111220 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду боюнча полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү 

12200000 

Социалдык фондунун башка кирешелери 

12210000 

Социалдык фондунун башка кирешелери 

12211000 

Социалдык фондунун башка кирешелери 

12211100 

Пенсия төлөө үчүн капиталдаштырылган суммалар  

12211200 

Кайра кайтарууну талап кылуунун жыйынтыгында жумуш берүүчүлөрдөн жана жарандардан алынуучу каражаттар  

12211900 

Социалдык фондунун башка кирешелери  

12220000 

Социалдык фондунун кирешелери боюнча пайыздар 

12221000 

Социалдык фондунун кирешелери боюнча пайыздар 

12221100 

Социалдык фондунун кирешелери боюнча пайыздар 

12230000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери 

12231000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери 

12231100 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери 

12300000 

ММКФ башка кирешелери  

12310000 

ММКФ башка кирешелери  

12311000 

ММКФ башка кирешелери  

12311200 

ММК полисин берүүдөн түшүүлөр 

12311300 

Келишимдик милдеттенмелерди тийиштүү түрдө аткарбагандыгы үчүн саламаттык сактоо уюмдарынан соттук жана соттук эмес тартибинде өндүрүлүп алынган каражаттар  

12311400 

Соттун чечими боюнча келтирилген зыяндын ордун толтуруу суммасын кошкондо, материалдык, админстративдик, жазык жоопкерчилигине чара көрүүнүн натыйжасында алынган каражаттар 

12311500 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин каражаттарын максаттуу эмес же мыйзамдуу эмес пайдалануунун натыйжасында өндүрүлүп алынган каражаттар  

12311600 

Милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрдү өз убагында эмес жана толук эмес чегерүү үчүн кошуп эсептелген туумдар жана айып пулдар 

12311700 

Эл аралык уюмдардан, кайрымдуулук фонддордон жана чет өлкө жарандарынан түшкөн каражаттар  

12311900 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка кирешелер  

13000000 

Алынган расмий трансферттер 

13100000 

Чет өлкөдөн алынган трансферттер 

13110000 

Чет өлкө мамлекеттеринин өкмөттөрүнөн трансферттер 

13111000 

Чет өлкө мамлекеттердин өкмөттөрүнөн трансферттер 

13111100 

Учурдагы  

13111200 

Капиталдык  

13120000 

Эл аралык уюмдардан трансферттер 

13121000 

Эл аралык уюмдардан трансферттер 

13121100 

Учурдагы  

13121200 

Капиталдык  

13300000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери 

13320000 

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер 

13321000 

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер 

13321100 

Теңдөөчү трансферттер 

13321200 

Максаттуу трансферттер 

13321300 

Жергиликтүү бюджеттин деңгээлдеринин ортосундагы максаттуу трансферттер 

13330000 

Республикалык бюджеттен мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери тарабынан алынган каражаттар  

13331000 

 Республикалык бюджеттен Социалдык фонддун бюджетине алынган каражаттар 

13331100 

Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү 

13331210 

Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар 

13331220 

Алыскы жана барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар  

13331230 

Көп балалуу энелерге жана бала кезинен майып балдардын энелерине жеңилдетилген пенсиялар 

13331300 

Калктын айрым категориялары боюнча пенсиялар 

13331400 

Аскер кызматкерлерине пенсиялар 

13331500 

Аскер кызматкерлери курман болгондо, майып болгондо мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу 

13331600 

Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөөлөр  

13331700 

Чернобыль АЭСте авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, эмгекте майып болуу боюнча компенсациялык төлөөлөр  

13331800 

Пенсияларга үстөк акылар 

13332000 

Республикалык бюджеттен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине алынган каражаттар  

13332100 

Республикалык бюджеттен мамлекеттик базалык медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар  

13332210 

Республикалык бюджеттен 16 жашка чейинки балдарды милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар  

13332220 

Республикалык бюджеттен пенсионерлерди милдеттүү камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар 

13332230 

Республикалык бюджеттен социалдык жөлөк пул алуучуларды жана бала кезинен майып адамдарды милдеттүү камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар 

13332240 

Республикалык бюджеттен баштапкы кесиптик окуу жайларынын окуучуларын, орто жана жогорку кесиптик окуу жайларынын студенттерин алар 21 жашка чыкканга чейин милдеттүү камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар 

13332250 

Республикалык бюджеттен калктын жумуш менен камсыз болуу боюнча мамлекеттик кызматында расмий катталган жумушсуз жарандарды милдеттүү камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар 

13332260 

Республикалык бюджеттен мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматкерлерин, офицерлерди, прапорщиктерди, мөөнөттөн тышкары кызмат өтөгөн аскер кызматкерлерин милдеттүү камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар 

13332300 

Республикалык бюджеттен соттун чечимдерин аткаруу боюнча компенсацияларды төлөө үчүн алынган каражаттар 

13332900 

Республикалык бюджеттен алынган жана башка каражаттар 

13340000 

ММКФнын камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341000 

Кыргыз республикасынын мыйзамдарына ылайык төгүм төлөөчүлөр тарабынан милдеттүү медициналык камсыздандырууга төлөнүүчү төгүмдөр  

13341100 

Жумушчуларды милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү 

13341200 

Жумуш берүүчүлөрдү милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341300 

Жеке эмгек ишинде иштегендерди милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341400 

Айыл чарба өндүрүүчүлөрүн милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341900 

Категориялар боюнча бөлүнбөгөндөрдү милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13350000 

Социалдык фондунун бюджетинен алынган каражаттар  

13351000 

Социалдык фондунун бюджетинен алынган каражаттар  

13351100 

Социалдык фондунун бюджетинен милдеттүү медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар  

13360000 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен алынган каражаттар 

13361000 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен алынган каражаттар 

13361100 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен алынган каражаттар 

14000000 

Салыктык эмес кирешелер  

14100000 

Менчиктен жана пайыздардан кирешелер 

14110000 

Пайыздар  

14111000 

Депозиттер боюнча пайыздар  

14111100 

КР Улуттук банкында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча пайыздар 

14111200 

КР коммерциялык банктарында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча пайыздар 

14111300 

Социалдык фонддун убактылуу бош акча каражаттарын МБКга, Улуттук банктын ноталарына, кыска мөөнөттүү депозиттерге жайгаштыруу боюнча кошуп эсептелген пайыздар 

14111400 

Коммерцялык банктардын эсептериндеги Социалдык фонддун жана МТПФ акча каражаттарынын калдыгына кошуп эсептелген пайыздар 

14111500 

Пенсиялык топтомо каражаттарын депозитке, мамлекеттик баалуу кагаздарга, кыргыз эмитенттеринин облигацияларына жана ипотекалык баалуу кагаздарга жайгаштыруу боюнча кошуп эсептелген пайыздар  

14111600 

КР чет өлкө мекемелери тарабынан келген мамлекеттердин коммерциялык банктарында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жайгашкан депозиттери боюнча пайыздар 

14111700 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөө боюнча мөөнөттү узартуу үчүн пайыздар 

14112000 

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14112100 

Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14112200 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен берилген бюдежттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар  

14120000 

Дивиденддер жана пайда 

14121000 

Дивиденддер 

14121100 

Мамлекеттик, муниципалдык акциялардын пакетине кошуп эсептелген дивиденддер 

14121200 

Социалдык фондго таандык болгон ишканалардын акциялары боюнча дивиденддер 

14122000 

Пайда 

14122100 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы 

14122200 

Мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын пайдасы  

14150000 

Ресурстарды пайдалануу жана иштеп чыгуу үчүн ижара төлөө жана жыйымдар 

14151000 

Пайдалуу кен чыккан жерлерди жана казып алынуучу отунду издөө, чалгындоо, иштеп чыгуу жана/же пайдалануу укугу үчүн жыйымдар 

14151100 

Пайдалуу кен чыккан жерлердин кендерин же казып алынуучу отунду пайдалануу үчүн жыйым 

14151200 

Кенди пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн жыйым 

14152000 

Жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн жыйымдар  

14152100 

Калктуу конуштарда жер ижарасы үчүн төлөм  

14152200 

Жайыт жерлерди пайдалануу үчүн жыйым 

14152300 

Айыл чарба жана токой чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын жана чыгымдардын ордун толтуруудан республикалык бюджетке төлөм 

14152400 

Алынбай калган пайданын ордун толтуруудан жергиликтүү бюджетке төлөм  

14152600 

Айыл чарбасына жарактуу мамлекеттик фондунун жерлерин пайдалануу үчүн ижара төлөмү 

14152700 

Өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн жаратылыш объектилерин, козу карындарды жана мамлекеттик токой фондун пайдалануу үчүн жыйымдар 

14152800 

Суу ресурстарын жана суу объектилерин пайдалануу үчүн төлөм  

14152900 

Жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн жана башка төлөмдөр 

14153000 

Айлана-чөйрөнү булгагандыгы үчүн жыйым 

14153100 

Айлана-чөйрөнү булгагандыгы үчүн жыйым 

14153200 

Сымап камтыган калдыктарды кайра иштеп чыгуу үчүн иштетүүгө жыйым 

14200000 

Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер 

14210000 

Мүлк ижарасы үчүн төлөм 

14211000 

Мүлк ижарасы үчүн төлөм 

14211100 

Мамлекеттик менчикте турган жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижарасы үчүн төлөм  

14211200 

Муниципалдык менчикте турган жайлардын, имараттардын, курулмалардын, жабдуулардын жана техникалардын ижарасы үчүн төлөм 

14211900 

Башка мүлк ижарасы үчүн төлөм  

14212000 

Материалдык эмес активдердин ижарасы үчүн төлөм 

14212100 

Радио жыштык спектринин тилкелерин колдонуу укугуна сынак өткөрүүдөн түшүүлөр 

14220000 

Жыйымдар жана төлөмдөр 

14221000 

Төлөмдөр 

14221300 

Мамлекеттик лотереяларды өткөрүүдөн түшүүлөр 

14221400 

Кулак биркаларын сатуудан төлөм 

14221500 

Аскердик милдетке байланышкан жыйымдар 

14221600 

Байланыш тармагын өнүктүрүүгө чегерүүлөр  

14221700 

Радио жыштык спектрин пайдалануу үчүн жыйымдар 

14221800 

Баалуу металлдардан жасалган зер жана башка турмуш-тиричилик буюмдарын проба коюу, анализдөө жана эн тамгалоо үчүн жыйым 

14221900 

Башка төлөмдөр  

14222000 

Алымдар 

14222100 

Каттоо органдары алуучу мамлекеттик алым 

14222200 

Юстиция органдары алуучу мамлекеттик алым 

14222300 

Сот органдары алуучу мамлекеттик алым  

14222400 

Патенттик жана башка алымдар, жыйымдар 

14222500 

Декларациялоодо нотариалдык аракеттер үчүн алынуучу мамлекеттик алым  

14222600 

Миграциялык кызматтын органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым 

14222700 

Лицензияларды берүү үчүн мамлекеттик алым 

14222800 

Сертификаттарды жана башка уруксат берүүчү документтерди берүү үчүн мамлекеттик алым 

14222900 

Мамлекеттик башка алымдар 

14223000 

Бир жолку декларациялык төлөм 

14223100 

Бир жолку декларациялык төлөм 

14224000 

Жыйымдар 

14224100 

Мамлекеттик каттоо үчүн жыйымдар 

14224200 

Калктуу пункттардын таштандысын чыгаруу үчүн жыйым 

14224300 

Автотранспортту токтотуу жана токтотмо жайына коюу үчүн жыйымдар 

14224410 

Алкоголдук продукцияны сатууга лицензия алган субъекттерден этил спирттин жана алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишти ишке ашыруу үчүн жыйым 

14224420 

Алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүгүртүүгө лицензия алган субъекттерден этил спирттин жана алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишти ишке ашыруу үчүн жыйым 

14224500 

Транспорт каражаттарын таразага тартуу, өлчөө, өткөрүү жана жүрүү үчүн жыйымдар 

14224600 

Апостиль коюу үчүн жыйым 

14224700 

Баалуу кагаздар менен операцияларды жүргүзүү укугуна күбөлүк берүү үчүн жыйым 

14224800 

Бирдиктүү мамлекеттик реестрге каттоо жөнүндө күбөлүк берүү үчүн жыйым 

14224900 

Башка жыйымдар 

14230000 

Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр 

14231000 

Медициналык кызмат көрсөтүүлөр 

14231100 

Амбулатордук деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардамды көрсөтүү үчүн төлөм 

14231200 

Амбулатордук деңгээлде дарылоо иш-чараларын жүргүзүү үчүн төлөм 

14231300 

Стационарды алмаштыруучу бөлүмдөрдө медициналык жардамды көрсөтүү үчүн төлөм 

14231400 

Адистештирилген стационарларда медициналык жардамды көрсөтүү үчүн төлөм 

14231500 

Медициналык кызматтарды төлөөдө кошо катышуу боюнча жарандардан төлөм 

14231600 

Стоматологиялык жардам көрсөтүү үчүн төлөм 

14231700 

Дезинфекциялык, дезинсекциялык жана дератизациялык чараларды жүргүзүү үчүн төлөм  

14231800 

Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрлөрүн көрсөтүү үчүн төлөм (белгиленген квотадан ашык) 

14231900 

Классификацияланбаган медициналык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм 

14232000 

Билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр 

14232100 

Окуу жайларында билим берүү үчүн төлөм (ЖОЖ, КТО, ООЖ) 

14232200 

Жалпы билим берүү мектептеринин бүтүрүүчүлөрүн - өзгөчө үлгүдөгү документтерди алууга талапкерлерди тестирлөө үчүн төлөм  

14232300 

Окуучулардын окуу-өндүрүштүк ишинен түшүүлөр, жатаканаларда, мейманканаларда жашоо үчүн төлөм 

14232400 

Мектепке чейинки жана мектеп мекемелерине кошумча кызмат көрсөтүү үчүн төлөм 

14232500 

Окутуу программаларын, курстарды, семинарларды, конференцияларды уюштуруу жана жүргүзүү үчүн төлөм 

14232600 

ЖОЖго чейин, ЖОЖдон киийн жана кошумча билим берүү үчүн төлөм 

14232700 

Театралдашкан көргөзмөлөрдү көрсөтүү үчүн төлөм  

14232800 

Маданият мекемелеринин залдарын жана имараттарын, ошондой эле жабдууларын жана шаймандарын берүү үчүн төлөм  

14232900 

Классификацияланбаган билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөрү үчүн төлөм 

14233000 

Социалдык кызмат көрсөтүүлөр 

14233100 

Чет өлкөдө ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү үчүн төлөм 

14233200 

Чет өлкөлүк жумуш күчүн тартууга жана ишке уруксат берүүгө уруксат берүү үчүн төлөм 

14233300 

Интернет-журналда илимий макалаларды жарыялоо үчүн төлөм 

14233400 

Жолугушуу үчүн бөлмөлөрдү берүү үчүн төлөм 

14233500 

Ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ден-соолукту чындоо үчүн санаториялык-курорттук жолдомолорду берүү үчүн төлөм 

14233600 

Протездик-ортопедиялык буюмдарды даярдоо жана берүү үчүн төлөм 

14233900 

Классификацияланбаган социалдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм  

14234000 

Каттоо, маалым каттарды, күбөлүктөрдү жана башка документтерди берүү кызматтары  

14234100 

Байланыш жабдууларына жана кызматтарына ылайык келүү сертификатын берүү үчүн төлөм 

14234200 

Мөөнөттүү жана контракттык негизде кызмат өтөгөн аскер кызматкерлерине, аскерде кызмат өтөөгө милдеттүүлөргө аскердик-эсепке алуу документтеринин жуп нускаларын берүү үчүн төлөм  

14234300 

Диплом/аттестат берүү, илимий даражаны ыйгаруу жана илимий наамдарды ыйгаруу жөнүндө документтерди нострификациялоо үчүн төлөм 

14234400 

Маалым каттарды, күбөлүктөрдү, жуа нускаларды, ишеним катты жана полисти берүү үчүн төлөм 

14234500 

Лабораториялардын, продукцияны, персоналды жана башкаларды сертификациялоо боюнча органдардын компетенттүүлүгүн ырастоо үчүн төлөм 

14234600 

Сертификаттарды берүү үчүн төлөм  

14234700 

Апостиль коюу боюнча көрсөтүлгөн тейлөө үчүн төлөм 

14234900 

Каттоо, маалым каттарды, күбөлүктөрдү жана башкаларды берүү боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм  

14235000 

Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза боюнча кызмат көрсөтүүлөр 

14235100 

Өтүнмөлөр жана келишимдер боюнча дезинфекциялык каражаттардын активдүүлүгүн аныктоо үчүн төлөм 

14235200 

Пландан тышкары иштерди жүргүзүү үчүн төлөм  

14235300 

Экспертиза жана изилдөө жүргүзүү үчүн төлөм 

14235400 

Тестирлөөнү жүргүзүү жана билимдерди текшерүү үчүн төлөм 

14235500 

Талдоо жана изилдөө жүргүзүү үчүн төлөм 

14235600 

Ветеринардык жана клиникалык кароо үчүн төлөм 

14235700 

Өтүнмөлөр жана келишимдер боюнча санитардык-эпидемиологиялык экспертиза жүргүзүү  

14235800 

Жеке жана юридикалык жактардын табыштамалары өтүнмөлөрү боюнча ветеринардык дары каражаттарынын натыйжалуулугуна жана коопсуздугуна экспертиза жүргүзүү  

14235900 

Изилдөө,талдоо,баалоо жана экспертиза боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм 

14236000 

Маалымат берүү жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү  

14236100 

Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча маалыматты берүү үчүн төлөм 

14236200 

Статистикалык байкоолорду жүргүзүү, статистикалык маалыматты берүү үчүн төлөм  

14236300 

Маалыматты издөө, тандоо жана берүү үчүн төлөм  

14236400 

Ар кандай иш-чараларды уюштуруу, өткөрүү үчүн төлөм  

14236500 

Документтерди убактылуу пайдаланууга берүү үчүн төлөм 

14236600 

Документтерди тариздөө жана жарандарды документтештирүү үчүн төлөм 

14236700 

Геологиялык маалыматтык ресурстарды пайдаланууга берүү 

14236800 

Илимий-техникалык адабиятты жана документтерди сканерлөө жана көчүрмөлөө  

14236900 

Маалымат берүү жана басып чыгаруу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм  

14237000 

Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу  

14237100 

Зыянкечтерге каршы химиялык жана биологиялык иштетүү үчүн төлөм  

14237200 

Карантин алдындагы продуктуларды, каражаттарды жана жайларды зыянсыздандыруу үчүн төлөм 

14237300 

Карантин изоляторунда жаныбарларды күтүү үчүн төлөм 

14237400 

Товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык коштоп жүрүү үчүн төлөм 

14237500 

Документтерди даярдоо, кабыл алуу жана сактоо үчүн төлөм 

14237600 

Келишимдер боюнча объектилерди кайтаруу жана коопсуздугун камсыз кылуу үчүн төлөм 

14237700 

Тез күйүп кетүүчү, күчтүү таасир берүүчүү, уулу заттарды коштоп жүрүү үчүн төлөм  

14237800 

Документтерди жана өтүнмө берүүчүнүн демилгеси боюнча мекемелер үчүн жеке жана тармактык да көктөмөлөр номенклатурасын мамлекеттик сактоого өткөрүп берүүгө даярдоо 

14237900 

Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм 

14238000 

Кызмат көрсөтүүнүн башка түрлөрү 

14238100 

Суу пайдалануучуларына сууну жеткирүү үчүн төлөм 

14238200 

Өзгөчө кайтарылган жаратылыш аймактарына баруу үчүн төлөм 

14238300 

Жыгачты жана отургузуу материалын сатып өткөрүү үчүн төлөм  

14238400 

Эл аралык патенттик классификация боюнча теманы классификациялоо үчүн төлөм 

14238500 

Диссертациялардын авторефераттарын индекстөө үчүн төлөм 

14238600 

Короо-жай курулмаларын орнотуу жана эксплуатациялоо үчүн схема картасын иштеп чыгуу үчүн төлөм 

14238700 

Суу астында техникалык, суу астында ишти жана дайвингди уюштуруу жана жүргүзүү үчүн төлөм 

14238800 

Иш-чараларды форматтан тышкары өткөрүү жана уюштуруу үчүн төлөм  

14238900 

Кызмат көрсөтүүнүн башка классификацияланбаган түрлөрү үчүн төлөм 

14239000 

Башка түшүүлөр 

14239100 

Камкорчулук төгүмдөрү 

14239200 

Биргелешкен илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн эл аралык институттардан чегерүүлөр 

14239300 

Жеке өндүрүш товарларын сатуудан түшкөн каражаттар 

14239400 

Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин келишимдеринин негизинде көрсөтүлгөн ведомстволор аралык кызматтарды көрсөткөндүгү үчүн төлөм 

14239500 

Жогору жана төмөн турган мекемелерден чегерүүлөр 

14239700 

Бирдиктүү төлөөчү системасында медициналык жана башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн түшүүлөр 

14239900 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү категориясына кирген жана башка түшүүлөр 

14300000 

Айыптар, туумдар, санкциялар, конфискациялар 

14310000 

Айыптар, туумдар, санкциялар, конфискациялар 

14311000 

Айыптар, туумдар, санкциялар, конфискациялар 

14311110 

Айыптар 

14311120 

Туумдар, айыптар боюнча финансылык санкциялар 

14311200 

Ашкереленген контрабанданы сатып өткөрүүдөн түшүүлөр 

14311300 

Конфискацияланган, ээси жок жана ээсиз мүлктү сатып өткөрүүдөн түшүүлөр 

14311400 

Контролдоо-көзөмөлдөө чараларын жүргүзүүдөн түшүүлөр 

14311500 

Экономикалык кылмыштар боюнча келтирилген зыяндын ордун толтуруу  

14311600 

Экологиялык зыяндын ордун толтуруу боюнча төлөм 

14311700 

Жерди бузгандыгы үчүн айыптар 

14311800 

Жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдоруна келтирилген залалдын жана зыяндын ордун толтуруу 

14311900 

Коррупциялык мүнөздөгү кылмыш иштери боюнча зыяндын ордун толтуруу 

14320000 

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар жана туумдар 

14321000 

Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар жана туумдар 

14321100 

Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында жана толук которбогондугу үчүн кошуп эсептелген туумдар жана айыптар 

14321200 

Милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрдү өз убагында жана толук которбогондугу үчүн кошуп эсептелген туумдар жана айыптар 

14400000 

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар  

14410000 

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар  

14411000 

Учурдагы 

14411100 

Учурдагы жардам 

14412000 

Капиталдык 

14412100 

Капиталдык жардам 

14500000 

Башка салыктык эмес кирешелер 

14510000 

Башка салыктык эмес кирешелер 

14511000 

Башка салыктык эмес кирешелер 

14511100 

Мамлекеттин пайдасына айлантылган кирешелер  

14511200 

Курстук пайда/чыгым 

14511400 

Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегерүүлөр 

14511900 

Башка салыктык эмес кирешелер 

14512000 

Пенсиялык топтомо каражаттарынын түшүшү 

14512100 

МТПФга башкаруучу компаниялардан пенсиялык топтомо каражаттарынын түшүшү 

»; 

3) «Мамлекеттик бюджеттен чыгашалар боюнча төлөмдөр» бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

« 

Код 

Төлөм багытынын аталышы 

20000000 

МАМЛЕКЕТТИК БЮДЖЕТТЕН ЧЫГАШАЛАР БОЮНЧА ТӨЛӨМДӨР 

21000000 

Кызматкерлердин эмгегин төлөө  

21100000 

Эмгек акы  

21110000 

Эмгек акы 

21111000 

Туруктуу кызматкерлердин эмгек акысы 

21111100 

Негизги эмгек акы 

21111200 

Yстөк акы 

21111300 

Кошумча төлөөлөр жана компенсациялар 

21112000 

Убактылуу кызматкерлердин эмгек акысы  

21112100 

Контракт же убактылуу негизде ишке алынган кызматкерлер 

21200000 

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр 

21210000 

Социалдык фондго төгүмдөр 

21211000 

Социалдык фондго төгүмдөр 

21211100 

Пенсиялык фондго, Милдеттүү медициналык камсыздоо фондуна, Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондуна төгүмдөр 

22000000 

Товарларды сатып алуу жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу 

22100000 

Товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу 

22110000 

Кызматтык иш сапарларга чыгашалар 

22111000 

Өлкө ичиндеги иш-сапар чыгашалары  

22111100 

Транспорттук чыгашалар 

22111200 

Мейманкана чыгашасы 

22111300 

Суткалык чыгаша 

22112000 

Чет өлкөгө иш-сапарына чыгашалар 

22112100 

Транспорттук чыгашалар 

22112200 

Мейманкана чыгашасы 

22112300 

Суткалык чыгаша 

22120000 

Байланыш кызматын көрсөтүү 

22122000 

Байланыш кызматын көрсөтүү 

22122100 

Телефон жана факсимилдик байланыш кызматын көрсөтүү 

22122200 

Уюлдук байланыш кызматын көрсөтүү 

22122300 

Фельдъегердик байланыш кызматын көрсөтүү 

22122400 

Почта байланыш кызматын көрсөтүү 

22122500 

Телерадиопрограммаларды берүү боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм 

22122900 

Башка байланыш кызмат көрсөтүү 

22130000 

Ижара акысы 

22131000 

Ижара акысы 

22131100 

Имараттардын жана жайлардын ижарасы 

22131200 

Жабдуулар жана шаймандар ижарасы 

22131300 

Транспорт каражаттарынын ижарасы 

22131900 

Башка мүлктөр ижарасы 

22140000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

22141000 

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр 

22141100 

Бензин, дизель жана башка күйүүчү майлар 

22141200 

Запастык бөлүктөрдү алуу 

22141300 

Транспорт каражаттарын тейлөө 

22141900 

Жана башка транспорттук кызмат көрсөтүү 

22150000 

Башка товарларды жана кызмат көрсөтүүнү алуу 

22151000 

Башка кызмат көрсөтүүлөрдү алуу 

22151100 

Юридикалык кызмат көрсөтүүлөрдү алуу 

22151200 

Консультант кызматын көрсөтүүлөрдү алуу 

22151400 

Маалымат технологиялары тармагындагы кызмат көрсөтүүлөр 

22152000 

Мүлк абалын күтүү кызмат көрсөтүүлөрдү алуу  

22152100 

Имарат жана жайларды күтүүнүн санитардык кызмат көрсөтүүлөрүн алуу  

22152200 

Тарых жана маданият эстеликтерин реставрациялоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү алуу 

22152900 

Имарат, жайларды жана мүлктөрду күтүү боюнча жана башка кызмат көрсөтүүлөрүн алуу 

22153000 

Мамлекеттик кызматчыларды, адистерди жана калкты окутууга чыгашалар 

22153100 

Мамлекеттик кызматчыларды окутууга чыгашалар 

22153200 

Кыска мөөнөттө кесиптик техникалык билим берүү окуу жайларында калктын эресеге жеткенден кийинки катмарын окутууга жана кайра окутууга чыгашалар 

22153300 

Адистерди окутууга жана кайра окутууга чыгашалар 

22153400 

Шайлоо системасын өнүктүрүүгө байланышкан чыгашалар 

22154000 

Башка тейлөө кызматтарына төлөөгө байланышкан чыгашалар 

22154100 

Өкүлчүлүк чыгашалары 

22154200 

Бланктарды, медалдарды, төш белгилерди даярдоо үчүн чыгашалар 

22154300 

Маалыматтык-коммуникациялык кызматтарды көрсөтүү үчүн төлөм  

22154900 

Башка кызмат көрсөтүүлөрдү төлөө менен байланышкан башка чыгашалар  

22160000 

Саламаттыкты сактоо системасында бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар 

22161000 

Саламаттыкты сактоо системасында бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар 

22161100 

Саламаттыкты сактоо системасында бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар 

22170000 

Медициналык товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу 

22171000 

Медицина багытындагы медикаменттерди жана буюмдарды сатып алуу 

22171100 

Медицина багытындагы медикаменттерди жана буюмдарды сатып алуу 

22171200 

Инсулин жана инсулинди камтыган дары каражаттарын сатып алуу  

22171300 

Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү кызматтык жаныбарларга керектүү ветеринардык каражаттарды жана дары каражаттарын сатып алуу 

22172000 

Медициналык кызматтарды сатып алууга байланышкан чыгашалар  

22172100 

Лабораториялык жана диагностикалык изилдөөлөрдү сатып алууга чыгашалар 

22180000 

Тамак-аш азыктарын сатып алуу 

22181000 

Тамак-аш азыктарын сатып алуу 

22181100 

Тамак-аш азыктарын сатып алуу 

22181200 

Тамак-аш азыктарына компенсациялык төлөмдөр 

22181300 

Коргоо жана укук коргоо органдарына тийиштүү кызматтык жаныбарларга жем сатып алуу 

22181400 

Тамак-аш боюнча үлүшкө төлөөгө чыгашалар  

22190000 

Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар 

22191000 

Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар 

22191100 

Жогорку кесиптик билим берүү системасында бирдиктүү статьялар менен берилген чыгашалар 

22200000 

Товарларды жана кызматтарды сатып алуу  

22210000 

Мүлктү учурдагы оңдоого чыгашалар  

22211000 

Мүлктү учурдагы оңдоого чыгашалар 

22211100 

Имараттарды жана жайларды учурдагы оңдоого чыгашалар 

22211200 

Курулмаларды учурдагы оңдоого чыгашалар  

22211300 

Жабдууларды жана шаймандарды учурдагы оңдоого чыгашалар  

22220000 

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 

22221000 

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды сатып алуу 

22221100 

Жабдууларды жана материалдарды сатып алуу 

22221200 

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн жана башка буюмдарды жана материалдарды сатып алуу  

22230000 

Кийимди жана башка формадагы жана атайын формадагы кийимдерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо  

22231000 

Кийимди жана башка формадагы жана атайын формадагы кийимдерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо 

22231100 

Кийимди жана башка формадагы жана атайын формадагы кийимдерди сатып алуу, тигүү жана оңдоо 

22231200 

Кийим менен камсыз кылуу ченемдери боюнча салынган буюмдардын ордун акчалай компенсациялоо 

22240000 

Көмүрдү жана башка отун түрүн сатып алуу  

22241000 

Көмүрдү жана башка отун түрүн сатып алуу  

22241100 

Таш көмүрдү сатып алуу 

22241200 

Отундун башка түрлөрүн сатып алуу 

22250000 

Күзөт кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу  

22251000 

Күзөт кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу  

22251100 

Мекемеден сырткары күзөт кызматтарын сатып алуу 

22251900 

Башка күзөт кызмат көрсөтүүлөрүн сатып алуу  

22260000 

Банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгашалар  

22261000 

Банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн жана мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу жана ордун жабуу боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү төлөөгө чыгашалар  

22261100 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, ордун жабуу боюнча финансылык кызмат көрсөтүүлөр  

22261200 

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу, жайгаштыруу, ордун жабуу боюнча жана башка кызмат көрсөтүүлөр 

22261300 

Кыргыз Республикасынын бюджет системасынын бюджеттеринин тейлөө боюнча Улуттук банктын, коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин кызмат көрсөтүүлөрүн төлөө 

22270000 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөргө чыгашалар  

22271000 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгышалар  

22271100 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгышалар 

22271200 

Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөө боюнча коммерциялык банктардын кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгышалар 

22272000 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча почта кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгышалар 

22272100 

Пенсияларды жана жөлөк пулдарды төлөө боюнча «Кыргызпочтасы» МИ кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгышалар 

22272200 

Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөө боюнча «Кыргызпочтасы» МИ кызмат көрсөтүүлөрүн төлөөгө чыгышалар 

22300000 

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр 

22310000 

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр 

22311000 

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр 

22311100 

Суу үчүн төлөө 

22311200 

Электр энергиясы үчүн төлөө  

22311300 

Жылуулук энергиясы үчүн төлөө  

22311400 

Газ үчүн төлөө 

22350000 

Башка коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө 

22351000 

Башка коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө 

22351100 

Лифтти колдонуу үчүн акы  

22351200 

Унаа токтотуучу жайлардын жана гараждардын ижарасына төлөө 

22351900 

Башка коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөө 

24000000 

Пайыздар 

24100000 

Резидент эместерге пайыздар 

24110000 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24111000 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24111100 

Чет өлкөлөрдөн жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча пайыздарды төлөө 

24200000 

Мамлекеттик башкаруу секторунан тышкары резиденттерге төлөнүүчү пайыздар 

24210000 

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211000 

Мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211100 

Мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24211200 

Мамлекеттик узак мөөнөттүү баалуу кагаздар боюнча пайыздарды төлөө 

24220000 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызынын ордун жабуу 

24221000 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызынын ордун жабуу 

24221100 

Индексацияланган суммалар боюнча калктын карызынын ордун жабуу  

24300000 

Мамлекеттик башкаруу секторлорунун башка бирдиктерине пайыздар 

24310000 

Мамлекеттик башкаруу секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

24311000 

Мамлекеттик башкаруу секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

24311100 

Мамлекеттик башкаруу секторлорунун башка бирдиктерине пайыздарды төлөө 

25000000 

Субсидиялар 

25100000 

Мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25110000 

Финансылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25111000 

Финансылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25111100 

Финансылык эмес мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25120000 

Финансылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25121000 

Финансылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25121100 

Финансылык мамлекеттик ишканаларга субсидиялар 

25200000 

Менчик ишканаларга субсидиялар 

25210000 

Финансылык эмес менчик ишканаларга жана ишкерлерге субсидиялар 

25211000 

Финансылык эмес менчик ишканаларга жана ишкерлерге субсидиялар 

25211100 

Финансылык эмес менчик ишканаларга жана ишкерлерге субсидиялар 

25220000 

Финансылык менчик ишканаларга субсидиялар 

25221000 

Финансылык менчик ишканаларга субсидиялар 

25221100 

Финансылык менчик ишканаларга субсидиялар 

26000000 

Гранттар жана төгүмдөр 

26100000 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө гранттар 

26110000 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26111000 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26111100 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө учурдагы гранттар 

26120000 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26121000 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26121100 

Чет өлкөлөрдүн өкмөттөрүнө капиталдык гранттар 

26200000 

Эл аралык уюмдарга гранттар 

26210000 

Эл аралык уюмдарга учурдагы төгүмдөр 

26211000 

КМШ алкагында эл аралык уюмдарга жана бирикмелерге төгүмдөр 

26211100 

Эл аралык уюмдарга төгүмдөр 

26211200 

КМШ алкагында интеграциялык бирикмелерге төгүмдөр 

26211300 

КР ЖӨБ органдарынын ассоциацияларына, бирликтерине төгүмдөр 

26211900 

Башка кайтарымсыз которуулар 

26220000 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26221000 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26221100 

Эл аралык уюмдарга капиталдык гранттар 

26300000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине гранттар 

26310000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине учурдагы гранттар 

26311000 

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер 

26311100 

Теңдөөчү трансферттер 

26311200 

Максаттуу трансферттер 

26311300 

Жергиликтүү бюджеттин деңгээлдеринин ортосундагы максаттуу трансферттер 

26313000 

Социалдык фондго бөлүнгөн каражаттар  

26313100 

Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү 

26313210 

Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдик берилген пенсиялар 

26313220 

Алыскы, барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдик берилген пенсиялар 

26313230 

Көп балалуу энелерге жана тубаса майып балдардын энелерине жеңилдик берилген пенсиялар  

26313300 

Калктын айрым категорияларына пенсиялар 

26313400 

Аскер кызматкерлерине пенсиялар  

26313500 

Аскер кызматкерлери курман болгондо, майып болгондо милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу 

26313600 

Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөөлөр  

26313700 

Чернобыль АЭСте авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, эмгекте майып болуу боюнча компенсациялык төлөөлөр  

26313800 

Пенсияларга үстөк акылар 

26314000 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусуна бөлүнгөн каражаттар 

26314100 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусуна бөлүнгөн каражаттар 

26315000 

Социалдык фондунун бюджетинен берилүүчү каражаттар 

26315100 

Социалдык фондунун бюджетинен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусуна берилүүчү каражаттар 

26315200 

Эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондунун каражаттарын бөлүштүрүү боюнча ыйгарым укуктуу органга берилүүчү каражаттар 

26315300 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондуна берилүүчү каражаттар 

26316000 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен берилүүчү каражаттар 

26316100 

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен берилүүчү каражаттар 

26320000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

26321000 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

26321100 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктерине капиталдык гранттар 

27000000 

Социалдык жөлөк пулдар жана төлөөлөр  

27100000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул 

27110000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул 

27111000 

Социалдык камсыздоо боюнча жөлөк пул 

27111100 

Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча төлөөлөр 

27111200 

Пенсионердин сөөгүн коюуга жөлөк пул  

27111300 

Аскер кызматкерлерине пенсиялар 

27111400 

Аскер кызматкерлери каза болгондо, майып болгондо мамлекеттик милдеттүү камсыздандыруу боюнча төлөөлөр 

27111500 

Пенсиянын топтомо бөлүгүн төлөө 

27115000 

Калкты медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөөлөр 

27115100 

16 жашка чейинки балдарды медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөөлөр 

27115200 

Пенсионерлерди медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөөлөр 

27115300 

Социалдык жөлөк пул алган адамдарды, анын ичинде бала кезинен майып адамдарды медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөөлөр 

27115400 

21 жашка чейинки студенттерди медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациалык төлөөлөр 

27115500 

Жумушсуздарды медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөөлөр 

27115600 

Аскердик кызматкерлерин медициналык камсыздандыруу боюнча компенсациялык төлөөлөр 

27200000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул 

27210000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул 

27211000 

Калкка социалдык жардам боюнча жөлөк пул 

27211100 

Аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жөлөк пул 

27211200 

Бала төрөлгөндө бир жолку жөлөк пул 

27211300 

Бала 3 жашка чыкканга чейин энеге жөлөк пул 

27211400 

Жумушсуздук боюнча жөлөк пул 

27211500 

Калкка социалдык төлөөлөр 

27211600 

Баккан адамынан айрылганына байланыштуу компенсациялык төлөөлөр 

27212000 

Башка социалдык жөлөк пулдар жана төлөөлөр 

27212100 

Убактылуу эмгекке жарамсыздык боюнча жөлөк пул 

27212200 

Кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пул 

27212300 

Сөөк коюуга жөлөк пул төлөө 

27212400 

Убактылуу турак жайды жалдоо үчүн аскер кызматкерлерине компенсациялык төлөөлөр 

27213000 

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер 

27213100 

Жеңилдиктердин ордуна компенсациялар жана калкка жеңилдиктер 

27214000 

Калктын ишке орношуусуна көмөк көрсөтүү боюнча башка чыгашалар 

27214100 

Кесиптик окутууга чыгашалар 

27214200 

Коомдук иштерди уюштурууга чыгашалар 

27214300 

Микрокредиттөөгө чыгашалар 

27214400 

Жумуш орунуна чек 

27215000 

Ден соолукту чыңдоо иш-чараларына чыгашалар 

27215100 

Кызматкерлердин жана алардын үй-бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоо иш-чараларына чыгашалар 

27215200 

Ар дайым багууга жана көзөмөлгө муктаж болгон, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балага жеке ассистентке чыгашалар  

27216000 

Жаратылыш кырсыктарынан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам 

27216100 

Жаратылыш кырсыктардан жабыркаган калкка кайтарымсыз жардам 

28000000 

Башка чыгашалар 

28200000 

Башка ар түрдүү чыгашалар 

28210000 

Башка классификацияланбаган чыгашалар  

28211000 

Стипендиялар 

28211100 

Стипендиялар 

28212000 

Туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу 

28212100 

МТПФдан туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу 

28212200 

Пенсиялык фонддон туура эмес чегерилген акча каражаттарын которуу 

28213000 

Чет мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча башка төлөмдөрдү төлөө 

28213100 

Чет мамлекеттерден жана эл аралык уюмдардан алынган кредиттер жана зайымдар боюнча башка төлөмдөрдү төлөө 

28217000 

Натыйжага багытталган милдеттенмелерди аткаруу боюнча башка чыгашалар  

28217100 

Натыйжага багытталган милдеттенмелерди аткаруу боюнча башка чыгашалар  

28219000 

Башка классификацияланбаган чыгашалар 

28219100 

Башка классификацияланбаган чыгашалар 

28220000 

Капиталдык башка ар түрдүү чыгашалар 

28221000 

Капиталдык башка ар түрдүү чыгашалар 

28221100 

Капиталдык башка ар түрдүү чыгашалар 

28230000 

Соттун чечимдердин аткаруу  

28231000 

Соттун чечимдердин аткаруу  

28231100 

Соттун чечимдердин аткаруу  

28231200 

Ээлеген кызматынан мыйзамсыз бошотулган кызмат адамдарына компенсациялар  

28240000 

Резервдик фонддор 

28241000 

Резервдик фонддор 

28241100 

Резервдик фонддор 

28250000 

Пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү  

28251000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонду тарабынан топтомо каражаттарын өткөрүп берүү  

28251100 

Башкаруучу компанияларга ишеним менен башкарууга пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү 

28251200 

Пенсиялык топтомо фонддорго пенсиялык топтомо каражаттарын өткөрүп берүү 

28260000 

Пенсиялык топтомо каражаттарын инвестициялоо боюнча чыгашалар  

28261000 

Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун пенсиялык топтомо каражаттарын инвестициялоо боюнча чыгашалар  

28261100 

Башкаруучу компаниялардын кызмат көрсөтүүлөрү 

28261200 

Депозитарий кызмат көрсөтүүлөрү 

28261300 

Аудиторлордун кызмат көрсөтүүлөрү 

28261400 

Жоопкерчиликти милдеттүү камсыздандыруу келишимдери боюнча камсыздоочулардын кызмат көрсөтүүлөрү 

28261500 

Пенсиялык топтомо каражаттарын түзүү жана инвестициялоо боюнча башка катышуучулардын кызмат көрсөтүүлөрү 

28280000 

Социалдык фондун өнүктүрүү фонду  

28281000 

Социалдык фондун өнүктүрүү фонду  

28281100 

Социалдык фондун өнүктүрүү фонду  

»; 

4) Б тиркемесинде (маалымат катары)

- «Төлөм жүгүртүлүшүн мамлекеттик классификатору (ТЖМК) 1, 2, 3-бөлүктөрүнүн мазмуну» бөлүгүндөгү «Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2012-жылдын 30-мартындагы N 62-П буйругу» сөздөрү «Кыргыз Республикасынын Финансы министрилигинин 2017-жылдын 21-декабрындагы № 161-п буйругу» дегенге алмаштырылсын; 

Кирешелердин классификациясын, Чыгашалардын экономикалык классификациясын жана Активдер жана милдеттенмелер менен операциялардын классификациясын колдонуунун тартиби жөнүндө Көрсөтмөлөрдүн «II. Кирешелердин классификациясы» бөлүгү төмөнкү редакцияда берилсин: 

«II «Кирешелердин классификациясы 

 

Кыргыз Республикасынын бюджет кирешелеринин классификациясы Кыргыз Республикасынын бюджет системасынын бардык бюджет деңгээлиндеги киреше булактарынын тобу болуп саналат жана ал бюджет системасынын бардык бюджет деңгээлиндеги киреше алуу булактары аныкталган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана башка актыларына негизденет. 

Кыргыз Республикасынын бюджет кирешелеринин классификациясы өзүндө киреше категорияларынын, топторунун, чакан топторунун, статьяларынын, кичи статьяларынын жана элементтеринин кодун камтыйт. 

Кыргыз Республикасынын бюджет кирешелеринин классификациясынын сегиз орундуу кодунун түзүмү төмөнкү түрдө көрсөтүлгөн: 

Кирешелер классификациясы 

Категория 

Топ 

Чакан топ 

Статья 

Кичи статья 

Элемент 

хх 

ххх 

хххх 

ххххх 

хххххх 

хххххххх 

«Кирешелер» бөлүгүндө кирешелердин төмөнкү категориялары камтылат: 

11 - салыктык кирешелер; 

12 - социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр; 

13 алынган расмий трансферттер; 

14 - салыктык эмес кирешелер. 

Кирешелердин ар бир категориясы кирешелер тобунан турат. Кирешелер кодунун чакан топторун андан ары такташтыруу тиешелүү статьялар жана кичи статьялар боюнча жүргүзүлөт. 

Элементтин коду эки белгиден турат жана ал акциздик товарлар, казылып алынган пайдалуу кендер жана казылып алынган пайдалуу кендерден, жер алдындагы суулардан алынган товардык продукциялар, ошондой эле жаратылыш ресурстарын пайдалануу үчүн ижара төлөмү топторунун кодун түшүндүрөт. 

Акциздик товарлар топтору боюнча элементтер коду Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн жана Кыргыз Республикасынын аймагына алынып келинген товарлардан түшкөн акциздик салыкты (1142) эсептөөдө колдонулат. 

Казылып алынган пайдалуу кендер жана казылып алынган пайдалуу кендерден, жер алдындагы суулардан алынган товардык продукциялар топтору боюнча элементтер коду жер алдындагы кендерди пайдалануудан түшкөн салыкты (1146) эсептөөдө колдонулат. 

Калктуу пункттарда, жайыттарда, айыл четиндеги талаада, кеңири пайдаланылуучу аймактардагы жайыттарда жана жайлоолордо ижарага берилген жерлердин топтору боюнча элементтердин коду жаратылыш ресурстарын пайдалануудан түшкөн ижара төлөмүн эсептөөдө колдонулат (14152). 

«Салыктык кирешелер» категориясы (11) 

Салыктар классификациясынын схемасы салык салуу объекти аркылуу аныкталат. Бул классификациялоо категориясында төмөнкү киреше топторунун түшүүсү каралат: 

111 киреше салыгы жана пайда; 

113 - менчикке салык; 

114 - товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салык; 

115 - эл аралык соода жүргүзүүгө жана тышкы операцияларга салык; 

116 - башка салыктар жана жыйымдар. 

Салык жана бажы мыйзамдарынын колдонулуп жаткан ченемдерин бузгандыгы үчүн жана белгилүү бир салыкка байланыштуу айыптык төлөмдөр, туумдар жана санкциялар ошол салык менен бирге эсепте көрсөтүлөт. 

Кыргыз Республикасынын "Бузуулар жөнүндө" кодексине ылайык белгиленген айыптар "Салыктык эмес кирешелер" деген 14-категорияда "Айыптык төлөмдөр" элементинде (14311110) эсепке алынат. 

«Киреше салыгы жана пайда» тобу (111) өзүндө эки чакан топту камтыйт: 

1111 Киреше салыгы жана пайда 

1112 Атайын режимдер боюнча салык. 

1111 Киреше салыгы жана пайда чакан тобунун 11111 Кыргыз Республикасынын резиденти - жеке адамдардан киреше салыгы статьясында төмөнкү түшүүлөр эсепке алынат: 

жумуш берүүчү (уюм, ишкана, мекеме) жалданган жумушчунун кирешесинен которуучу киреше салыгы; бул учурда жумуш берүүчү салык агенти болуп саналат - салыкты кармап, бюджетке чегерет (11111100); 

салык төлөөчү - жеке адамдар кирешесин жана мүлкүн декларациялоодо календардык жылдын жыйынтыгы боюнча төлөнгөн бирдиктүү салык декларациясы боюнча киреше салыгы (11111200); 

11112 Кыргыз Республикасынын резидент эмес жактарынын кирешесинен салык статьясында Кыргыз Республикасынын резидент эмес жеке адамдарынын жана юридикалык жактарынын дивиденд жана пайыздар, камсыздандыруу төлөмдөрү, аткарылган иштер жана сунушталган кызмат көрсөтүүлөр боюнча автордук гонорарлар түрүндө алынган киреше салыктары жана резидент эмес жактардын Кыргыз Республикасындагы булактардан алынган башка салыктары эсепке алынат. 

11113 Пайда салыгында юридикалык жактардын жана жеке ишкерлердин пайдасынан салык алуунун жалпы шарттарына ылайык түшкөн пайда салыгы (11113100), ошондой эле пайыздар салыгы (11113200) эсепке алынат. 

Атайын салык режими боюнча алынуучу салыктарды эсепте көрсөтүү үчүн «Атайын режимдер боюнча салык» 1112 чакан тобунун коддору колдонулат. Ушул чакан топто төмөнкүдөй статьялар колдонулат: бирдиктүү салык боюнча түшүүлөр (11121), патенттин негизинде салык (11122).  

11122 Патенттин негизинде салык "Милдеттүү патенттин негизинде салык" (11122100) жана "Ыктыярдуу патенттин негизинде салык" (11122200) элементтеринен турат. 

1113 “Категориялар боюнча бөлүштүрүлбөй турган салыктар” өзүндө «Кумтөрдөн түшкөн дүң кирешеден алынуучу салык» (11131) статьясын, «Кумтөрдөн түшкөн дүң кирешеден алынуучу салык» (11131100) элементин камтыйт, анда «Кумтор ГОЛД Компании» ЖАКтан түшкөн салыктар эсепке алынат. 

«Менчикке салык» тобу (113) өзүндө эки чакан топту камтыйт: 

1131 «Мүлк салыгы» 

1132 «Жер салыгы» 

1131 «Мүлк салыгы» чакан тобу «Кыймылсыз мүлк салыгы» (11311) жана «Кыймылдуу мүлк салыгы» (11312) статьяларына бөлүнөт. 

«Кыймылсыз мүлк салыгы» (11311) статьясы төмөнкү элементтерден турат: 

Ишкердик ишин жүргүзүү үчүн колдонулбаган кыймылсыз мүлк салыгы (11311100) жана Ишкердик ишин жүргүзүү үчүн 2 жана 3-топтордо (11311200, 11311300) колдонулган кыймылсыз мүлк салыгы (11311200).  

"Кыймылдуу мүлк салыгы" (11312) статьясы төмөнкү элементтерден турат: Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык (11312100) жана жеке адамдардын транспорттук каражаттарына салык (11312200). 

1132 «Жер салыгы» статьясы төмөнкү элементтерге бөлүнөт: 

Короо жай жана бак тигилген жер участкаларын пайдалануу үчүн жер салыгы (11321100), айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн жер салыгы (11321200) жана калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багытына каралбаган жерлерди пайдалануу үчүн жер салыгы (11321300).  

«Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салык» тобу (114) өзүндө үч чакан топту камтыйт: 

1141 "Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салык" 

1142 "Акциз салыгы" 

1144 "Жер казынасын пайдалануу үчүн салык" 

1141 "Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салык" чакан тобу төмөнкүдөй статьяларга бөлүнөт: 

11411 Кошумчаланган нарк салыгы, мында Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө кошумчаланган нарк салыгынын түшүүсү (11411100), Кыргыз Республикасынын аймагына ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден алынып келинген товарларга кошумчаланган нарк салыгынын түшүүсү (11411300) жана Кыргыз Республикасынын аймагына үчүнчү өлкөлөрдөн алынып келинген товарларга кошумчаланган нарк салыгынын түшүүсү (11411400) эсепке алынат.  

11412 Сатуудан салык, мында товарларды сатып өткөрүүдө, иштерди аткарууда жана кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоодо юридикалык жактар жана жеке ишкерлер тарабынан төлөнүүчү салык эсепке алынат. Эсепке алуу үчүн 11412100 элементи колдонулат. 

1142 «Акциз салыгы» чакан тобунда Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн акциздик товарлар боюнча түшүүлөр (11421), Кыргыз Республикасынын аймагына ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден алынып келинген товарларга акциз салыгы (11423), Кыргыз Республикасынын аймагына үчүнчү өлкөлөрдөн алынып келинген товарларга акциз салыгы (11424) боюнча түшүүлөр эсепке алынат. 11421490 жана 11423490 «Башка акциздик товарлар» элементтери акциздик товарлар боюнча акциз салыгына тиешелүү карыздык түшүүлөрдү эсепке алуу үчүн каралган, алар Кыргыз Республикасынын жаңы Салык Кодексине ылайык алынып салынган, эгерде болгон болсо. 11423 статьясында Кыргыз Республикасынын аймагына ЕАЭБге мүчө мамлекеттерден алынып келинүүчү акциз элементтери боюнча эсеп жүргүзүлөт жана чагылдырылат. 11424 статьясында Кыргыз Республикасынын аймагына үчүнчү өлкөдөн алынып келинген акциз элементтери боюнча эсеп жүргүзүлөт жана чагылдырылат. 

1146 «Жер казынасын пайдалануу үчүн салык» чакан тобунда бонустардын (11461) жана роялтинин (11462) түшүүлөрү эсепке алынат. Бул чакан топто башка мамлекеттик башкаруу органынын жеке менчигинде турган пайдалуу кенди казып алууга, казылып алынуучу отундарды жана башка орду толтурулбоочу ресурстарды казып алууга салыктарды камтыйт. 

115 «Эл аралык соода жана тышкы операциялар үчүн салыктар» бул категорияда кошумча нарк салыгы жана акциз салыгынан тышкары, Бажы биримдигинин бажы аймагына товарларды алып кирүүдө алынуучу бажы төлөмдөрү камтылат. 

1151 Бажы төлөмдөрү 

11511 Ташылып келинген продукциядан бажы төлөмдөрү 

11511200 ЕАЭБге кошулуу жѳнүндѳ келишимге ылайык тѳлѳнгѳн жана эсепке алынган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар бул ЕАЭБге мүчѳ мамлекеттердин эл аралык келишимдерине жана Кыргыз Республикасынын бажы ишине тиешелүү мыйзамына ылайык белгиленген, бажы органдары тарабынан алынуучу алым түрлѳрү;  

11511400 Алып кирүү үчүн ЕТТ чендери боюнча тѳлѳнгѳн жана ЕАЭБге кошулуу жѳнүндѳ келишимге ылайык чегерилген бажы алымдары, бул элементте ЕАЭБге кошулгандан кийин алып кирүү үчүн бажы алымдарынан түшкѳн акча каражаттардын эсеби жүргүзүлѳт; 

11511500 Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү чендери боюнча бажылык тѳлѳм;  

11511600 “Бажы алымдарынын, салыктардын бирдиктүү чендери боюнча бажылык тѳлѳм”. 

Жогоруда кѳрсѳтүлгѳн коддорго жеке адамдар жеке колдонуу үчүн каралган товарларды жана транспорт каражаттарын бажы чек арасы аркылуу өткөрүүдө тѳлѳгѳн бажылык тѳлѳмдѳрү кирет.  

11512 Ташылып чыгарылган продукциядан бажы төлөмдөрү

11512100 Экспорттук бажы алымы (ташып чыгарууга бажы алымы) товарларды экспорттоодо мамлекет тарабынан алынуучу бажы алымы; 

11512200 Экспорттук мезгилдик бажы төлөмү мында белгилүү бир мезгил аралыгында товарларды ташып чыгарууну ыкчам жөнгө салуу үчүн белгиленген ташып чыгаруу үчүн бажы алымы эсепке алынат. 

11513 Бажылык жыйымдар бул бажы органдары юридикалык жактардан жана жеке адамдардан бажы кызматтарын сунуштоо боюнча ар кандай иштерди аткаргандыгы үчүн алган акчалай төлөмдөр. 

11513100 Чет элдик авто ташуучулардан жыйымдар, мында чет элдик авто ташуучулар атайын уруксаты жок жүктөрдү Кыргыз Республикасынын аймагынан үчүнчү мамлекеттердин аймагына же үчүнчү мамлекеттердин аймагынан Кыргыз Республикасынын аймагына ташуу үчүн төлөгөн жыйымдар эске алынат; 

11513200 Бажылык тариздөө үчүн жыйым, мында бажы органдары тарабынан товарларды жана транспорттук каражаттарды декларациялоодо бажылык тариздөө жүргүзүү үчүн алынуучу жыйымдар эске алынат.  

11514 Башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр. 

11514100 Башка бажылык жыйымдар жана төлөмдөр. 

11515 Аларды ЕАЭБге мүчө башка мамлекеттердин эсебине чет өлкө валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары казыналыктын эсебине түшкѳн жана ЕАЭБге мүчѳ мамлекеттерге бѳлүштүрүлгѳн акча каражаттардын эсеби жүргүзүлѳт, бирок аларды ЕАЭБге мүчѳ мамлекеттердин эсебине которуу убактылуу токтотулган.  

11515100 Казакстан Республикасынын эсебине чет ѳлкѳ валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары; 

11515200 Беларусь Республикасынын эсебине чет ѳлкѳ валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары; 

11515300 Россия Федерациясынын эсебине чет ѳлкѳ валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары; 

11515400 Армян Республикасынын эсебине чет ѳлкѳ валютасында которуулар токтотулган, ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары. 

11516 ЕАЭБГе мүчө башка мамлекеттердин эсебине чет ѳлкѳ валютасында которулган, ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары:  

11516100 Казакстан Республикасынын эсебине чет ѳлкѳ валютасында которулган, ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары; 

11516200 Беларусь Республикасынын эсебине чет ѳлкѳ валютасында которулган, ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары; 

11516300 Россия Федерациясынын эсебине чет ѳлкѳ валютасында которулган, ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары; 

11516400 Армян Республикасынын эсебине чет ѳлкѳ валютасында которулган, ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары; 

11516500 Кыргыз Республикасынын эсебине чет ѳлкѳ валютасында которулган, ташып келүүлөргө бѳлүштүрүлгѳн бажы алымдары. 

11517 Үчүнчү ѳлкѳлѳргѳ карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жѳнүндѳ протоколго ылайык чет ѳлкѳ валютасында эсепке которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар: 

11517100 Казакстан Республикасынын эсебине чет ѳлкѳ валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар; 

11517200 Беларусь Республикасынын эсебине чет ѳлкѳ валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар; 

11517300 Россия Федерациясынын эсебине чет ѳлкѳ валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар; 

11517400 Армян Республикасынын эсебине чет ѳлкѳ валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар; 

11517500 Кыргыз Республикасынын эсебине чет ѳлкѳ валютасында которулган атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар; 

11516 жана 11517 деңгээлинде Кыргыз Республикасынын казыналыгынын эсебине түшкѳн бажы алымдарын бѳлүштүргѳндѳн кийин ЕАЭБге мүчѳ мамлекеттерге которулган акча каражаттардын эсеби жүргүзүлѳт.  

11518 Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган суммалар:  

11518100 Казыналыктын эсебине түшүүчү такталбаган суммалар:  

1152 Ташып келүүлөргө бажы алымдары - ЕАЭБге мүчѳ мамлекеттер тарабынан бѳлүштүрүлгѳн жана Кыргыз Республикасына которулган бажы алымдары боюнча акча каражаттар эсепке алынат.  

11521 ЕАЭБге кошулуу жѳнүндѳ келишимге ылайык мүчѳ мамлекеттерден түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары: 

11521100 Казакстан Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары; 

11521200 Беларусь Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары; 

11521300 Россия Федерациясынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары; 

11521400 Армян Республикасынан түшүүчү ташып келүүлөргө бажы алымдары; 

11522 Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бѳлүштүрүүдѳн суммаларды которуу боюнча мүчѳ мамлекеттер тарабынан милдеттенмелерди ѳз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкѳн пайыздар: 

11522100 Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бѳлүштүрүүдѳн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасы тарабынан милдеттенмелерди ѳз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкѳн пайыздар; 

11522200 Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бѳлүштүрүүдѳн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасы тарабынан милдеттенмелерди ѳз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкѳн пайыздар; 

11522300 Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бѳлүштүрүүдѳн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясы тарабынан милдеттенмелерди ѳз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкѳн пайыздар; 

11522400 Ташып келүүлөргө бажы алымдарын бѳлүштүрүүдѳн суммаларды которуу боюнча Армян Республикасы тарабынан милдеттенменлерди ѳз убагында аткарбагандыгы үчүн түшкѳн пайыздар. 

11523 ЕАЭБдин бажы аймагында бажы аркылуу өтүүчү транзиттин жол-жоболоруна ылайык товарларды ташууда бажы органдарына берилүүчү бажы алымдарын, салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлүп алынган акча каражаты: 

11523100 Казакстан Республикасынан түшкөн бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлгөн акча каражаты; 

11523200 Беларусь Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлгөн акча каражаты; 

11523300 Россия Федерациясынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлгөн акча каражаты; 

11523400 Армения Республикасынан түшүүчү бажы алымдарын жана салыктарды төлөөнү камсыздоонун эсебинен өндүрүлгөн акча каражаты. 

11524 Үчүнчү ѳлкѳлѳргѳ карата атайын коргоочу, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жѳнүндѳ макулдашууга ылайык тѳлѳнгѳн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар: 

11524100 Казакстан Республикасынан түшкѳн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар; 

11524200 Беларусь Республикасынан түшкѳн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар; 

11524300 Россия Федерациясынан түшкѳн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар; 

11524400 Армения Республикасынан түшкѳн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар. 

11525 Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүү суммаларын которуу боюнча мүчө мамлекеттер милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар 

11525100 Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Казакстан Республикасынын милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар; 

11525200 Атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Беларусь Республикасынын милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар;  

11525300 Атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Россия Федерациясынын милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар;  

11525400 Атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдарды бөлүштүрүүдөн суммаларды которуу боюнча Армян Республикасынын милдеттенмелерин өз учурунда аткарбагандыгы үчүн түшкөн пайыздар. 

11526 Эсептерге чет өлкө валютасындагы которуу токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компенсациялык алымдар: 

11526100 Казакстан Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы эсептерине которуу токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдар; 

11526200 Беларусь Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы эсептерине которуу токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдар; 

11526300 Россия Федерациясынын эсебине чет өлкө валютасындагы эсептерине которуу токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдар; 

11526400 Армян Республикасынын эсебине чет өлкө валютасындагы эсептерине которуу токтотулган, бөлүштүрүлгөн атайын, демпингге каршы жана компесациялык алымдар. 

116 «Башка салыктар жана жыйымдар» тобунда Салык кодексине киргизилген төмөнкүдөй өзгөртүүлөргө жана толуктоолорго ылайык, жокко чыгарылган республикалык жана жергиликтүү салыктардын түшүүсү эсепке алынат: 

- (11611100) элементинде республикалык бюджеттин эсебинен каржыланган бюджеттик уюмдардын атайы каражаттары боюнча салыктар эсепке алынат; 

- (11611200) элементинде акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоодон жана чекене сатуудан түшкөн салык, курорт салыгы, мейманкана салыгы, жарнама салыгы, ошондой эле эгерде болгон болсо, жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланган бюджеттик уюмдардын атайы каражаттары боюнча салыктар эсепке алынат. 

(12) “Социалдык камсыздоого жана социалдык керектөөлөргө төгүмдөр/чегерүүлөр” категориясы 

“Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр” категориясы төмөнкү топтордон турат: 

121 - Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандырууга төгүмдөр/чегерүүлөр 

121 “Милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандырууга төгүмдөр/чегерүүлөр” тобунда милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүнүн түшүүсү эсепке алынат.  

12111110 “Пенсиялык фондго, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна, эмгекчилердин ден-соолугун чыңдоо фондуна камсыздандыруу төгүмдөрү”; 

12111120 “Полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү (Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунан тышкары)”; 

12111130 “Юридикалык жакты түзүүсүз ишкердикти жүргүзгөн дыйкан (фермердик) чарбалардын камсыздандыруу төгүмдөрү”; 

12111210 “Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондго камсыздандыруу төгүмдөрү”; 

12111220 “Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун полис боюнча камсыздандыруу төгүмдөрү” 

122 Социалдык фонддун башка кирешелери 

122 “Башка кирешелер” тобунда төмөнкүлөр эсепке алынат: 

12211100 Пенсияларды төлөө үчүн капиталдаштырылган суммалар мында иш берүүчү жоюлганда (банкрот болгондо) пенсияларды, жөлөкпулдарды жана компенсацияларды дайындоо жана төлөө үчүн каралган капиталдаштырылган каражаттардын түшүшү эсепке алынат. 

12211200 Регресстик талаптарды коюунун натыйжасында иш берүүчүлөрдөн жана жарандардан өндүрүлүүчү каражаттар мында Социалдык фонд тарабынан төлөнгөн жана кайтарылууга тийиш болгон каражаттарды өндүрүү боюнча Социалдык фондунун регресстик доолору боюнча акча каражаттарынын түшүшү эсепке алынат. 

12211300 Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөнү кийинкиге жылдыруу үчүн пайыздар мында камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча мөөнөтүндө төлөнбөгөн карызы бар жана оор финансылык абалынан улам аны төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес камсыздаруучунун камсыздандыруу төгүмдөрү, туумдар жана айыптык төлөмдөр боюнча карызын төлөөнү кийинкиге жылдыруу үчүн эсептелген пайыздардын түшүүсү эсепке алынат.  

12211400 Камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөнү кечиктирүү же толук эмес көлөмдө чегерүү үчүн эсептелген туумдар жана айыптык төлөмдөр мында камсыздандыруу төгүмдөрүн өз алдынча төлөгөн камсыздандыруучуларга жана камсыздандырылган адамдарга (жеке ишкерлер жана жеке адамдар) милдеттүү мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөнү кечиктиргендиги же толук эмес көлөмдө чегергендиги, ошондой эле белгиленген мөөнөттө эсептик көрсөткүчтөрдү сунуштабагандыгы (же кечиктиргендиги) үчүн эсептелген туумдар жана айыптык төлөмдөр эсепке алынат.  

12211900 Социалдык фонддун башка кирешелери 

1222 Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар 

12221 Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар  

12221100 Социалдык фонддун кирешелери боюнча пайыздар 

1223 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери 

12231 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери 

12231100 Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун башка кирешелери  

123 - ММКФнын башка кирешелери 

1231 ММКФнын башка кирешелери 

12311 МКМФнын башка кирешелери 

12311200 ММК полисин берүүдөн түшүүлөр 

12311300 Келишимдик милдеттенмелерди талапка ылайык аткарбагандыгы үчүн саламаттыкты сактоо уюмдарынан соттук жана соттон тышкаркы тартипте өндүрүлүүчү каражаттар;  

12311400 Соттун чечиминин негизинде зыяндын ордун толтуруу суммасын кошо алганда, материалдык, административдик жана жазык жоопкерчилиги чараларын колдонуунун натыйжасында алынган каражаттар; 

12311500 Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджеттик каражаттарын мыйзамсыз же максатсыз пайдалануунун натыйжасында өндүрүлүп алынган каражаттар; 

12311700 Кайрымдуулук фонддордон, эл аралык уюмдардан жана чет өлкөлүк жарандардан түшүүчү каражаттар; 

12311900 Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка кирешелер. 

Бюджеттин бул категориясы Социалдык фонд жана ММКФ тарабынан гана пайдаланылууга тийиш жана анда Социалдык фондго жана ММКФга бардык булактардан түшкөн төгүмдөрдүн бардыгы эсепке алынат. Анда ошондой эле кызматчылардан, алардын атынан жумуш берүүчү тарабынан салынган жана жеке ишкердикти жүзөгө ашырган адамдар тарабынан салынган каражаттар камтылат. 

(13) «Алынган расмий трансферттер»  

Грант мамлекеттик мекемелер адатта мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен же эл аралык уюмдардан, башка мамлекеттердин өкмөттөрүнөн каражаттарды акысыз алуусу же трансферттер (милдеттүү эмес) саналат. 

Бул категорияда ошондой эле, теңдештирүүчү жана максаттуу гранттарды кошо алганда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына берилүүчү трансферттер камтылат.  

Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнөн, ошондой эле эл аралык уюмдардан келген трансферттер капиталдык же күндөлүк катары классификацияланышы мүмкүн. 

"Алынган расмий трансферттер" категориясы төмөнкү топтордон турат: 

131 - чет өлкөдөн алынган трансферттер; 

133 - мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери. 

131 Чет өлкөдөн алынган трансферттер; 

1311 Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнөн түшкөн трансферттер 

13111 Чет мамлекеттердин өкмөттөрүнөн түшкөн трансферттер 

13111100 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү күндөлүк чыгашаларды жүргүзүүсү үчүн чет мамлекеттердин өкмөттөрү тарабынан берилген трансферттер эсепке алынат. 

13111200 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү капиталдык чыгашаларды жүргүзүүсү үчүн чет мамлекеттердин өкмөттөрү тарабынан берилген трансферттер эсепке алынат. 

1312 Эл аралык уюмдардан түшкөн трансферттер 

13121 Эл аралык уюмдардан түшкөн трансферттер 

13121100 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү күндөлүк чыгашаларды жүргүзүүсү үчүн каралган, эл аралык уюмдардан алынган трансферттер (гранттар, демөөрчүлүк жардам) эсепке алынат. 

13121200 Кыргыз Республикасынын Өкмөтү капиталдык чыгашаларды жүргүзүүсү үчүн каралган, эл аралык уюмдардан алынган трансферттер (гранттар, демөөрчүлүк жардам) эсепке алынат. 

133 Мамлекеттик башкаруу секторунан трансферттери 

1332 Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер 

13321 Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер 

Жергиликтүү бюджеттерге трансферттер, ченемдик актылардын бюджеттери бекитилгенден кийин Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңеши же Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан кабыл алынган учурда, республикалык бюджеттен берилет, аларга ылайык жергиликтүү бюджеттердин чыгашасы көбөйөт же кирешеси азаят, тиешелүү суммалар республикалык бюджеттен компенсацияланат. 

13321100 Теңөөчү трансферттер 

Теңөөчү трансферттер - бул жергиликтүү бюджеттердин кирешелеринин деңгээли менен керектөөлөрү ортосундагы финансылык ажырымдын ордун жабуу үчүн республикалык бюджеттен берилүүчү каражаттар. 

13321200 Максаттуу трансферттер 

Максаттуу трансферттер бул бюджеттин бир деңгээлинен башка бюджетке белгилүү бир максаттарга берилүүчү каражаттар. 

13321300 Жергиликтүү бюджеттин деңгээлдери ортосундагы максаттуу трансферттер 

1333 Республикалык бюджеттен мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери түрүндө алынган каражаттар 

13331 Социалдык фонд тарабынан республикалык бюджеттен алынган каражаттар - бул статья Социалдык фонд үчүн Социалдык фондунун бюджетинин киреше бөлүгүнө республикалык бюджеттен бөлүнгөн каражаттардын түшүшүн түзүү үчүн ачылган. 

13331100 Мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын базалык бөлүгү  

13331210 Бийик тоолуу шарттарда иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар 

13331220 Алыскы, барууга кыйын райондордо иштегендиги үчүн жеңилдетилген пенсиялар 

13331230 Көп балалуу энелерге жана тубаса майып балдардын энелерине жеңилдетилген пенсиялар 

13331300 Калктын айрым категориялары боюнча пенсиялар 

13331400 Аскер кызматкерлеринин пенсиялары 

13331500 Аскер кызматкерлери курман болгон, майып болгон учурлары боюнча аларды милдеттүү мамлекеттик камсыздандыруу 

13331600 Электр энергиясы үчүн пенсияларга компенсациялык төлөөлөр  

13331700 Чернобыль АЭСте авариянын кесепеттерин жоюуга катышкандарга, эмгектенүү учурунда келтирилген зыян боюнча компенсациялык төлөмдөр 

13331800 Пенсияларга үстөк акылар 

13332 Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан республикалык бюджеттен алынган каражаттар 

13332100 Республикалык бюджеттен мамлекеттик базалык медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар 

13332210 Республикалык бюджеттен 16 жашка чейинки балдарды милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар 

13332220 Республикалык бюджеттен пенсионерлерди милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар 

13332230 Республикалык бюджеттен социалдык жөлөкпул алуучулардын жана бала кезинен майып адамдардын милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар 

13332240 Республикалык бюджеттен баштапкы кесиптик окуу жайлардын студенттерин, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын студенттерин, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлардын студенттерин 21 жашка чыкканга чейин милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар 

13332250 Республикалык бюджеттен калкты иш менен камсыздоо мамлекеттик кызматында расмий катталган жумушсуз жарандарды милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар 

13332260 Республикалык бюджеттен мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматкерлерин, офицерлерди, прапорщиктерди, мөөнөттөн тышкаркы кызмат өтөгөн аскер кызматкерлерин милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар 

13332300 Республикалык бюджеттен сот чечимин аткаруу боюнча компенсацияларды төлөө үчүн алынган каражаттар 

13332900 Республикалык бюджеттен алынган башка каражаттар 

1334 ММКФга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341 Төлөөчүлөр Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык төлөгөн камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341100 Жумушчуларды милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү 

13341200 Жумуш берүүчүлөрдү милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү 

13341300 Жеке ишкердикти жүргүзгөндөрдү милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341400 Айыл чарба өндүрүүчүлөрүн милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

13341900 Категориялар боюнча бөлүнбөгөн милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү  

1335 Социалдык фонд бюджетинен алынган каражаттар 

13351 Социалдык фонд бюджетинен алынган каражаттар 

13351100 Милдеттүү медициналык камсыздандырууга Социалдык фонд бюджетинен алынган каражаттар 

1336 Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен алынган каражаттар  

13361 Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен алынган каражаттар 

13361100 Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинен алынган каражаттар эске алынат. 

14 "Салыктык эмес кирешелер" категориясы 

"Салыктык эмес кирешелер" категориясы төмөнкү топтордон турат: 

141 - Менчиктен кирешелер жана пайыздар; 

142 - Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер; 

143 - Айып акылар, санкциялар, конфискациялар; 

144 - Гранттардан тышкары, ыктыярдуу трансферттер; 

145 - Башка салыктык эмес кирешелер. 

141 Менчиктен жана пайыздан кирешелер 

1411 Пайыздар 

14111 Депозиттер боюнча пайыздар 

14111100 Бул деңгээлде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн эсептеринде турган каражаттар калдыгына кошуп эсептелген пайыздар эсепке алынат. 

14111200 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча пайыздар. 

14111300 Бул деңгээлде Социалдык фонддун убактылуу бош акча каражаттарын коммерциялык банктарда кыска мөөнөттүү депозиттерде, мамлекеттик баалуу кагаздарга, Улуттук банктын ноталарына жайгаштыруудан улам түшкөн пайыздар эсепке алынат. 

14111400 Бул деңгээлде Социалдык фонддун жана Мамлекеттик топтомо пенсиялык фонддун коммерциялык банктардагы эсептериндеги акча каражаттарынын күндөлүк калдыгына эсептелген пайыздар эсепке алынат.  

14111500 Бул элемент Мамлекеттик топтомо пенсиялык фондунун каражаттарын эсепке алуу үчүн гана колдонулат. Мында пенсиялык топтомо каражаттарын депозиттерге, мамлекеттик баалуу кагаздарга, кыргыз эмитенттеринин облигацияларына, ипотекалык баалуу кагаздарга жайгаштыруудан алынган пайыздар эсепке алынат. 

14111600 Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттеги мекемелери тарабынан ошол мамлекеттин коммерциялык банктарында жайгаштырылган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн депозиттери боюнча пайыздар эсепке алынат.  

14111700 Социалдык фондго камсыздандыруу төлөмдөрүн төлөө мөөнөтүн узартуу үчүн пайыздар. 

14112 Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар 

14112100 Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар, ошондой эле жергиликтүү бюджеттерден берилген кредиттер боюнча пайыздар эсепке алынат 

14112200 Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар чагылдырылат. 

1412 Дивиденддер жана пайда 

14121 Дивиденддер 

14121100 Мамлекеттик, муниципалдык акциялардын пакетине кошуп эсептелген, дивиденддер түрүндө алынган кирешелер эсепке алынат

14121200 Мында Социалдык фондго таандык болгон ишканалардын акциялары боюнча дивиденддер түрүндө алынган кирешелер эсепке алынат 

14122 Пайда 

14122100 Мында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алынган пайдадан чегерүүлөр камтылат. 

14122200 Мамлекеттик жана муниципалдык ишканалардын пайдасы эсепке алынат 

1415 Ижара төлөө жана ресурстарды колдонуу жана иштетүү үчүн жыйымдар 

14151 Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отунду издөө, чалгындоо, колдонуу жана иштетүү укугу үчүн жыйымдар, ошондой эле жерди пайдалануу укугу, анын ичинде пайдалуу кен же казып алынуучу отун чыккан жерлерди чалгындоо жана иштетүү үчүн акча каражаттар, издөө-баалоо ишинин жыйынтыгы боюнча алгылыктуу баа берилген, пайдалуу кен чыккан жерлердин өнөр жай маанисин аныктоо максатында ишке ашырылган иштердин жана изилдөөлөрдүн жыйындысы үчүн жыйымдар эсепке алынат. 

14151100 Пайдалуу кен чыккан жерлерди же казып алынуучу отун чыккан жерлерди иштетүү укугу үчүн, анын ичинде аукциондук жана сынактык кен пайдалануу объекттерин, ошондой эле кенди пайдалануу укугуна сынакка жана/же аукционго катышуу үчүн катышуучу (төлөөчү) тарабынан төлөнүүчү жыйымдар эсепке алынат. 

14151200 Кыргыз Республикасында пайдалуу кен чыккан жерлерди издөө жана/же чалгындоо жана/же иштеп чыгуу максатында кендерди пайдалануу укугуна лицензияларды кармоо үчүн жыйымдар эсепке алынат. 

14152 Табигый ресурстарды пайдалангандык үчүн жыйымдар жана төлөмдөр эсепке алынат - жер, токой, суу фондуларын колдонуу үчүн кирешелерди камтыйт. 

14152100 Калктуу пункттардагы жерлерди ижарага алуу үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14152200 Жайыт жерлерине малды жайуу үчүн жыйымдар эсепке алынат 

14152300 Айыл чарба жана токой чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын жана чыгымдардын ордун толтуруудан республикалык бюджетке төлөм эсепке алынат 

Айыл чарба жерлерин айыл чарба багытындагы, токой, суу фондунун жана запастагы жерлердин категорияларынан айыл чарбалык жана токой чарбалык өндүрүшкө байланышпаган жерлердин башка категорияларына же чарба жеринин түрлөрүнө которууда (трансформациялоодо) Кыргыз Республикасынын “Жер участкаларын которуу (трансформациялоо) жөнүндө” мыйзамынын 4-беренесине ылайык айыл чарба өндүрүшүндөгү жоготуулардын ордун толтуруудан республикалык бюджетке төлөм жоготуулардын ордун толтуруу наркынын жана алынбай калган пайданын суммасы төлөнүп берилет. Айыл чарба жана токой чарба жоготуулардын ордун толтуруудан каражаттар республикалык бюджетке, алынбай калган пайданын ордун толтуруудан алынган каражаттар жергиликтүү бюджетке түшөт 

14152400 Алынбай калган пайданын ордун толтуруудан жергиликтүү бюджетке төлөм эсепке алынат  

14152600 Айыл чарбасына жарактуу жерлердин мамлекеттик фондунун жерлерин иштетүү үчүн ижара төлөмү 

14152700 Өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсүнүн табигый обьекттерин, мамлекеттик токой фондунун жана козу карындарды колдонуу үчүн жыйымдар эсепке алынат  

14152800 Суу ресурстарын жана суу объекттерин пайдалангандык үчүн төлөм эсепке алынат. 

14152900 Жогоруда келтирилген классификация элементтеринде каралбаган жаратылыш активдерин пайдалануу үчүн башка төлөмдөр кирет. 

14153 Айлана-чөйрөнү булгагандыгы үчүн жыйым 

14153100 Айлана-чөйрөнү булгагандыгы үчүн жыйымдар эсепке алынат 

14153200 Керектөөчүлүк касиеттерин жоготкондон кийин кайра иштетилүүгө тийиш болгон, сымап камтылган буюмдарды импорттоочулардан, өндүрүүчүлөрдөн түшүүлөр эсепке алынат 

142 Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн түшкөн кирешелер  

1421 Ижарага берилүүчү төлөмдөр эсепке алынат 

14211 Мүлктү ижарага берүүдөн төлөмдөр эсепке алынат 

Мүлктү ижарага берүүдөн төлөм мамлекеттик менчик (14211100) жана муниципалдык менчик (14211200) болуп саналган жайларды, имараттарды жана курулмаларды ижарага берүүдөн, ошондой эле башка мүлктү ижарага берүүдөн (14211900) түшүүлөр болуп бөлүнөт. Ижара төлөмү, ижара тууралуу мыйзам талаптарына ылайык түзүлгөн келишимде каралган тартипте жана шартта мүлктү пайдалангандыгы үчүн ижарачы тарабынан төлөнөт. Ижара тууралуу келишимде каралган коммуналдык кызматтар үчүн төлөө ижарага берүүчүлөрдүн эсептерине которулат. Башка мүлктү ижарага берүүдөн түшүүлөргө, мисалы, жабдууну же инвентарды, транспорттук каражаттарды пайдалангандыгы үчүн ижара төлөмү кирет. 

14211100 Мамлекеттин менчигинде турган жайларды, имараттарды жана курулмаларды ижарага берүүдөн төлөмдөр эсепке алынат. 

14211200 Муниципалдык менчикте турган жайларды, имараттарды, курулмаларды, жабдууларды, техникаларды ж.б. ижарага берүүдөн төлөмдөр эсепке алынат. 

14211900 Башка мүлктү ижарага берүүдөн төлөм эсепке алынат 

14212 Материалдык эмес активдерден түшкөн ижара төлөмдөрү 

14212100 Радио жыштык спектринин тилкесин пайдалануу укугуна сынак өткөрүүдөн түшкөн төлөмдөр эсепке алынат 

1422 Жыйымдар жана төлөмдөр 

14221 Төлөмдөр 

14221300 Мамлекеттик лотереяларды өткөрүүдөн түшүүлөр 

14221400 Көзөнөкчөлөрдү сатуудан төлөмдөр 

14221500 Мөөнөттүү аскер кызматынын ордуна кызматтардын жана жыйымдардын түрлөрүнөн өткөндүгү үчүн жыйымдар эсепке алынат 

14221600 Байланыш тармагын өнүктүрүүгө чегерүүлөр эсепке алынат 

14221700 Радио жыштык спектрин пайдаланууга лицензия алуу үчүн тооруктардын (аукцион, сынак) жыйынтыгы боюнча радио жыштык спектрин пайдаланууга, номер ыйгарууга бөлүнгөн ресурс үчүн алынуучу жыйымдар эсепке алынат 

14221800 Баалуу металлдардан зер буюмдарына жана башка тиричилик буюмдарына сапат белгисин басуу, анализдөө жана эн тамгасын басуу үчүн жыйымдар эсепке алынат 

14221900 Бюджеттик классификациянын жогоруда келтирилген элементтеринде каралбаган акча каражаттар эсепке алынат. 

14222 Алымдар 

Алым - бул тиешелүү мамлекеттик органдар - сот, нотариат же башка атайын ыйгарым укуктуу органдар белгилүү бир иш-аракеттерди аткарууда жана юридикалык маанидеги документтерди берүүдө алуучу акчалай жыйым. Жеке адамдар жана юридикалык жактар алым төлөөчүлөр болуп эсептелет. 

14222100 Бул деңгээлде Кыргыз Республикасынын жаранына паспорт жана Кыргыз Республикасынын жаранына жалпы жарандык паспорт берүү үчүн мамлекеттик алым эсепке алынат. 

14222200 Бул деңгээлде юстиция органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алым эсепке алынат, анын ичинде: 

1) нотариалдык конторалар жана нотариалдык иш-аракеттерге ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан нотариалдык ишти жүргүзүүсү, ошондой эле нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн документтердин көчүрмөсүн (дубликатын) берүү үчүн; 

2) жарандык абал актыларынын жазууларына өзгөртүүлөр, толуктоолор, оңдоолор жана калыбына келтирүүлөр киргизилгендигине байланыштуу, жарандык абал актыларын жана күбөлүктөрдү каттоодон өткөрүү жөнүндө жарандарга кайрадан күбөлүктөрдү берүү үчүн; 

14222300 Бул деңгээлде, мыйзамдуу күчүнө кирген сот актыларын кайра кароо жөнүндө даттанууларды эске албаганда, сот органдары кароого сунушталган доо жана башка арыздардан жана даттануулардан, ошондой эле сот документтердин көчүрмөсүн бергендиги үчүн алынуучу мамлекеттик алымдар эсепке алынат; 

14222400 Интеллектуалдык менчик объекттери, салттуу билим, аттестация жана патентке ишеним берилгендерди каттоого укук берүү үчүн патенттик жана башка алымдар, жыйымдар эсепке алынат.  

Ойлоп табууларды, пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн, селекциялык жетишкендиктер, товардык белгилерди каттоо, тейлөө белгилери, товардын чыккан жеринин аталышын пайдалангандык үчүн патенттөөдөн түшүүчү акча каражаттарын эсепке алуу жүргүзүлөт. 

14222500 Мамлекеттик алым декларациялоодо нотариалдык иш-аракеттер үчүн алынат. 

14222600 Чарба жүргүзүүчү бир субъектте чет өлкөлүк жумушчулар үчүн белгиленген лимиттин чегинде жана белгиленген лимиттен ашык, чет өлкөлүк адиске, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандарын анын чегинен тышкары жумушка орноштурууга байланыштуу ишке укук үчүн, чет өлкөлүк жеке ишкерлерге, жогорку квалификациялуу, жогорку билимдүү адистерге иштөөгө уруксат алуу үчүн мамлекеттик алым эсепке алынат. 

14222700 Менчик формасына карабастан бардык чарба жүргүзүүчү субъекттер жана лицензияланууга тийиш болгон ишкердикти жүргүзүүгө ниеттенген жарандар тарабынан лицензия берүү үчүн төлөнгөн мамлекеттик алымдар эсепке алынат. 

14222800 Ишкердик иштин жана анын натыйжаларынын милдеттүү түрдө мамлекеттик талаптарга шайкештиги, инвестициялык жана башка документтерди милдеттүү түрдө макулдашуу жөнүндө ар кандай документтерди, маалым каттарды, сертификаттарды, уруксаттарды берүүдөн түшкөн мамлекеттик алымдар эсепке алынат. 

14222900 Мамлекеттик башка алымдар эсепке алынат 

14223 Бир жолку декларациялык төлөм 

14223100 Бир жолку декларациялык төлөм  

14224 Жыйымдар 

Мамлекет тарабынан белгиленген жана мамлекеттик органдар бир жолу сунуштоочу кызмат көрсөтүүлөргө милдеттүү акча төгүмдөрү эсепке алынат 

14224100 Мамлекеттик каттоо үчүн жыйымдар, анын ичинде автомототранспорттук каражаттарды жана атайын продукцияларды, юридикалык жактарды, филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик (салыктык, эсептик) каттоо үчүн, ошондой эле аларды кайра каттоо, ишти токтотууну мамлекеттик каттоо үчүн, эсептик каттоо, эсептик каттоодон чыгаруу үчүн, жеке ишкерлерди мамлекеттик каттоо үчүн, кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо үчүн, кыймылдуу мүлк күрөөсүн мамлекеттик каттоо үчүн, транспорт каражаттарын мамлекеттик каттоо үчүн, ошондой эле аларды кайра каттоо үчүн жыйымдар эсепке алынат. Ошондой эле баалуу кагаздардын чыгарылышын мамлекеттик каттоо үчүн жыйым эсепке алынат.  

14224200 Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан белгиленген, калктуу пункттардын таштандысын/калдыктарын чыгаруу үчүн жыйымдар эсепке алынат. 

14224300 Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан атайын жабдылган же бөлүнгөн жерге автотранспорт каражаттарын токтотуу жана токтотмо жайына коюу үчүн жыйымдар эсепке алынат 

14224410 Алкоголдук продукцияны дүң жана чекене сатууга лицензия алган субъекттерден этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишти жүзөгө ашыруу үчүн жыйымдар эсепке алынат 

14224420 Этил спиртин жана алкоголдук продукцияны өндүрүү жана жүгүртүү боюнча ишти ишке ашырууга жыйымдар эсепке алынат 

14224500 Транспорт каражаттарынын максималдуу өлчөмдөрүн жана башка линиялык параметрлерин салмактоо жана өлчөө, ошондой эле жалпы пайдалануудагы автоунаа жолдору боюнча атайын жана бөлүнбөгөн жүктөр менен транспорт каражаттарын өткөрүү үчүн жыйымдар; жалпы пайдалануудагы автоунаа жолдору боюнча өтүү үчүн жыйымдар, жалпы пайдалануудагы автоунаа жолдорундагы жасалма курулмалар боюнча жүрүү үчүн жыйымдарэсепке алынат 

14224600 Апостиль коюу үчүн жыйымдар эсепке алынат 

14224700 Баалуу кагаздар рыногу жөнүндө мыйзамдарга ылайык баалуу кагаздар рыногунун кесипкөй катышуучусунун квалификациялык күбөлүгүн алуу үчүн жыйымдар эсепке алынат 

14224800 Товардык кампалар жана кампа күбөлүктөрү жаатындагы мыйзамдарга ылайык, товардык кампалардын бирдиктүү мамлекеттик реестрине катталгандыгы жөнүндө күбөлүк берүү үчүн жыйым эсепке алынат 

14224900 Жогоруда келтирилген элементтер боюнча каралбаган жыйымдар эсепке алынат 

1423 Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр  

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө” мыйзамына жана Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр реестрине ылайык мамлекеттик органдардын жана мекемелердин кирешелери чагылдырылат 

14231 Медициналык кызмат көрсөтүүлөр 

14231100 Амбулатордук деңгээлде (фельдешерлик-акушердик пункттар, үй- бүлөлүк дарыгерлер тобу, үй-бүлөлүк медицина борборлору, жалпы дарыгерлер практикасы боюнча борборлор, улуттук, областтык жана республикалык борборлор) Мамлекеттик кепилдиктер программасында көрсөтүлгөн көлөмдөгү консультативдик-диагностикалык жардам үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14231200 Амбулатордук деңгээлде (дарылоо процедураларын дайындоо, рецепттерди жазуу, пациенттерге медициналык документтерди жана сунуш-көрсөтмөлөрдү берүү) Мамлекеттик кепилдиктер программасында көрсөтүлгөн көлөмдөн ашык дарылоо иш-чараларын жүргүзүү үчүн түшүүлөр эсепке алынат  

14231300 Жарандарга медико-санитардык жардам көрсөтүү боюнча Мамлекеттик кепилдиктер программасында көрсөтүлбөгөн стационар ордундагы бөлүмдөрдө медициналык жардам көрсөтүүлөр үчүн түшүүлөр эсепке алынат  

14231400 Адистештирилген стационарларда Мамлекеттик кепилдиктер программасында көрсөтүлгөн көлөмдөн ашык (терапевттик, педиатрдык, хирургиялык, акушер-гинекологиялык профилдеги жана башка) медициналык жардам көрсөтүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14231500 Мамлекеттик кепилдиктер программасын каржылоо көлөмүнөн ашык көрсөтүлгөн кызматтардын наркын төлөөдө жарандардын катышуусу катары түшкөн каражаттар эсепке алынат 

14231600 Мамлекеттик кепилдиктер программасында көрсөтүлгөн көлөмдөн ашык стамотологиялык жардам көрсөтүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14231700 Табыштамалар жана келишимдер боюнча дезинсекциялык, дезинфекциялык жана дератизациялык чараларды жүргүзүү үчүн түшүүлөр чагылдырылат 

14231800 Технологиялык медициналык жардам түрлөрүн (квотадан белгиленгенден тышкары) көрсөтүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14231900 Жогоруда келтирилген бюджеттик классификация элементтеринде каралбаган медициналык кызмат көрсөтүүлөр үчүн башка төлөмдөр эсепке алынат 

14232 Билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр 

14232100 Мамлекеттик окуу жайларда (жогорку, атайын орто жана кесиптик-техникалык окуу жайлар) контракттык окутуу үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14232200 Өзгөчө үлгүдөгү документтерди алууга талапкер жалпы билим берүүчү мектептердин бүтүрүүчүлөрүн тесттен өткөрүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14232300 Кесиптик-техникалык окуу жайлардын окуучулары даярдаган продукцияны сатуудан түшүүлөр, ошондой эле жатаканаларда, мейманканаларда жашоо үчүн төлөмдөр чагылдырылат 

14232400 Окуу программаларын терең үйрөнүү үчүн кошумча сабактар, ийримдер түрүндө мектепке чейинки жана мектеп мекемелеринин кошумча кызматтарын көрсөтүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14232500 Программаларды, семинарларды, конференцияларды уюштуруу жана өткөрүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14232600 Жогорку окуу жайга чейин, жогорку окуу жайдан кийин жана кошумча билим берүү үчүн түшүүлөр эсепке алынат 

14232700 Театралдык постановкаларды көрсөтүү, атап айтканда: спектакль, балет, опера, цирк программасы, концерттик программа ж.б. көрсөтүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14232800 Залдарды жана жайларды, ошондой эле маданият мекемелеринин жабдууларын, инвентарларын сунуштоо, маданият чөйрөсүндө искусство жана билим берүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14232900 Жогоруда келтирилген бюджеттик классификация элементтеринде каралбаган билим берүү жана маданий кызмат көрсөтүүлөр үчүн башка төлөмдөр эсепке алынат 

14233 Социалдык кызмат көрсөтүүлөр 

14233100 Мамлекеттик программалар, өкмөт аралык жана башка расмий макулдашуулар алкагында иш издөөчү Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн чет өлкөдө ишке орноштурууга өбөлгө түзүү үчүн түшүүлөр эсепке алынат 

14233200 Чет өлкөлүк жумушчу күчүн ишке тартуу жана иштөөгө уруксат берүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14233300 Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жогорку аттестациялык комиссиянын Интернет-журналына илимий макалаларды жарыялоо үчүн түшүүлөр эсепке алынат 

14233400 Жогорку ыңгайлуулуктагы бөлмөлөрдү жолугушууларга берүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14233500 Ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ден-соолугун чындоо үчүн санаториялык-курорттук жолдомолорду берүү, Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр реестрине ылайык - ден-соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелген I топтогу майыптарды коштоп жүрүүчү адамга медициналык көрсөткүчтөрүнө жараша 50 пайыз женилдик, II топтогу майыптарды коштоп жүрүүчү адамга 50 пайыз женилдик, III топтогу майыптарды коштоп жүрүүчү адамга 30 пайыз женилдик берүү кызматтары эсепке алынат  

14233600 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр реестрине ылайык дарыгердин багыттамасы боюнча майыптык топко кирбеген, муктаж жарандар үчүн белгиленген тизмеден ашык протездик-ортопедиялык буюмдарды даярдоо жана сунуштоо эсепке алынат  

14233900 Жогоруда келтирилген бюджеттик классификация элементтеринде каралбаган социалдык кызматтар үчүн башка төлөмдөр эсепке алынат. 

14234 Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башка документтерди, ошондой эле алардын көчүрмөлөрүн жана дубликаттарды берүү кызмат көрсөтүүлөрү 

14234100 Жабдуулар жана байланыш кызмат көрсөтүүлөрүнө, ошондой эле радио жыштыктагы нурланууну берүүчү же жогорку жыштыктагы электромагниттик толкундардын булагы болуп саналган башка техникалык каражаттарга сертификат берүү үчүн түшүүлөр чагылдырылат 

14234200 Аскерге милдеттүүлөргө, мөөнөттүү жана контракттык кызматтардагы аскер кызматкерлерине, прапорщиктерге жана офицерлерге аскердик-эсепке алуу документтеринин дубликаттарын берүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат  

14234300 Окумуштуулук даража ыйгаруу жөнүндө диплом жана окумуштуу наамын ыйгаруу жөнүндө аттестат берүү, чет мамлекеттер тарабынан берилген окумуштуулук даражаны ыйгаруу жана окумуштуу наамын ыйгаруу жөнүндө документтерди нострификациялоо жана илимий жана илимий-педагогикалык кадрларды кайра аттестациялоо үчүн түшүүлөр чагылдырылат 

14234400 Маалымдамаларды, күбөлүктөрдү, дубликаттарды, ишеним кат жана полистерди берүү үчүн түшүүлөр чагылдырылат 

14234500 Эл аралык стандарттын талабына ылайык лабораториялардын, продукцияны сертификациялоо боюнча органдардын, персоналдын жана башкалардын компетенттүүлүгүн ырастоо үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14234600 Сертификаттарды берүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14234700 Апостиль коюу кызматтары үчүн төлөм эсепке алынат 

14234900 Каттоо, маалымдамаларды, күбөлүктөрдү жана башка документтерди берүү боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн башка төлөмдөр эсепке алынат 

14235 Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертизалоо боюнча кызматтар 

14235100 Табыштамалар жана келишимдер боюнча дезинфекциялык каражаттардын активдүүлүгүн аныктоо үчүн төлөм эсепке алынат 

14235200 Өнөр жай таштандыларын, агынды сууларды жана жер ресурстарынын булганууларын пландан тышкары лабораториялык изилдөө, ошондой эле өзгөчө корголгон жаратылыш аймактарында, аң уулоочу жерлерде жана мамлекеттик токой фондунун жерлеринен тышкары аймактарда пландан тышкаркы токой-аңчылык жайгаштыруу жана илим изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн түшүүлөр чагылдырылат 

14235300 Кыргыз Республикасынын улуттук стандарттарынын долбоорлоруна, стандартташтыруу жаатындагы эрежелерге жана сунуш-көрсөтмөлөргө, уюмдардын стандарттарына экспертиза жүргүзүү, уюмдардын стандарттары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен Тематикалык пландан тышкаркы окуу китептердин, окуу-усулдук колдонмолордун жана дидактикалык материалдардын кол жазмаларына экспертиза жүргүзүү жана башка экспертизалар үчүн төлөмдөр эсепке алынат. Ошондой эле табыштамалар жана келишимдер боюнча жумушчу зонадагы абаны (санитардык-химиялык изилдөөлөр), жеке адамдардын жана юридикалык жактардын социалдык-укуктук мүнөздөгү суроо-талаптары боюнча маалыматты изилдөөлөр да эсепке алынат. Жеке адамдардын, юридикалык жактардын жана башкалардын арызы боюнча криминалисттик, инженердик-техникалык, экономикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү ж.б. 

14235400 Жалпы билим берүүчү уюмдардагы окуучулардын жалпы баштапкы, негизги жалпы, орто (толук) жалпы билим берүүдөгү билим деңгээлин тестирлөө, жеке адамдар үчүн кыргыз тилин билүү деңгээлин баалоо үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14235500 Өсүмдүктөрдү, топурак кыртышын, сугат сууларын пестициддердин жана агорхимикаттардын калдык санын камтуусу боюнча химиялык жактан талдап-иликтөө, ошондой эле алардын стандарттарга жана техникалык шарттарга ылайык келүүсү боюнча изилдөө жана айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнүн табыштамалары боюнча жер кыртышында азыктандыруучу заттар жана гумус камтылышына мониторинг жүргүзүү, айыл чарба жерлерин, көчөттөрдү, иш-аракеттери өсүмдүктөн алынган продукциялар, жеке адамдардын жана юридикалык жактардын (энтомологиялык, гербологиялык, фитопатологиялык экспертиза жүргүзүү) табыштамалары боюнча карантин обьекттерин аныктоо, үлгүлөрдү тандоо жана лабораториялык экспертиза жүргүзүү менен байланышкан ишканаларды жана жакын жайгашкан аймактарды изилдөө үчүн ж.б. төлөмдөр эсепке алынат  

14235600 Экспорттоодо ветеринардык коштомо документтерди берүү менен клиникалык кароо жана термометрия, ошондой эле малдан алынуучу продуктуларды жана чийки затты, тоютту, тоют кошулмаларын, ветеринардык дары каражаттарын жана препараттарды ветеринардык кароо үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14235700 Табыштамалар жана келишимдер боюнча тамак-аш продукцияларынын генетикалык модификацияланган булактарын аныктоо үчүн санитардык-химиялык изилдөөлөрдөн, токсикологиялык, микробиологиялык, радиометриялык экспертиза жүргүзүүдөн түшкөн акча каражаттары эсепке алынат  

14235800 Жеке жана юридикалык жактардын табыштамалары боюнча ветеринардык дары каражаттарынын натыйжалуулугуна жана коопсуздугуна экспертиза жүргүзүүдөн жана Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн жана өлкө аймагына ташылып келинүүчү дары каражаттарына ветеринардык экспертиза жүргүзүүдөн түшкөн акча каражаттары эсепке алынат 

14235900 Бул категорияга талдоо, баалоо жана экспертиза жүргүзүү боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр кошулат 

14236 Маалымат берүү жана басма сөз кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштоо 

14236100 Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча маалыматты берүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14236200 Статистикалык байкоо жүргүзүү, статистикалык маалыматтарды берүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14236300 Маалыматты издөө, тандоо жана берүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14236400 Илимий-техникалык адабияттардын көчмө көргөзмөлөрүн уюштуруу, музей коллекцияларын көрсөтүү, экспозициялар боюнча экскурсия жана экскурсияны алып жүрүүчү менен көргөзмө уюштуруу үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14236500 Документтерди убактылуу пайдаланууга берүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14236600 Жарандардын документтерин тариздөө жана документтештирүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14236700 Жер казынасы жөнүндө геологиялык жана башка маалыматтарды камтыган документтер, ошондой эле аларды пайдалануу менен түзүлгөн маалыматтык продуктулары үчүн төлөмдөн түшкөн акча каражаттары эсепке алынат 

14236800 Мамлекеттик патенттик-техникалык китепканалардан илимий-техникалык адабиятты жана документтерди сканерден өткөрүү жана көчүрмөлөө үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14236900 Маалымат берүү жана басма сөз боюнча классификацияланбаган кызматтар үчүн башка төлөмдөр эсепке алынат 

14237 Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу 

14237100 Зыянкечтерге каршы химиялык жана биологиялык дарылоо үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14237200 Карантин белгиленген продуктуларды, каражаттарды жана жайларды зыянсыздандыруу үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14237300 Карантиндик изолятордо малдарды күтүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14237400 Товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык коштоо үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14237500 Документтерди даярдоо, кабыл алуу жана сактоо үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14237600 Келишимдер боюнча обьекттерди кайтаруу жана коопсуздугун камсыз кылуу үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14237700 Бат күйүп кетме, таасири күчтүү, уулуу заттарды коштоп жүрүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14237800 Табыштамачынын демилгеси боюнча документтерди, ошондой эле мекемелер үчүн иштердин жеке жана тармактык номенклатурасын мамлекеттик сактоого өткөрүп берүүгө даярдоо үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14237900 Коопсуздукту жана сактоону камсыз кылуу боюнча классификацияланбаган кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14238 Кызмат көрсөтүүлөрдүн башка түрлөрү 

14238100 Суу пайдалануучуларына суу жеткирүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат  

14238200 Өзгөчө кайтарылган жаратылыш аймактарындагы обьекттерге баруу үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14238300 Жыгачты жана отургузуу материалын сатып өткөрүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14238400 Эл аралык патенттик классификация боюнча теманы классификациялоо үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14238500 Эл аралык патенттик классификация, универсалдуу ондук классификация,универсалдуу ондук классификация боюнча диссертациялардын авторефераттарына индекс коюу (статьялары) боюнча темаларды классификациялоо үчүн төлөмдөр эсепке алынат  

14238600 Короо-жай курулмаларын орнотуу жана эксплуатациялоо үчүн схема картасын иштеп чыгуу үчүн төлөмдөр эсепке алынат 

14238700 Суу алдындагы-техникалык иштер, суучулдардын ишин жана дайвингди уюштуруу жана жүргүзүү үчүн төлөмдөр эсепке алынат  

14238800 Иш-чараларды форматтан тышкары өткөрүү жана уюштуруу үчүн төлөм эсепке алынат 

14238900 Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр реестрине ылайык башка кызмат түрлөрү боюнча классификацияланбаган кызматтар үчүн башка төлөмдөр эсепке алынат  

14239 Башка түшүүлөр 

14239100 Жеке адамдардын жана юридикалык жактардын ыктыярдуу төгүмдөрүнөн түшкөн акча каражаттары эсепке алынат 

14239200 Биргелешкен илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн эл аралык институттардан чегерүүлөр эсепке алынат (эл аралык институттардан демөөрчүлүк жардам) 

14239300 Жеке өндүрүш товарларын сатуудан каражаттар эсепке алынат  

14239400 Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелер тарабынан келишимдин негизинде берилүүчү ведомство аралык кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөм эсепке алынат  

14239500 Ченемдик укуктук актыларга ылайык белгиленген жогору жана төмөн турган мекемелерге чегерүүлөр эсепке алынат 

14239700 Бирдиктүү төлөөчү системасында медициналык жана башка кызмат көрсөтүүлөр үчүн түшүүлөр эсепке алынат 

14239900 Жогоруда келтирилген бюджеттик классификациянын элементтеринде каралбаган мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр категориясына караштуу башка түшүүлөр эсепке алынат 

143 Айыптар, туумдар, санкциялар, конфискациялар 

1431 Айыптар, туумдар, санкциялар, конфискациялар 

14311 Айыптар, туумдар, санкциялар, конфискациялар 

14311110 Юридикалык жактар жана жеке адамдар тарабынан жол берилген укук бузуулар үчүн төлөнгөн айыптар эсепке алынат 

14311120 "Туумдар, айыптар боюнча финансылык санкцияларда" айыптарды өз учурунда төлөбөгөндүгү үчүн акча каражаты эсепке алынат 

14311300 Фискалдык жана укук коргоо органдары тарабынан жүргүзүлгөн операциялык иш-чараларга, ошондой эле мүлктү мамлекеттин пайдасына конфискациялоо жөнүндө сот чечимдерине ылайык, конфискацияланган, ээси жок жана ээсиз калган мүлктү сатып өткөрүүдөн түшүүлөр эсепке алынат  

14311400 Жүргүзүлгөн контролдук-көзөмөл иш-чаралардан түшүүлөргө мыйзамда белгиленген финансылык жол-жоболорду жеке адамдар жана юридикалык жактар бузган учурда жана кол коюлган макулдашууларды, келишимдерди жана мамлекеттик милдеттенмелерди аткарбай койгондо мамлекеттик бийлик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан өндүрүлүп алынуучу каражаттар кирет. Мисалы: Эсептөө палатасынын бюджеттик каражатты казыналык системасына жеткирбестен, максатсыз пайдалануу жана иштетүү фактылары боюнча жазма буйруктарына ылайык, макулдашуулар, келишимдер же башка мамлекеттик милдеттенмелер бузулган, ошондой эле монополияга каршы мыйзамдарда белгиленген жөнгө салуу талаптарынан четтөөдө жана фискалдык жана укук коргоо органдары тарабынан документтерди текшерүүлөрдүн жүрүшүндө аныкталган финансылык бузууларга жол берилген учурда, Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу органдары тарабынан өндүрүлүп алынуучу айыптык санкциялар.  

14311500 Бул деңгээлде Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинде белгиленген экономикалык кылмыштар боюнча келтирилген зыяндын ордун толтуруу эске алынат 

Экономикалык кылмыштарга мамлекетке, ишкердикке, жарандарга материалдык зыян келтирген, жазасын алуучу укукка каршы, өзүмчүл кылмыштуу иштердин жыйындысы кирет, алар легалдуу экономикалык иштин алкагында жана ага жамынуу менен жүргүзүлөт 

14311600 Жаныбарлар, өсүмдүктөр дүйнөсүнүн объектилерине, козу карындарга жана мамлекеттик токой фондусуна келтирилген зыяндын ордун толтуруу, ошондой эле айлана-чөйрөнүн булганышына, жаратылыш жана суу ресурстарынын түгөнүшүнө, жаратылыштын экологиялык системасынын бузулушуна, кыйрашына алып келген, адам баласынын ден соолугуна жана жашоосуна, өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнө чыныгы коркунуч жараткан аракеттер үчүн төлөмдөр эсепке алынат  

14311700 Жер кыртышын бузгандык үчүн административдик айыптар, жер кыртышын бузуунун натыйжасында пайда болгон айыл чарба өндүрүшүнүн жоготууларынын ордун толтуруу боюнча түшүүлөр эсепке алынат 

14311800 Жалпы пайдалануудагы автоунаа жолдоруна келтирилген залалдын жана зыяндын ордун толтуруу 

14311900 Коррупциялык мүнөздөгү жазык иштери боюнча зыяндын ордун толтуруу, мында коррупциялык кылмыштарга байланыштуу жазык иштери боюнча зыяндын ордун толтуруудан түшкөн каражаттар эсепке алынат 

Коррупциялык кылмыштарга төмөнкүдөй белгилер мүнөздүү

- тиешелүү субъекттин жазык-жаза жосунунун болушу, аларга функциялары Кыргыз Республикасынын жазык мыйзамында жана ченемдик мүнөздөгү сот практикасында жазылган кызмат адамдары кирет; 

- субъекттин кызматтык абалы менен коомдук коркунучтуу жосундардын байланышы, ээлеген кызматынын же кызматтын кызыкчылыктарына карабастан, өзүнүн түз милдеттенмелеринен чегинүү

- субъектте өзүмчүлдүк мотивдин милдеттүү түрдө болушу; 

- атайылап кылмыш жасоо 

1432 Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар жана туумдар 

14321 Камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча айыптар жана туумдар 

14321100 Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында жана толук которбогондугу үчүн эсептелген туумдар жана айыптар  

14321200 Милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында жана толук чегербегендиги үчүн эсептелген туумдар жана айып пулдар кирет 

144 Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар - бул категорияда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жеке адамдардан же юридикалык жактардан мамлекетке, бюджеттик мекемелерге каражаттарды кайтарымсыз түрдө өткөрүп берүүнүн башка формалары камтылат. Ошондой эле мамлекеттик айрым сектор бирдиктерине инвесторлордун демөөрчүлүк колдоосу жана гранттары түрүндө түшүүчү каражаттар жана анын ичинде эл аралык уюмдардан ММКФ бюджетине алынган гранттар эсепке алынат  

1441 Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар  

14411 Учурдагы 

14411100 Мамлекеттик сектор бирдиктерине учурдагы ыктыярдуу трансферттер жана гранттар, мында учурдагы чыгашаларды каржылоо үчүн жеке адамдардан жана юридикалык жактардан түшүүчү демөөрчүлүк жардам (Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашалар классификациясында каралган), ошондой эле мамлекеттик сектор бирдиктерине гранттык жардам жана анын ичинде эл аралык уюмдардан ММКФ бюджетине алынган гранттар эсепке алынат  

14412 Капиталдык 

14412100 Мамлекеттик сектор бирдиктерине капиталдык ыктыярдуу трансферттер жана гранттар, бул капиталдык чыгашаларды каржылоо үчүн ( активдер жана милдеттенмелер менен операциялар боюнча классификацияда каралган) жеке адамдардан жана юридикалык жактардан келип түшкөн демөөрчүлүк жардам 

145 Башка салыктык эмес кирешелер  

- бул категория 141ден 144кө чейинки категорияларга бөлүнбөгөн бардык башка салыктык эмес кирешелерди камтыйт 

1451 Башка салыктык эмес кирешелер 

14511 Башка салыктык эмес кирешелер 

14511100 Мамлекеттин пайдасына айланган кирешелерге бюджетке келип түшкөн каражаттар кирет, алар кандайдыр бир башка категориянын курамына эске алынышы мүмкүн эмес, мында үзгүлтүксүз негизде болбогон же бир жолку төлөм түрүндө түшүүлөр мүнөзүнө ээ. Мындай төлөмдөр менен түшүүлөргө: кандайдыр бир себептер менен кайтарылган өткөн жылдардагы каражаттар, эл аралык долбоорлор жабылганда же дагы башка мекемелер жоюлган