Конъюнктура: 16 - 20 апрель


ь Тобокелдиктерди тескёё жагында узак мёёнёттъъ кызматташтык чёйрёсън кеьейтъъ маселеси Улуттук банктын Тёрагасы З.Асанкожоеванын ёлкёнън борбордук банкына техникалык жактан колдоо кёрсётъъ максатында Кыргызстанга келген Польша Улуттук банкынын ёкълдёрънън ортосундагы съйлёшъълёрдън темасынан болгон.  

Жолугушууда финансылык жана операциялык тобокелдиктерди тескёё маселеси кароого алынып, финансылык тобокелдиктерди тескёё жагында узак мёёнёткё каралган стратегияны, эталондук портфелди иштеп чыгуу маселелери талкууланып, эл аралык камдар менен иш алып баруунун натыйжалуулугуна баа берилген. Келген меймандар, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы да Польшанын башкы банкы багыт алган эл арлык стандарттар боюнча иш жъргъзъп жаткандыгын баса белгилешкен.  

Жолугушууда билдирилгендей эле, Улуттук банк интеграцияланган тобокелдик-менеджментин жайылтууну ёнъктъръъ жана банктын иш ъзгълтъксъздъгъ маселелерин ёркъндётъънъ пландаштырууда, ошондуктан ушул багытта иш алып барган адистердин келиши ётё актуалдуу жана алар бул тармакта иш процессин тез жана сапаттуу жъзёгё ашырууга ёбёлгё тъзёт.  

З.Асанкожоева банк кызматкерлерин окутууну кошо алганда, Польша Улуттук банкы менен ар кайсы багытта натыйжалуу кызматташуу жёнгё салынгандыгын баса белгилеген. Себеби, борбордук банктын ишин ёнъктъръъ жагындагы алардын тажрыйбасы Кыргызстан ъчън да маанилъъ.  

 

ь 19-апрель кънъ «Кабар» маалымат агенттигинде Улуттук банктын Тёрагасынын орун басары З.Л.Чокоевдин, «Кыргыз банктар союзу» юридикалык жактар бирикмесинин башчысы Анвар Абдраевдин, Кыргызстандагы микрофинансылык уюмдар ассоциациясынын аткаруучу директору Н.Жолдошеванын катышуусунда пресс-конференция ётъп, болуп ёткён каргашалуу окуялардан жапа чеккен карыз алуучулардын проблемаларын чечъъ ъчън Улуттук банк, «Кыргыз банктар союзу» жана МКК тарабынан кёрълъп жаткан чаралар, бул иш-чаранын темасынан болгон.  

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасы Зина Асанкожоева борборубуздун алдынкы жогорку окуу жайларынын мыкты студенттери менен жолугушуу ёткёръп, мында болочок экономисттер кызыктырган суроолорду Улуттук банктын жетекчисине тъздён-тъз беръъ мъмкънчълъгънё ээ болушкан. Студенттер козгогон темалар актуалдуулугу менен айрымаланып, ал эми алардын кёпчълъгъ Улуттук банктын Тёрагасы тарабынан компетенттъъ, дипломдуу адистердин деьгээлинде кётёрълъъчъ маселелер экендиги белгиленген. Алсак, студенттерди инфляциялык кёрсёткъчтёрдън ёзгёръъсънън экономикалык ёсъшкё тийгизген таасири, Бажы союзуна кирген ёлкёлёрдё жалпы валютаны киргизъъ шарттары, Кыргызстанда Ёнъктъръъ банкын тъзъънън максатка ылайыктуулугу сыяктуу маселелер кызыктырган. Албетте банк секторунун жана микрокредиттик компаниялардын абалы да аларды кызыктырбай койгон жок. Мында ёлкёлък кредит рейтинг, МККлардагы, консервация чарасы киргизилген коммерциялык банктардагы жогорку пайыздык чендер жёнъндё сёз болгон.  

Улуттук банктын Тёрагасы студенттердин алган билими талапка жооп бере тургандыгын баса белгилеп, Улуттук банктын 20 жылдык мааракесине карата ёткёрълъп жаткан сынакка илимий иштери менен катышууну аларга сунуштаган

 

 

 

 

 

ь Кыргызстандын Эмгекти эл аралык уюштуруу уюму (ЭЭУ) менен кызматташуу программасынын алкагында уюмдун делегациясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына келип, банктын Тёрагасы З.Асанкожоева менен жолугушуунун жъръшъндё иш менен камсыз кылуу жагындагы мамлекеттик саясат маселелери талкууланган. Жолугушуунун катышуучулары иш менен камсыз кылуу чараларын талкуулоонун маанилъълъгън баса белгилешкен, анткени жумушсуздук кёрсёткъчъ инфляция деьгээли менен катар эле, акча-кредит саясатын жана ёлкё экономикасынын ёнъгъъ багыттарын аныктоодо маанилъъ индикаторлордон болуп саналат. Ёлкёдё микрокаржылоону ёнъктъръъ мына ушул проблеманы чечъъ жолунун биринен болушу мъмкъндъгъ да баса белгиленген.  

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасы Зина Асанкожоева Търкия казыналыгынын мамлекеттик катчысынын орун басары Жавит Дагдаш баштап келген Търкия делегациясынын ёкълдёръ менен съйлёшъълёрдъ жъргъздъ. Финансы маселелери жагында эки тараптуу кызматташууну талкуулоо търк экономисттеринин Кыргызстанга болгон иш-сапарынын максатынан болгон. Жолугушууда Жавит Дагдаш мырза, Търкия тарабынан Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетин колдоо ъчън кредиттик линияны ачуу жагындагы иштер башталгандыгын, болгону каржылоо мёёнёттёрън жана шарттарын аныктоо зарыл экендигин маалымдаган.  

Жолугушууда, банк тутуму жана акча-кредит саясатынан тышкары, республикадагы жалпы экономикалык жагдай, анын мамлекеттик бюджети жана орун алып турган карыз маселеси тууралуу сёз болгон.  

Улуттук банктын Тёрагасы Кыргызстанга жардам кёрсётъъ ниетин билдирип жаткандыгы ъчън Жавит Дагдаш мырзага ыраазычылыгын билдирип, ёлкёнън башкы банкы мындан ары да ийгиликтъъ кызматташууну улантууга даяр экендигин билдирген.  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жогорку окуу жайларынын бътъръъчълёрънън жана магистранттарынын арасында Улуттук банктын 20 жылдык мааракесине карата илимий иштер сынагын жарыялайт. Илимий иштер 2012-жылдын 9-апрелинен 31-июлуна чейин кабыл алынат

I. МАКСАТЫ 

Сынактын максаты - магистранттарды жана студенттерди илимий изилдёё иштерине тартуу жана кеьири коомчулукка экономика маселелери боюнча идеяларды жана принциптерди жайылтуу болуп саналат.  

II. КАТЫШУУЧУЛАР 

Сынакка Кыргыз Республикасындагы жогорку окуу жайлардын бътъръъчъ курстарынын студенттери жана магистранттары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын чет ёлкёдё окуп жатышкан жарандары катыша алат.  

Бир адам бир гана илимий ишти тапшыра алат.  

Авторлордун максималдуу саны - эки адам. 

 

III. ТАЛАПТАР 

 

1. Илимий иштер Кыргыз Республикасынын экономикасына тиешелъъ маселелерге арналууга жана тёмёнкъ багыттардын бирин камтууга тийиш: 

· Банктар жана банк иши; 

· Валюта курсу; 

· Тышкыэкономикалык мамилелер; 

· Мамлекеттик жана жеке карыз; 

· Акча-кредиттик саясат; 

· Инфляция жана инфляциялык процесстер; 

· Макропруденциалдык кёзёмёлдък; 

· Финансылык туруктуулук; 

· Финансылык тобокелдиктер; 

· Фискалдык саясат; 

· Экономикалык ёсъш. 

2. Иликтёёлёрдън сандык ыкмасын пайдалануу (эконометрикалык инструменттердин пайдаланылышына артыкчылык берилет). 

3. Тёмёнкъ материалдар кабыл алынат

- Кафедранын чечими менен жактырылган магистрдик жана дипломдук иштердин тезистери (жогорку окуу жайынын мёёръ менен къбёлёндърългён чечим кошо тиркелсин); 

- Кафедранын чечими менен жактырылган жана жарыялоого сунушталган макалалар (жогорку окуу жайынын мёёръ менен къбёлёндърългён чечим кошо тиркелсин); 

- 2011-2012-жылдары аттестациядан ёткён илимий журналдарда жарыяланган макалалар (макалалардын аталышы, кънъ, номери жана эгер болгон болсо электрондук шилтемеси да кёрсётълсън); 

- студенттер жана магистранттар тарабынан илимий-практикалык конференциялардын жыйнактарында жарыяланган макалалар

4. Плагиаттыкка жол берилбейт

5. Илимий иштерди мамлекеттик жана/же расмий тилдерде жёнётъъгё болот. 

6. Илимий иштерге карата техникалык талаптар. 

Илимий иш тёмёнкъ бёлъктёрдён турууга тийиш: 

6.1 Илимий иштин аталышы. 

6.2 Кыргыз, орус жана англис тилдеринде жазылган аннотация, негизги сёздёр. 

6.3 Киришъъ. 

6.4 Негизги тезистер (теоретикалык, методологиялык аспектилер жана эмпирикалык эсептешъълёр). 

6.5 Корутунду (тыянактар жана сунуштар). 

6.6 Колдонулган адабияттар. 

6.7 Тиркеме. 

Сынакка берилъъчъ иштин кёлёмъ А4 форматындагы 15 (он беш) беттен ашпоого тийиш; мамлекеттик тилдеги илимий иштер ъчън Kyrgyzfnt, ал эми расмий тилдеги иштер ъчън Times New Roman шрифти колдонулуп, шрифттин ёлчёмъ 12, интервалы 1,5 ашпоого тийиш; тилкеси: сол жагынан 3, жогору/тёмён жагынан 2, оь жагынан 1,5 см аралыгы сакталышы зарыл. 

Кёрсётългён техникалык талаптарга жооп бербеген иштер кароого алынбайт

IV. СЫНАККА КАТЫШУУ ЪЧЪН ЗАРЫЛ ДОКУМЕНТТЕР  

Сынакка илимий иштерди кабыл алуу 2012-жылдын 31-июлунда саат 17:00го чейин жъргъзълёт. Катышуучулар окуган жеринен маалымкаттын тъп нускасын, кол коюлган Билдирменин формасын жана илимий ишти тиркёёсъ зарыл.  

Чогуу бъткёрългён иштер ъчън бир билдирме берилиши зарыл

Илимий иштер «Илимий иштер сынагына» белгиси астында, тёмёнкъ дарек боюнча:  

720040, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Т.ъмёталиев атындагы кёчё 101, 104-бёлмё жана aberdigulova@nbkr.kg. электрондук почтасы боюнча жёнётълъъгё тийиш

V. СЫНАК ЁТКЁРЪЪ ТАРТИБИ 

1-баскыч. 2012-жылдын 9-апрелинен 31-июлуна чейин илимий иштерди кагазга чыгарылган же электрондук търдё кабыл алуу (таблицаларды, графиктерди, эсептешъълёрдъ кошо тиркёё менен). 

2-баскыч. 2012-жылдын 31-июлунан 7-августуна чейин III бёлъктё кёрсётългён талаптарга ылайык келъъсъ кёз карашынан аларды текшерип чыгуу

3-баскыч. 2012-жылдын 7-августунан 28-сентябрына чейин 2-баскычтын жыйынтыгынан ёткён илимий иштерге тиешелъъ комиссия IV бёлъктё кёрсётългён критерийлерге ылайык баа берет.  

4-баскыч. 2012-жылдын 17-октябрында жеьъъчълёрдъ сыйлоо. 

Белгиленген мёёнёттёр келип тъшкён иштердин кёлёмънё жараша ёзгёртълъшъ мъмкън. Бардык ёзгёртъълёр жёнъндё маалыматтар Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын сайтында жарыяланат

Сынакка сунушталган, анын ичинде каралган жана кароого алынбаган илимий иштер рецензияланбайт жана кайтарылып берилбейт.  

Сынактын жыйынтыгы жёнъндё маалымат бардык катышуучуларга 2012-жылдын 16-октябрына чейин электрондук почта аркылуу билдирилет.  

VI. СЫНАККА сунушталган илимий ИШТЕРГЕ БАА БЕРЪЪ КРИТЕРИЙЛЕРИ (балл МЕНЕН) 

- Илимий иштин Кыргызстандын экономикасы ъчън актуалдуулугу (10 б.); 

- Улуттук банктын илимий, тажрыйбалык иши ъчън алардын мааниси (10 б.); 

- иштин жъръшъндё илимий-методологиялык ыкмалардын колдонулушу жана эконометрикалык жана статистикалык ыкмаларды колдонуу менен эсептёёлёрдън колдонулушу (10 б.); 

- эмпирикалык маалыматтарга жана теоретикалык тыянактарга таянуулар (10 б.); 

- тыянактардын жана сунуш-кёрсётмёлёрдън камтылышы (10 б.); 

- грамматикалык жана стилистикалык ёзгёчёлъктёръ (10 б.). 

 

VII. СЫЙЛОО 

Биринчи орун  10 000 сом (авторлордун санына кёз карандысыз) жана Улуттук банктан такшалуудан ётъъ мъмкънчълъгъ; 

Экинчи орун 7 000 сом (авторлордун санына кёз карандысыз) жана Улуттук банктан такшалуудан ётъъ мъмкънчълъгъ. 

Ъчънчъ орун 5 000 сом (авторлордун санына кёз карандысыз) жана Улуттук банктан такшалуудан ётъъ мъмкънчълъгъ. 

Ъч кызыктыруучу сыйлык 5 сом номиналындагы акрил блоктору, Улуттук банктан такшалуудан ётъъ мъмкънчълъгъ. 

 

VIII. МААЛЫМАТ АЛУУ ЪЧЪН Телефон  

+ (996 312) 66-91-59. 

 

 

Кыргыз Республикасында нак акча жъгъртълъшънън 2012-жылдын I чейреги ичиндеги абалы жёнъндё  

 

2012-жылдын 1-апрелине карата жъгъртъъдёгъ акчанын жалпы суммасы 48 339,4 млн. сомду тъзгён, анын ичинен 2 235,1 млн. сом коммерциялык банктардын кассаларында турган, ал эми калгандары банк тутумунан тышкары болгон (ёткён жылдагы ушул эле мезгилге салыштырганда 7 493,3 млн. сомго же 18,3 пайызга кёбёйгён).  

2012-жылдын I чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республика боюнча жалпысынан 113 706,0 млн. сом келип тъшкён, бул 2011-жылдын I чейрегине караганда 32 756,2 млн. сомго же 40,5 пайызга кёп.  

2012-жылдын I чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларынан 113 773,0 млн. сом берилген, бул ёткён жылдын I чейрегине караганда 31 789,5 млн. сомго же 38,8 пайызга кёп.  

2012-жылдын I чейреги ичинде коммерциялык банктардын кассаларына нак акча каражаттарынын кайтарымдуулугу 99,9 пайызды тъзгён (2011-жылдын I чейрегине салыштырганда бул кёрсёткъч 1,2 пайыздык пункта жогорулаган).  

2012-жылдын I чейреги ичинде областтар боюнча коммерциялык банктардын кассаларына нак акчанын кайтарымдуулугунун ёзгёръъсъ 1-таблицада кёрсётългён.  

 

пайыздарда  

 

 

2011-жыл 

2012-жыл 

Четтёё 

 

Республика боюнча бардыгы болуп  

 

98,7 

 

99,9 

 

1,2 

Бишкек шаары 

104,0 

107,8 

3,8 

Баткен обл. 

75,7 

86,8 

11,1 

Жалал-Абад обл. 

83,9 

89,1 

5,2 

Ысык-Кёл обл. 

82,0 

83,6 

1,6 

Нарын обл. 

68,3 

67,3 

-1,0 

Ош обл.  

72,3 

68,5 

-3,8 

Ош шаары 

114,7 

106,3 

-8,4 

Талас обл. 

65,8 

74,9 

9,1 

Чъй обл.  

112,8 

102,4 

-10,4 

 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар/къбёлъктёр берилген

 

1. Жеке ишкер Боромбаев Рустам Орозалиевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 16-апрелинде №4906 лицензия берилген, каттоо №2947. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 255 (Ош базары, "Айше-Трейдинг" дъкёнъ); 

2. "MCS Agency" (эМ Си эС Эджинси) ЖЧКсына нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 16-апрелинде №4907 лицензия берилген, каттоо №2948, 2949. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 119 жана 125; 

3. "Морион" ЖЧКсына нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 16-апрелинде №4908 лицензия берилген, каттоо №2950. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Шопоков атындагы кёчё,119, 1 жана 2-кв., "Алтын Стиль" дъкёнъ

4. Жеке ишкер Ботобаев Олжобай Кочконовичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 16-апрелинде №4909 лицензия берилген, каттоо №2951. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, «Дордой» базары, ортонку катар, №15 контейнер; 

5. Жеке ишкер Кулдашев Тахирджан Мамасалиевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 16-апрелинде №4910 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, Н. Айтматов кёчёсъ, номерсиз ъй (борбордук базар, мэрия тарабынан 1-катар, сол жагындагы 1-жай);  

6. Жеке ишкер Кадыров Адылжон Мирзаевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 18-апрелинде №4911 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Кочкор-Ата шаары, "Элиза" базары, 1-катар, 5-жай

7. Жеке ишкер Мавлянов Таалайбек Даминовичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 19-апрелинде №4912 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, Асаналиев атындагы кёчё, "Айбек Базары", борбордук дарбазасы

8. Жеке ишкер Сатыбалдиева Арзыканга нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 19-апрелинде №4913 лицензия берилген, каттоо №2952. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дэн Сяопин проспектиси, 2-ъй, 31-кв.

9. Жеке ишкер Руденко Антон Васильевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 20-апрелинде №4914 лицензия берилген, каттоо №2953. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 119 «а»; 

10. Жеке ишкер Кушубеков Эсенкул Канатовичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 20-апрелинде №4915 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов кёчёсъ, 65/7; 

11. Жеке ишкер Негруцак Татьяна Николаевнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 20-апрелинде №4916 лицензия берилген, каттоо №2954. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёчёсъ, 161 «а»; 

12. "Саясат" ЖЧКсына нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2012-жылдын 20-апрелинде №4917 лицензия берилген, каттоо №2955. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёчёсъ, 165; 

13. МКК «Алканов Finance» ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 17-апрелинде эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №448 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кожевенная кёчёсъ, 74; 

14. "МКК "АИМ Кредит" ЖАКка жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 19-апрелинде эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №449 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул кёчёсъ, 212/2 ъй; 

15. МКК "Кутман Кредит" ЖЧКсына жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 20-апрелинде эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №450 къбёлъгъ берилген. Юридикалык дареги: Чъй областы, Токмок шаары, Станционная кёчёсъ, 33 "А"

16. Кыргыз Республикасынын Жаштар, эмгек жана жумуш менен камсыз кылуу министрлигине караштуу МКК "Ала-Тоо Финанс" мекемеси жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2012-жылдын 20-апрелинде эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №201 къбёлък берилген. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 106. 

 

МКА "Ийгилик-Болсун" коомдук фондусуна жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёё ъчън 2005-жылдын 9-мартында эсептик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё №81 къбёлъгъ 2012-жылдын 18-апрелиндеги катышуучулардын жалпы жыйынынын протоколуна жана 2012-жылдын 18-апрелиндеги МКАнын ётънъчънё ылайык, 2012-жылдын 18-апрелинен тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Аксуу району, Аксуу айылы, Кыдыр-Аке кёчёсъ, номерсиз. 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клирингдик система 

Гросстук система 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

кёлёмъ, 

сом менен 

саны, 

даана 

2012-жылдын 16-апрелинен 20-апрелине чейинки аралыктагы кёрсёткъчтёр (отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде 

10 633 251 460,90 

40 189 

1 241 941 639,86 

37 628 

9 391 309 821,04 

2 561 

БТС тёлёмдё-ръндёгъ ълъшъ (%) 

100,0 

100,0 

11,7 

93,6 

88,3 

6,4 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

БАПБнын таза позициялары 

0,1 

1,8 

0,9 

2,0 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

13,3 

6,1 

13,8 

6,3 

13,2 

2,7 

БК кириш  

16,9 

40,2 

20,1 

42,6 

16,5 

4,2 

СФ чыгыш  

0,02 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,3 

2,6 

2,3 

2,8 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниде 

11 164 419 556,90 

45 570 

1 280 543 790,85 

42 942 

9 883 875 766,05 

2 628 

 

Отчеттук мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёрдън ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёрдён четтеши  

Абсолюттук мааниде 

-531 168 096,00 

-5 381 

-38 602 150,99 

-5 314 

-492 565 945,01 

-67 

-4,8 

-11,8 

-3,0 

-12,4 

-5,0 

-2,6 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

 

… карата абал боюнча 

2012-жылдын 13-апрелине карата 

2012-жылдын 20-апрелине карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайра чыгарылгандарын эске албаганда) 

127 868 

128 487 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны, анын ичинде: 

- банктарда 

- соода тъйъндёръндё 

 

718 

458 

260 

 

718 

458 

260 

Банкоматтардын саны 

177 

189