Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын ачык валюта позиция лимиттерин сактоо талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтомуму менен  микрофинансылык уюмга айыптык төлөм салынды.