Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 18-мартындагы № 2020-П-12/13-1-(БС) «COVID-19 пандемиясына байланыштуу финансы-кредит уюмдарынын ишин убактылуу жөнгө салуу эрежелери жөнүндө» токтомунун талаптарын бузгандыгы үчүн, тагыраак айтканда, карыз алуучулар кредиттик келишим боюнча милдеттенмелерин өз убагында аткарбагандыгы үчүн айып пул чегергендиги жана өндүрүп алгандыгы үчүн, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин чечими менен коммерциялык банкка айып пул салынган