Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төлөм системасынын оператору жана төлөм уюму «Диджитал Пэйментс-К» ЖЧКнын юридикалык аталышы «Фридом Пэй Кыргызстан» ЖЧКга өзгөргөндүгүнө байланыштуу 2023-жылдын 18-майында төлөм системасынын операторунун № 2022160218 жана төлөм уюмунун № 3027111019 лицензиялары кайра таризделгендигин билдирет.