Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2024-жылдын 7-февралында № 2024-П-17/4-4-(НФКУ) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банк эмес финансы-кредит уюмдарын лицензиялоо жөнүндө айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом кабыл алынды. 

Токтомдо коммерциялык банктын микрофинансылык компания (мындан ары МФК) катары кайра каттоо, ошондой эле МФКнын жана «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» Ачык акционердик коому адистештирилген финансы-кредиттик уюмунун кызмат адамдарынын иш стажына карата талаптарды кайра карап чыгуу жагында өзгөртүүлөр каралган. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук акт Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылат.