Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Бишкек шаарынын жумушсуз жарандарын микрокредиттөө боюнча» МКА мекемесинин 2003-жылдын 17-апрелиндеги каттоодон өткөн №22 күбөлүгү 2019-жылдын 13-августунан баштап токтотулду, юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул көчөсу, 237 (Бишкек шаары, Боконбай көчөсү, 99, 37-каб.). 

«Бишкек шаарынын жумушсуз жарандарын микрокредиттөө боюнча» МКА мекемеси Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтому менен Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчөсү 101 дареги боюнча тааныша алат.  

Маалымат алуу үчүн байланыш телефону: 0 312 66 92 62.