Сынака катышуу үчүн керектүү документтердин тизмеси 

 

Төмөнкү документтерди сунуштаган кайсы болбосун жеке адам же юридикалык жак потенциалдуу контрагент (товар сунуштоочулар/иш аткаруучулар) боло алышат:  

1. юридикалык жактар үчүн мамлекеттик каттоодон өткөндүгү (кайрадан каттоо) жөнүндө күбөлүк; 

2. эгерде мыйзамда каралган болсо, катышуучунун сатып алуу шарттарында белгиленген ишти жүзөгө ашыруу укугуна лицензиялар (сертификаттар), юридикалык жактар үчүн; 

3. патенттер, уруксат берүүлөр жеке адамдар үчүн; 

4. белгиленген тартипте таризделген, уюштуруу документтери юридикалык жактар үчүн; 

5. банк эсеби; 

6. техникалык паспорт же баалуу металлдардан жасалган буюмдарда химиялык зыяндуу зарттардын бардыгы/жоктугу тууралуу (атайын жабдууларды сатып алуу учурунда) малыматты өзүнө камтыган, тиешелүү ыйгарым укуктуу орган тарабынан тастыкталган же өндүрүүчү тарабынан сунушталган документ, жана сатылып алынуучу товарлардын, иштердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн ички буйрутмачы тарабынан же сынак комиссиясынын (сынак өткөрүү учурунда) чечими боюнча аныкталган өзгөчөлүктөрүнө жараша, башка документтер;  

7. паспорту же мыйзамга ылайык, ким экендигин тастыктаган башка документ; 

8. сынакка катышуучулар үчүн нускоо жана Келишим долбоору/контракт менен менен макулдугун көрсөткөн, компаниянын жетекчисинин/жеке адамдын колу коюлган сынакка катышуу үчүн макулдук каты; 

9. Мамлекеттик салык кызматынын 20__-жылдын “__”___ карата абал боюнча эч кандай карызынын жоктугу тууралуу маалымкат; 

10. Социалдык фонддун 20__-жылдын “__”___ карата абал боюнча эч кандай карызынын жоктугу тууралуу маалымкат; 

11. ишкананын жетекчисинин/жеке адамдын колу коюлган, төмөнкү маалыматтарды камтыган кат: 

11.1 мүлккө карата чектөөлөрдүн жана/же оорчулуктардын бардыгы/жоктугу тууралуу; 

11.2 сынак катышуучусу акыркы эки жыл ичинде тартылган сот процесстери жана сот кабыл алган чечимдер тууралуу маалыматтын бардыгы/жоктугу тууралуу; 

11.3 контрагенттер алдында мөөнөтүнө төлөнбөгөн утурумдук карыз тууралуу маалыматтын бардыгы/ жоктугу тууралуу. 

12. Улуттук банктын кызматкерлери менен бир эле учурда Улуттук банктын сатып алууларына катышуучу болуп саналышкан башка сунуштоочулардын бир сатып алуунун алкагында сыяктуу эле, бүтүндөй долбоор боюнча да байланыштуулугунун бардыгы/жоктугу тууралуу, Компания жетекчисинин/жеке адамдын колу коюлган расмий кат;  

13. зарыл учурларда сынак боюнча сунуштун суммасынын ___% (колдонулган шартта) өлчөмүндө сынак боюнча сунушту гарантиялык камсыздоонун болушу жана формасы; 

14. зарыл учурларда сатып алуулар жөнүндө келишимди/контракттыаткаруу үчүн зарыл болгон техниканын, жабдуулардын жана башка материалдык ресурстардын бар экендиги жөнүндө маалыматтар; 

15. зарыл учурларда, иштин көлөмү жана мүнөзү боюнча тажрыйбанын бар экендиги, кызматкердин квалификациясы ж.б. жөнүндө маалымат; 

16. зарыл учурларда, катышуучунун аброюн аныктоо үчүн сунуштама кат.