Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

автоунааларды сатуу боюнча ачык тоорук (аукцион) жарыялайт жана  

бардык кызыккан адамдарды тоорукка катышууга чакырат 

 

 

Кызыккан адамдар үчүн маалымат: 

1. Тоорук өткөрүү эрежелери. 

2. Сатылуучу автоунаанын реестри (1-тиркеме). 

3. Билдирменин формасы (2-тиркеме). 

 

1. Тоорук өткөрүү эрежелери. 

 

1. Автоунааны сатуу боюнча аукцион катышуучулардын курамы жана баасы тууралуу сунуштарды берүү формасы боюнча ачык болуп саналат. Автоунаанын баасы тууралуу сунуштар тооруктун жүрүшүндө аукционго катышуучулар тарабынан ачык жарыяланат. 

2. Билдирмелерди тапшыруу мөөнөтү: 2020-жылдын 22-июнунда, саат 17.30. 

3. Талапкерлер аукционго катышуу үчүн аукцион өтүүчү күнгө чейин Улуттук банктын эсебине баштапкы сатып өткөрүү баасынын 5% өлчөмдө кепилдик төлөм жүргүзөт. 

4. Сатып өткөрүү комиссиясы билдирмелерди жана талапкерлердин документтерин карап чыгып, алардан кепилдик төлөмдүн келип түшкөндүгүн аныкташат жана документтерди кароонун натыйжасы боюнча талапкерлерге тиешелүү номерлерди ыйгаруу менен, аукционго катышуучулар катары таануу же катышууга уруксат берүүдөн баш тартуу тууралуу чечим кабыл алат. 

5. Аукцион (ачык тооруктар) кеминде 2 (эки) катышуучу катышса, өткөрүлгөн болуп таанылат. 

6. Аукциондун жүрүшүндө аукцион өткөрүүчү бааны жарыялайт, ал эми талапкерлер карточкасын көтөрүү менен автоунааны сатып алууга даяр экендиктерин билдиришет. Аукцион катышуучулары баарына угузуу менен бааны өздөрү да жарыялай алышат, андан кийин аукцион аукциондун кадамына жараша улантылат. 

7. Аукциондун жүрүшүндө кезектеги баа жарыялангандан кийин аукцион өткөрүүчү анын көз карашында биринчи көтөрүлгөн карточканын номерин айтат. Андан соң ал кийинки бааны жарыялайт. Автоунааны бул баада сатып алууга даяр катышуучулар жок болгон шартта, аукцион өткөрүүчү бааны 3 (үч) жолу кайталап айтат. 

8. Баа үч жолу кайталанып айтылгандан кийин бир да катышуучу карточкасын көтөрбөсө, аукцион токтотулат. Аукцион өткөрүүчү тарабынан карточкасынын номери эң акырында аталган катышуучу жеңүүчү катары таанылат. 

9. Аукцион аяктагандан кийин аукцион өткөрүүчү коюлган автоунааны, анын сатылган баасын жана жеңүүчү болгон катышуучунун карточкасынын номерин жарыялайт. 

10. Эгерде, баштапкы баасы 3 (үч) жолу жарыялангандан кийин бир да талапкер карточкасын көтөрбөсө, аукцион токтотулат жана өткөрүлбөй калган катары таанылат. 

11. Соодалашуунун жүрүшүндө максималдуу бааны сунуштаган катышуучу аукциондун жеңүүчүсү катары таанылат. Жеңүүчү дароо эле аукцион бүткөндөн кийин катышуучунун номери менен карточкасын көрсөтүүгө, андан соң аукциондун жыйынтыктоочу протоколуна кол коюу менен өз оюн тастыктайт. Протоколго жеңүүчү аталган катышуучу же анын ыйгарым укуктуу өкүлү, сатып өткөрүү комиссиясынын бардык мүчөлөрү жана катчысы жана аукцион өткөрүүчү эки нускада кол коюшат. 

12. Аукцион протоколунда сатуучу жана сатып алуучу жөнүндө маалымат, автоунаанын аталышы, баштапкы жана сатуу баасы, кепилдик төлөмдүн суммасы, сатып алуучу тарабынан сатып алуу-сатуу келишимине кол коюу милдеттенмеси жана сатып алуучу тарабынан автоунааны ыйгарым укуктуу мамлекеттик каттоо органдарында кайра каттоо милдеттенмеси көрсөтүлөт. 

13. Аукциондун жыйынтыгы тууралуу протоколдун бир нускасы сатып алуучуга берилет жана анын автоунааны сатып алуу-сатуу келишимин түзүү укугун тастыктаган документ болуп саналат. Протоколдун 2-нускасы сатуучуга берилет. 

14. Эгерде жеңүүчү аукцион аяктагандан кийин анын жыйынтыгы тууралуу протоколго кол койбосо же кол коюдан баш тартса, бул сатып алуудан баш тарткан катары саналат жана бул учурда кепилдик төлөм кайтарылып берилбейт. 

15. Автоунааны сатып алуу укугуна соодалашуунун жүрүшүндө жеңүүчүдөн кийинки бааны сунуштаган катышуучу ээ болот. Эгерде бул катышуучу да аукциондун жыйынтыгы тууралуу протоколго кол коюдан баш тартса, анда аукциондун натыйжалары жокко чыгарылат, ал эми тооруктар өткөрүлбөгөн катары таанылат жана автоунаа сатуучуда калат. 

16. Аукциондун жыйынтыгы тууралуу протоколго кол коюлгандан кийин жеңүүчү аталган катышуучу 5 (беш) жумуш күн ичинде сатып алуу-сатуу келишимин түзүүгө жана автоунаа үчүн толук көлөмдө төлөөгө тийиш. 

17. Жеңүүчү автоунаанын наркын төлөгөндөн кийин кепилдик төлөм суммасы автоунаанын наркына кошулат. Аукциондун башка катышуучуларына кепилдик төлөм суммалары сатып алуу-сатуу келишимине кол коюлгандан кийин 5 (беш) календардык күн ичинде кайтарылып берилет. 

 

Ачык тоорук (аукцион) өткөрүү күнү: 2020-жылдын 23-июнунда саат 14.00дө

Төлөө формасы: нак жана нак эмес эсептешүү

Тоорук өткөрүлүүчү дареги: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101. 

Тоорука катышуу үчүн 5 % өлчөмдө кепилдик төлөмдү эсептешүү эсебине жүргүзүү керек: 1013930100000771, БИК 101001. 

Билдирмелер кепилдик төлөмдүн квитанциясынын көчүрмөсү менен 2020-жылдын  

22-июнунда саат 17.30га чейин кабыл алынат. 

Бардык каалоочулар 2020-жылдын 1-июнунан тартып 5-июнуна чейин ачык эшик күндөрүндө автоунааларды карап чыгууга болот. 

Ал эми билдирме формасын 2020-жылдын 21-майынан тартып 22-июнуна чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 09.00-17.30га чейин же sale@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу алууга болот. 

Бардык уюштуруу маселелер боюнча +996 (312) 66-91-53; +996 (312) 66 91 52 телефондоруна жана sale@nbkr.kg электрондук почтасы боюнча кайрылсаңыздар болот. 

 

Тиркеме: 

1. Сатылуучу автоунаанын реестри (1-тиркеме). 

2. Билдирменин формасы (2-тиркеме). 

 

е 

 

2-тиркеме 

 

Сатылуучу автоунаанын  

РЕЕСТРИ 

 

№ 

Автоунаанын аталышы 

Баштапкы сатуу баасы, сом менен 

Кепилдик төлөм 5 % өлчөмдө, сом менен 

Фольксваген Бора,  

2003-жылы чыгарылган, 195 000 км жүргөн 

166 000 

8 300 

Тойота Ленд Круизер 100, брондолгон,  

2006-жылы чыгарылган, 320 000 км жүргөн 

885 000 

44 250 

 

 

2-тиркеме 

Билдирменин формасы 

 

Автоунааны сатып алууга  

БИЛДИРМЕ 

 

Автоунаанын аталышы 

Билдирүүчүнүн аты-жөнү 

Билдирүүчүнүн паспорту тууралуу маалыматтар 

Билдирүүчүнүн байланыш маалыматтары (телефону, электрондук почтасы) 

Кепилдик төлөм жүргүзгөн күнү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

(Аты-жөнү жана колу)  

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептен чыгарылган мүлкүн сатуу боюнча ачык тоорук өткөрүлө тургандыгын жарыялайт жана бардык кызыккан адамдарды тоорукка катышууга чакырат.   

  

Кызыккан адамдар үчүн маалымат:     

1. Тоорук өткөрүү эрежелери жана тоорукка катышуу үчүн зарыл документтердин тизмеги;     

2. Сатылуучу мүлктүн реестри (1-тиркеме).     

    

1. Тоорук өткөрүү эрежелери жана тоорукка катышуу үчүн зарыл документтердин тизмеги. 

     

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептен чыгарылган мүлкүн тышкы чөйрөгө сатуу боюнча тоорук өткөрөт.      

Тышкы чөйрөдө сатылуу үчүн каралган мүлк андан ары пайдалануу үчүн жарактуу, амортизацияланган жана эсептен чыгарылган мүлк реестринде (1-тиркеме) берилген жана анда 5 аталыштан турган 69 бирдик катталган.   

1. Мүлктү сатуу боюнча тооруктар катышуучулардын курамы боюнча ачык жана баа сунушун берүү формасы боюнча жабык болуп саналат.    

2. Билдирмелер маалыматтык билдирүүдө көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде кабыл алынат. Бир адам бир гана билдирме сунуштоого жана тоорукта сатылуучу мүлк боюнча бир нече сунуштарды берүүгө укуктуу.     

3. Улуттук банк тоорук өткөрүлүүчү күндү, ордун жана катышууга билдирме сунуштоо мөөнөтүн аныктайт.     

4. Катышуучулар билдирме формасын Улуттук банктын сайтынан же sale@nbkr.kg электрондук почтасынан ала алышат.      

5. Мүлктү сатуу боюнча комиссия талапкерлердин билдирмелерин кароого алып, анын жыйынтыгы боюнча талапкерлерди катышуучу катары таануу же катышуу билдирмесин четке кагуу чечимин кабыл алышат.     

6. Биринчи кезекте жогорку бааны сунуштаган сатып алуучу жеңүүчү катары жарыяланат. Жеңүүчүдөн кийинки жогорку бааны сунуштаган талапкер вице-жеңүүчү катары жарыяланат.      

7.  Жеңүүчүгө ал жеңүүчү катары таанылгандыгы, сатылып алынган мүлккө төлөө  жана аны алып чыгуу шарттары жөнүндө билдирүү жөнөтүлөт.     

8. Сатып алуучу сатып алган мүлктүн толук наркын билдирүүдө көрсөтүлгөн мөөнөттө Улуттук банктын эсебине нак эмес түрдө которууга милдеттүү, ошондой эле Улуттук банктын кассасына нак акча түрүндө төлөөгө да жол берилет.      

9.  Сатылып алынган мүлктүн наркы толук төлөнгөндөн кийин  мүлк Улуттук банкта белгиленген тартипте өткөрүлүп берилет.     

10.  Жеңүүчү белгиленген мөөнөттө төлөөдөн баш тарткан учурда тооруктун жыйынтыгы жокко чыгарылып, ал адам мүлктү сатып алуу укугунан ажырайт.      

Билдирмелер 2020-жылдын 05-июлунда саат 11.00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр., 168 дареги боюнча же мүлк жайгашкан орду боюнча төмөнкү электрондук дареги боюнча кабыл алынат: sales_talas@nbkr.kg  Талас шаары. 

Кызыккан адамдар сатылуучу мүлктү жайгашкан жери боюнча 2020-жылдын 15-июнунан тартып 19-июнуна чейинки убакыт аралыгында карап көрүшсө болот. 

Ал эми билдирме формасын 2020-жылдын 05-июнунан тартып 05-июлуна чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 09:00-17:30га чейин же sale@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу алууга болот. 

  

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-53, +996 (312) 66 91 52 телефондоруна кайрылсаңыздар болот.     

Төлөө формасы: нак жана нак эмес эсептешүү.      

Эсептешүү эсеби: 1013930100000771, БИК 101001     

   

Тиркемелер:   

1. Андан ары пайдалануу үчүн жарактуу, амортизацияланган жана эсептен чыгарылган мүлк реестри (1-тиркеме).   

2. Билдирменин формасы (2-тиркеме).   

  

1-тиркеме  

 Андан ары пайдалануу үчүн жарактуу, амортизацияланган жана эсептен чыгарылган мүлктү сатуу реестри (2019-жыл) 

 №    

Негизги каражаттардын жана товардык-материалдык баалуулуктардын аталышы    

Саны    

Инвентаризациялык №    

Чыгарылган жылы    

Баштапкы баасы (сом)  

Өлчөө бирдиги    

Жайгашкан жери   

  

  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

  Жабдуулар, механикалык түзүлүштөр жана башка товарлар  

1   

Чаң соргуч "Supra"    

1    

1452 

2013-ж.   

1 251  

даана   

Талас шаары   

2   

Темир отводу Д=50   

2    

1864   

2008-ж.   

44  

даана 

Талас шаары   

3   

Лампа ДРЛ-125   

50    

40   

05.05.2018-ж.  

68 

даана   

Талас шаары   

4   

Лампа ДРЛ-125   

15    

40   

05.05.2018-ж.  

68  

даана   

Талас шаары   

5   

Лампа ДРЛ-125   

1    

40   

05.05.2018-ж.  

68  

даана   

Талас шаары   

  

2-тиркеме   

Билдирменин формасы   

   

Улуттук банктын эсептен чыгарылган мүлкүн сатып алууга билдирме   

№   

Мүлктүн аталышы   

Саны   

Инвентаризациялык номер   

1-баа   

2-баа   

3-баа   

1   

   

   

   

   

   

   

2   

   

   

   

   

   

   

3   

   

   

   

   

   

   

_________________________________     

                                    (аты-жөнү жана кол тамгасы)    

_________________________________     

(дареги, телефону, факсы, эл. почтасы)