Улуттук банк Башкармасынын 

2017-ж. 20-декабрындагы 

№ 2017-П-06\52-6-(ВД) 

токтом менен бекитилген 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2018-жылга карата  

ИШ ПЛАНЫ 

 

№ 

Улуттук банк Башкармасынын кароосуна сунушталган маселелердин кыскача мазмуну 

Өткөрүү мөөнөттөрү 

I. Жалпы маселелер 

1.  

Улуттук банк Башкармасынын иш планы жана анын ушул мезгил аралыгында маалымат отурумдарын өткөрүү планы жөнүндө

Чейрек  

сайын 

2.  

Улуттук банктын 2017-жыл үчүн жылдык отчету жөнүндө, анын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2017-жыл үчүн финансылык отчету» деп аталган III бөлүгүн эске албаганда. 

I чейрек 

3.  

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2017-жыл үчүн финансылык отчетун бекитүү тууралуу». 

I чейрек 

4.  

Эл аралык камдардын 2017-жылы тескөөгө алынышы боюнча отчет жөнүндө

I чейрек 

5.  

Аудит боюнча Комитетинин 2017-жыл үчүн отчету тууралуу. 

I чейрек 

6.  

Улуттук банктын Ички аудит кызматынын 2017-жылдын ичинде аткарган иши тууралуу отчету жөнүндө

I чейрек 

7.  

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын 2016-жылына жана андан мурдагы мезгилдерине карата жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча иш-чаралардын аткарылышына жүргүзүлгөн мониторинг тууралуу.  

I чейрек 

8.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2016-жылына жана андан мурдагы мезгилдери үчүн финансылык отчетуна жүргүзүлгөн аудиттин жыйнтыгы боюнча тышкы аудиттин сунуш-көрсөтмөлөрүнүн аткарылышына жүргүзүлгөн мониторинг тууралуу. 

I чейрек 

9.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ички контроль системасына баа берүү обзору. 

I чейрек 

10.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын областтык башкармалыктарынын жылдык отчету жөнүндө

II чейрек 

11.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2017-жыл үчүн финсылык отчетуна жүргүзүлгөн аудиттин боюнча ОсОО «Грант Торнтон» аудит уюмунун сунуш көрсөтмөлөрүнө карата иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө.  

II чейрек 

12.  

Аудит боюнча Комитеттин 2018-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн отчет тууралуу. 

III чейрек 

13.  

2018-жыл үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жылдык отчетунун түзүмү жана аны даярдоо боюнча иш программасы жөнүндө

IV чейрек 

14.  

Улуттук банктын 2019-жылга карата кирешелер жана чыгашалар бюджети жөнүндө

IV чейрек 

15.  

Улуттук банктын 2019-жылга карата өнүктүрүү бюджети жөнүндө

IV чейрек 

16.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2019-жылга Иш планы жөнүндө

IV чейрек 

17.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эл аралык камдарды тескөө боюнча 2019- жылга каралган инвестициялык саясаты тууралуу. 

IV- чейрек 

II. Акча-кредит саясатынын маселелери 

18.  

Акча-кредит саясаты жөнүндө (акча-кредит саясаты жөнүндө отчет,акча кредит саясатынын сценарийлери, Улуттук банктын эсептик ченинин өлчөмү, отурумунун пресс-релизи).  

26- февраль 

28- май 

27- август 

26- ноябрь 

19.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын эсептик ченинин өлчөмү тууралуу. 

26- март 

25- июнь 

24-сентябрь 

24-декабрь 

20.  

Кыргыз Республикасынын финансы секторунун туруктуулугу жөнүндөгү отчету тууралуу. 

II чейрек 

IV чейрек 

21.  

Кыргыз Республикасынын ички рыногунда 2019-жылы сатып алынуучу алтындын өлчөмү жөнүндө

IV чейрек 

22.  

2019-жылга карата Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын акча-кредит саясаты жөнүндө билдирүүсү тууралу. 

IV чейрек 

23.  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү менен Улуттук Банктын 2019-жылга экономикалык саясаттын негизги багыттары жөнүндө биргелешкен билдирүүсү тууралу. 

IV чейрек 

24.  

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине арналган отурумдарынын 2019-жылга каралган графиги жөнүндө.  

IV чейрек 

III. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана тиешелүү мекемелердин ишине көзөмөлдүк жана пруденциалдык жөнгө салуу нормалары тууралуу 

25.  

«Ак Банк» ААКсынын Убактылуу администратордун отчету тууралуу. 

Ар бир ай сайын 

26.  

«Ак Банк» ААКсын Убактылуу администрациясынын чыгашалар сметасы жөнүндө  

I чейрек 

27.  

Банктык операцияларды жүргүзүү, электрондук акчаларды жана баалуу металдарды чыгаруу укугу боюнча коммерциялык банктарга лицензия берүү тууралуу. 

Өтүнүч кат келгенине жараша 

28.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына кредиттик тобокелдикти башкаруу талаптары боюнча өзгөртүүлөрдү жана тоолуктоолорду киргизүү жөнүндө

II чейрек  

29.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ликвиддүүлүк нормативи боюнча өзгөртүүлөрдү жана тоолуктоолорду киргизүү жөнүндө

IV чейрек 

30.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына тобокелдиктерди башкаруу боюнча өзгөртүүлөрдү жана тоолуктоолорду киргизүү жөнүндө.  

II чейрек 

31.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына консолидацияланган көзөмөл жүргүзүү талаптары боюнча өзгөртүүлөрдү жана тоолуктоолорду киргизүү жөнүндө

IV чейрек 

32.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банктардын капиталынын жетиштүүлүгү боюнча өзгөртүүлөрдү жана тоолуктоолорду киргизүү жөнүндө

IV чейрек 

IV. Төлөм системасынын маселелери. 

33.  

«Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө долбоор. 

I чейрек 

34.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2010-жылдын 26-майындагы №36/7 «Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө» жобо тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу. 

I чейрек 

VI. Нак акча жүргүзүү боюнча суроолор  

35.  

«1916 - жылдагы улуттук - боштондук көтөрүлүштүн 100 жылдыгы» коллекциялык монетасын жүгүртүүгө чыгаруу, бөлүштүрү жана сатуу баасын аныктоо жөнүндө

I чейрек 

36.  

«Ч.Айтматовдун 90 жылдыгы», «Улак тартыш», жана «Кыргыздардын   турак үйү боз үй» коллекциялык монеталарынын эскиздерин бекитүү тууралуу. 

I чейрек 

37.  

«Кыргыз Республикасынын улуттук валютасына 25 жыл» жана «Комуз» коллекциялык монеталарын жүгүртүүгө чыгаруу, бөлүштүрү жана сатуу баасын аныктоо жөнүндө

II чейрек 

38.  

«Ч.Айтматовдун 90 жылдыгы», «Улак тартыш» жана «Кыргыздардын   турак үйү боз үй» коллекциялык монеталарын жүгүртүүгө чыгаруу, бөлүштүрү жана сатуу баасын аныктоо жөнүндө

III чейрек 

39.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан монетардык эмес алтындын 2019-жылы сатып алуу көлөмүн бекитүү жөнүндө

IV чейрек 

40.  

Кыргызстандын коллекциялык монеталарын 2019-жылга карата  чыгаруу Планын бекитүү жөнүндө

IV чейрек 

V. Ички иштерге тиешелүү маселелер жана башка маселелер 

41.  

2016-жыл үчүн Улуттук банкынын финансылык отчету жөнүндө

I чейрек 

42.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2018-жыл үчүн финансылык отчеттуулугуна аудит жүргүзүү үчүн тышкы аудиторду тандоо боюнча тендер өткөрүү жөнүндө

I чейрек 

43.  

«Кыргыз инкассациясы» ЖАКтын 2017-жыл ичинде аткарган иши жана финансылык отчету жөнүндө» отчет тууралуу. 

I чейрек 

44.  

Улуттук банкынын 2017-жылдын жыйынтыгы боюнча накта пайданы бөлүштүрүү жөнүндө

II чейрек 

45.  

«2017-жылга карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында жүргүзүлгөн инвентаризациянын жыйынтыгына тиешелүү Инвентаризациялоо комиссиясынын сунуш-көрсөтмөлөрүн аткаруу тууралуу иш-чаралар планына мониторинг» жөнүндө

III чейрек 

46.  

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Улуттук банктын 2017-жылдагы ишине жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча сунуш-көрсөтмөлөрүн аткарууга тиешелүү иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө

III чейрек 

47.  

2019-жылга карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кызматкерлерин окутуунун Планы жөнүндө

IV чейрек 

48.  

2019-жылга карата кадрлар резерви жөнүндө

IV чейрек  

49.  

«Кыргыз инкассациясы» ЖАКтын уставтык капиталы тууралуу. 

IV чейрек 

50.  

««Кыргыз инкассациясы» ЖАКтын 2018-жылга кирешелер жана чыгашалар, өнүктүрүү бюджеттери жөнүндө». 

IV чейрек 

51.  

2018-жылга карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жүргүзүлгөн жылдык инвентаризациянын жыйынтыгы тууралуу Отчет жөнүндө

IV чейрек