2018- жылдын I чейрегинде Улуттук банктын коммерциялык банктарга карата колдонулган таасир этүүчү чаралары 

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2018-жылдын I-чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 6 (алты) эскертүү жөнөтүлгөн;  

§ 9 (тогуз) жазма буйрук жиберилген;  

§ 1 (бир) коммерциялык банкка айыптык төлөм салынган;  

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 15 (он беш) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 60 (алтымыш) маселе каралган.