2019- жылдын I чейрегинде Улуттук банктын коммерциялык банктарга карата колдонулган таасир этүүчү чаралары 

 

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2019-жылдын I чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 5 (беш) эскертүү жөнөтүлгөн;  

§ 7 (жети) жазма буйрук жиберилген;  

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 10 (он) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 21 (жыйырма бир) маселе каралган.