2019- жылдын II чейрегинде Улуттук банктын коммерциялык банктарга карата колдонулган таасир этүүчү чаралары

 

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2019-жылдын II чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 4 (төрт) эскертүү жөнөтүлгөн;  

§ 3 (үч) жазма буйрук жиберилген;  

§ 1 (бир) коммерциялык банкка айыптык төлөм салынган;  

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 13 (он үч) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 40 (кырк) маселе каралган.