2019- жылдын IV чейрегинде Улуттук банктын коммерциялык банктарга карата колдонулган таасир этүүчү чаралары

 

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2019-жылдын IV чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 4 (төрт) эскертүү жөнөтүлгөн;  

§ 8 (сегиз) жазма буйрук жиберилген;  

§ 1 (бир) коммерциялык банкка айыптык төлөм салынган;  

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 11 (он бир) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 25 (жыйырма беш) маселе каралган.