2020- жылдын III чейрегинде Улуттук банктын коммерциялык банктарга карата колдонулган таасир этүүчү чаралары

 

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2020-жылдын III чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 8 (сегиз) эскертүү жөнөтүлгөн;  

§ 8 (сегиз) жазма буйрук жиберилген;  

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 12 (он эки) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 18 (он сегиз) маселе каралган.