Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2022-жылдын II чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2022-жылдын II чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 10 (он) эскертүү жөнөтүлгөн;  

§ 6 (алты) жазма буйрук жиберилген;  

§ 2 (эки) коммерциялык банкка айыптык төлөм салынган;  

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 9 (тогуз) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 30 (отуз) маселе каралган.