2018- жылдын IV чейрегиндеги КРУБдун КБ карата эскертүү чаралары жана санкциялары. 

 

Улуттук банк тарабынан коммерциялык банктарга карата 2018-жылдын 4-чейреги ичинде колдонулган эскертүү чаралары жана санкциялары:  

  

§ 3 (үч) эскертүү жөнөтүлгөн;  

§ 6 (алты) жазма буйрук жиберилген;  

§ 1 (бир) коммерциялык банкка айыптык төлөм салынган;  

§ Көзөмөл боюнча комитеттин 19 (он тогуз) отуруму өткөрүлүп, анда коммерциялык банктардын ишине тиешелүү 50 (элүү) маселе каралган.