Конъюктура: 19 - 23 октябрь


ь 2009-жылдын 1-октябрына карата жъгъртъъдёгъ акчанын жалпы суммасы 31 107,5 млн. сомду тъзгён, анын ичинен 1 621,6 млн. сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми калганы банк тутумунан тышкары колдонууда турган (ёсъш ёткён жылдын тиешелъъ мезгилиндегиге салыштырганда 494,2 млн. сомго же 1,6 пайызга кёп болгон). 

2009-жылдын III чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бътъндёй аймагынан 62 768,9 млн. сом келип тъшкён, бул кёрсёткъч 2008-жылдын III чейрегиндегиге салыштырганда 6 132,5 млн. сомго же на 9,8 пайызга азайган.  

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2009-жылдын III чейрегинде 62 286,1 млн. сом берилген, бул 2008-жылдын тиешелъъ мезгилиндегиге салыштырганда 7 914,9 млн. сомго же 12,7 пайызга аз.  

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2009-жылдын III чейрегинде 100,8 пайызды тъзгён (2008-жылдын III чейрегиндегиге салыштырганда 2,7 пайыздык пунктка кёбёйгён). 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2009-жылдын III чейреги ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча ёзгёръъсъ, тёмёндё чагылдырылган

 

 

(пайыздарда) 

 

2008-жыл 

2009-жыл 

Четтёёлёр 

 

Бардыгы болуп республика боюнча  

 

98,1 

 

100,8 

 

2,7 

Бишкек шаары 

104,1 

110,0 

5,9 

Баткен обл. 

45,8 

60,1 

14,3 

Жалалабад обл. 

66,3 

80,0 

13,7 

Исыккёл обл. 

87,5 

83,7 

-3,8 

Нарын обл. 

63,4 

59,2 

-4,2 

Ош обл.  

57,4 

58,3 

0,9 

Ош шаары 

119,3 

110,0 

-9,3 

Талас обл. 

64,0 

63,1 

-0,9 

Чъй обл.  

119,4 

116,9 

-2,5 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга ёз сайтында Нормативдик актылар/Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё коомчулуктун талкуусуна Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 22-июнунда 62-07 номеринде катталган, №28/4 "Консолидирленген кёзёмёл жёнъндё" жобо тууралуу" токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ долбоору жайгаштырылган. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул аталган долбоор боюнча сунуштарды жана сын-пикирлерди 2009-жылдын 4-ноябрынан кечиктирбестен gkaparova@nbkr.kg электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёт. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Англияда жарык кёръъчъ "Stamp&Coin Mart" журналынын ноябрь айында жарык кёръъчъ санында, "Айдын банкнотасы" рубрикасында Кыргыз Республикасынын 5000 сом наркындагы банкноту тууралуу статья жарык кёрё тургандыгын маалымдайт. Бул статьяда банкноттун сърёттёлъшъ жана анын коргоо элементтерине тийиштъъ маселелер козголот. 

Аталган банкнота "жылдын мыкты банкноту" конкурсунун номинанты болуп саналат. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 19-октябрынан 23-октябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 487,8 

58 295 

1 174,6 

56 500 

6 313,2 

1 795 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,7 

96,9 

84,3 

3,1 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,5 

0,6 

0,5 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

13,0 

5,3 

13,3 

5,4 

13,0 

1,8 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

21,0 

48,5 

25,7 

49,9 

20,2 

1,8 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,4 

2,8 

2,2 

2,9 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

14 091,7 

59 238 

1 120,1 

57 095 

12 971,6 

2 143 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-6 603,9 

-943 

54,5 

-595 

-6 658,4 

-348 

-46,9 

-1,6 

4,9 

-1,0 

-51,3 

-16,2 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 16-октябрына карата 

2009-жылдын 23-октябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

69795 

70 866 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

447 

 

364 

83 

449 

 

366 

83 

Банкоматтардын саны  

148 

149 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган