Конъюнктура: 02 - 06 ноябрь


ь 2009-жылдын 28-октябрында Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

"Бъркът" и "Бугу эне" коллекциялык къмъш монеталары жёнъндё (№43/1); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё ("Кредиттик союздар жёнъндё" мыйзамга ёзгёртъълёр киргизилгендигине байланыштуу) (№43/5); 

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин тышкы аудитине карата коюлуучу минималдык талаптар жёнъндё" жобого толуктоолорду киргизъъ тууралуу (№43/6). 

 

 

ь Кыргыз Республиканын Улуттук банкы 2009-жыл ичинде 1-октябрыга карата абал боюнча бардыгы болуп 21 сынак, алардын ичинен 15 сынак борбордук аппаратта, 6 областтык башкармалыктарда иштёёгё жарыялангандыгын маалымдайт, анын ичинде

бош турган кызмат орундарына 14 сынак

тажрыйбалык такшалуудан ётъъ ъчън 2 сынак

мёёнёттъъ эмгек келишими менен иштёё ъчън 5 сынак жарыяланган

Сынактарга баардыгы болуп 195 адам катышышкан. Сынактардын жыйынтыгы боюнча Улуттук банкта иштёёгё 12 адам кабыл алынган

Кадр потенциалын даярдоо максаты болгон ёлкёнън жогорку окуу жайлары менен кызматташуунун алкагында Улуттук банктын структуралык бёлъмдёръндё республиканын жогорку окуу жайларынын 35 студенти практикадан ётъшкён. 

 

 

ь Улуттук банк коммерциялык банктарга, Кыргызстандын Банктар союзуна ёзънън расмий сайтында, Нормативдик актылар//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё "Кыргыз Республикасындагы бюанктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамга ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё" Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык иштелип чыккан, Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 10-декабрында кабыл алынган №34/10 токтому мене бекитилген "Банктардын инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата коюлуучу талаптар жёнъндё" нускоосуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор долбоору коомчулуктун талкуусуна чыгарылгандыгы жёнъндё маалымдайт. 

Кёзёмёл меттодологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы сын-пикирлерди жана сунуштарды 2009-жылдын 16-ноябрына чейинки мёёнёт ичинде электрондук формада smaitashova@nbkr.kg (тел. 66 92 52) электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёт.  

 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. Жеке ишкер Кыштобаев Эрмек Марсовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 6-ноябрында берилген 4184-лицензия), алмашуу бюросу 2366 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ахунбаев атындагы кёчё, 49. 

2. Жеке ишкер Мырзалиев Сатаркул Сатыбалдиевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 5-ноябрында берилген 4183-лицензия), алмашуу бюросу 2365 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, 286. 

3. Жеке ишкер Турусбекова Гълмира Султанбековнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 5-ноябрында берилген 4182-лицензия), алмашуу бюросу 2364 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Центральная кёчёсъ, "Жайыл" базарынын жанындагы №6-дъкён

4. Жеке ишкер Атабаев Таштемирге (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 5-ноябрында берилген 4181-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбордук базар, бут кийим базарынын каршысында

5. "Крытый рынок Триада-ДМ" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 5-ноябрында берилген 4180-лицензия). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Токтогул атындагы кёчё, номерсиз ("Триада-ДМ" сода ъйъ). 

 

2009-жылдын 4-ноябрынан тартып "Slot Holl" оюн автоматтар залы" ЖЧКсына нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 25-декабрында берилген 3833-лицензия алмашуу бюросунун иши токтотулгандыгына байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ахунбаев атындагы кёчё, 130. 

2009-жылдын 4-ноябрынан тартып ЖЧК "Мундуз" МККсына 2007-жылдын 6-августунда берилген 85-къбёлък 2009-жылдын 20-сентябрындагы иши токтотулгандыгы тууралуу мамлекеттик каттоо жёнъндё уюштуруучулардын жалпы жыйынынын №3-чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Анар кичирайону,13/43. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 2-ноябрынан 6-ноябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 820,3 

56 628 

1 233,5 

54 670 

6 586,8 

1 958 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,8 

96,5 

84,2 

3,5 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,3 

0,5 

1,9 

0,5 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

21,2 

8,8 

20,9 

9,0 

21,3 

2,3 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

13,3 

40,3 

15,5 

41,6 

12,9 

1,5 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,6 

2,0 

3,8 

2,0 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,7 

5,4 

4,3 

5,6 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

8 798,6 

62 113 

1 190,4 

59 995 

7 608,2 

2 118 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-978,3 

-5 485 

43,1 

-5 325 

-1 021,5 

-160 

-11,1 

-8,8 

3,6 

-8,9 

-13,4 

-7,6 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 30-октябрына карата 

2009-жылдын 30-октябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

71 553 

72 807 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

473 

 

390 

83 

475 

 

390 

85 

Банкоматтардын саны  

151 

151 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган