Конъюнктура: 09 - 13 ноябрь


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2009-жылдын III чейреги ъчън коммерциялык банктар менен финансы-кредит мекемелеринин финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтар басылып чыккандыгын маалымдайт: 

 

 

Мекеменин аталышы 

Отчеттуулук формасы 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

1  

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААКсы 

Ф1, Ф2, ЭН  

Эркинтоо 

 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 16-октябрындагы № 88 (1899)   

 

2009-жылдын 14-октябрындагы  

№ 30 (294)  

2  

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН  

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 21-октябрындагы № 31 (295)  

3  

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 21-октябрындагы  

№ 31 (295)  

4  

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Эркинтоо 

2009-жылдын 23-октябрындагы   

№ 90 (1901)  

5  

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 21-октябрындагы  

№ 31 (295)  

6  

«АзияУниверсалБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 28-октябрындагы  

№ 32 (296)  

7  

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Экономика. Банки. Бизнес  

2009-жылдын 21-октябрындагы 

№ 31 (295)  

8  

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф1, Ф2, Ф2, Ф4, ЭН  

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 21-октябрындагы  

№ 31 (295)  

9  

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, ЭН  

Общественный рейтинг 

2009-жылдын 16-октябрындагы  

№ 35 (451)   

10  

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, ЭН  

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 14-октябрындагы  

№ 30 (294)  

11  

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 28-октябрындагы  

№ 32 (296)  

12  

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 21-октябрындагы 

№ 31 (295)  

13  

«АТФБанк-Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 14-октябрындагы  

№ 30 (294)  

14  

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН  

Кыргыз Туусу 

2009-жылдын 20-октябрындагы  

78  

 

2009-жылдын 23-октябрындагы № 79  

15  

«Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН  

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 2-октябрындагы 31 (295)   

16  

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН  

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 21-октябрындагы  

№ 31 (295) 

17  

ЖАК «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы»  

Ф1, Ф2, ЭН  

Общественный рейтинг 

2009-жылдын 16-октябрындагы  

№ 35 (451)  

18  

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, ЭН  

Экономика. Банки. Бизнес 

 

Эркин Тоо 

2009-жылдын 21-октябрындагы  

№ 31 (295)  

 

2009-жылдын 21-октябрындагы  

№ 89 (1900)  

19  

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 28-октябрындагы  

№ 32 (296)  

20  

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Эркин Тоо 

2009-жылдын 21-октябрындагы 

№ 89 (1900)  

21  

«Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 28-октябрындагы  

№ 32 (296)  

22  

«Акылинвестбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2009-жылдын 21-октябрындагы  

№ 31 (295)  

 

 

ь Улуттук банк ёзънън расмий сайтынын Нормативдик актылар//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё "Банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашыруучу коммерциялык банктардын финансылык отчетторун тъзъъгё коюлуучу талаптар жёнъндё" жобонун долбоору коомчулуктун талкуусуна коюлгандыгы жёнъндё маалымдайт. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы сын-пикирлерди жана сунуштарды 2009-жылдын 20-ноябрына чейинки мёёнёт ичинде электрондук формада miskandarov@nbkr.kg электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёт. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. ЖЧК "Каракол-Капитал" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 10-ноябрында берилген №248-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Ленин атындагы кёчё, 135; 

2. "МКК "БЕРК КАПИТАЛ" ЖЧКсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 10-ноябрында берилген №249-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жал 23 кичирайону, 13-ъй, 54-кв. 

3. ЖЧК "Кооператив кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 12-ноябрында берилген №250-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Турусбеков атындагы кёчё, 88/1

4. ЖЧК "INTER-Кредит" ("Интер-Кредит") МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 12-ноябрында берилген №251-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 146

5. "Кредиттик союз Жайыл 2009" финансы кооперативине (ёз катышуучуларынан алардын сактык пайларды сатып алуусу аркылуу акча каражаттарын тартуу боюнча операцияларды жъзёгё ашырууга; кредиттик союздун мёёнётъндё тёлёё, ёз убагында кайтарып беръъ жана тёлёёгё жёндёмдъълък шарттарында кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 10-ноябрында берилген №547-лицензия). Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Алексеевка айылы, Центральная кёчёсъ, №65. 

6. Жеке ишкер Калыгул уулу Токтосунга (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 13-ноябрында берилген 4186-лицензия), алмашуу бюросу 2369 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Баатыр атындагы кёчё, 57; 

7. Жеке ишкер Ефимов Леонид Леонидовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 10-ноябрында берилген 4185-лицензия), алмашуу бюросу 2367 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 148-2. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин  

лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылган жана кайра чакырылып алынган: 

 

1. 2009-жылдын 13-ноябрынан тартып "Жооштор" кредиттик союзуна 2001-жылдын 12-мартында берилген №232-лицензия "Жооштор" кредиттик союзунун 2009-жылдын 15-июнундагы катышуучуларынын жалпы жыйынынын протоколунун жана кредиттик союздун Башкармасынын тёрагасынын 2009-жылдын 12-ноябрындагы ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё арызынын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, алай району, Сары-Таш кыштагы. 

2. 2009-жылдын 4-ноябрынан тартып жеке ишкер Абдрахманова Назира Мелисовнага 2009-жылдын 9-апрелинде берилген №3970-лицензия алмашуу бюросунун иши токтотулгандыгына байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Баатыр атындагы кёчё, 3В. 

3. 2009-жылдын 13-ноябрынан тартып жеке ишкер Акжигитов Эргеш Абибиллаевичке 2009-жылдын 18-мартында берилген №3928-лицензия Улуттук банктын ченемдик-укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы ъчън 2009-жылдын 13-ноябрындагы №61-0 буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган.  

4. 2009-жылдын 13-ноябрынан тартып жеке ишкер Жакшыбаев Темиралы Батыралиевичке 2009-жылдын 4-мартында берилген №3900-лицензия Улуттук банктын ченемдик-укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы ъчън 2009-жылдын 13-ноябрындагы №61-0 буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган.  

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 9-ноябрынан 13-ноябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

9 629,1 

66 281 

1 169,3 

63 884 

8 459,8 

2 397 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,1 

96,4 

87,9 

3,6 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,4 

1,0 

0,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

14,2 

6,2 

13,7 

6,2 

14,3 

5,0 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

14,6 

42,0 

20,5 

43,5 

13,7 

1,5 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,03 

0,4 

0,3 

0,5 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,9 

8,0 

7,5 

8,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

8 798,6 

62 113 

1 190,4 

59 995 

7 608,2 

2 118 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

830,5 

4 168 

-21,1 

3 889 

851,5 

279 

9,4 

6,7 

-1,8 

6,5 

11,2 

13,2 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 6-ноябрына карата 

2009-жылдын 13-ноябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

72 807 

73 141 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

475 

 

390 

85 

475 

 

390 

85 

Банкоматтардын саны  

151 

151 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган