Конъюнктура: 23 - 26 ноябрь


ь 2009-жылдын 25-ноябрында Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктар системасынын ёнъгъъ тенденциялары жёнъндё (№47/2); 

"Операцияларды банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык жъргъзъшкён коммерциялык банктардын финансылык отчетторуна карата коюлуучу талаптар жёнъндё" жобонун долбоору тууралуу (№47/3); 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 10-декабрында кабыл алынган, Адилет министрлигинде 2004-жылдын 5-январында 2-04 номеринде каттоодон ёткёрългён №34/10 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин инсайдерлери жана аффилирленген жактары менен банктардын операцияларына карата коюлуучу талаптар жёнъндё" токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№47/4); 

"Кыргыз Республикасынын тёлём системасынын 2009-жылдын 3-чейрегиндеги утурумдук абалы жёнъндё" отчет тууралуу (№47/6); 

"Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсына тиешелъъ болгон Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№47/11). 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. ЖЧК "Nusiks company" (Нусикс компани) МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 25-ноябрында берилген №256-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 5-кичи району, 10/1-ъй, 12-кв. 

2. ЖЧК "Альфа-кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 25-ноябрында берилген №255-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек-Жолу кёчёсъ, 164-ъй. 

3. ЖЧК "О.Кашка-Суу" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 26-ноябрында берилген №183-къбёлък). Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын району, Эчки-Башы айылы, Бирназар уулу С. атындагы кёчё, 81. 

4. "Веха" ЖЧКсына (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 26-ноябрында берилген №4199-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Навои атындагы кёчё, 11а (багыты: Пекин мейманканасы). 

5. Жеке ишкер Сулайманов Кадырали Джураевичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 26-ноябрында берилген №4198-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, "Айбек-Базары" ЖЧКсы, Асаналиев атындагы кёчё, 10

6. Жеке ишкер Шерматов Равшанбек Камиловичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 24-ноябрында берилген №4197-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбордук базар ("Мариям" ательеси).  

7. Жеке ишкер Сатыбалдиев Юлдаш Майметовичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 23-ноябрында берилген №4196-лицензия), алмашуу бюросу 2378 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Чалдовар айылы, Ленин атындагы кёчё, 528. 

8. Жеке ишкер Алиева Кенжегъл Солтонбековнага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 23-ноябрында берилген №4195-лицензия), алмашуу бюросу 2377 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кайыьды шаар тибиндеги кыштагы, Октябрга 60 жыл кёчёсъ, 1 а. 

9. Жеке ишкер Бекмурзаев Эшназарга (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 23-ноябрында берилген №4194-лицензия), алмашуу бюросу 2376 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, 164-12, ("КУШ" дъкёнъ). 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 23-ноябрынан 26-ноябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 698,5 

49 277 

1 039,5 

47 157 

6 659,0 

2 120 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,5 

95,7 

86,5 

4,3 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,4 

0,8 

0,5 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

21,4 

7,3 

17,5 

7,5 

22,1 

2,5 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

17,5 

41,0 

21,0 

42,8 

16,9 

1,8 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,2 

0,05 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,3 

2,8 

1,9 

2,9 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

8 798,6 

62 113 

1 190,4 

59 995 

7 608,2 

2 118 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-1 100,1 

-12 836 

-150,9 

-12 838 

-949,2 

-12,5 

-20,7 

-12,7 

-21,4 

-12,5 

0,1 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 20-ноябрына карата 

2009-жылдын 26-ноябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

73 885 

75 663 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

490 

 

400 

90 

495 

 

403 

92 

Банкоматтардын саны  

151 

151 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган