Конъюнктура: 17 - 21 август
ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2009-жылдын 28-июлунда «Кыргыз Республикасында микрокаржылоону ёнъктъръънън орто мёёнёттък стратегиясынын» жъзёгё ашырылышына мониторинг иштерин жъргъзъъ боюнча жумушчу тобунун 18-отуруму ёткёрългёндъгън билдирет. Отурумдун ишине Кыргыз Республикасынын Ёкмёт Аппаратынын ёкълдёръ, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинин, Ёкмёттън алдындагы Кыймылсыз мълккё укуктарды каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинин, Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар ассоциациясынын ёкълдёръ катышышкан. 

Отурумда тёмёнкъдёй маселелер каралган: 

1. Стратегия боюнча жана жумушчу тобунун 16- жана 17-отурумдарынын резюме пунктары боюнча Улуттук банк тарабынан 2009-жылдын биринчи жарым жылдыгында жъргъзългён иштер жёнъндё отчет. 

2. 2009-жылдын биринчи жарым жылдыгындагы иш-чаралардын аткарылышы тууралуу отчет. 

3. Банктык эмес финансы-кредит мекемелерине тиешелъъ Салык Кодексинин жаьы редакциясы боюнча, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу райондорунда жана алыскы аймактарында жайгашкан калктуу пункттарда туруктуу жашаган жана экономикалык ишмердикти жъргъзгён юридикалык жактарга жана жеке ишкерлерге мамлекеттик колдоо кёргёзъъ жёнъндё» мыйзамынын аткарылышы боюнча, банктык эмес финансы-кредит мекемелер чёйрёсъндё операциялардын жаьы типтерин (акча которууларды) киргизъъ боюнча маселелерди талкууга алуу. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. Жеке ишкер Эркинбаев Адис Абдухарыевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 19-августунда берилген №4131-лицензия), алмашуу бюросу 2327 номеринде катталган. Бишкек шаары, Дордой соода-кёьъл ачуу борбору, "Форт" базары, Кожевенная кёчёсъ, 1 А. 

2. Жеке ишкер Исаев Руслан Рыскелдиевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 19-августунда берилген №4132-лицензия). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Бостери айылы, "Ярмарка". 

3. Жеке ишкер Мурзатаев Сухбатилла Абдурашитовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 20-августунда берилген №4133-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Базар кёчёсъ, номерсиз

4. Жеке ишкер Игамбердиев Саибджан Халиджановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 20-августунда берилген №4134-лицензия). Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбордук базар (мэрия тарабындагы 1-ётмё жол, "Марьям" ательесинин каршысында). 

5. "Финанс Центрум" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 21-августунда берилген №4135-лицензия), алмашуу бюросу 2328 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул атындагы кёчё, 230. 

6. "Дигма" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 18-августунда берилген №433-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Масалиев атындагы проспект, 30/18. 

7. ЖЧК "Бирик" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 19-августунда берилген №232-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 127-ъй, 4-кв. 

8. ЖЧК "Карабалта-Кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 20-августунда берилген №233-къбёлък). Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Карабалта шаары, Килемчилер (Ковровщики) кв., 9-ъй, 37-кв. 

9. КФ "Нур-Илеби" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 17-августунда берилген №178-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Жети-Ёгъз району, Саруу айылы, Жээренбай ажы атындагы кёчё, 61. 

 

2009-жылдын 21-августунан тартып КЖК "Ан-Насыр" ломбардына кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2002-жылдын 28-майында берилген №177-лицензия 2009-жылдын 21-августундагы уюштуруучунун №2-чечимине ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шары, борбордук базар, "Жеке мёмё-жемиш базарынын" имаратында. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 17-августунан 21-августуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 898,0 

54 499 

1 017,0 

52 615 

6 881,0 

1 884 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,9 

96,5 

87,1 

3,5 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,5 

0,8 

0,5 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

10,5 

3,8 

11,7 

3,9 

10,3 

2,7 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

18,4 

50,2 

29,3 

51,9 

16,8 

2,2 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,5 

5,5 

3,6 

5,7 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

10 068,7 

72 674 

1 294,3 

70 503 

8 774,4 

2 170 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-2 170,7 

-18 175 

-277,2 

-17 888 

-1 893,4 

-286 

-21,6 

-25,0 

-21,4 

-25,4 

-21,6 

-13,2 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 14-августуна карата 

2009-жылдын 21-августуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттар-дын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз) 

62762 

64 399 

Pos-терминалдардын саны: 

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

446 

 

365 

81 

446 

 

365 

81 

Банкоматтардын саны  

147 

149 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган.