Конъюнктура: 01 - 04 сентябрь


ь 2009-жылдын 2-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълдъ, анын жъръшъндё Кыргыз Республикасынын Ёнъгъъ фондун лицензиялоо маселеси каралган (№36/1). 

 

 

ь 2009-жылдын 4-5-сентябрь къндёръндё кёгълтър Ысык-Кёл жээгинде Кыргызстандын банктар союзу тарабынан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен бирдикте уюштурулган "Ысык-Кёл 2009" банктык тегерек стол маеги ёткёрълдъ. Тегерек стол маегинин кън тартибине ёлкёнън кредиттик-финансылык мекемелеринин ортосундагы, аталган мекемелер менен Улуттук банктын жана Финансылык чалгындоо кызматынын ортосундагы, ж.б. кызыкдар болгон ведомстволор арасындагы кызматташууну бекемдёё маселелери коюлган. Андан тышкары, тиешелъъ мыйзамдык базаны ёркъндётъъ, ёлкёдёгъ инвестициялык климаты жакшыртуу жолдору да талкууга алынган. Аталган маселелерди талкуулоого жогорудагы мкемелердин ёкълдёръ менен бирге Кыргызстандын кёпчълък коммерциялык банкынын ёкълдёръ да катышышты. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды (къбёлъктёрдъ) берген

1. ЖАК "Бай-Тъшъм и Партнеры" МФКсына (айрым банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 1-сентябрында берилген №4-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул атындагы кёчё, 216. 

2. "Кыргыз Республикасынын Ёнъгъъ фонду" ЖАКына (айрым банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 2-сентябрында берилген №4-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Эркиндик проспектиси, 58а. 

3. КФ "Мин-Булак-Береке" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 4-сентябрында берилген №179-къбёлък). Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын району, Куйбышев айылы, Насип-Ата кёчёсъ, 44. 

4. ЖЧК "ABRiD CAPITAL" (АБРиД Капитал) МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2009-жылдын 4-сентябрында берилген №235-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул атындагы кёчё, 194-ъй, 5-кв. 

5. КЖК "Честные правила" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2009-жылдын 1-сентябрында берилген 435-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 115 "а", 72-кв. 

6. "АБДЫ и К" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 1-сентябрында берилген 4136-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Лейлек району, Жаштык айылы, У.Салиева атындагы кёчё, 8. 

7. Жеке ишкер Арстанбекова Роза Мусуралиевнана (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 1-сентябрында берилген 4137-лицензия). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Токтогул атындагы кёчё, 263/1. 

8. Жеке ишкер Дрозденко Людмила Сергеевнага (мурунку Варфоломеева) Мусуралиевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 4-сентябрында берилген 4138-лицензия), алмашуу бюросу 2329 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 273-ъй

 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин  

лицензиялары/къбёлъктёръ жокко чыгарылган жана кайра чакырылып алынган: 

 

1. 2009-жылдын 27-августунан тартып КФ "Баетов-Кредит" МКАсына 2004-жылдын 22-апрелинде берилген №63-къбёлък чакан кредиттерди беръъ ишин жъзёгё ашырбагандыгы жана отчетторду бербегендиги ъчън областтык башкармалыктын начальнигинин чечиминин негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Ак-Талаа району, Баетов айылы, №40-кесиптик лицей. 

2. 2009-жылдын 27-августунан тартып КФ "Чаек-Кредит" МКАсына 2004-жылдын 22-апрелинде берилген №64-къбёлък чакан кредиттерди беръъ ишин жъзёгё ашырбагандыгы жана отчетторду бербегендиги ъчън областтык башкармалыктын начальнигинин чечиминин негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Жумгал району, Чаек айылы, №26-кесиптик лицей. 

3. 2009-жылдын 3-сентябрынан тартып ЖЧК "Бай-Тъшъм и Партнеры" МККсына 2006-жылдын 19-январында берилген №42-къбёлък компаниянын 2009-жылдын 20-августундагы мамлекеттик кайра каттоо тууралуу къбёлъккё ылайык ЖАК "Бай-Тъшъм и Партнеры" МФКсына ёзгёртълъп тъзългёндъгънё байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул атындагы кёчё, 216. 

4. 2009-жылдын 3-сентябрынан тартып жеке ишкер Кулов Мирлан Темирлановичке 2009-жылдын 16-мартында берилген №3919-лицензия ишкердин ёз ишин токтоткондугуна байланыштуу 2009-жылдын 9-апрелиндеги арыздын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас атындагы кёчё, 40, №114-бёлмё. 

5. 2009-жылдын 4-сентябрынан тартып жеке ишкер Дрозденко Людмила Сергеевнага (мурунку Варфоломеева) 2008-жылдын 5-сентябрында берилген №3734-лицензия жаьы лицензия берилгендигине байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 273-ъй

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2009-жылдын 1-сентябрынан 4-сентябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

9 315,0 

40 932 

937,7 

39 329 

8 377,3 

1 603 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

10,1 

96,1 

89,9 

3,9 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

0,6 

2,3 

0,6 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

26,1 

8,8 

22,4 

9,1 

26,5 

2,0 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

24,1 

41,1 

13,0 

42,7 

25,3 

1,9 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,5 

2,2 

4,8 

2,3 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,4 

4,2 

3,9 

4,4 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

7 851,8 

56 597 

1 029,8 

54 665 

6 822,0 

1 933 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

1 463,2 

-15 665 

-92,1 

-15 336 

1 555,3 

-330 

18,6 

-27,7 

-8,9 

-28,1 

22,8 

-17,1 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 14-августуна карата 

2009-жылдын 21-августуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттар-дын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз) 

65293 

65 871 

Pos-терминалдардын саны: 

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

448 

 

365 

83 

462 

 

379 

83 

Банкоматтардын саны  

148 

149 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган.