Постановление Правления Национального банка  

Кыргызской Республики от 25 февраля 2014 года № 5/2 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление Правления Национального банка 

Кыргызской Республики «Об учетной ставке Национального банка 

Кыргызской Республики и о процентной ставке по кредиту «овернайт» 

от 30 сентября 2008 года №36/20 

 

 

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет: 

 

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об учетной ставке Национального банка Кыргызской Республики и о процентной ставке по кредиту «овернайт» от 30 сентября 2008 года №36/20 следующее изменение: 

- пункт 4 Постановления признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 февраля 2014 года. 

3. Юридическому управлению: 

- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики; 

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Абдыбалы тегин С. 

 

 

Председатель Асанкожоева З.М. 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын  

30-сентябрындагы №36/20 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени тууралуу жана “овернайт” кредити боюнча пайыздык чен жөнүндө” токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" Мыйзамынын 7 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 30- сентябрындагы №36/20 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени тууралуу жана “овернайт” кредити боюнча пайыздык чен жөнүндө” токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:  

- Токтомдун төртүнчү пункту күчүн жоготкон катары таанылсын. 

2. Токтом 2014-жылдын 27-февралынан тартып күчүнө кирет. 

3. Юридика башкармалыгы: 

- токтомду Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий сайтына жарыяласын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын Мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жөнөтсүн. 

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жүктөлсүн.  

 

 

Төрага Асанкожоева З.М.