Улуттук банктын жетекчилеринин жарандарды кабыл алуу графиги

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан 2019-жылдын    

I чейреги ичинде жарандардан келип түшкөн каттардын, өтүнүч каттардын жана даттануулардын каралышы жөнүндө отчет  

    

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында (мындан ары  Улуттук банк), анын областтык башкармалыктарында жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүндө жарандарды кабыл алууну, алардан келип түшкөн кайрылууларды, даттанууларды каттоону жана кароого алууну камсыз кылуу максатында Коомдук кабылдама туруктуу негизде иш алып барат.   

Коомдук кабылдаманын иши Улуттук банктын компетенциясына кирген бардык маселелер боюнча маалыматтарды жана кеп-кеңештерди берүүгө, жарандардын кат жүзүндөгү жана оозеки кайрылуулары менен иш алып барууга багытталган.     

    

Кат жүзүндөгү кайрылуулар менен иш алып баруу      

    

Коомдук кабылдамага 2019-жылдын I чейреги ичинде бардыгы болуп кат жүзүндө 262 кайрылуу, анын ичинде областтык башкармалыктарга  61 кайрылуу келип түшкөн. Бардык кайрылууларга өз убагында жооптор жөнөтүлгөн. Көпчүлүк кайрылуулардын негизги бөлүгүн кыргыз сомуна карата чет өлкө валюталарынын эсептик курсуна, кайра каржылоонун эсептик ченине тиешелүү маселелер түзгөн (бардыгы болуп, областтык башкармалыктар менен бирге  102 кайрылуу).      

Жарандардын калган кайрылууларынын мазмунун (бардыгы болуп 160) төмөнкү маселелер түзгөн:     

- кредиттердин ордун жабуу мөөнөттөрүн узартуу, карыз алуучулардын кредит боюнча карызын төлөй албаган учурлары, коммерциялык банктардан жана микрофинансы уюмдарынан алган кредиттери боюнча пайыздык чендерди төмөндөтүү, коммерциялык банктардын жана микрофинансы уюмдарынын ишине даттануулар  97;  

- Улуттук банктын жетекчилигинин кабыл алуусуна тиешелүү  26;    

- материалдык жардам көрсөтүүгө тиешелүү  3;  

- маалымат алууга жана башка маселелерге тиешелүү  34.  

  

Оозеки кайрылуулар менен иш алып баруу    

  

Улуттук банктын Бишкек шаарындагы борбордук аппаратына жана областтык башкармалыктарына бөлүнгөн телефон аркылуу чалуулардын саны жумасына 80ден ашкан. 2019-жылдын I чейреги ичинде Улуттук банктын дарегине (областтык башкармалыктар менен бирге) бардыгы болуп, 1000ден ашык оозеки кайрылуу келип түшкөн. Жарандардын телефон чалуулары негизинен Улуттук банктын бардык иш багытына тиешелүү маселелер боюнча оперативдүү маалымат берүү өтүнүчү менен байланыштуу болгон, атап айтканда:  

- Улуттук банк тарабынан белгиленген эсептик чен жана чет өлкө валюталарынын эсептик курстары жөнүндө;     

- кредиттөө, анын ичинде ипотекалык кредиттөө боюнча кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштаган коммерциялык банктар жөнүндө;    

- Улуттук банктын өзүнүн расмий басылмаларында жарыялануучу маалыматтарды алуу тууралуу;    

- Улуттук банктын расмий сайтындагы маалыматтарды колдонуу жагында кеп-кеңештерди алуу боюнча;     

- төлөм системасынын иши жөнүндө;    

- коллекциялык монеталарды сатып алуу жөнүндө;    

өлчөнгөн алтын куймаларын сатып алуу жана сатуу жөнүндө;    

- эскилиги жеткен банкнотторду алмаштыруу тартиби тууралуу;     

- эскилиги жеткен чет өлкө валютасынын банкнотторун алмашуу бюролорунда жана коммерциялык банктарда алмаштыруу жөнүндө.   

2019-жылдын I чейреги ичинде  Улуттук банктын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмүнө 63 жаран кайрылган.   

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Улуттук банктын жарандарга тигил же бул коммерциялык банктын кызмат көрсөтүүлөрүн тандоо боюнча тике же кыйыр түрдө сунуш-көрсөтмө берүүгө укугу жок. Ушундан улам, Улуттук банк кредит алуу шарттары жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеңири маалыматтарды түздөн-түз коммерциялык банктарга же микрофинансы уюмдарына кайрылуу менен алууну жана коммерциялык банктарды тандоодо алардын финансылык отчетторунда камтылган маалыматтарды жана жалпыга маалымдоо каражаттарында чейрек сайын жарыяланып туруучу экономикалык ченемдердин аткарылышы тууралуу маалыматтарды, ошондой эле жарыяланган басылмаларды пайдаланууну сунуштайт.     

Коммерциялык банктар тарабынан сунушталуучу кызмат көрсөтүүлөргө тарифтердин ачык-айкындуулугун жогорулатуу максатында, Улуттук банк расмий интернет-сайтына банктардын тарифтери тууралуу маалыматты чейрек сайын жайгаштырып турат. Кыргыз Республикасынын аймагында иш алып барган коммерциялык банктардын тизмеси жана микрофинансы уюмдарынын реестри Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg дареги боюнча «Банктын милдеттери» бөлүгүндө («Банк тутуму» жана «Банк эмес финансы уюмдары» бөлүкчөсүндө) кыргыз, орус жана англис тилдеринде жайгаштырылган, аталган маалымат ай сайын жаңыланып турат.     

Мындан тышкары, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу максатында, Улуттук банктын расмий интернет-сайтынын башкы бетинде финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөн пайдалануучулар үчүн коммерциялык банктардын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын пайыздык чендери, депозиттери жана кредиттери тууралуу маалымат, төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн сунуштоо боюнча финансы-кредит уюмдарынын ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылардан кыскача үзүндү, аманатчылар, карыз алуучулар үчүн эскертмелер жана башка пайдалуу маалыматтар дайыма жаңыланып турат.