Вернуться назад

Постановление Правления Национального банка 

Кыргызской Республики от 30 октября 2014 года № 47\7 

 

 

 

 

 

О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении «Правил определения официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сому» от 28 марта 2013 года №10/15 

 

 

В соответствии со статьями 7, 17 и 43 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики», Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении «Правил определения официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сому» от 28 марта 2013 года №10/15 следующее изменение: 

в Правилах определения официальных курсов иностранных валют по отношению к кыргызскому сому, утвержденного вышеуказанным постановлением: 

пункт 20 приложения 2 вышеуказанных Правил признать утратившим силу.  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 января 2015 года. 

3. Юридическому Управлению: 

- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики; 

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.  

4. Управлению денежно-кредитных операций довести настоящее постановление до сведения коммерческих банков, Министерства финансов Кыргызской Республики, Министерства экономики Кыргызской Республики, Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики, Государственной налоговой службы при Правительстве Кыргызской Республики, Национального статистического комитета Кыргызской Республики, соответствующих структурных подразделений Национального банка Кыргызской Республики, областных управлений и Представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Жениш Н. 

 

Председатель Т. Абдыгулов  

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 

2014-жылдын 30-октябрындагы № 47\7 токтому  

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/15 «Чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү тууралуу» 

токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө  

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө" мыйзамынын 7, 17 жана 43-беренелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/15 «Чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү тууралу» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин: 

Жогоруда аталган токтом менен бекитилген Чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын белгилөө эрежелеринин: 

2-тиркемесинин 20-пункт өз күчүн жоготкон катары танылсын.  

2. Токтом 2015-жылдын 15-январынан тартып күчүнө кирет. 

3. Юридика башкармалыгы: 

- бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын; 

- расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтсүн. 

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматын, Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетин, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмдөрүн, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы өкүлчүлүгүн тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төрагасынын орун басары Жениш Н. мырзага жүктөлсүн. 

 

Төрага Т. Абдыгулов