Кайта келүү
Улуттук банк Башкармасынын токтомдору

Датасы Аталышы
№ 2024-П-09/30-1-(БС) 17.07.2024 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына эскилиги жете элек нак чет өлкө валютасын сыртка алып чыгууга убактылуу уруксат берүү жөнүндө"
№ 2024-П-12/28-3-(НПА) 05.07.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу"
№ 2024-П-12/28-2-(НПА) 05.07.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына күрөөлүк коэффициент, айыптык санкциялардын (үстөк айыптын) өлчөмү жана банктардын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2024-П-10/27-5-(НПА) 19.06.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 19-июлундагы № 2023-П-10/43-5-(НПА) "Регулятивдик банктык отчет жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө".
№ 2024-П-09/27-6-(БС) 19.06.2024 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына эскилиги жеткен нак чет өлкө валютасын сыртка алып чыгууга убактылуу уруксат берүү жөнүндө"
№ 2024-П-14/25-6-(ПС) 30.05.2024 " Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2024-П-07/24-2-(ДКП) 27.05.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2024-П-12/22-1-(НПА) 15.05.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2024-П-14/23-2-(ПС) 22.05.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2024-П-09/22-2-(БС) 15.05.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/15 " Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо" эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2024-П-09/21-7-(НПА) 08.05.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы № 20/1 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2024-П-07/20-1-(ДКП) 29.04.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2024-П-12/17-3-(НПА) 12.04.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына рейтингдик агенттиктерди таануу маселеси боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2024-П-12/17-2-(НПА) 12.04.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына маалымат коопсуздугунун аудити маселеси боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2024-П-14/14-1-(ПС) 29.03.2024 "Кыргыз Республикасында Ачык банкингди өнүктүрүү концепциясын бекитүү жөнүндө"
№ 2024-П-12/15-1-(НПА) 03.04.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 14-декабрындагы № 2022-П-12/78-7-(НПА) "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2024-П-12/12-2-(НФКУ) 20.03.2024 "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКтын ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКтын ишин жөнгө салуу маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2024-П-14/13-7-(ПС) 27.03.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 31-мартындагы № 2023-П-14/21-2-(ПС) "Эсептешүү банкына карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2024-П-12/12-1-(НПА) 20.03.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2024-П-12/10-3-(БС) 13.03.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2024-П-10/10-2-(НПА) 13.03.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 19-июлундагы № 2023-П-10/43-5-(НПА) "Регулятивдик банктык отчет жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө"
№ 2024-П-12/8-4-(НПА) 28.02.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын "Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартиби жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу"
№ 2024-П-12/8-3-(НПА) 28.02.2024 "Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү тууралуу"
№ 2024-П-07/7-2-(ДКП) 26.02.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2024-П-12/5-4-(НПА) 14.02.2024 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому
№ 2024-П-17/4-4-(НФКУ) 07.02.2024 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банк эмес финансы-кредит уюмдарын лицензиялоо жөнүндө ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
№ 2024-П-12/2-4-(НПА) 24.01.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-сентябрындагы № 2022-П-33/55-1-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 22-июлундагы № 2022-П-33/45-2-(НПА) "Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүү чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө" токтомунун аракетин убактылуу токтотуу тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө"
№ 2024-П-07/3-1-(ДКП) 29.01.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2024-П-09\1-3-(НФКУ) 17.01.2024 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы" ААКтын ишинин маселелери боюнча айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жана күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө"
№ 2024-П-09\1-2-(НФКУ) 17.01.2024 "Депозиттерди тартуу менен иш алып барган банк эмес финансы-кредит уюмдарына акыркы инстанция кредити жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№2023-П-12/82-7-(НПА) 27.12.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" .
№2023-П-14/82-8-(ПС) 27.12.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-мартындагы № 9/10 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарында кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2023-П-12/80-4-(НПА) 20.12.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларына активдерди классификациялоо маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№2023-П-10/80-7-(НПА) 20.12.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2023-жылдын 19-июлундагы № 2023-П-10/43-5-(НПА) "Регулятивдик банктык отчет жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө"
№2023-П-12/80-3-(НПА) 20.12.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу"
№2023-П-07/80-2-(ДКП) 20.12.2023 "2024-жылга милдеттүү резерв түзүү графиги тууралуу"
№ 2023-П-17\79-3-(НФКУ) 18.12.2023 "Кредиттик бюролордун ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№2023-П-33/77-2-(НФКУ) 13.12.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 22-декабрындагы № 2021-П-33/72-12-(НФКУ) "Микрокаржылоо секторун 2022-2025-жылдары өнүктүрүүнүн негизги багыттарын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
№2023-П-12/77-1-(НПА) 13.12.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 12-августундагы № 2020-П-12/45-3-(НПА) "Атайын жөнгө салуу режими жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
№2023-П-12/76-1-(БС) 08.12.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№2023-П-17/75-2-(НФКУ) 06.12.2023 "Кредиттик бюролордун уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө"
2023-П-07-74-4-(ДКП) 29.11.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурумдарынын 2024-жылга каралган графиги жөнүндө"
№ 2023-П-07/73-2-(ДКП) 27.11.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2023-П-13/72-2-(НПА) 22.11.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 21-декабрындагы № 55/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында коммерциялык банктарды жана финансы-кредит уюмдарын кассалык тейлөө жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому.
№ 2023-П-14/69-1-(ПС) 01.11.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2023-П-07/68-1-(ДКП) 30.10.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2023-П-12/67-3-(НПА) 25.10.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жана күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө" токтому
№ 2023-П-09/65-2-(НПА) 18.10.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 19-августундагы №45/1 "Кыргыз Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кредит берүүсү жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
№ 2023-П-14/64-1-(ПС) 11.10.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 2019-П-14/46-1-(ПС) "Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2023-П-12/60-1-(НПА) 22.09.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2023-П-12/58-3-(НПА) 13.09.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик өнүктүрүү банкы" ААКтын ишин жөнгө салуу боюнча убактылуу чечимдери жөнүндө" токтому
№2023-П-07/58-1-(ДКП) 13.09.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-мартындагы № 2019-П-07/10-2-(ДКП) "Банктар үчүн милдеттүү камдык талаптардын ченемдери тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
№ 2023-П-12/55-1-(НПА) 30.08.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына кредиттик маалымат алмашуу жана кыймылсыз мүлк маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2023-П-12/54-3-(НПА) 28.08.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-сентябрындагы № 2022-П-33/55-1-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 22-июлундагы № 2022-П-33/45-2-(НПА) "Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүү чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө" токтомунун аракетин убатылуу токтотуу тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө"
№ 2023-П-07/54-2-(ДКП) 28.08.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2023-П-14/53-5-(ПС) 23.08.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2023-П-07/47-1-(ДКП) 31.07.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2023-П-14/45-4-(ПС) 26.07.2023 ""Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы № 30/6 "Кыргыз Республикасында акча которуулар системаcы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомунун айрым ченемдерин убактылуу токтотуу жөнүндө" токтому
№ 2023-П-10/43-5-(НПА) 19.07.2023 ""Регулятивдик банктык отчет жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому
№ 2023-П-14/42-4-(ПС) 12.07.2023 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2023-П-13/41-3-(НПА) 30.06.2023 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-мартындагы № 9/10 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарында кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2023-П-09/40-1-(ДКП) 23.06.2023 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына нак чет өлкө валютасын сыртка алып чыгууга убактылуу уруксат берүү жөнүндө" токтому
№ 2023-П-12/38-2-(НПА) 14.06.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 28-сентябрындагы № 2021-П-33/53-9-(НФКУ) "Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2023-П-12/38-4-(НПА) 14.06.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2023-П-12/38-3-(НПА) 14.06.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
№ 2023-П-14/34-4-(ПС) 24.05.2023 "Кыргыз Республикасында тез төлөмдөр системасын өнүктүрүү концепциясын бекитүү жөнүндө" токтому
№ 2023-П-14/34-3-(ДКП) 30.05.2023 "Эки өлчөмдүү штрихкод белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү жана которууларды өткөрүү эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2023-П-07/35-2-(ДКП) 29.05.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2023-П-14/31-1-(ПС) 11.05.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына чет өлкө валютасында эсептешүүлөрдү жана төлөмдөрдү жүргүзүү маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2023-П-12/27-8-(НПА) 26.04.2023 "Коммерциялык банктар тарабынан долбоордук каржылоону сунуштоодо кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому
№ 2023-П-12/29-1-(НПА) 29.04.2023 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2023-П-07/26-1-(ДКП) 24.04.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2023-П-12/25-2-(НПА) 19.04.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 18-ноябрындагы № 2022-П-12/71-1-(НПА)""Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы карыз алуучуларга кредиттерди берүү маселелери боюнча айрым убактылуу чечимдери тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому.
№ 2023-П-12/23-5-(НПА) 12.04.2023 ""Кредиттөөдөгү чектөөлөр жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтому
№ 2023-П-14/23-4-(ПС) 12.04.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы № 30/6 "Кыргыз Республикасында акча которуулар системасы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2023-П-12/22-3-(НПА) 05.04.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына кредиттик тобокелдик маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2023-П-14/20-4-(ПС) 29.03.2023 "Кыргыз Республикасынын төлөм системасын 2023-2027-жылдары өнүктүрүүнүн негизги багыттары жөнүндө" токтому
№ 2023-П-14/21-2-(ПС) 31.03.2023 "Эсептешүү банкына карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому
№ 2023-П-14/21-1-(ПС) 31.03.2023 "Төлөм системасынын операторлорунда жана төлөм уюмдарында маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу талаптары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому
№ 2023-П-12/20-5-(НПА) 29.03.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 6-октябрындагы № 2022-П-12/62-2-(НПА) "Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышуунун натыйжасында жабыркаган коммерциялык банктардын, банк эмес жана адистештирилген финансы-кредит уюмдардын кардарларына колдоо көрсөтүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым чечимдери тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2023-П-13/16-6-(НПА) 15.03.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 28-декабрындагы №95/4 "Шектүү банкноттор жана монеталар менен иш алып баруу жөнүндө нускоо тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2023-П-17/16-4-(НПА) 15.03.2023 "Коммерциялык банктардын уставдык жана өздүк (жөнгө салуучу) капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө" токтому
№ 2023-П-07/13-2-(ДКП) 27.02.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2023-П-15/11-6-(НПА) 22.02.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 2017-П-15/54-4-(НПА) "Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптарды бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
№ 2023-П-14/11-5-(ПС) 22.02.2023 "Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому
№ 2023-П-12/12-1-(НПА) 24.02.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-сентябрындагы № 2022-П-33/55-1-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 22-июлундагы № 2022-П-33/45-2-(НПА) "Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүү чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө" токтомунун аракетин убактылуу токтотуу тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2023-П-14/8-2-(НПА) 03.02.2023 "Виртуалдык активдерге байланышкан кызматтарды сунуштоо тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
№ 2023-П-12/4-3-(НПА) 25.01.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 29-декабрындагы № 2021-П-12/75-2-(НПА) "Мурабаха операциясын эсепке алуу тартибин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүнү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2023-П-07/6-1-(ДКП) 30.01.2023 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2022-П-12/83-7-(НПА) 28.12.2022 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укутук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө (эсептерди ачуу, банктардын алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби, корпоративдик башкаруу боюнча)" токтому
№ 2022-П-12/83-6-(НПА) 28.12.2022 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укутук актыларына таасир этүү чаралар боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2022-П-12/83-8-(НПА) 28.12.2022 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укутук актыларына монополияга каршы жөнгө салуу, баа түзүү, туунду жана караштуу компаниялар маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2022-П-10/83-11-(НПА) 28.12.2022 ""Кыргыз Республикасынын резиденттеринин чет өлкө банктарында ачылуучу эсептерин жана аманаттарын каттоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому
№ 2022-П-10/83-10-(НПА) 28.12.2022 ""Банктарда төлөмдөрдүн багытын эсепке алуу тууралуу" нускоону бекитүү жөнүндө" токтомуa
№ 2022-П-15/83-12-(НПА) 28.12.2022 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укутук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу (Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу баалуу кагаздар түрүндөгү күрөөлүк камсыздоону каттоо жана баалуу кагаздарды депозитардык эсепке алуу маселелери боюнча)" токтому
№ 2022-П-34/83-9-(НПА) 28.12.2022 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы №35/10 "Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2022-П-14/83-4-(ПС) 28.12.2022 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2022-П-12/81-7-(НФКУ) 21.12.2022 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укутук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу (банктык эмес финансы-кредиттик уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу маселе боюнча)" токтому
№ 2022-П-14/83-5-(ПС) 28.12.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 25-майындагы №2022-П-14/32-3-(ПС) "Санарип сом концепциясын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
№ 2022-П-12/81-8-(НПА) 21.12.2022 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына кредиттик тобокелдик, активдерди классификациялоо, кыймылсыз мүлк менен иштөө маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2022-П-02/81-6-(НПА) 21.12.2022 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын ишкердик субъекттеринин ишине карата жөнгө салуучу таасирин талдоо методикасын бекитүү жөнүндө" токтому
№ 2022-П-07/81-2-(ДКП) 21.12.2022 " 2023-жылга милдеттүү кам түзүү графиги жөнүндө" токтому
№ 2022-П-12/78-9-(НПА) 14.12.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө (бухгалтердик эсепке алуу, аудит жана отчеттуулук маселелери боюнча)
№ 2022-П-12/78-8-(НПА) 14.12.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө (капитал шайкештиги, банктык эсептер жана сейфтер маселелери боюнча)
№ 2022-П-12/78-7-(НПА) 14.12.2022 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№ 2022-П-09/78-14-(НПА) 14.12.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-09/78-13-(НПА) 14.12.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтомдорун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө
№ 2022-П-12/78-10-(НПА) 14.12.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-14/78-5-(ПС) 14.12.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 "Кыргыз Республикасында банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн аралыктан сунуштоо жөнүндө минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-09/78-12-(НПА) 14.12.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-14/78-6-(ПС) 14.12.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 25-майындагы № 2022-П-14/32-3-(ПС) "Санарип сом концепциясын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-14/76-5-(ПС) 07.12.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 16-августундагы № 2017-П-14/34-2-(НПА) "Элкарт" төлөм карттары аркылуу эсептешүүлөрдүн улуттук системасын башка өлкөлөрдүн улуттук/эл аралык төлөм системаларына интеграциялоо долбоору үчүн эсептешүүчү агентти тандоо критерийлери жөнүндө" убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-14/76-6-(ПС) 07.12.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системалары боюнча айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-17/74-6-(НПА) 30.11.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 16-апрелиндеги №13/2 "Оффшордук аймактардын субъектилерин жана алардын тизмегин аныктоо боюнча талаптарды белгилөө тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-17/74-5-(БС) 30.11.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-12/74-4-(НПА) 30.11.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 5-сентябрындагы № 2022-П-33/55-1-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 22-июлундагы № 2022-П-33/45-2-(НПА) "Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүү чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө" токтомунун аракетин убактылуу токтотуу тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу
№ 2022-П-07/73-2-(ДКП) 28.11.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№ 2022-П-07/72-3-(ДКП) 23.11.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурумдарынын 2023-жылга каралган графиги жөнүндө
№ 2022-П-12/70-1-(НПА) 16.11.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
№ 2022-П-12/71-1-(НПА) 18.11.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Баткен областындагы карыз алуучуларга кредиттерди берүү маселелери боюнча айрым убактылуу чечимдери тууралуу
№ 2022-П-07/67-1-(ДКП) 31.10.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№ 2022-П-12/63-1-(НПА) 12.10.2022 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын капиталынын жетиштүүлүгү (шайкештиги) стандарттарын аныктоо боюнча нускоону бекитүү жөнүндө
№ 2022-П-12/62-2-(НПА) 06.10.2022 Баткен жана Ош областтарындагы куралдуу кагылышуунун натыйжасында жабыркаган коммерциялык банктардын, банк эмес жана адистештирилген финансы-кредит уюмдардын кардарларына колдоо көрсөтүү маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым чечимдери тууралуу
№ 2022-П-33/61-3-(НФКУ) 05.10.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталына тиешелүү маселелер боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
№ 2022-П-33/61-2-(НФКУ) 05.10.2022 Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө
№ 2022-П-12/60-2-(НПА) 28.09.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым убактылуу чечимдерин күчүн жоготту катары таануу жөнүндө
№ 2022-П-33/59-4-(НФКУ) 26.09.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кепилдик фонддор боюнча айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-14/57-1-(ПС) 14.09.2022 Төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу
№ 2022-П-33/55-1-(НПА) 05.09.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 22-июлундагы № 2022-П-33/45-2-(НПА) "Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүү чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө" токтомунун аракетин убактылуу токтотуу тууралуу
№ 2022-П-14/54-5-(ПС) 29.08.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 30-сентябрындагы № 2019-П-14/50-3-(ПС) "Төлөм системаларынын операторлоруна/төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-14/54-4-(ПС) 29.08.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы № 30/6 "Кыргыз Республикасында акча которуулар системаcы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-07/54-2-(ДКП) 29.08.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№ 2022-П-14/53-4-(ПС) 24.08.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 11-декабрындагы № 2019-П-14/62-5-(ПС) "Эки өлчөмдүү штрихкод белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү жана которууларды өткөрүү эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-33/52-3-(НФКУ) 17.08.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уруксат берүү документтерин банк эмес финансы-кредит уюмдарына берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-33/52-2-(НФКУ) 17.08.2022 Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлдүгүнө алынган башка юридикалык жактардын ишине инспектордук текшерүү жүргүзүү жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу
№ 2022-П-14/50-6-(ПС) 10.08.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 17-январындагы №2018-П-14/2-6-(ПС) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системасы боюнча комитети жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№2022-П-09/50-1-(НПА) 10.08.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 19-августундагы №45/1 "Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Кыргыз Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кредит берүүсү жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
№ 2022-П-12/47-4-(НПА) 27.07.2022 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 12-августундагы № 2020-П-12/45-3-(НПА) "Атайын жөнгө салуу режими жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2022-П-14/47-7-(ПС) 27.07.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-14/47-6-(ПС) 27.07.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы № 30/6 "Кыргыз Республикасында акча которуулар системаcы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-07/46-1-(ДКП) 25.07.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№ 2022-П-33/45-2-(НПА) 22.07.2022 Чет өлкө валютасында алмашуу операцияларын жүргүзүү чөйрөсүндө убактылуу чечимдер жөнүндө
№2022-П-33/37-2-(НФКУ) 15.06.2022 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кредиттик союздарды жөнгө салган айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2022-П-14/35-4-(ПС) 02.06.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 11-декабрындагы № 2019-П-14/62-5-(ПС) "Эки өлчөмдүү штрихкод белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү өткөрүү эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-14/35-3-(НПА) 02.06.2022 "Кыргыз Республикасында ачык программалык интерфейстерди колдонуу менен финансылык платформалар (маркетплейс) аркылуу финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жөнгө салуу жөнүндө жобону бекитүү тууралуу"
№ 2022-П-12/35-1-(НПА) 02.06.2022 Банктын, турак жай-сактык кредиттик компаниясынын, депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниянын аманатчылар алдындагы милдеттенмелери жөнүндө маалымат базасын жүргүзүү боюнча нускоону бекитүү тууралуу
№ 2022-П-07/34-2-(ДКП) 30.05.2022 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2022-П-14/32-3-(ПС) 25.05.2022 Санарип сом концепциясын бекитүү жөнүндө
№ 2022-П-12/31-1-(БС) 18.05.2022 "Кыргыз Республикасында синдикатталган кредиттөөнү ишке ашыруу тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№ 2022-П-12/27-4-(БС) 27.04.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айыптык санкциялар боюнча кошумча убактылуу чечимдери жөнүндө
№ 2022-П-14/27-3-(ПС) 27.04.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-07/26-1-(ДКП) 25.04.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№ 2022-П-14/25-3-(ПС) 20.04.2022 Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу.
№ 2022-П-12/25-2-(НПА) 20.04.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын активдерди классификациялоо боюнча кошумча убактылуу чечимдери жөнүндө
№ 2022-П-14/24-1-(ПС) 18.04.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы № 30/6 "Кыргыз Республикасында акча которуулар системаcы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерин" бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2022-П-12/20-1-(НПА) 06.04.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-09/21-1-(БС) 11.04.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2022-жылдын 18-мартындагы № 2022-П-09/16-1-(БС) "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын, алмашуу бюролорунун, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларынын казак теңгеси менен операцияларды жүргүзүүсү боюнча убактылуу тартип жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-12/19-4-(НПА) 31.03.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо боюнча кошумча убактылуу чечимдери жөнүндө
№ 2022-П-14/18-3-(ПС) 29.03.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-12/17-4-(НПА) 23.03.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бухгалтердик эсепке алуу чөйрөсүндөгү айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-12/17-6-(НПА) 23.03.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ишин жөнгө салуу боюнча кошумча убактылуу чечимдери жөнүндө
№ 2022-П-12/17-5-(НПА) 23.03.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
№2022-П-09/16-1-(БС) 18.03.2022 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын, алмашуу бюролорунун, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларынын казак теңгеси менен операцияларды жүргүзүүсү боюнча убактылуу тартип жөнүндө
№ 2022-П-09/14-2-(БС) 11.03.2022 Орус рублинин кыргыз сомуна карата расмий курсун аныктоо тартибин убактылуу өзгөртүү жөнүндө
№ 2022-П-09/14-1-(БС) 11.03.2022 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарына, алмашуу бюролоруна, микрофинансылык жана микрокредиттик компанияларына нак чет өлкө валютасы менен операцияларды жүргүзүүдө убактылуу чектөөлөрдү белгилөө жөнүндө
№2022-П-12/13-2-(НПА) 10.03.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ишин жөнгө салуу боюнча убактылуу чечимдери жөнүндө
№ 2022-П-07/13-1-(ДКП) 10.03.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№ 2022-П-12/12-3-(НПА) 09.03.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2022-П-07/10-2-(ДКП) 28.02.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№ 2022-П-12/9-4-(НПА) 24.02.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтому
№ 2022-П-14/6-2-(ПС) 02.02.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2022-П-07/5-1-(ДКП) 31.01.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№ 2022-П-13/2-3-(НПА) 25.01.2022 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан Кыргыз Республикасынын ички рыногунда аффинаждалган алтын куймаларын сатуу эрежелерин бекитүү жөнүндө
№ 2021-П-35/75-7-(БС) 29.12.2021 Кыргыз Республикасынын банк секторун 2022-2025-жылдары өнүктүрүүнүн негизги багыттарын бекитүү жөнүндө
№ 2021-П-12/75-1-(БС) 29.12.2021 Банктык, төлөм жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына жана маркетингдик иш-чараларды жүргүзүүгө карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№ 2021-П-14/75-4-(НПА) 29.12.2021 "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2021-П-12/75-3-(НПА 29.12.2021 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2021-П-12/75-2-(НПА) 29.12.2021 Мурабаха операциясын эсепке алуу тартибин бекитүү тууралуу
№ 2021-П-07/74-3-(ДКП) 27.12.2021 2022-жылга милдеттүү кам түзүү графиги тууралуу" токтому
№ 2021-П-33/72-12-(НФКУ) 22.12.2021 Микрокаржылоо секторун 2022-2025-жылдары өнүктүрүүнүн негизги багыттарын бекитүү жөнүндө" токтому
№ 2021-П-20/72-8-(НПА) 22.12.2021 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому
№ 2021-П-02/70-4-(НПА) 15.12.2021 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 19-декабрындагы № 2018-П-12/55-6-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
№ 2021-П-12/70-1-(БС) 15.12.2021 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 13-майындагы № 2020-П-12/27-1-(НПА) "Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартиби жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
№ 2021-П-12/70-3-(НПА) 15.12.2021 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2021-П-12/70-2-(НПА) 15.12.2021 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2021-П-14/68-7-(ПС) 08.12.2021 Кыргыз Республикасында накталай эмес эсептешүүлөр жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№ 2021-П-13/68-3-(НПА) 08.12.2021 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 27-августундагы № 33/5 "Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын төлөөгө жөндөмдүүлүгүнүн белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2021-П-14/66-2-(ПС) 01.12.2021 Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын бухгалтердик эсепке алуу эсептер планын бекитүү тууралуу
№ 2021-П-14/66-1-(ПС) 01.12.2021 "Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын бухгалтердик эсепке алуу эсеп планына карата талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№ 2021-П-07/65-2-(ДКП) 29.11.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2021-П-14/64-6-(ПС) 24.11.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2021-П-15/63-1-(НПА) 17.11.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 2017-П-15/54-4-(НПА) "Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптарды бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому"
№ 2021-П-14/59-5-(ПС) 27.10.2021 "Банктар аралык чекене төлөм системалары үчүн камсыздандыруу (камдык) фонду жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№ 2021-П-12/59-4-(НПА) 27.10.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-апрелиндеги № 2020-П-12/25-7-(НПА) "Коммерциялык банктар жана айрым банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөрдү ишке ашыруу боюнча убактылуу эрежелер жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
№ 2021-П-07/58-1-(ДКП) 25.10.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2021-П-14/56-1-(ПС) 13.10.2021 "Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайтты) жүзөгө ашыруу боюнча эрежелерди бекитүү жөнүндө" токтому.
№ 2021-П-33/53-10-(НФКУ) 28.09.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоору жөнүндө
№ 2021-П-33/53-9-(НФКУ) 28.09.2021 ""Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө жобону" бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоору жөнүндө
№ 2021-П-33/53-8-(НФКУ) 28.09.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу"
№ 2021-П-12/51-1-(НПА) 15.09.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банктардын тобокелдиктерин тескөө жана алардын капиталы маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2021-П-12/51-2-(НПА) 15.09.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2021-П-14/50-2-(ПС) 08.09.2021 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу"
№ 2021-П-07/49-3-(ДКП) 01.09.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2021-П-12/47-2-(НПА) 25.08.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө (лицензиялоо боюнча)"
№ 2021-П-07/40-1-(ДКП) 26.07.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2021-П-12/38-3-(НПА) 14.07.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө (таасир этүүчү чаралар боюнча)" токтому
№ 2021-П-12/36-3-(НПА) 30.06.2021 "Операцияларды ислам каржылоо принциптерине ылайык ишке ашырган финансы-кредит уюмдары үчүн бирдей укуктук чөйрө түзүү жагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2021-П-14/34-5-(ПС) 24.06.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 30-сентябрындагы № 2019-П-14/50-2-(ПС) "Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2021-П-14/34-4-(ПС) 24.06.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 2019-П-14/46-1-(ПС) "Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2021-П-07/31-1-(ДКП) 09.06.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-мартындагы № 2019-П-07/10-2-(ДКП) "Банктар үчүн милдеттүү камдык талаптардын ченемдери тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2021-П-14/29-3-(ПС) 31.05.2021 "Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын эсепке алуу саясатына карата негизги талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому
№ 2021-П-07/29-2-(ДКП) 31.05.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2021-П-12/25-3-(НПА) 19.05.2021 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө (кепилдик фондун кепилдиги менен камсыз болгон активдерди классификациялоо суроосу боюнча)
№ 2021-П-12/25-2-(НПА) 19.05.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-апрелиндеги № 2020-П-12/25-7-(НПА) "Коммерциялык банктар жана айрым банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөрдү ишке ашыруу боюнча убактылуу эрежелер жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтому
№ 2021-П-07/21-1-(ДКП) 26.04.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2021-П-33/17-2-(НФКУ) 12.04.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33/47-3-(НФКУ) "Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2021-П-12/14-5-(НПА) 31.03.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2021-П-07/08-2-(ДКП) 22.02.2021 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№2021-П-14/6-1-(ПС) 10.02.2021 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы № 38\4 "Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүргүзүү саясатынын" бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№2021-П-12/4-6-(НПА) 27.01.2021 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына COVID-19 пандемиясынан улам түптөлгөн жагдайда коммерциялык банктардын ишин жөнгө салуу чөйрөсүндө өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 3-апрелиндеги № 2020-П-12/20-1-(НПА) "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына отчет берүүсүнүн убактылуу мөөнөттөрү жөнүндө" токтому күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө
№ 2021-П-07/4-5-(ДКП) 27.01.2021 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-мартындагы № 2019-П-07/10-2-(ДКП) "Банктар үчүн милдеттүү камдык талаптардын ченемдери тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө
№ 2021-П-07/4-4-(ДКП) 27.01.2021 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-мартындагы № 2019-П-07/10-1-(ДКП) "Милдеттүү камдар жөнүндө" жобо тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2021-П-07/3-1-(ДКП) 25.01.2021 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№ 2021-П-10/2-1-(НПА) 20.01.2021 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№2020-П-33/75-5-(НФКУ) 28.12.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№2020-П-33/75-4-(НФКУ) 28.12.2020 «Банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо, потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга кам түзүү жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу
№2020-П-12/75-3-(НПА) 28.12.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2020-П-14/75-2-(ПС) 28.12.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-14/38-6-(ПС) «СOVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу төлөм уюмдарына/төлөм системаларынын операторлоруна инспектордук текшерүүлөрдү, өтүнмө берүүчүлөргө алдын ала текшерүүлөрдү жүргүзүүнү токтото туруу боюнча убактылуу чаралар жөнүндө» токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө
№ 2020-П-14/75-1-(ПС) 28.12.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 18-мартындагы №2020-П-12/13-1-(БС) «COVID-19 пандемиясына байланыштуу финансы-кредит уюмдарынын ишин убактылуу жөнгө салуу эрежелери жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2020-П-33/73-13-(НФКУ) 23.12.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банк эмес финансы-кредит уюмдарына жана башка юридикалык жактарга карата таасир этүү чараларын колдонуу маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2020-П-33/73-12-(НФКУ) 23.12.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банк эмес финансы-кредит уюмдарына жана башка юридикалык жактарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№ 2020-П-12-/73-10-(НПА) 23.12.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2020-П-12/73-11-(НПА) 23.12.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2020-П-14/73-17-(ПС) 23.12.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 «Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2020-П-07/72-4-(ДКП) 16.12.2020 2021-жылга милдеттүү кам түзүү графиги тууралуу
№ 2020-П-09\71-1-(НПА) 09.12.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-авгycтундагы №26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
№ 2020-П-12\67-2-(НПА) 25.11.2020 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банктык жөнгө салуу жана көзөмөлдөө маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2020-П-07\69-2-(ДКП) 30.11.2020 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2020-П-12\67-3-(НПА) 25.11.2020 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) эсептери боюнча пайданы/чыгымды бөлүштүрүү боюнча нускоону бекитүү тууралуу
№ 2020-П-09\67-5-(ДКП) 25.11.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы № 10/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2020-П-14\66-5-(ПС) 18.11.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы №15/6 "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2020-П-14\66-6-(ПС) 18.11.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 3-апрелиндеги № 2020-П-14/20-2-(ПС) "Коммерциялык банктардын, төлөм уюмдарынын, төлөм системаларынын операторлорунун Кыргыз Республикасын Улуттук банкына электрондук форматта төлөм системасы боюнча отчет берүүсүнүн убактылуу мөөнөттөрү жөнүндө" токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө
№ 2020-П-14\64-1-(ПС) 04.11.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына эл аралык төлөм системаларын каттоо маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2020-П-11/61-1-(НПА) 20.10.2020 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 12-октябрындагы № 2020-П-11/60-1-(НПА) "SWIFT системасы жана альтернативдүү байланыш каналдары боюнча чек ара аркылуу өтүүчү операцияларды ишке ашыруу жөнүндө" токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө" токтому
№ 2020-П-11/60-1-(НПА) 12.10.2020 SWIFT системасы жана альтернативдүү байланыш каналдары боюнча чек ара аркылуу өтүүчү операцияларды ишке ашыруу жөнүндө
№ 2020-П-33/54-3-(НФКУ) 30.09.2020 Микрофинансы уюмдарынын кардарларын аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартиби жөнүндө
№ 2020-П-07/53-1-(ДКП) 28.09.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№ 2020-П-33/52-7-(НФКУ) 25.09.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-июнундагы № 2020-П-33/38-4-(НФКУ) «СOVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу коммерциялык банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын, кепилдик фонддун, адистештирилген финансы-кредит уюмдарынын, алмашуу жана кредит бюролорунун ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүнү токтото туруу боюнча убактылуу чаралар тууралуу» токтому күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө
№2020-П-12 /51-1-(НПА) 23.09.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2020-П-07/47-2-(ДКП) 24.08.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№ 2020-П-14\46-4-(ПC) 19.08.2020 "Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында төлөм уюмдарында жана төлөм системасынын операторлорунда ички контролдоону уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№ 2020-П-12\45-4-(НПА) 12.08.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына атайын жөнгө салуу режимдеринин алкагында лицензия маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2020-П-12\45-3-(НПА) 12.08.2020 «Атайын жөнгө салуу режими жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу
№ 2020-П-33\39-3-(НФКУ) 08.07.2020 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына комиссиялык жана башка төлөмдөр боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому тиркелген
№ 2020-П-12\39-2-(НПА) 08.07.2020 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 14-октябрындагы № 41/4 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылуучу операцияларды жүргүзүүчү банктар тарабынан ачык валюта позициясынын лимиттеринин сакталышынын тартиби жөнүндө нускоо тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому тиркелген
№ 2020-П-12\39-1-(НПА) 08.07.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдорунун лицензиялоо бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№2020-П-33\38-5-(НФКУ) 29.06.2020 Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы № 78/26 «Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№2020-П-33\38-4-(НФКУ) 29.06.2020 СOVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу коммерциялык банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын, кепилдик фонддун, адистештирилген финансы-кредит уюмдарынын, алмашуу жана кредит бюролорунун ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүүнү токтото туруу боюнча убактылуу чаралар тууралуу
№ 2020-П-14\38-6-(ПС) 29.06.2020 "СOVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу төлөм уюмдарына\төлөм системаларынын операторлоруна инспектордук текшерүүлөрдү, өтүнмө берүүчүлөргө алдын ала текшерүүлөрдү жүргүзүүнү токтото туруу боюнча убактылуу чаралар жөнүндө" токтому.
№ 2020-П-07\38-1-(ДКП) 29.06.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№2020-П-33\35-1-(НФКУ) 17.06.2020 "Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2020-П-33\31-4-(НФКУ) 27.05.2020 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 9-сентябрындагы № 2019-П-33/47-3-(НФКУ) "Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү жөнүндө" токтомуна толуктоо киргизүү тууралуу" токтому
№ 2020-П-14\31-7-(ПС) 27.05.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 30-сентябрындагы № 2019-П-14/50-2-(ПС) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2020-П-07\30-3-(ДКП) 26.05.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№ 2020-П-12\27-1-(НПА) 13.05.2020 Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартиби жөнүндө
№ 2020-П-12\25-7-(НПА) 29.04.2020 Коммерциялык банктар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөрдү ишке ашыруу боюнча убактылуу эрежелер жөнүндө
№ 2020-П-12\25-6-(НПА) 29.04.2020 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ишин жөнгө салуу боюнча убактылуу кошумча чаралар жөнүндө
№ 2020-П-33\24-3-(НФКУ) 22.04.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26-октябрындагы № 60/8 "Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2020-П-33\24-2-(НФКУ) 22.04.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2020-П-12\23-1-(БС) 16.04.2020 Банктын финансылык отчетуна аудит жүргүзүү, бекитүү, сунуштоо жана жарыялоо мөөнөттөрүн узартуу жөнүндө
№ 2020-П-14\21-1-(ПС) 09.04.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 18-мартындагы №2020-П-12/13-1-(БС) "COVID-19 пандемиясына байланыштуу финансы-кредит уюмдарынын ишин убактылуу жөнгө салуу эрежелери жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2020-П-14\20-2-(ПС) 03.04.2020 Коммерциялык банктардын, төлөм уюмдарынын, төлөм системаларынын операторлорунун Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына электрондук форматта төлөм системасы боюнча отчет берүүсүнүн убактылуу мөөнөттөрү жөнүндө
№ 2020-П-12\20-1-(НПА) 03.04.2020 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана банк эмес финансы-кредит уюмдарынын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына отчет берүүсүнүн убактылуу мөөнөттөрү жөнүндө
№ 2020-П-14\17-4-(ПС) 27.03.2020 Кыргыз Республикасында санариптик төлөм технологияларын өнүктүрүү боюнча 2020-2022-жылдарга каралган концепцияны бекитүү тууралуу
№ 2020-П-14\17-3-(НПА) 27.03.2020 № 2020-П-14\17-3-(ПС) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 28-майындагы № 22/4 «Тике банктык көзөмөл жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2020-П-14\17-2-(НПА) 27.03.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-мартындагы № 9/10 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарында кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2020-П-14\17-1-(ПС) 27.03.2020 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-8-(НПА) "Убактылуу администрация жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2020-П-12\19-1-(БС) 30.03.2020 ""COVID-19 коронавирусу жайылышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым аймактарына өзгөчө абал киргизүүдө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын жана башка юридикалык жактардын иштөө тартиби жана алардын ишин жөнгө салуу жөнүндө"
№ 2020-П-07\18-1-(ДКП) 30.03.2020 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнөндү"
№ 2020-П-07\18-2-(ДКП) 30.03.2020 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-мартындагы № 2019-П-07/10-2-(ДКП) "Банктар үчүн милдетүү камдык талаптардын ченемдерди тууралуу токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2020-П-19\16-3-(НПА) 25.03.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2020-П-19\16-5-(НПА) 25.03.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/11 «Кыргыз Республикасында Эсептешүүлөрдүн гросстук системасы аркылуу айкын убакыт ыргагында төлөмдөрдү өткөрүү жана эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө» нускоону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2020-П-12\15-6-(НПА) 24.03.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы № 52/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө» токтомуна толуктоо киргизүү тууралуу
№ 2020-П-12\15-5-(НПА) 24.03.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларынын финансы-кредит уюмдарынын баалуу кагаздар менен операциялары жана кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№2020-П-09\15-9-(НПА) 24.03.2020 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасында COVID-19 пандемиясынын терс таасирлерин жеңилдетүү максатында коммерциялык банктарга кредит берүүсү жөнүндө» убактылуу жобону бекитүү тууралуу
№2020-П-12\15-7-(НПА) 24.03.2020 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары жана банк эмес финансы-кредит уюмдары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдерди жана талаптарды белгилөө маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым убактылуу чечимдери жөнүндө
№2020-П-09\15-4-(НПА) 24.03.2020 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2020-П-12\14-1-(БС) 23.03.2020 «COVID-19 коронавирусу жайылышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын аймагына өзгөчө абал киргизүүдө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлүнө алынган банктардын, банк эмес финансы-кредит уюмдарынын жана башка юридикалык жактардын иштөө тартиби жана алардын ишин жөнгө салуу жөнүндө»
№ 2020-П-14\12-2-(ПС) 18.03.2020 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы № 30/6 «Кыргыз Республикасында акча которуулар системаcына тиешелүү акча которууларды жүзөгө ашыруу боюнча эрежелерин бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»
№ 2020-П-14\12-3-(ПС) 18.03.2020 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы № 36/7 "Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2020-П-12\13-1-(БС) 18.03.2020 "COVID-19 пандемиясына байланыштуу финансы-кредит уюмдарынын ишин убактылуу жөнгө салуу эрежелери жөнүндө"
№2020-П-33\10-1-(НФКУ) 11.03.2020 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2020-П-12\8-8-(НПА) 26.02.2020 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына комиссиялык жана башка төлөмдөр боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2020-П-12\8-7-(НПА) 26.02.2020 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ 2020-П-09\8-5-(НПА) 26.02.2020 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө"
№ 2020-П-07\7-2-(ДКП) 24.02.2020 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2020-П-07\2-1-(ДКП) 27.01.2020 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2020-П-14\1-1-(ПС) 15.01.2020 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2019-П-12\68-3-(НПА) 27.12.2019 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому.
№ 2019-П-12\68-2-(НПА) 27.12.2019 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому.
№ 2019-П-12\68-4-(НПА) 27.12.2019 "Коммерциялык банктардын ликвиддүүлүгүнүн ордун жабуу коэффициентин эсептөө жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому
№ 2019-П-12\68-1-(НПА) 27.12.2019 "Банктардын операциялык тобокелдиктеринин ордун жабуу үчүн зарыл болгон капитал деңгээлин аныктоо тартибин бекитүү жөнүндө" токтому
№ 2019-П-07\65-2-(ДКП) 23.12.2019 2020-жылга милдеттүү кам түзүү графиги тууралуу жөнүндө токтому
№ 2019-П-07\65-1-(ДКП) 23.12.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№ 2019-П-07\64-3-(ДКП) 18.12.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-мартындагы № 2019-П-07/10-2-(ДКП) "Банктар үчүн милдеттүү камдык талаптардын ченемдери тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу токтому
№ №2019-П-14\62-6-(ПС) 11.12.2019 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги № 22/3 "Кыргыз Республикасында обочо туруп/аралыктан тейлөө боюнча инималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтому
№ 2019-П-13\62-1-(НПА) 11.12.2019 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 21-декабрындагы № 55/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында коммерциялык банктарды жана финансы-кредит уюмдарын кассалык тейлөө жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№ №2019-П-14\62-5-(ПС) 11.12.2019 "Эки өлчөмдүү штрихкод белгилерин (QR-код) колдонуу менен төлөмдөрдү өткөрүү эрежелерин бекитүү тууралуу"
№ 2019-П-10\62-3-(НПА) 11.12.2019 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2019-П-07\58-2-(ДКП) 25.11.2019 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№ 2019-П-12\56-2-(БС) 15.11.2019 "Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөрүн санариптик трансформациялоонун 2020-2021-жылдарга каралган негизги багыттары"
№ 2019-П-12\56-3-(НПА) 15.11.2019 "Коммерциялык банктардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык баалуу металлдар менен жүзөгө ашырылуучу операциялары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому
№ 2019-П-12\56-4-(ПС) 15.11.2019 "Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтому
№ 2019-П-33\55-3-(НФКУ) 01.11.2019 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2019-П-33\55-2-(НФКУ) 01.11.2019 "Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү тууралуу" токтому
№ 2019-П-33\55-1-(НФКУ) 01.11.2019 "Турак жай-сактык кредиттик компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому
№ 2019-П-12\54-4-(НПА) 30.10.2019 "Коммерциялык банктын ишине тиешелүү маалыматтарды чечмелөөгө карата талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому
№ 2019-П-12\54-3-(НПА) 30.10.2019 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№ 2019-П-14\50-4-(ПС) 30.09.2019 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы №15/6 "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому.
№ 2019-П-14\50-3-(ПС) 30.09.2019 "Төлөм системаларынын операторлоруна/төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому.
№ 2019-П-14\50-2-(ПС) 30.09.2019 "Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтому.
№ 2019-П-12\49-4-(НПА) 25.09.2019 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому.
№ 2019-П-33\49-13-(НФКУ) 25.09.2019 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому.
№ 2019-П-07\50-1-(ДКП) 30.09.2019 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому
№ 2019-П-13\49-9-(НПА) 25.09.2019 "Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын төлөөгө жөндөмдүүлүгүнүн белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтому
№ 2019-П-09\49-6-(НПА) 25.09.2019 "Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому
№ 2019-П-14\48-4-(ПС) 02.09.2019 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому
№ 2019-П-33\47-4-(НФКУ) 09.09.2019 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду жана өзгөртүү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2019-П-33\47-3-(НФКУ) 09.09.2019 "Кепилдик фонддордун ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү тууралуу" токтому
№ 2019-П-33\47-2-(НФКУ) 09.09.2019 "Кыргыз Республикасында кепилдик фонддорду түзүү жана каттоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтом
2019-П-14\46-4-(НПА) 02.09.2019 Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-ноябрындагы №47/10 "Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому
2019-П-14\46-1-(ПС) 02.09.2019 "Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому
2019-П-14\46-3-(ПС) 02.09.2019 "Төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүргүзүү жана андагы тобокелдиктерди тескөө боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
2019-П-14\46-2-(ПС) 02.09.2019 "Төлөм системасындагы штаттан тышкаркы жагдайлар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому
№ 2019-П-12\42-1-(НПА) 14.08.2019 " "Террористтик иш-аракеттерди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү максатында коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону, "Кыргыз Республикасында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына террористтик иш-аракетти каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (изин жашырууга) каршы аракеттенүү маселеси боюнча тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу " токтому
№ 2019-П-33\43-8-(НФКУ) 21.08.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө токтом
№ 2019-П-33\43-7-(НФКУ) 21.08.2019 "Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында Кыргыз Республикасындагы алмашуу бюролорунда ички контролду уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтом
№ 2019-П-33\43-6-(НФКУ) 21.08.2019 "Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максатында Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдарында, кредиттик союздарында жана адистештирилген финансы мекемелеринде ички контролду уюштурууга карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому
№ 2019-П-07\44-2-(ДКП) 26.08.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№ 2019-П-12\43-2-(НПА) 21.08.2019 "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2019-П-12\42-2-(БС) 14.08.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23-сентябрындагы № 38/8 "Банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү жана толуктоо киргизүү тууралуу
№2019-П-06\40-3-(НПА) 31.07.2019 "Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы № 22/9 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана финансы-кредит уюмдардын ишинде сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен түзүлгөн негизги документтердин тизмеси жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2019-П-20\39-3-(НПА) 24.07.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 4-июлундагы № 28/10 "Коммерциялык банктарда видеобайкоону уюштуруу тартибин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө
№2019-П-12\36-3-(НПА) 10.07.2019 "Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 19-декабрындагы №2018-П-12/55-6-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө нускоону бекитүү туралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү туралуу"
№2019-П-12\34-4-(НПА) 28.06.2019 ""Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө" жобону жана "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик консолидацияланган отчет жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№2019-П-12\34-3-(НПА) 28.06.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№2019-П-13/33-6-(НПА) 24.06.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 28-декабрындагы №95/4 "Улуттук валютанын шектүү банкноттору жана монеталары менен иш алып баруу жөнүндө нускоо тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№2019-П-09/34-2-(НПА) 28.06.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№2019-П-07/33-1-(ДКП) 24.06.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№2019-П-12\32-3-(НПА) 19.06.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№2019-П-15\32-1-(НПА) 19.06.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу банктар аралык кредиттик операциялар боюнча жайгаштырулуучу баалуу кагаздар түрүндөгү күрөөлүк камсыздоону каттоо эрежелерин бекитүү тууралуу
№2019-П-12\31-2-(НПА) 13.06.2019 Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ачылган банктык эсептер, банктык аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу
№2019-П-07/28-2-(ДКП) 27.05.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№2019-П-12/22-4-(НПА) 24.04.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына кредиттөө жана таасир этүү чаралары маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№2019-П-12/20-2-(НПА) 10.04.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№2019-П-12/19-3-(НПА) 10.04.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№2019-П-12/19-1-(БС) 10.04.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№2019-П-12/17-3-(НПА) 29.03.2019 Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ликвиддүүлүк тобокелдигин тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө
№2019-П-07/15-1-(ДКП) 25.03.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№ 2019-П-07/10-3-(ДКП) 13.03.2019 2019-жылга милдеттүү кам түзүү графиги тууралуу
№ 2019-П-07/10-2-(ДКП) 13.03.2019 Банктар үчүн милдеттүү камдык талаптардын ченемдери тууралуу
№ 2019-П-07/10-1-(ДКП) 13.03.2019 "Милдеттүү камдар жөнүндө" жобо тууралуу
№ 2019-П-12/11-1-(НПА) 14.03.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2019-П-33/9-7-(НФКО) 27.02.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-4-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилүүчү лицензия үчүн төлөм жана жыйым өлчөмү жөнүндө" токтомунун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө
№ 2019-П-14/9-4-(ПС) 27.02.2019 Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы № 15/6 "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№ 2019-П-10/9-5-(НПА) 27.02.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы № 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№2019-П-07/8-2-(ДКП) 25.02.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№ 2019-П-15/7-3-(НПА) 20.02.2019 Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдорунун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө
№ 2019-П-33/4-2-(НПА) 30.01.2019 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№2018-П-12/58-10 - (НПА) 26.12.2018 Күрөөнү өндүрүү жана кредитөө суроолору боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№2018-П-12/55-6 - (НПА) 19.12.2018 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 19-декабрындагы №2018-П-12/55-6 - (НПА) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында бузуулар боюнча иштерди кароо жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу токтому
№ 2018-П-14/58-7-(ПС) 26.12.2018 Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2018-П-14/58-8-(ПС) 26.12.2018 Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76/8 "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө
№ 2018-П-07/57-1-(ДКП) 24.12.2018 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№ 2018-П-36/55-10-(НПА) 19.12.2018 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын СВИФТ сервис бюросу жөнүндө
№ 2018-07/53-4-(ДКП) 12.12.2018 Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине арналган отурумдарынын 2019-жылга каралган графиги жөнүндө
№ 2018-П-15/53-12-(НПА) 12.12.2018 Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптарды бекитүү тууралуу
№ 2018-П-14/53-8-(ПС) 12.12.2018 Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө
№ 2018-П-15/52-6-(НПА) 07.12.2018 "Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№ 2018-П-07/49-2-(ДКП) 26.11.2018 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№ 2018-П-12\44-3-(НПА) 24.10.2018 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12/23-1-(НПА) "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№ 2017-П-11\54-1-(БС) 27.12.2017 Кыргыз Республикасынын банк системасын өнүктүрүүнүн 2018-2021-жылдарга карата негизги багыттары жөнүндө токтому
№ 2018-П-33\43-4-(НФКО) 17.10.2018 Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/26 "Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2018-П-12\43-3-(БС) 17.10.2018 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы №2017-П-12/25-4-(НПА) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобо тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2018-П-12\43-2-(НПА) 17.10.2018 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр жана толуктоолор" токтому.
№ 2018-П-13\40-6-(НПА 26.09.2018 Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-февралындагы № 13/11 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган, алтындан жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу бааларын белгилөө жөнүндө" нускоо тууралуу" токтомуна толуктоо жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№ 2018-П-09/40-8-(НПА) 26.09.2018 "Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Кыргыз Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кредит берүүсү жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому.
№ 2018-П-07/39-1-(ДКП) 24.09.2018 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому
№ 2018-П-14\37-3-(ПС) 13.09.2018 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы №30/6 "Кыргыз Республикасында акча которуулар системасына тиешелүү акча которууларды жүзөгө ашыруу боюнча эрежелерин" бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2018-П-07/35-2-(ДКП) 28.08.2018 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө" токтому
№ 2018-П-09\33-1-(НПА) 15.08.2018 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-09\33-1-(НПА) токтому "Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигине кредит берүү жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтому
№ 2018-П-09/33-2-(НПА) 15.08.2018 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-09/33-2-(НПА) "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы № 45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому
№ 2018-П-14\33-4-(ПС) 15.08.2018 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-14\33-4-(ПС) "Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы № 76\8 "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"" токтому тиркелген
№ 2018-П-14/33-5-(ПС) 15.08.2018 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-14/33-5-(ПС) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы № 36/7 "Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана луктоолорду киргизүү жөнүндө токтому
№ 2018-П-12/33-6-(НПА) 15.08.2018 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-12/33-6-(НПА) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому
№ 2018-П-33/33-8-(НФКУ) 15.08.2018 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2018-жылдын 15-августундагы № 2018-П-33/33-8-(НФКУ) "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому
№ 2018-П-12/30-3-(БС) 18.07.2018 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган банктарда тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№ 2018-П-07/25-1-(ДКП) 25.06.2018 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№ 2018-П-14/24-5-(НПА) 20.06.2018 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-мартындагы № 19/10 "Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№ 2018-П-12/24-2-(НПА) 20.06.2018 "Банктык көзөмөлдүкү жүзөгө ашыруу жөнүндө Нускоону бекитүү туралүү"
№ 2018-П-12\24-1-(НПА) 20.06.2018 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№ 2018-П-15\18-1-(НПА) 23.05.2018 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
№2018-П-12/20-2-(НФКУ) 30.05.2018 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№2018-П-07/19-2-(ДКП) 28.05.2018 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө
№2018-П-12/14-2-(НПА) 26.04.2018 Улуттук банк Башкармасынын "2011-жылдын 27-июлундагы №40/4 "Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№2018-П-13/12-1-(НПА) 11.04.2018 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№2018-П-12\10-7-(НПА) 28.03.2018 Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы №52/6 "Депозиттерди тартпаган микрофинансылык уюмдардын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын көзөмөлдүгүнө алынган башка юридикалык жактардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№2018-П-12\10-6-(БС) 28.03.2018 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№2018-П-07/9-1-(ДКП) 26.03.2018 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№2018-П-13\8-7-(НПА) 14.03.2018 "Улуттук банк Башкармасынын 1994-жылдын 23-июлундагы №1/7 "Кыргыз Республикасында кассалык операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө" токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө"
№2018-П-14\8-11-(БС) 14.03.2018 "Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы №36/7 "Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№2018-П-12\7-8-(НПА) 28.02.2018 "Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/1 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№2018-П-12\7-7-(НПА) 28.02.2018 "Коммерциялык банктардын чет өлкө валютасындагы акча каражаттарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында ачылган депозит эсептерине жайгаштыруу тартиби жөнүндө" жобону бекитүү жөнүндө"
№2018-П-14\6-3-(ПС) 26.02.2018 "Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 16-августундагы №2017-П-14\34-2-(НПА) "Элкарт" төлөм карттары аркылуу эсептешүүлөрдүн улуттук системасын башка өлкөлөрдүн улуттук /эл аралык төлөм системаларына интеграциялоо долбоору үчүн эсептешүүчү агентти тандоо критерийлери жөнүндө" убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№2018-П-07/6-2-(ДКП) 26.02.2018 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№2018-П-14\5-5-(НПА) 14.02.2018 "Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы №15/6 "Кыргыз Республикасындагы электрондук акча жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№2018-П-14/5-3-(ПС) 14.02.2018 "Төлөм карттар менен эл аралык эсептешүү системалары үчүн камсыздандыруу (камдык) фонду жөнүндө"Убактылуу жобону бекитүү тууралуу"
№2018-П-09\4-5-(НПА) 31.01.2018 Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№2018-П-12\4-6-(БС) 31.01.2018 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№2018-П-09\4-4-(НПА) 31.01.2018 Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдорун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө
№2018-П-14/2-6-(ПС) 17.01.2018 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системасы боюнча комитети жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№2018-П-14/1-2-(ПС) 15.01.2018 "Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№2017-П-15\54-4-(НПА) 27.12.2017 Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптарды бекитүү жөнүндө
№2017-П-12\54-12-(БС) 27.12.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 30-октябрындагы №32/2 "Кыргыз Республикасында каржылоонун ислам принциптерин алгачкы долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндөгү" жобо тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө"
№2017-П-14\54-11-(НПА) 27.12.2017 Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-ноябрындагы №71/11 "Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№2017-П-14\54-10-(НПА) 27.12.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-мартындагы №19/10 "Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу жөнүндө" жобону бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№2017-П-12/52-12-(БС) 20.12.2017 "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы №6/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндөгү" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№2017-П-14\52-10-(НПА) 20.12.2017 "Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 11-апрелиндеги №17/5 "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" токтомунун 3-пунктун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө"
№2017-П-11/51-4-(НФКУ) 13.12.2017 "Кыргыз Республикасынын 2018-2021-жылдарга микрокаржылоо секторунун өнүгүүсүнүн негизги багыттары жөнүндө"
№2017-П-07/53-1-(ДКП) 25.12.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№2017-П-14/51-7-(ПС) 13.12.2017 "Кыргыз Республикасынын төлөм системасын өнүктүрүүнүн 2018-2022-жылдарга каралган негизги багыттары жөнүндө"
№2017-П-12\51-13-(НПА) 13.12.2017 "Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№2017-П-09\51-19-(НПА) 13.12.2017 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№2017-П-07/51-2-(ДКП) 13.12.2017 "Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине арналган отурумдарынын 2018-жылга каралган графиги жөнүндө"
№2017-П-07/49-2-(ДКП) 27.11.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№2017-П-14/48-3-(ПС) 16.11.2017 "Төлөм системасында келип чыгышы ыктымал болгон өзгөчө кырдаалдар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№2017-П-10\42-4-(НПА) 27.09.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№2017-П-09\45-9-(НПА) 25.10.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№2017-П-07\45-5-(ДКП) 25.10.2017 "Аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырган микрофинансылык компанияларга карата милдеттүү камдык талаптар жөнүндө"
№2017-П-07\45-4-(ДКП) 25.10.2017 "Милдеттүү камдык талаптарды сактабагандыгы үчүн айыптык төлөм өлчөмү тууралуу"
№2017-П-07\45-3-(ДКП) 25.10.2017 "Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 14-ноябрындагы №50/1 "Банктардын милдеттүү камдарынын минималдуу деңгээли жөнүндө" токтомуна толуктоо жана өзгөртүү киргизүү тууралуу"
№2017-П-13/44-2-(НПА) 11.10.2017 "Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-февралындагы №13/11 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чыгарылган, аффинаждалган алтындан жана күмүштөн даярдалган өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу бааларын белгилөө жөнүндө" нускоо тууралуу токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№2017-П-10\42-4-(НПА) 27.09.2017 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№2017-П-09\42-7-(НПА) 27.09.2017 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№2017-П-09\42-7-(НПА) 27.09.2017 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№2017-П-07/41-1-(ДКП) 25.09.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№2017-П-09/39-7-(ДКП) 30.08.2017 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№2017-П-09/39-6-(ДКП) 30.08.2017 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№2017-П-09/39-5-(ДКП) 30.08.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банктар аралык ички рынокто Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу алтынды сатуусу жана кайра сатып алуусу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№2017-П-07/38-2-(ДКП) 28.08.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№2017-П-12\34-1-(НПА) 16.08.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№2017-П-14\34-2-(НПА) 16.08.2017 ""Элкарт" төлөм карттары аркылуу эсептешүүлөрдүн улуттук системасын башка өлкөлөрдүн улуттук /эл аралык төлөм системаларына интеграциялоо долбоору үчүн эсептешүүчү агентти тандоо критерийлери жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу"
№2017-П-09/32-2-(НПА) 19.07.2017 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№2017-П-09/32-3-(НПА) 19.07.2017 Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоону киргизүү тууралуу
№2017-П-12/30-3-(НПА) 06.07.2017 "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы №6/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№2017-П-07/27-1-(ДКП) 27.06.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№2017-П-14/28-3-(НПА) 28.06.2017 "Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майындагы №36/7 "Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштообоюнча агенттик келишимдерди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№2017-П-15/26-3-(НПА) 23.06.2017 "Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№2017-П-09\24-6-(НПА) 14.06.2017 "Акыркы инстанция кредити жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№2017-П-14\23-15-(ПС) 08.06.2017 Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№2017-П-12/25-6-(НПА) 15.06.2017 "Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу"
№2017-П-12/25-1-(НПА) 15.06.2017 " Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№2017-П-12\23-5-(НПА) 08.06.2017 "Банктарды жоюу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№2017-П-10\24-1-(НПА) 14.06.2017 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№2017-П-12/25-12-(НПА) 15.06.2017 Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жанаайрым ченемдик укуктук актыларын күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө
№2017-П-12\23-6-(НПА) 08.06.2017 "Консолидацияланган көзөмөл жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№2017-П-12/25-10-(НФКУ) 15.06.2017 "Адистештирилген финансы-кредит уюму - "Кредиттик союздардын каржы компаниясы" ачык акционердик коомунун ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№2017-П-19\24-7-(НПА) 14.06.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№2017-П-19\24-8-(НПА) 14.06.2017 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу
№2017-П-14\23-16-(ПС) 08.06.2017 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу
№2017-П-13\24-2-(НПА) 08.06.2017 Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-мартындагы 9/10 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№2017-П-09/24-4-(НПА) 14.06.2017 Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы №20/1 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
№2017-П-12\23-1-(НПА) 08.06.2017 "Банк ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№2017-П-12\23-2-(НПА) 08.06.2017 "Чет өлкө банкынын өз филиалына капитал катары акча каражатын бөлүү тартиби жөнүндө"жобону бекитүү тууралуу
№2017-П-12/25-2-(НПА) 15.06.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№2017-П-12/25-3-(НПА) 15.06.2017 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан лицензияланган жана иши ал тарабынан жөнгө салынган банктарда жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарында ички контролдук жана ички аудит системаларын жөнгө салуу эрежелерин бекитүү жөнүндө
№2017-П-12/25-7-(НПА) 15.06.2017 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№2017-П-12/25-8-(НПА) 15.06.2017 "Кыргыз Республикасынын банктарында тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№2017-П-12/25-9-(НПА) 15.06.2017 "Кыргыз Республикасынын банктарынын убактылуу администрация режимин киргизүү же жоюу жол-жобосу баштоо учурунда айрым банктык операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№2017-П-12/25-11-(НПА) 15.06.2017 Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№2017-П-12\23-8-(НПА) 08.06.2017 "Убактылуу администрация жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№2017-П-14\23-13-(ПС) 08.06.2017 Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы №38/4 "Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүк (оверсайт) боюнча саясатты бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу
№2017-П-14\23-14-(ПС) 08.06.2017 Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/3 "Кыргыз Республикасында банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн аралыктан сунуштоого карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу
№2017-П-14\23-11-(ПС) 08.06.2017 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолордү киргизүүжана айрым ченемдик укуктук актылардыкүчүн жоготкон катары таануу жөнүндө
№2017-П-12\23-10-(НПА) 08.06.2017 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу
№2017-П-12/25-1-(НПА) 15.06.2017 Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№2017-П-12/25-5-(НПА) 15.06.2017 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№2017-П-12/25-4-(НПА) 15.06.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобо тууралуу
№2017-П-14\23-12-(ПС) 08.06.2017 "Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 28-декабрындагы №51/1 "Төлөм системасынын операторлоруна/төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№2017-П-17\23-7-(НПА) 08.06.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы №35/10 "Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№2017-П-12\23-4-(НПА) 08.06.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилүүчү лицензия үчүн төлөм жана жыйым өлчөмү жөнүндө"
№2017-П-12\23-3-(НПА) 08.06.2017 "Коммерциялык банктардын уставдык жана өздүк (жөнгө салынуучу) капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө"
№2017-П-12\23-9-(НПА) 08.06.2017 ""Коммерциялык банктардын жана банктык эмес финансы-кредит уюмдарынын системалуу маанилүүгүн аныктоо критерийлери жөнүндө" жобону бекитүү жөнүндө"
№2017-П-07/25-14-(НПА) 15.06.2017 " Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартындагы №8/2 "Милдеттүү камдар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу"
№2017-П-07/25-15-(НПА) 15.06.2017 " Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№21/14 31.05.2017 "Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин колдонууга киргизүү боюнча пилоттук (алгачкы) долбоорду жүзөгө ашыруунун чегинде жүргүзүлгөн операциялардын жыйынтыгы боюнча "ЭкоИсламикБанк" ЖАКтын финансылык отчетту түзүүсүнө карата талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№21/13 31.05.2017 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган коммерциялык банктар финансылык отчетторду түзүүсүнө карата талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№21/12 31.05.2017 "ЭкоИсламикБанк" ЖАК тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырууда аффилирленген жана банкка байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№21/11 31.05.2017 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№21/10 31.05.2017 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№21/17 31.05.2017 Коммерциалык банктарга сунушталуучу кредиттер мөөнөтүн аныктоо жөнүндө
№21/16 31.05.2017 Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы №50/1 "Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө" убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдүкиргизүү жөнүндө
№21/9 31.05.2017 Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№21/8 31.05.2017 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№21/7 31.05.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан микрофинансылык уюмдарга карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№21/5 31.05.2017 "Банктын аффилирленген жана байланыштуу жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу
№20/2 29.05.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№19/12 17.05.2017 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№19/10 17.05.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№19/11 17.05.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№19/2 17.05.2017 " Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 5-февралындагы №5/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык банктарга чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага конвертациялоо максатында кредиттерди сунуштоосу жөнүндө" убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№19/13 17.05.2017 Улуттук банк Башкармасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктар, банктык операциялардын айрым түрлөрүн жүзөгө ашырган уюмдар жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө" жобосун бекитүү тууралуу
№19/14 17.05.2017 Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№19/1 17.05.2017 "Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы №15/6 "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№17/2 26.04.2017 "Улуттук банк Башкарамасынын 2016-жылдын 5-февралындагы №5/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык банктар менен своп-операцияларын (эсептелинген) жүргүзүү тартиби жөнүндө" убактылуу жобонун долбоорун бекитүү тууралуу" токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө"
№17/3 26.04.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№17/13 26.04.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№17/8 26.04.2017 "Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 21-декабрындагы №55/3 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында коммерциялык банктарды жана финансы-кредит мекемелерин кассалык тейлөө жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№16/3 21.04.2017 " Улуттук банк Башкармасынын 2002-жылдын 25-январындагы №6/7 "Казыналык системасынын Кыргыз Республикасынын банк мекемелери менен эсептешүүлөрүн уюштуруу жөнүндө" жобо тууралуу" токтомун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө"
№15/5 12.04.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№13/1 27.03.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№10/1 10.03.2017 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоону жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу"
№6/4 22.02.2017 "Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№6/6 22.02.2017 "Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы №22/9 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин ишинде сактоо мөөнөттөрүн көрсөтүү менен түзүлгөн негизги документтер тизмеги жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№6/5 22.02.2017 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы №20/1 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№6/3 22.02.2017 "Адистеширилген финансы-кредиттик мекемеси - "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсынын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө"
№8/3 27.02.2017 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№7/1 24.02.2017 "Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы №15/6 "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө"
№5/3 08.02.2017 "Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№5/1 08.02.2017 "Кыргыз Республикасынын расмий акча бирдиги - сомдун графикалык символун жалпы колдонууга киргизүү жөнүндө"
№51/3 28.12.2016 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 2-мартындагы №4/1 "Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар жана башка финансы-кредиттик мекемелер тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана керектөөчүлөрдүн таламдарын коргоо Саясатын жана негизги принциптерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор жөнүндө"
№51/2 28.12.2016 "Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 26-августундагы №49/9 "Банк мыйзамдары чөйрөсүндө административдик укук бузууларга тиешелүү иштерди кароого алуу жөнүндө" нускоого толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№51/1 28.12.2016 "Төлөм системасынын операторлоруна/төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№49/9 21.12.2016 "Улуттук банк Башкармасынын "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык иш алып барган, ошондой эле "исламтерезесине" ээ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин финансылык отчетту түзүүсүнө жана маалымат сунуштоосуна карата талаптар" жөнүндө жобону бекитүү тууралуу"
№49/8 21.12.2016 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№50/1 26.12.2016 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№49/6 21.12.2016 "Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 9-декабрындагы №76\8 "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө"
№49/7 21.12.2016 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№48/11 14.12.2016 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№48/5 14.12.2016 "Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү маселесине арналган отурумдарынын 2017-жылга каралган графиги жөнүндө"
№47/5 30.11.2016 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№47/10 30.11.2016 "Төлөм системасы операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу"
№47/6 30.11.2016 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-декабрындагы №52/7 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолордү киргизүү жөнүндө"
№46/2 28.11.2016 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№44/3 16.11.2016 "Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы №20/4 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" бекитүү жөнүндө токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№43/6 27.10.2016 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын валюталык каражаттарын Улуттук банктын валюталык эсептерине чегерүү жөнүндө"
№43/7 27.10.2016 "Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 30-мартындагы №15/6 "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө"
№42/3 14.10.2016 Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүү киргизүү тууралуу
№40/6 29.09.2016 Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№40/5 29.09.2016 "Кыргыз Республикасынын аймагында насыялык бюролордун ишин жөнгө салуу эрежелерин" бекитүү тууралуу"
№40/4 29.09.2016 "Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 30-октябрындагы №32/2 "Кыргыз Республикасында каржылоонун ислам принциптерин алгачкы долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндөгү" жобо тууралуу" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№40/3 29.09.2016 "Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы №20/4 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобону бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№38/1 26.09.2016 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№37/5 14.09.2016 Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системасы боюнча комитети жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№35/6 24.08.2016 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2016-жылдын 16-мартындагы №12/3 "Адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин ишин лицензиялоо жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
№35/5 24.08.2016 "Насыялык бюролордун ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№35/4 24.08.2016 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№35/3 24.08.2016 "Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 24-июнундагы №35/10 "Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№36/2 29.08.2016 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№29/5 14.07.2016 "Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы №18/3 "Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервге тиешелүү чегерүүлөр жөнүндөгү" Жобонун жаңы редакциясын бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№29/4 14.07.2016 "Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө" жобонун пунктунун аракетин токтотуу тууралуу"
№27/2 29.06.2016 "Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/7 "Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№27/3 29.06.2016 "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы №6/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№26/1 27.06.2016 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№25/8 15.06.2016 Кыргыз Республикасынын төлөм системасында орун алышы ыктымал болгон тобокелдиктерди тескөө саясатын бекитүү жөнүндө
№25/7 15.06.2016 "Кыргыз Республикасынын төлөм системасында электрондук цифралык кол тамганы колдонуу тартиби жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу
№25/6 15.06.2016 "Электрондук цифралык кол тамганын ачык ачкычын тастыктоочу борбор катары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын иши жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№25/2 15.06.2016 Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№25/1 15.06.2016 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№24/1 09.06.2016 "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы №6/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө" жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№20/3 25.05.2016 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/15 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо" эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө"
№20/6 25.05.2016 "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 14-июлундагы №22/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобо тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№20/8 25.05.2016 "Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 21-декабрындагы №55/3 "Коммерциялык банктарды жана финансы-кредит мекемелерин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында кассалык тейлөө жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№22/2 30.05.2016 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№19/13 27.04.2016 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн номиналы чет өлкө валютасында көрсөтүлгөн мамлекеттик казына облигацияларын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайра сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№19/6 27.04.2016 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№19/5 27.04.2016 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№17/5 11.04.2016 Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
№17/4 11.04.2016 Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№17/3 11.04.2016 Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№17/2 11.04.2016 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№15/6 30.03.2016 "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө"
№15/3 30.03.2016 "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы №6/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө" жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№15/2 30.03.2016 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/7 "Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№14/1 28.03.2016 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№12/4 16.03.2016 "Адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү жөнүндө"
№12/3 16.03.2016 "Адистештирилген финансы-кредит мекемелеринин ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№11/3 29.02.2016 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармасынын 2016-жылдын 5-февралындагы №5/4 токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№11/2 29.02.2016 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№10/9 24.02.2016 "Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-апрелиндеги №22/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системасы боюнча комитети жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№10/8 24.02.2016 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен төлөм системасынын операторлору/ төлөм уюмдары ортосунда талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№10/7 24.02.2016 "Төлөм системасынын операторлоруна жана төлөм уюмдарына карата колдонулуучу таасир этүү чаралары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№10/4 24.02.2016 Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№7/3 10.02.2016 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы №20/1 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө"
№7/2 10.02.2016 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№7/1 10.02.2016 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№6/2 08.02.2016 "Коммерциялык банктар менен своп-операцияларын (эсептелинген) жүргүзүү жана коммерциялык банктарга улуттук валютада кредит берүү шарттары тууралуу"
№5/4 05.02.2016 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык банктарга чет өлкө валютасындагы кредиттерди улуттук валютага конвертациялоо үчүн кредиттерди берүүсү жөнүндө" убактылуу жобону бекитүү тууралуу"
№5/3 05.02.2016 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коммерциялык банктар менен своп-операцияларын (эсептелинген) жүргүзүү тартиби жөнүндө" убактылуу жобону бекитүү тууралуу"
№5/1 05.02.2016 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№4/6 20.01.2016 "Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№4/5 20.01.2016 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№4/4 20.01.2016 "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 19-мартындагы №6/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө" жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№4/1 20.01.2016 "Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартындагы №8/2 "Милдеттүү камдар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№78/26 23.12.2015 "Микрофинансылык компаниялардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№77/4 21.12.2015 "Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүзөгө ашыруу эрежелери тууралуу"
№78/25 23.12.2015 "Кредиттик союздарды лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№78/23 23.12.2015 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№78/22 23.12.2015 "Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 15-декабрындагы №37/5 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында операциялык тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№78/21 23.12.2015 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№78/9 23.12.2015 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтому жана Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 23-декабрындагы №78/10 "Улуттук банк тарабынан кредиттик аукциондордун алкагында коммерциялык банктарга берилген кредиттерди пролонгациялоо жөнүндө"
№78/7 23.12.2015 "Коммерциялык банктардын милдеттүү кам өлчөмдөрү жөнүндө"
№79/1 28.12.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№77/1 21.12.2015 Улуттук банк Башкармасынын 2000-жылдын 5-июнундагы №22/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган финансы-кредит мекемелеринин тизмеги жөнүндө" токтомун күчүн жоготкон катары таануу тууралуу
№76/9 09.12.2015 "Микрокредиттик компанияларды жана микрокредиттик агенттиктерди түзүү жана алардын иши жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№76/8 09.12.2015 "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№76/7 09.12.2015 "Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/11" токтомуна өзгөртүүлөрдү жанатолуктоолорду киргизүү жөнүндө
№76/6 09.12.2015 "Кыргыз Республикасында айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№75/1 07.12.2015 "Коммерциялык банктардын милдеттүү кам өлчөмдөрү жөнүндө"
№74/4 02.12.2015 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 3-сентябрындагы №50/1 "Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө" убактылуу жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№73/2 30.11.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№71/12 25.11.2015 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдорун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө"
№71/11 25.11.2015 "Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү жөнүндө"
№71/7 25.11.2015 Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№71/6 25.11.2015 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/15 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо" эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө"
№65/2 02.11.2015 "Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 12-майындагы №27/8 "Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№65/1 02.11.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоону киргизүү тууралуу"
№64/7 28.10.2015 "Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-февралындагы №13/12 "Аффинаждалган алтындан жана күмүштөн даярдалган, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эмитирлеген өлчөнгөн куймалардын Улуттук банк тарабынан сатылышы жана кайра сатылып алынышы эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө"
№64/5 28.10.2015 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№63/1 26.10.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№62/4 14.10.2015 "Улуттук банк Башкармасынын токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№62/3 14.10.2015 "Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы №51/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№62/2 14.10.2015 "Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 28-июнундагы №19/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№62/1 14.10.2015 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№60/1 05.10.2015 "Коммерциялык банктардын милдеттүү кам өлчөмдөрү жөнүндө"
№59/6 30.09.2015 Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы №30/6 " Кыргыз Республикасында акча которуулар системасы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№59/5 30.09.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2010-жылдын 26-майындагы №36/7 токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№59/4 30.09.2015 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы №20/1 токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№57/1 28.09.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№53/11 16.09.2015 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№53/10 16.09.2015 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№53/9 16.09.2015 "Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 23 декабрындагы №50/7 "Кредиттик союздардагы кредиттик тобокелдикти башкаруу боюнча минималдык талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№53/8 16.09.2015 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоо киргизүү тууралуу"
№49/5 26.08.2015 "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ачык акционердик коомуна убактылуу жетекчиликти киргизүү жөнүндө
№49/4 26.08.2015 "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ачык акционердик коомунан убактылуу жетекчиликти алуу жөнүндө
№49/9 26.08.2015 "Банктык мыйзамдар чөйрөсүндө администрациялык укук бузууларга тиешелүү иштерди (дело) карап чыгуу жөнүндө" нускоо туралуу
№50/1 03.09.2015 "Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө" Убактылуу жобо тууралуу
№47/2 24.08.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№44/1 18.08.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 12-августундагы №43/2 токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№45/1 19.08.2015 "Евразия экономикалык бирлигинин алкагында Кыргыз Республикасы тарабынан башка мамлекеттер менен биргеликте түзүлгөн эл аралык уюмдарга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кредит берүүсү жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№40/1 27.07.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№38/4 15.07.2015 "Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүргүзүү саясатынын бекитүү тууралуу"
№38/1 15.07.2015 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№38/3 15.07.2015 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 25-сентябрындагы №35/14 "Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө" токтому Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2015-жылдын 15-июлундагы №38/2 "Кыргыз Реcпубликасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№38/2 15.07.2015 "Кыргыз Реcпубликасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№36/1 29.06.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№35/10 24.06.2015 "Финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо жана керектөөчүлөрдүн кайрылууларын кароо тартибине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№35/7 24.06.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№35/6 24.06.2015 "Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/12 "Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№31/1 10.06.2015 "Банк-резидент эмес тарабынан өз филиалына капитал бөлүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№28/2 25.05.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№26/9 04.05.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/7 "Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№25/1 27.04.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№22/4 15.04.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төлөм системасы боюнча комитети жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№22/3 15.04.2015 "Кыргыз Республикасында банктык жана төлөм кызмат көрсөтүүлөрүн аралыктан сунуштоо боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№22/7 15.04.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№22/6 15.04.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№19/11 25.03.2015 "Төлөм системасы операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу"
№19/10 25.03.2015 "Төлөм системасы операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№17/2 18.03.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 23-октябрындагы №39/9 "Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№20/2 30.03.2015 "Нак чет өлкө валюталары менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензияларды берүү тартиби жөнүндө" жобонун айрым пункттарынын аракетин токтотуу жөнүндө"
№20/1 30.03.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№16/2 11.03.2015 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№16/1 11.03.2015 "Коммерциялык банктардын уставдык капиталынын минималдуу өлчөмү жөнүндө"
№15/1 06.03.2015 "Кредиттик союздардын финансы компаниясы" ачык акционердик коомуна убактылуу жетекчилик киргизүү жөнүндө"
№14/1 04.03.2015 "Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 25-февралындагы №13/11 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу бааларын белгилөө жөнүндө" нускоо тууралуу" токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө"
№13/13 25.02.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген, алтын жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды экспертизадан өткөрүү тартиби жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу"
№13/12 25.02.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу эрежелерин бекитүү тууралуу"
№13/11 25.02.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан эмитирленген, алтындан жана күмүштөн даярдалган аффинаждалган өлчөнгөн куймаларды сатуу жана кайра сатып алуу бааларын белгилөө жөнүндө" нускоо тууралуу"
№13/8 25.02.2015 "Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 14-ноябрындагы№48/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилүүчү лицензияга төлөм өлчөмү жөнүндө" токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№12/2 24.02.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№3/1 26.01.2015 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№60/1 31.12.2014 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№58/9 24.12.2014 "Төлөм системасынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№58/16 24.12.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№58/14 24.12.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№59/1 29.12.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№55/6 17.12.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу"
№54/4 08.12.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№54/2 08.12.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 14-ноябрындагы №50/1 "Банктардын милдеттүү камдарынын күндөлүк минималдуу деңгээли жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу"
№53/11 27.11.2014 "Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/12 "Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүнү жана толуктоону киргизүү жөнүндө"
№53/10 27.11.2014 "Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27-июлундагы №40/4 "Нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензия берүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№53/9 27.11.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№53/8 27.11.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№52/1 24.11.2014 "Акча-кредит саясат жөнүндө отчет (Кыргыз Республикасындагы инфляция боюнча баяндама). 2014-жылдын 3 чейреги"
№50/2 14.11.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдору жөнүндө"
№50/1 14.11.2014 "Банктардын милдеттүү камдарынын минималдуу деңгээли жөнүндө"
№47/10 30.10.2014 "Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна толуктоо жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу"
№47/8 30.10.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№47/7 30.10.2014 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/15 "Чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө"
№46/1 27.10.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№45/2 17.10.2014 "Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-мартындагы №5/6 "Белгилүү бир критерийлерге жооп берген кредиттердин атайын классификациясын колдонуунун убактылуу тартибин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу"
№45/1 17.10.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жоболорун бекитүү жөнүндө"
№43/1 29.09.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№37/1 25.08.2014 "Акча-кредит саясат жөнүндө отчет (Кыргыз Республикасындагы инфляция боюнча баяндама). 2014-жылдын 2 чейреги"
№33/1 30.07.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№27/1 23.06.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№23/1 26.05.2014 "2014-жылдын 1-чейреги үчүн акча-кредит саясаты жөнүндө отчет (Кыргыз Республикасындагы инфляция боюнча баяндама)"
№42/8 24.09.2014 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган микрофинансылык уюмдар тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу"
№36/5 13.08.2014 "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсынын убактылуу жетекчилигинин ишин токтотуу жөнүндө"
№36/3 13.08.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым токтомдорун күчүн жоготкон катары таануу жөнүндө"
№34/11 31.07.2014 "Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы №36/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№34/10 31.07.2014 "Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 15-июлундагы №30/6 "Кыргыз Республикасында акча которуулар системасы боюнча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№32/6 16.07.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№32/5 16.07.2014 "Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча жүзөгө ашырган кредиттик союздардын ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү тууралуу"
№32/4 16.07.2014 "Аманаттарды (депозиттерди) тартуу менен иш алып барбаган микрокаржылоо компаниялары үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 30-майындагы №24/8 "Микрокаржылоо компаниялары тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтому менен бекитилген "Микрокаржылоо компаниялары тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө" нускоону колдонууга киргизүү жөнүндө"
№25/7 11.06.2014 "Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 28-декабрындагы №95/4 " Шектүү банкноттор жана монеталар менен иш алып баруу жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№25/9 11.06.2014 Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 30-октябрындагы №32/2 "Кыргыз Республикасында каржылоонун ислам принциптерин алгачкы долбоордун алкагында жүзөгө ашыруу жөнүндөгү" жобо тууралуу" токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө
№25/2 11.06.2014 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган №26/5"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№26/1 17.06.2014 "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсынын убактылуу жетекчисин алмаштыруу жөнүндө"
№24/10 30.05.2014 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№24/9 30.05.2014 "Кредиттик союздар тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу
№24/8 30.05.2014 "Микрокаржылоо компаниялары тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу
№24/12 30.05.2014 "Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26-октябрындагы №60/8 "Микрокаржылоо уюмдары жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№24/11 30.05.2014 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча операцияларды жүзөгө ашырышкан микрокаржылоо компанияларынын ишин жөнгө салуу эрежелерин" бекитүү тууралуу"
№24/7 30.05.2014 "Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлунда №18/3 "Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№24/6 30.05.2014 "Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын төлөм карттары жөнүндө убактылуу жобону бекитүү тууралуу"
№18/1 28.04.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№16/3 23.04.2014 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын, чыгым тартуулардын ордун жабууга каралган камга тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№16/5 23.04.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартындагы №8/2 "Милдеттүү резервдер жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№12/6 26.03.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-мартындагы №9/10 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№12/8 26.03.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№11/1 24.03.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чен өлчөмү жөнүндө"
№9/4 19.03.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 27-ноябрындагы №45/13 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№9/7 19.03.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/8 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир күндүк кредити жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№9/6 19.03.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "Овернайт" кредити жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№9/5 19.03.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2014-жылдын 29-январындагы №2/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№5/2 25.02.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2008-жылдын 30-сентябрындагы №36/20 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени тууралуу жана "овернайт" кредити боюнча пайыздык чен жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№5/1 25.02.2014 "2013-жылдагы Акча-кредит саясаты жөнүндө"
№4/5 19.02.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№4/6 19.02.2014 "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКысына убактылуу жетекчиликти киргизүү жөнүндө"
№2/15 29.01.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым токтомдоруна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү" жөнүндө
№3/2 17.02.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартындагы №8/2 "Милдеттүү резервдер жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүү жана толуктоо киргизүү жөнүндө"
№3/1 17.02.2014 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын ачык валюталык позицияларынын лимиттери тууралуу"
№2/9 29.01.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/7 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "Овернайт" кредити жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№2/8 29.01.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/6 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№2/7 29.01.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 26-июнундагы №20/1 "Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө Жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№2/6 29.01.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/11 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютада депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№2/5 29.01.2014 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө" Жобону бекитүү тууралуу"
№51/2 20.12.2013 "Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөн №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№52/6 23.12.2013 "Депозиттерди тартпаган МФУ лардын ишине инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү" жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу
№52/10 23.12.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу"
№52/9 23.12.2013 "Коммерциялык банктардын эл аралык операциялары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№52/8 23.12.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№52/7 23.12.2013 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздарда кредиттик тобокелдиктерди тескөө боюнча минималдуу талаптар" жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
№51/9 20.12.2013 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени тууралуу
№45/16 27.11.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№45/14 27.11.2013 "Улуттук банк Башкармасынын 2013-жылдын 28-мартындагы №10/15 "Чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитүү тууралуу "Токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№45/15 27.11.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№45/13 27.11.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№39/5 23.10.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы №52/4 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№39/9 23.10.2013 "Микрофинансылык уюмдардын жана кредиттик союздардын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык түзүлгөн типтүү келишимдерине карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№39/6 23.10.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 12-сентябрындагы №37/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан баалуулуктарды сактоо үчүн банктык жеке сейфтердин кардарларга берилиши боюнча Нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоону киргизүү жөнүндө"
№39/8 23.10.2013 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы №51/6 " Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№39/10 23.10.2013 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында №5/7, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Банктардын ишин лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№39/7 23.10.2013 "Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 29-августундагы №36/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана микрофинансылык компанияларынын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү операциялары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№39/4 23.10.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№35/13 25.09.2013 "Операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырууда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№35/17 25.09.2013 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын микрофинансылык уюмдардын ишин жөнгө салган айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№35/16 25.09.2013 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№35/12 25.09.2013 "Улуттук банк Башкармасынын 2008 -жылдын 27-августундагы №33/5 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын төлөө күчүнүн белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери жөнүндө" жобого өзгөртүүнү киргизүү тууралуу"
№35/14 25.09.2013 "Аманаттарды (депозиттерди) тартпаган микрофинансылык уюмдарда кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№35/19 25.09.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№32/8 28.08.2013 Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№32/5 28.08.2013 Банктык чекене кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо боюнча агенттик келишимди түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
№30/6 16.08.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 29-июнундагы №35/5 "Майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасынын жана Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасынын кызмат көрсөтүүлөрүнө тарифтерди бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу"
№20/13 26.06.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№19/3 14.06.2013 "Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 11-мартындагы №12/6 "Банктардын капиталынын (өздүк каражаттарынын) минималдуу өлчөмү жөнүндө" токтомунун 1-2-пунктунун чечмелениши (түшүндүрмөсү) тууралуу"
№20/1 26.06.2013 "Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№20/7 26.06.2013 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон өткөрүлгөн №26/5 токтом менен бекитилген "Мезгил мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет жөнүндө" жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№19/2 14.06.2013 "Банктык жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына карата минималдуу талаптар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№13/13 24.04.2013 "Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрындагы №51/4 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн Мамлекеттик классификаторун бекитүү жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу"
№13/12 24.04.2013 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында №5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№13/9 24.04.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№13/10 24.04.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№13/18 24.04.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№11/2 10.04.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№10/6 28.03.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№10/7 28.03.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "Овернайт" кредити жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№10/8 28.03.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир күндүк кредити жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№10/9 28.03.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздарды депозитардык эсепке алуу жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№10/10 28.03.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздары менен репо - операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№10/11 28.03.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютада депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№10/12 28.03.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө валютасында депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу"
№10/13 28.03.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп - операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№10/14 28.03.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын экинчилик рыногунда аутрайт шарттарында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө (редисконттук операция)" жобону бекитүү тууралуу
№10/15 28.03.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо" эрежелерин бекитүү тууралуу
№10/16 28.03.2013 "Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды жүргүзүү эрежелерин бекитүү тууралуу"
№10/17 28.03.2013 "Кыргыз Республикасынын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик баалуу кагаздарын экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу жөнүндө" эрежелерди бекитүү тууралуу"
№10/18 28.03.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши" жөнүндө жобону бекитүү тууралуу
№9/10 27.03.2013 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана банктык эмес финансы-кредит мекемелеринде кассалык операцияларды ишке ашыруу боюнча минималдуу талаптар жөнүндө Жобону бекитүү" тууралуу
№9/11 27.03.2013 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005 жылдын 12 августунда 102-05 номеринде каттоодон өткөрүлгөн №22/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктардын жана башка финансы-кредиттик мекемелердин тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жөнүндө" Жобо тууралуу" токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№9/12 27.03.2013 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрилигинде 2005-жылдын 1-апрелинде 44-05 номеринде каттоодон өткөрүлгөн №4/1 токтом менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын банктык кызмат көрсөтүүлөр рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан жөнгө салынган коммерциялык банктар жана башка финансы-кредиттик мекемелер тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтарды монополияга каршы жөнгө салуу, атаандаштыкты өнүктүрүү жана керектөөчүлөрдүн таламдарын коргоо Саясатын жана негизги принциптерин бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу
№6/9 27.02.2013 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 21-апрелинде 55-05 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №6/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө" жобонун жаңы редакциясын бекитүү тууралуу" токтомуна толуктоо киргизүү жөнүндө"
№4/3 13.02.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын айрым ченемдик укуктук актыларын күчүн жоготту деп таануу жөнүндө"
№4/2 13.02.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кээ бир ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү туралуу"
№4/1 13.02.2013 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында №5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөрүлгөн "Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомго толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№2/17 31.01.2013 Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында №5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№2/1 31.01.2013 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№51/4 27.12.2012 Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 31-октябрындагы №41/12 "Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№51/3 27.12.2012 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№51/2 27.12.2012 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында №5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу" токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№50/13 21.12.2012 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№50/7 21.12.2012 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№48/10 12.12.2012 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№48/9 12.12.2012 "Адистештирилген финансы-кредиттик мекемеси "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААК сынын капиталынын (өздүк каражаттарынын) минималдуу өлчөмү жөнүндө"
№45/11 28.11.2012 Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 25-декабрында 118-07 номеринде мамлекеттик каттоодон өткөрүлгөн №54/1 "Төлөм жүгүртүлүшүнүн мамлекеттик Классификаторун бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№45/8 28.11.2012 "Микрофинансылык уюмдарга карата талаптар жөнүндө"
№43/1 16.11.2012 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№42/3 14.11.2012 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан кайра каржылоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобо тууралуу
№41/12 30.10.2012 "Банктык эсептер, аманаттар (депозиттер) боюнча эсептер менен иш алып баруу жөнүндө нускоону бекитүү тууралуу"
№41/11 31.10.2012 "Жерине барып инспектордук текшерүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө нускоого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№41/10 31.10.2012 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№40/3 12.10.2012 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары тууралуу"
№40/1 12.10.2012 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган каржылоо чектери жөнүндө" нускоону бекитүү жөнүндө
№37/3 12.09.2012 "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ААКсы адистештирилген финансы-кредиттик мекемесинин ишин жөнгө салуу эрежелерин бекитүү жөнүндө
№37/2 12.09.2012 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан баалуулуктарды сактоо үчүн банктык өздүк сейфтердин кардарларга берилиши боюнча нускоону бекитүү тууралуу"
№36/2 29.08.2012 "Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын жана микрофинансылык компаниялардын кыймылсыз мүлк менен айрым бүтүмдөрү/операциялары жөнүндө" жобосун бекитүү жөнүндө
№34/5 17.08.2012 Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 20-октябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 25 январында 4-08 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №54/9 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында жана башка финансы-кредит мекемелеринде бухгалтердик эсепке алуу эсептеринин планына карата талаптар жөнүндө" жобого толуктоо киргизүү тууралуу
№34/4 17.08.2012 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№32/1 02.08.2012 "Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-июлундагы №32/2 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежесине толуктоо киргизүү жөнүндө"
№30/14 25.07.2012 "Кредиттик союздардын финансылык компаниясы" ачык акционердик коомун лицензиялоо, кайра өзгөртүп түзүү жана жоюу жөнүндө" Жобо тууралуу
№29/10 11.07.2012 Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-августундагы №22/9 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланган коммерциялык банктардын жана финансы-кредит мекемелеринин ишинде түптөлгөн сактоо мөөнөттөрү көрсөтүлгөн негизги документтердин тизмегине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
№29/8 11.07.2012 Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 15-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №37/8 "Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасы жөнүндө" жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу
№29/6 11.07.2012 Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 28-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 26-июнунда 47-08 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №22/4 токтому менен бекитилген "Тике банктык көзөмөлдүк жөнүндө" Жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№29/5 11.07.2012 Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуу боюнча айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу
№28/10 04.07.2012 "Коммерциялык банктардагы видеобайкоону уюштуруу тартибин бекитүү тууралуу"
№28/9 04.07.2012 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№28/8 04.07.2012 "Депозиттерди тартуу менен иш алып барган микрофинансылык компаниялардын инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жөнүндө" нускоону бекитүү тууралуу"
№28/7 04.07.2012 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан жана иши ал тарабынан көзөмөлдөнгөн коммерциялык банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин күрөөгө коюлган мүлк менен иштөө тартибин" бекитүү жөнүндө"
№28/6 04.07.2012 Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 20-ноябрындагы №32/7 токтому менен бекитилген "Аудит боюнча Комитетке карата негизги талаптарга" өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу
№21/1 29.05.2012 "Микрофинансылык уюмдардын иши жөнүндө"
№19/7 18.05.2012 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№19/6 18.05.2012 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алып, иши ал тарабынан жөнгө салынган банктардын жана башка финансы-кредит мекемелеринин кардарларга-жеке адамдарга кредиттерди берүүсүнө карата талаптар жөнүндө"
№18/9 25.04.2012 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№18/8 25.04.2012 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө"
№17/1 17.04.2012 "Адистештирилген финансы-кредиттик мекеменин - "Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы" ЖЧКсынын укук мурасчысы болгон мекеменин кызмат адамдарына карата коюлуучу минималдуу квалификациялык талаптар жана аларды Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына макулдашуу жол-жобосу жөнүндө"
№14/13 30.03.2012 "Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/11 "Кыргыз Республикасында Айкын убакыт ыргагында эсептешүүлөрдүн гросстук системасы аркылуу электрондук төлөмдөрдү өткөрүү тартиби жөнүндө" нускоо тууралуу токтомуна толуктоону киргизүү тууралуу"
№10/14 02.03.2012 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-мартында кабыл алынган, №6/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети жөнүндө"
№11/2 14.03.2012 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№8/2 15.02.2012 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№6/1 01.02.2012 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 18-мартындагы №5/5 токтому менен бекитилген, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен банктык операциялардын айрым бир түрлөрүн жүзөгө ашырган коммерциялык банктар, уюмдар, жана алардын уюштуруучулары (катышуучулары), ошондой эле юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жөнгө салуу жөнүндө жобонун 3.1-пунктун чечмелөө (түшүндүрүү) тууралуу
№2/3 18.01.2012 "Кыргыз Республикасында кредиттик союздарды колдоо жана өнүктүрүү боюнча финансы компаниясы" ЖЧК сынын капиталынын (өздүк каражаттарынын) минималдуу өлчөмү жөнүндө
№2/2 18.01.2012 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө"
№2/1 18.01.2012 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 11-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 1-апрелинде 38-09 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №12/6 "Банктардын капиталынын (өздүк каражаттарынын) минималдуу өлчөмү жөнүндө" токтомго толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№62/4 31.10.2011 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2003-жылдын 25-мартында 29-03 номеринде каттоодон өткөрүлгөн №4/2 токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежелерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№73/2 15.09.2010 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 11-мартындагы №12/6 "Банктардын капиталынын (өздүк каражаттарынын) минималдуу өлчөмү жөнүндө" токтомуна өзгөртүү киргизүү жөнүндө
№69/15 21.12.2011 Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, 26/5 номеринде каттоодон өткөртүлгөн "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жөнүндө" токтому менен бекитилген "Мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик банктык отчет" жөнүндө жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
№68/4 14.12.2011 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 1998-жылдын 10-мартындагы №3/3 токтому менен бекитилген "Улуттук банктын электрондук тоорук системасы аркылуу экинчилик рыногунда МКВлар менен операцияларды жүргүзүүнүн убактылуу тартибине" толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө
№68/3 14.12.2011 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-июлундагы №32/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарынын аныкталышынын эрежелерин" бекитүү тууралуу" токтомуна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү жөнүндө
№67/8 30.11.2011 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу"
№67/9 30.11.2011 "Кыргыз Республикасынын операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырышкан коммерциялык банктарында корпоративдик башкаруу жөнүндө" жобо тууралуу
№67/11 30.11.2011 "Кыргыз Республикасындагы банктык төлөм карттар жөнүндө" жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу
№64/2 16.11.2011 "Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 30-июнунда №52/4 токтому менен бекитилген "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдикти тескөө боюнча минималдуу талаптар жөнүндө" жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө"
№60/8 26.10.2011 "Микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар тарабынан ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырылган операциялар жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№55/15 29.09.2011 "Аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырган микрофинансылык компаниялардын милдеттүү резервдик талаптары жөнүндө" жобо тууралуу
№1/1 30.01.2010 "Аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырган микрофинансылык компаниялардын милдеттүү камдык талаптары жөнүндө" жобону бекитүү тууралуу
№60/7 26.10.2011 "Убактылуу жетекчилик, консервация жана банкроттоо жол-жобосун киргизүү учурунда Кыргыз Республикасынын банктарында айрым банктык жана төлөм операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобо тууралуу
№62/4 31.10.2011 Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 93-04 номеринде каттоодон өткөртүлгөн №18/1 токтом менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансылык компаниялардын ишин жөнгө салуунун убактылуу эрежелерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө
№52/12 14.09.2011 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча талаптар жөнүндө" жобо тууралуу
№73/3 15.09.2010 "Милдеттүү резервдерди эсептөө үчүн колдонулган милдеттенмелердин тизмегин бекитүү тууралуу"