> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2018жылдын март айынын 31-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

31.03.2018-ж. 

миң. сом 

31.03.2017-ж. 

миң. сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

23 161 945 

13 439 489 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

81 475 143 

93 289 051 

Берилген насыялар 

7 917 569 

6 044 654 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестициялар 

46 662 313 

28 417 479 

Төлөөгө чейин кармалып туруучу инвестициялар 

255 158 

317 317 

Ассоциацияланган компанияларга инвестициялар 

185 079 

185 079 

Негизги каражаттар 

1 775 199 

1 814 293 

Материалдык эмес активдер  

139 907 

61 898 

Башка активдер 

1 566 824 

1 900 907 

Жыйынтыгында, активдер  

163 139 137 

145 470 167 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

85 021 061  

72 884 616 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

19 548 462 

24 372 193 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

13 944 695 

11 327 522 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

9 291 090 

4 279 386 

Алынган кредиттер  

939 571 

1 737 510 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 440 759 

7 953 086 

Башка милдеттенмелер  

116 365 

119 934 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

137 302 003 

122 674 247 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

1 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 036 083 

8 036 083 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

13 807 406 

12 837 190 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

(22 157) 

3 900 

Өткөн мезгилдин бөлүштүрүлбөгөн пайдасы 

2 300 849 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

714 953 

918 747 

Жыйынтыгында капитал 

25 837 134 

22 795 920 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал 

163 139 137 

145 470 167 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева