> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2017жылдын апрель айынын 29-на карата 

 

Статьялардын аталышы 

29.04.2017 ж. 

миң. сом 

30.04.2016 ж. 

миң. сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

13 541 066 

12 216 387 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

94 319 733 

92 336 834 

Берилген насыялар 

6 446 304 

8 881 317 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестициялар 

25 790 945 

30 357 018 

Төлөөгө чейин кармалып туруучу инвестициялар 

318 927 

1 186 699 

Ассоциацияланган компанияларга инвестициялар 

185 079 

185 079 

Негизги каражаттар 

1 832 047 

1 727 096 

Материалдык эмес активдер  

60 769 

75 044 

Башка активдер 

1 871 977 

1 180 323 

Жыйынтыгында, активдер  

144 366 847 

148 145 797 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

75 714 205 

62 628 340 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

22 948 050 

30 915 598 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

10 052 797 

14 700 115 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

5 245 360 

1 999 778 

Алынган кредиттер  

1 711 726 

2 717 332 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

7 838 116 

8 195 926 

Башка милдеттенмелер  

128 037 

103 287 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

123 638 291 

121 260 376 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

1 000 000 

1 000 000 

Милдеттүү камдар  

8 036 083 

6 902 942 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

10 707 015 

16 668 580 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

4 403 

(1 060) 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

981 055 

2 314 959 

Жыйынтыгында капитал 

20 728 556 

26 885 421 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

144 366 847 

148 145 797 

 

 

 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева