> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2018жылдын февраль айынын 28-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

28.02.2018-ж. 

миң сом 

28.02.2017-ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

21 838 282  

13 323 746  

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

89 640 986 

97 001 259 

Берилген насыялар 

7 581 015 

6 503 201 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестициялар 

39 192 527 

27 205 871 

Төлөөгө чейин кармалып туруучу инвестициялар 

253 827 

315 661 

Ассоциацияланган компанияларга инвестициялар 

185 079 

185 079 

Негизги каражаттар 

1 788 417 

1 802 770 

Материалдык эмес активдер  

142 883 

63 027 

Башка активдер 

1 551 907 

1 896 661 

Жыйынтыгында, активдер  

162 174 923 

148 297 275 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

84 405 530 

71 344 794 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

17 888 461 

26 959 845 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

15 994 643 

11 756 068 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

8 577 050 

1 999 987 

Алынган кредиттер  

930 268 

1 730 189 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 350 775 

7 916 601 

Башка милдеттенмелер  

909 855 

107 152 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

137 056 582 

121 814 636 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

1 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 036 083 

6 902 942 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

13 231 002 

14 078 022 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

(4 939) 

9 852 

Өткөн мезгилдин бөлүштүрүлбөгөн пайдасы 

2 300 849 

3 777 137 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

555 346 

714 686 

Жыйынтыгында капитал 

25 118 341 

26 482 639 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

162 174 923 

148 297 275 

 

 

 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева  

 

 

 

* 2017-жылдын ишкердигинин жыйынтыгы боюнча алынган пайда аудитордук корутундуга чейин алдын ала деп эсептелет