Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-14-51-7-(ПС) Кыргыз Республикасынын төлөм системасын өнүктүрүүнүн 2018-2022-жылдарга каралган негизги багыттары токтому менен бекитилген. 

Кыргыз Республикасынын төлөм системасын өнүктүрүүнүн 2018-2022-жылдарга каралган негизги багыттары Улуттук банктын расмий сайтынын «Банктын милдеттери/Төлөм системасы/Төлөм системасын өнүктүрүүнүн негизги батыттары» бөлүгүндө жайгаштырылган.