Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитети 2017-жылдын 28-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтомунун талаптарын аткарбагандыгы үчүн «МКК «Акниет» ЖЧКсынын каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүгүн 2017-жылдын 29-декабрынан тартып кайтарып алуу чечимин кабыл алды. 

«МКК «Акниет» ЖЧКсынын юридикалык дареги: Бишкек ш., Чүй пр., 230, 8 этаж. 

«МКК «Акниет» ЖЧКсы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитеттин токтому менен Бишкек шаары, Т.Умөталиев атындагы көчө 101 дарегине келип, таанышууга акысы бар. Маалыматтар 66 92 59 телефон боюнча берилет.