Улуттук банктын жаңылыктары


Датасы: 15.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Микрофинансы уюмдарынын ассоциациясы менен биргеликте, GIZ Германия эл аралык кызматташуу коомунун колдоосу менен 2021-жылдын 11-октябрынан тартып 14-октябрь күндөрү Жалал-Абад шаарында «Жаңгак токойлорун жана жайыттарды башкарууга жергиликтүү коомчулукту тартуу менен ар түрдүү биотүрдүүлүктү сактоо жана жакырчылыкты кыскартуу» боюнча GIZ долбоорунун катышуучуларынын ичинен финансылык сабаттуулук боюнча тандалган тренерлер үчүн семинар өткөрдү. GIZ долбоору Жалал-Абад обастынын жаратылыш ресурстарын башкаруу боюнча потенциалды жогорулатуу максатында өткөрүлүп жатат

Семинардын программасы 9 модулдан түзүлгөн, сессияларга бөлүнгөн жана Кыргыз Республикасынын калкынын эресеге жеткенден кийинки катмары үчүн түзүлгөн финансылык сабаттуулуктун Стандарттуу базалык компетенциясынын бардык компоненттерин камтыган, финансылык сабаттулук боюнча унификацияланган комплекстин базасында даярдалды (билим, көндүм, жөндөм жана жүрүм-турум). 

Семинардын жүрүшүндө катышуучулар финансылык сабаттуулук боюнча алган билимдерин кеңейтип, калктын эресеге жеткенден кийинки катмарын окутуу боюнча ээ болгон көндүмдөрүн андан ары өркүндөтө алышты. 

Иш-чаранын жыйынтыгы боюнча окутуудан ийгиликтүү өткөн тренерлердин андан ары Жалал-Абад областынын Базар-Коргон жана Аксы райондорунун алты айылынын тургундары үчүн финансылык сабаттуулукту жогорулатуу боюнча тренингдерди өтүүсү пландаштырылууда. 

 


Датасы: 15.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 15-октябрында Улуттук банктын төрагасы К.К. Боконтаев Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жана “Кыргызстан банктарынын союзу” юридикалык жактар бирикмесинин жетекчилери менен жолугушту. 

Жолугушууда банк секторун өнүктүрүүнүн учурдагы маселелери талкууланды. К.К. Боконтаев Кыргыз Республикасынын экономикасынын калыбына келүүсү орточо темпте жүрүп жатканына, өлкөдө жана региондо коронавирус пандемиясынын тийгизген терс кесепеттери дагы эле өнүгүүнү кармап турган фактор бойдон сакталганына токтолуп, экономикалык жигердүүлүктү тез арада жандандыруу үчүн экономиканын реалдуу секторун колдоо иштерин улантуу зарылдыгын белгилеп өттү.  

К.К. Боконтаев бардык коштоп жүрүүчү тобокелдиктерди кылдат талдап чыгуу менен банктык кызматтардын санарип инфраструктурасын өнүктүрүүнү тездетүү, инновациялык банк операцияларын жана санарип төлөм технологияларын жайылтуу зарылдыгына да көңүл бөлдү

 

 

 


Датасы: 15.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөл жүргүзүү (оверсайт) системасын өркүндөтүү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2015-жылдын 15-июлундагы № 38/4 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайт) жүргүзүү саясатына киргизилген өзгөртүүлөргө шайкеш келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 13-октябрында «Кыргыз Республикасынын төлөм системасын көзөмөлдөө (оверсайт) эрежелерин бекитүү тууралуу» № 2021-П-14/56-1-(ПС) токтомун кабыл алды.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк /Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Ченемдик укуктук акты Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Төлөм системасы бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 14.10.2021
Туруктуу шилтеме

Микрокредиттик компаниялардын, микрокредиттик агенттиктердин, кепилдик фонддордун, турак жай-сактык кредиттик компаниялардын, кредиттик союздардын, кредиттик жана алмашуу бюролордун ишин жана лицензиялоо маселелерин жөнгө салган ченемдик укуктук актылардын талаптарын өркүндөтүү, анын ичинде аларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирүү жана техникалык өзгөртүүлөрдү киргизүү максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 28-сентябрында «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» № 2021-П-33/53-8-(НФКУ) токтомун кабыл алды. 

Киргизилген өзгөртүүлөрдүн арасында төмөнкү маселелерди жөнгө салууну бөлүп көрсөтүүгө болот: 

алмашуу бюролору өз ишинде колдонгон акча каражаттарынын келип чыгышы; 

- чогуу алгандагы жүгүртүү каражаттарынын чогуу алгандагы суммасы белгиленген өлчөмдөн ашык өзгөргөн учурда Улуттук банкка билдирүү

- нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна берилген лицензиянын колдонуу мөөнөтүн 3 (үч) жылдан 5 (беш) жылга чейин жогорулатуу; 

- филиалдарды түзүү зарылдыгы жок микрокредиттик компаниялардын /микрокредиттик агенттиктердин түзүмдүк бөлүмдөрүн түзүү маселелери; 

өздүк капиталдан 10% өлчөмүндө кайра каржылоо кепилдиктери боюнча лимитти кепилдик фонддор үчүн киргизүү

Токтом расмий жарыялангандан он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 14.10.2021
Туруктуу шилтеме

2003-жылдын 27-декабрындагы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын негизинде иш алып барган банктык эмес финансы-кредит уюмдардын финансылык отчетту түзүүсүнө жана маалымат берүүсүнө карата талаптар жөнүндө» жобону банк эмес финансы-кредит уюмдарынын бардык түрлөрүн эске алуу менен оптималдаштыруу жана шайкеш келтирүү максатында, Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 28-сентябрында «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү жөнүндө» № 2021-П-33/53-9-(НФКУ) жана «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» № 2021-П-33/53-10-(НФКУ) токтомдорун кабыл алды. Мындан тышкары, бекитилген Жободо финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын талаптары эске алынган. 

Төмөнкү банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан финансылык отчетторду түзүү, жарыялоо жана берүү көрсөтүлгөн Жобого ылайык жүргүзүлөт: 

- микрофинансылык компаниялар; 

- турак жай-сактык кредиттик компаниялар; 

- кепилдик фонддор; 

өз ишине ар жылдык негизде тышкы аудит жүргүзүүчү микрокредиттик компаниялар; 

- мамлекеттик органдардын катышуусу менен же кредиттик жана финансылык иш алып барган туунду (көз каранды) юридикалык жактарга ээ микрокредиттик агенттиктер; 

өз катышуучуларынан депозиттерди тартуу укугуна ээ кредиттик союздар; 

- адистештирилген финансы мекемеси; 

- адистештирилген финансы-кредит уюму. 

Мындан тышкары, микрофинансы секторунун ишинин айкындуулугун жогорулатуу үчүн жогоруда аталган көзөмөлгө алынган уюмдардын финансылык отчетун жалпыга маалымдоо каражаттарында же маалымат агенттиктеринин порталдарында жарыялоо жөнүндө талап каралган. 

Ошол эле учурда, аталган Жобого ылайык бардык микрофинансылык уюмдар жана кредиттик союздар (башкы кеңсе, филиалдар, өкүлчүлүктөр, башкы кеңсе орун алган жерден тышкары жайгашкан түзүмдүк бөлүмдөр) пайдалануучуларга жылдык финансылык отчеттун толук көлөмдө жеткиликтүүлүгүн камсыз кылууга жана алардын биринчи талабы боюнча таанышып чыгууга берүүгө тийиш. Ошондой эле, бардык банк эмес финансы-кредит уюмдары жылдык финансылык отчетту расмий сайтына (эгер болсо) жайгаштырууга тийиш. Расмий сайты жок болгон учурда, жылдык финансылык отчетту маалымат тактасына жайгаштырууга тийиш. 

Токтомдор 2022-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. 

2021-жыл үчүн жылдык отчет жана 2021-жылдын IV чейреги үчүн чейрек сайын берилүүчү отчет жаңы Жобонун талаптарына ылайык түзүлүүгө жана жарыяланууга, ошондой эле Улуттук банкка жарыялангандыгы жөнүндө билдирме жөнөтүлүүгө тийиш. 

Токтомдор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Улуттук банк Башкармасынын 2021-жылдын 28-сентябрындагы № 2021-П-33/53-9-(НФКУ) токтому менен бекитилген «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүүгө, жарыялоого жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүүгө карата талаптар жөнүндө» жобонун электрондук версиясы Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: «www.nbkr.kg / Банк тууралуу / Улуттук банктын ченемдик актылары / Банк эмес финансы мекемелер ишин жөнгө салуу» бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 13.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 13-октябрында  улуттук жана/же чет өлкө валюталарында «ислам терезеси» аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банк операцияларын жүргүзүү укугуна «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ачык акционердик коомуна лицензия берүү жөнүндө чечим кабыл алгандыгын маалымдайт. 

 


Датасы: 13.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Карман» жоопкерчилиги чектелген коомуна 2019-жылдын 26-августунда берилген лицензиялар кайтарылып алынгандыгына байланыштуу төлөм системасынын операторунун № 2025260819 жана төлөм уюмунун № 3025260819 лицензияларынын жараксыз экенин маалымдайт. 


Датасы: 12.10.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасында электрондук акча  жөнүндө» жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргендигине байланыштуу анын жаңы редакциясын иштеп чыгуу маселелери боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле кызыкдар болгон жактардан сунуштарды топтоо тууралуу билдирет. 

 Долбоор электрондук акчаларды чыгаруу, ордун жабуу жана жайылтуу маселелери боюнча коммерциялык банктар-эмитенттердин, эл аралык/локалдык электрондук акча системаларынын, алардын агенттеринин, субагенттеринин, электрондук акча системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салууга багытталган. 

 

1. Проблемалар жана негиздер.   

 Бүгүнкү күндө электрондук акча кеңири жайылып, модернизацияланып жатат. Ушуга байланыштуу «Кыргыз Республикасындагы электрондук акча жөнүндө» жобонун колдонуудагы редакциясын өркүндөтүү зарылдыгы келип чыкты. Мындан тышкары, Кыргыз Республикасында электрондук акчаны иш жүзүндө колдонуу практикасына таянып, түзөтүүлөрдү киргизүү жана ченемдерди тактоо зарылдыгы жаралды. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  «Кыргыз Республикасындагы электрондук акча жөнүндө» жобону терминдер менен аныктамалар боюнча Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын төлөм системасы жөнүндө» мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык келтирүү, банк-эмитенттерге карата талаптарды тактоо, Кыргыз Республикасында электрондук акчаларды жөнгө салуу боюнча ченемдик базаны өркүндөтүү. «Кыргыз Республикасында электрондук акча жөнүндө» жобонун колдонуудагы редакциясына пландаштырылган өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тексттин жарымынан көбүн түзгөндүгүнө байланыштуу «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 17-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык ченемдик укуктук актыны жаңы редакцияда тариздөө сунушталат. 

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү:   

-  Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү

- электрондук капчык ээлеринин укуктарын коргоо. 

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү:   

Бул ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы алгылыксыз кесепеттерге алып келбейт. 

 

5. Ишкердик субъекттери  жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү.  

Сунушталган жөнгө салуу коммерциялык банктардын, эл аралык/локалдык электрондук акча системаларынын, алардын агенттеринин, субагенттеринин, электрондук акча системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салууга тиешелүү.  

  6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдасын болжолдуу баалоо.  

Сунушталган жөнгө салуунун субъектилери өздөрүнүн белгиленген бюджеттеринин чегинде сарптоолорго учурашат. 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүдө Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо.   

 Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгымдарды талап кылбайт. 

 

 Коомдук консультациянын катышуучулары үчүн суроолор:   

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы;  

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы;  

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы;  

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн;  

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал;  

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы;  

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.   

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр:  

1. Сунуштарды кабыл алуу:   

  

- электрондук почта аркылуу  

azmambetalieva@nbkr.kg    

- почта дареги аркылуу  

Кыргыз Республикасы, 720001, Бишкек ш., Чүй пр., 168   

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 

2021-жылдын 26-октябры 

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштыруу мөөнөтү  

2021-жылдын 3-ноябры 

 


Датасы: 06.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 4-октябрынан тартып 6-октябры ичинде салык салуу маселелерин кароого тартылган мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда «Ислам банк операциялары менен бүтүмдөрү, аларга салык салуу» темасында семинар өткөрүп жатат.  

Семинардын максаты мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн ислам банк иши жана каржылоо принциптери жөнүндө түшүнүгүн арттыруу. Семинардын алкагында ислам укугу боюнча түшүнүктөр жана анын принциптери, ислам банк иши жана каржылоо принциптери боюнча негизги операциялар, алардын салттуу банктык операциялардан айырмачылыгы сыяктуу темалар каралат. Мындан тышкары аталган семинардын жүрүшүндө ислам банктык продукттарына салык салуу маселеси талкууланат. 

 


Датасы: 05.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Москва көчөсү 164, 12-квартира дареги боюнча жайгашкан ЖЧК «Байкут и Ко» алмашуу бюросунун 2021-жылдын 27-апрелиндеги № 6115 лицензиясынын аракети 2021-жылдын 5-октябрынан тартып 11-октябрын кошо алгандагы мезгил аралыгына токтотулду. 


Датасы: 01.10.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

БИЛДИРҮҮ  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы банктык чекене кызмат көрсөтүү боюнча агенттик келишим түзүүдө коммерциялык банктардын ишине карата негизги талаптар боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү жана кызыкдар болгон тараптардын сунуштарын топтоо тууралуу билдирет. 

Банктардын чекене агенттери тарабынан документтерди ошол жерде кабыл алуу жана аларды банкка өткөрүп берүү боюнча сунуштаган банктык чекене кызматтарынын чөйрөсүн кеңейтүү сунушталат, бул кардарларга жана банкка, айрыкча өлкөнүн алыскы аймактарында кредиттөө / каржылоо процессин жеңилдетет. 

 

1. Проблемалар жана негиздер.   

Кредит берүү банктардын эң маанилүү иши болуу менен улуттук экономиканы өнүктүрүүгө салмактуу таасирин тийгизет. Азыркы учурда кредит аркылуу алдыңкы жана социалдык жактан маанилүү ишканаларга, калкка финансылык колдоо көрсөтүлөт, бул экономиканын реалдуу секторунун калыптанышына жана жашоо деңгээлин жогорулатууга алып келет. Каржылоо аркылуу коммерциялык банктар каржылоону камсыз кылуу жагында маанилүү ролду ойнойт. 

Иштелип чыккан долбоорго ылайык, банктар товар сатуучу агенттери аркылуу керектөө кредиттерин / каржылоону алууга потенциалдуу кардарлардан билдирмелерди карап чыгуу үчүн зарыл документтерди кабыл ала алышат.  

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  чекене агенттер тарабынан көрсөтүлгөн кызматтардын чөйрөсүн кеңейтүү, каржылоого жетүүнү кеңейтүү аркылуу банктардын ишинин натыйжалуулугун оптималдаштыруу жана өркүндөтүү боюнча зарыл чараларды көрүү

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү:  

Ченемдик укуктук актыга сунушталган өзгөртүүлөр жана толуктоолор чекене агенттер сунуш кылган, колдонулуп жаткан кызматтарды кеңейтүүгө, жакшыртууга жана модернизациялоого багытталган. Мунун баары төмөнкү артыкчылыктарга ээ: 

- кардарлардын убактысын үнөмдөө

- кардарларды ыңгайлуу тейлөөнү арттыруу; 

- каржылоо пунктун ачууга банктын чыгымдарын азайтуу; 

- кызматкерлердин эмгек өндүрүмдүүлүгүн арттыруу. 

  

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү:  

Чекене агенттери тарабынан банкка берүү үчүн документтер топтомун толук эмес чогултуп коюу. Кардарды идентификациялоо мүмкүн эместиги. 

  

5. Ишкердик субъекттери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү

Бул долбоор коммерциялык банктарга, банктык чекене кызматтарынын кеңири чөйрөсүн сунуштаган агенттерге, банктык чекене кызматтардын чектелген чөйрөсүн сунуштаган агенттерге жана «Кыргыз почтасы» мамлекеттик ишканасына жайылтылат. 

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдасын болжолдуу баалоо. 

Аталган жөнгө салуу боюнча чыгымдар күтүлбөйт. 

Ишкерлер жана агенттер үчүн пайда: 

- кардарлар базасын кеңейтүү

Кардарлар үчүн пайда: 

- кредитти тариздөөнүн жеткиликтүүлүгү

Коммерциялык банктар үчүн пайда: 

- кредит портфелинин көбөйүшү

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүдө Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо.  

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. Мамлекеттик органдардын сарптоолору мамлекеттик органдардын ишин жүргүзүүгө бөлүнгөн бюджеттик каражаттардан ашпайт. 

 

Коомдук консультациянын катышуучулары үчүн суроолор:  

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу 

ausenova@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 

2021-жылдын 21-октябрынан кечиктирбестен 

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2021-жылдын 1-ноябрынан кечиктирбестен 

 


Датасы: 01.10.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 1-октябрында «Дүйнөлүк каражат топтоо күнү - 2021» темасында ири иш-чараны өткөрүү боюнча өнөктөш уюмдар менен жолугушуу болуп өттү.  

Дүйнөлүк каражат топтоо күнүн өткөрүүнүн максаты каражат топтоо көндүмдөрүн калыптандыруу жана жайылтуу. 

Дүйнөлүк каражат топтоо күнүнө арналып, дүйнө жүзү боюнча жыл сайын 31-октябрда өтө түрган иш-чаранын алкагында бир катар иш-чараларды: ачык эшик күндөрүн, интерактивдүү оюндарды, лекцияларды уюштуруу, финансылык уюмдарга экскурсияга баруу, ошондой эле сынак өткөрүү пландаштырылган. Иш-чаралардын толук тизмеси Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтына жайгаштырылат. 

 

Маалымат үчүн: 

Дүйнөлүк каражат топтоо күнү Кыргызстанда Германия сактык кассалары фонду, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги, коммерциялык банктары менен биргеликте өткөрүлөт. 

 

 

 


Датасы: 01.10.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Кыргыз Республикасында майда чекене жана дайыма өткөрүлүүчү төлөмдөрдүн пакеттик клиринг системасын модернизациялоого байланыштуу ченемдик укуктук актыларды актуалдаштыруу максатында иштелип чыккан. 

Токтом долбоору Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 1-ноябрынан кечиктирбестен asyrgataev@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл


Датасы: 01.10.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Айыл Банк» ААК тарабынан «Айыл Банк» ААКтын тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Абдрашев Нургазы Акунжановичтин талапкерлигине 2021-жылдын 30-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Айыл Банк» ААК тарабынан «Айыл Банк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Айдаров Каныбек Абдраевичтин талапкерлигине 2021-жылдын 30-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргызкоммерцбанк» ААК тарабынан «Кыргызкоммерцбанк» ААКтын ички аудит кызматынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Колесникова Анна Владимировнанын талапкерлигине 2021-жылдын 30-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банкы» ААК тарабынан «РСК Банк» ААКтын директорлор кеңешинин төрагасы, тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Акматалиев Темирбек Асанбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 30-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Токоева Анара Сапаровнанын талапкерлигине 2021-жылдын 30-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 30.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 29-сентябрь жана 30-сентябрь күндөрү шариат окумуштуулары менен коммерциялык банктардын шариат кеңештеринин мүчөлөрүнүн катышуусунда мамлекеттик тилде «Финансылык кызматтар» темасында семинар өткөрүп жатат.  

Семинардын максаты финансылык кызматтар менен өлкөнүн финансы системасы жөнүндө калктын маалымдар болуусун жогорулатуу. Семинардын алкагында финансы институттарынын негизги түрлөрү, финансы рынокторун жөнгө салган мамлекеттик бийлик органдарынын ролу; тобокелдиктер жана финансылык коопсуздук: финансы уюмдарынын ишеничтүүлүгүнө кантип баа берүүгө болот; ислам банк иши: финансылык продукттардын негизги түрлөрү сыяктуу темалар жана башка маселелер каралат. 

 


Датасы: 30.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эмгек жамааты  

жаңы жетекчи менен таанышты 

 

2021-жылдын 30-сентябрында Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясынын жетекчисинин орун басары Адылбек Касымалиев Улуттук банктын эмгек жамаатына жаңы жетекчи Боконтаев Кубанычбек Кеңешовичти тааныштырды. 

А. Касымалиев жаңы жетекчи К.К. Боконтаевди тааныштырып жатып, бүгүнкү күндө Улуттук банктын алдында турган милдеттердин маанилүүлүгүн белгилөө менен катар эле жооптуу кызмат ордуна келген жаңы төраганын ишине ийгиликтерди жана жемиштүү эмгектенүүнү каалап өттү

Өз кезегинде Кубанычбек Боконтаев ага ишеним көрсөткөн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине ыраазычылык билдирип, эмгек жамааты менен өлкөнүн бакубаттыгы үчүн натыйжалуу иш алып барууга ишенерин айтты. 

Кечээ Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы кызмат ордуна К.К. Боконтаевдин талапкерлигин жактырган. 

 

 


Датасы: 29.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Банктык, төлөм жана микрофинансылык уюмдар тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын белгилөө саясатына жана алар тарабынан маркетингдик иш-чараларды жүргүзүүгө карата минималдуу талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын мыйзамдарга ылайык келтирүү, коммерциялык банктар, микрофинансылык уюмдар, төлөм системаларынын операторлору/төлөм уюмдары тарабынан жүргүзүлүүчү маркетингдик иш-чараларга карата айрым талаптарды тактоо максатында иштелип чыккан.  

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ошондой эле токтом долбоору Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында жайгаштырылган koomtalkuu.gov.kg/ru

Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча сунуш-пикирлерин 2021-жылдын 1-ноябрынан кечиктирбестен bimasheva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 28.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

маалымат билдирүүсү 

 

Кыргыз Республикасынын аймагында улуттук валютанын жасалма банкноттору табылгандыгы тууралуу социалдык тармактарда тараган билдирүүлөргө байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы банкноттун аныктыгын кантип текшерүү керектигин эскертет.  

 

Жасалма акча жасоочулардан сактаныш үчүн жана анык банкнотту жасалма банкноттон айырмалоо үчүн банкноттордун аныктыгы боюнча белгилүү болгон бардык коргоо белгилерин текшерип көрүү зарыл: 

 

Сүрөт. Банкнотту кылдаттык менен текшерип, сүрөттөрдүн тунуктугуна көңүл буруңуз. 

Рельефтүүлүк. Сүрөттөгү портрет менен жазуулардын рельефтүүлүгүн (одуракайлыгын) кол менен кармап текшерип көрүңүз. 

Суу белги. Банкнотту жарыка салып кароодо ак тилкесинде жайгашкан суу белгисин текшерүү зарыл. Суу белгинин сүрөтү банкноттогу портреттин сүрөтүнө дал келүүгө тийиш. 

Коргоо тилке. Жарыкка салып кароодо туташ болуп көрүнүп туруучу жана номиналдык санды камтыган көзөнөкчө түрүндөгү коргоо тилкелерин текшерүү зарыл. 5000 сомдук банкнотту жантайтып кароодо коргоо тилкеси кызыл түстөн жашыл түскө өзгөрөт.  

Номиналдын сандары. Банкноттун төмөнкү оң бурчунда жайгашкан тик бурчтукка көңүл буруңуз. Банкнотту жантайтып кароодо оюу-чийменин алдында номиналдын саны көрүнөт. 

Голлографиялык тилке (100, 200, 500 жана 1000 сомдук банкноттордо гана). Банкнотту ар бир бурчунан жарыкка салып кароодо, голлографиялык тилкедеги сүрөттөр өзгөрөт. 

Түсүн өзгөрткөн боёк (5000 сомдук банкнотто гана). Банкнотту ар бир бурчунан жарыкка салып кароодо, тик бурчтуктун түсү жашыл түстөн көк түскө өзгөрөт. 

Голограмма (2000 сомдук банкнотто гана). Банкнотту сол жактан оң жагына же тескерисинче алып, жантайтып кароодо "25" деген сан улуттук оюу-чийимге айланып өзгөрөт.  

Микрооптикалык тилке (2000 сомдук банкнотто гана). Банкнотту ар бурчунан жарыкка салып кароодо, тилкедеги көлөмдүү сүрөттөлүш, кыймылдын таасири кубулуп, чагылышып көрүнөт. 

 

Эгерде колуңузда шектүү банкнот бар болсо, анда ал банкноттун аныктыгына экспертиза жүргүзө турган жакынкы ички иштер бөлүмүнө же Улуттук банкка өткөрүлүп берилиши керек.  

 

Улуттук банк улуттук валютанын шектүү банкнотторун жана монеталарын экспертизага күн сайын, дүйшөмбүдөн жумага чейин, 9.00дөн 15.00гө чейин кабыл алат. Экспертиза акысыз жүргүзүлөт жана 5 жумуш күндөн ашпайт. 

 

Улуттук банк шектүү банкнотту сатып өткөрүүгө аракет кылбоо керектигин эскертет, анткени жасалма банкнотторду чыгаруу гана эмес, таркатуу да мыйзам алдында жазаланат.  


Датасы: 27.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 22 жана 23-сентябрында Монголиянын, Россиянын, Тажикстандын жана Белоруссиянын Борбордук (Улуттук) банктарынын финансылык сабаттуулук боюнча эксперттери үчүн «Финансылык сабаттуулук» вебинары өткөрүлдү 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 22-сентябрынан тартып 23-сентябрына чейин Россия Федерациясынын Борбордук банкынын, Тажикстан Республикасынын Улуттук банкынын, Беларусь Республикасынын Улуттук банкынын жана Монголиянын Борбордук банкынын өкүлдөрүнүн катышуусунда «Финансылык сабаттуулук» боюнча вебинар уюштурду. 

 

«Финансылык сабаттуулук» вебинары Борбордук (улуттук) банктардын персоналын кесиптик окутуу боюнча 2021-жылга каралган программаны жүзөгө ашыруунун алкагында өткөрүлдү. Онлайн платформада маалыматтык жана методикалык колдонмолорду иштеп чыгуудагы жетишкендиктер, финансылык сабаттуулук боюнча материалдарды санариптештирүү, финансылык билимди кеңири жайылтуу, эл аралык институттар менен өз ара иш алып баруу тажрыйбасы, өлкөлөрдүн маданий, географиялык жана башка өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу программаларды ишке ашыруудагы тоскоолдуктар талкууланды. 

 


Датасы: 24.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга чыгарат.  

Улуттук банктын ислам каржылоо принциптери боюнча ченемдик укуктук актыларын салттуу банктар үчүн белгиленген ченемдик укуктук актыларга шайкеш келтирүү аталган токтом долбоорунун максаты болуп саналат. Сунушталган токтом долбоорунун алкагында операцияларды ислам каржылоо принциптерине ылайык жүргүзгөн банктар, суммардык капиталдын шайкештиги коэффициентин эсептөөнү операциялык тобокелдиктерди эске алуу менен жүргүзүүсү зарыл. Токтом долбооруна ылайык, капитал шайкештигинин (жетиштүүлүгүнүн) айрым ченемдеринин мааниси жогорулоо жагында кайра каралган. Системалуу мааниге ээ банктар үчүн айрым ченемдердин жогорулатылган өлчөмдөрү аныкталган. Мындан тышкары, токтом долбоору менен баланстан тышкаркы милдеттенмелерди эсептөөгө тиешелүү болгон левераж коэффициентинин формуласы өзгөртүлгөн.  

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 25-октябрынан кечиктирбестен kdjakypova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 24.09.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Тынаев Нурланбек Орунбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 23-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Кокоев Акжигит Маматкалиловичтин талапкерлигине 2021-жылдын 23-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААК тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Ибрагим Мухаммаддын талапкерлигине 2021-жылдын 23-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 23.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын эсепке алуу эсеп планын бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 23-октябрынан кечиктирбестен azmambetalieva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл


Датасы: 23.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банк Башкармасынын «Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын эсепке алуу эсеп планына карата талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Токтом долбоору Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 23-октябрынан кечиктирбестен azmambetalieva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл

 


Датасы: 23.09.2021
Туруктуу шилтеме

Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарынын Валюта саясаты боюнча консультативдик кеңешинин 22-отуруму, Бишкек ш., Кыргыз Республикасы 

 

2021-жылдын 23-сентябрында Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагалыгы алдында ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарынын Валюта саясаты боюнча консультативдик кеңешинин, тактап айтканда, ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин улуттук (борбордук) банктарынын валюта саясаты боюнча өз ара кызматташуусун өнүктүрүү жана тереңдетүү жагында иш алып барган ЕАЭБге кирген мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарынын консультативдик жана кеңеш берүүчү органынын 22-отуруму болуп өттү

Аталган отурумга Армян Республикасынын, Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын, Россия Федерациясынын, Кыргыз Республикасынын борбордук (улуттук) банктарынын, ошондой эле Казакстан Республикасынын Финансы рыногун жөнгө салуу жана өнүктүрүү агенттигинин жана Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигинин алдындагы Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматынын жетекчилери катышты. 

Отурумдун катышуучулары учурдагы экономикалык абалды жана ЕАЭБге мүчө мамлекеттердеги акча-кредит саясатын ишке ашыруунун жүрүшүн, финансы рыногун жөнгө салуу боюнча улуттук органдарды көзөмөлдөгөн орган жана стандартташтырылган лицензия жөнүндө макулдашуулардын долбоорлорун, ошондой эле интеграциялык өз ара аракеттенүү боюнча башка бир катар актуалдуу маселелерди талкуулады. 

 

Маалымат үчүн: Валюта саясаты боюнча консультативдик кеңеш Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин борбордук (улуттук) банктарынын консультативдик-кеңеш берүүчү органы болуп саналат, анын негизги милдеттерине ЕАЭБге мүчө мамлекеттердин улуттук (борбордук) банктарынын валюта саясаты боюнча өз ара кызматташуусун өнүктүрүү жана тереңдетүү кирет. 

 

 


Датасы: 21.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы, банк тутумунун туруктуулугун жогорулатуу, кредиттик тобокелдиктин деңгээлин тескөө жана кредиттердин ордун толтуруу өлчөмү боюнча талаптарды кайра карап чыгуу, ошондой эле Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын банктык көзөмөл жана жөнгө салуу боюнча эл аралык стандарттарга жана террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жагында мыйзамдарга шайкеш келтирүү максатында, 2021-жылдын 15-сентябрында № 2021-П-12/51-1-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына банктардын тобокелдиктерин тескөө жана алардын капиталы маселелери боюнча өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 21.09.2021
Туруктуу шилтеме

German Sparkassenstiftung менен биргеликте Улуттук банк тарабынан ишке ашырылып жаткан финансылык сабаттуулук боюнча «Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстан өлкөлөрүнүн айыл жергесин өнүктүрүүгө, чакан жана орто ишмердик секторунун потенциалын күчөтүүгө көмөк көрсөтүү» долбоорунун алкагында, 2021-жылдын 17-19-сентябрында Бишкек шаарында «Калктын эресеге жеткен катмарын окутуунун негиздери» темасында семинар болуп өттү, бул семинар Ош областында финансылык сабаттуулук боюнча тренер-мультипликаторлор үчүн билим берүүнүн кезектеги циклин аяктаган иш-чара болду.  

Семинардын жүрүшүндө калктын эресеге жеткен катмарын окутуу концепциясы, маалыматты натыйжалуу берүү ыкмалары жана башка маселелер каралды. Семинардын катышуучулары калктын эресеге жеткен катмарын натыйжалуу окутууну уюштуруу үчүн ар түрдүү методикалык ыкмаларды үйрөнүштү

Буга чейин финансылык сабаттуулук боюнча тренерлер финансылык сабаттуулуктун негиздери жана «Каражат топтоо» деп аталган иштиктүү оюн өткөрүү көндүмдөрү боюнча окутуудан өтүшкөн. 

 

 


Датасы: 20.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитетинин токтому менен «Карман» ЖЧКнын 2019-жылдын 26-августундагы төлөм системасынын операторунун жана төлөм уюмунун лицензияларын 2021-жылдын 20-сентябрынан тартып кайтарып алуу чечими кабыл алынган: 

№ 3025260819  өз иш натыйжасы болуп саналбаган товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жана эсептешүүлөрдү үчүнчү жактардын пайдасына маалымат технологияларына жана электрондук каражаттарга, ошондой эле төлөмдөрдү өткөрүү ыкмаларына негизденген төлөм системалары аркылуу кабыл алуу жана өткөрүү боюнча кызматтарды сунуштоо укугуна; 

№ 2025260819  үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматтарды кабыл алуу, иштеп чыгуу (процессинг, клиринг) жана төлөм системасынын ошол процессинг, клиринг борборунун катышуучуларына берүү боюнча кызматтарды сунуштоо укугуна. 


Датасы: 17.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 15-сентябрында № 2021-П-12/51-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомуна операцияларды ислам каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган финансы-кредит уюмдары үчүн бирдей укуктук чөйрө түзүү боюнча өзгөртүүлөр кабыл алынган. 

Токтомдун электрондук версиясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук акты Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 15.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин 2021-жылдын 9-сентябрындагы № 33/3 токтому менен «Бакай Банк» ачык акционердик коому үчүн Кыргыз Республикасынын аймагында юридикалык жактардан, жеке ишкерлерден жана жеке адамдардан лом жана иштетиле элек алтын түрүндө баалуу металлдарды аффинаждоо заводдорунда андан ары аффинаждоо максатында сатып алуу операцияларын тестирлөө үчүн атайын жөнгө салуу режими түзүлдү.  

Атайын жөнгө салуу режими 2021-жылдын 14-сентябрынан тартып 2022-жылдын 13-сентябрына чейинки мезгил аралыгына каралды.  

«Бакай Банк» ачык акционердик коому атайын жөнгө салуу режиминин катышуучусу болуп аныкталды. 


Датасы: 15.09.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 14-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов Европа/Борбордук Азия департаментинин жетекчиси Маттиас Фосс мырза жетектеп келген German Sparkassenshtiftung (Германия эл аралык кызматташуу Шпаркасс фонду) фондунун расмий өкүлдөрү менен жолугушту. 

Жолугушуу учурунда «Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстан өлкөлөрүнүн айыл жергесин өнүктүрүүгө, чакан жана орто ишмердик секторунун потенциалын күчөтүүгө көмөк көрсөтүү» долбоорун ишке ашыруунун алкагында калктын финансылык сабаттуулугун арттыруу чөйрөсүндө иш-аракеттерди биргелешип жүргүзүү жана эки тараптуу кызматташуу маселелери талкууланды. Аталган биргелешкен долбоор Германия эл аралык кызматташуу Шпаркасс фондунун колдоосу менен Улуттук банк тарабынан айыл тургундарынын финансылык кызматтардан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу, киреше алууга дем берүү үчүн алардын финансылык сабаттуулугун жана ишкердик жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, ошондой эле максаттуу топторду тышкы факторлордун таасиринен коргоону (туруктуу болушун) камсыз кылуу максатында ишке ашырылып жатат. 

 

 


Датасы: 13.09.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банкы» ААК тарабынан «РСК Банкы» ААКтын шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Юсупов Фархат Иллахуновичтин талапкерлигине 2021-жылдын 9-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бай-Түшүм» Банкы ААК тарабынан «Бай-Түшүм» Банкы ААКтын директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Кристиан Эрих Карл Ремердин талапкерлигине 2021-жылдын 9-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 10.09.2021
Туруктуу шилтеме

Ош областынын тренер-мультипликаторлору үчүн тренинг 

 

Улуттук банк тарабынан German Sparkassenstiftung менен биргеликте ишке ашырылып жаткан «Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстан өлкөлөрүнүн айыл жергесин өнүктүрүүгө, чакан жана орто ишмердик секторунун потенциалын күчөтүүгө көмөк көрсөтүү» долбоорунун алкагында 2021-жылдын 7-сентябры жана 10-сентябры күндөрү аралыгында финансылык сабаттуулук боюнча тренер-мультипликаторлор үчүн кезектеги семинар уюштурулду. 

Семинардын программасы финансылык сабаттуулук боюнча бирдейлештирилген комплекстин негизинде даярдалган, ал 9 модулдан турат жана өз ара сессияларга бөлүнгөн. Комплекс Кыргыз Республикасынын калкынын эресеге жеткен катмары үчүн финансылык сабаттуулук боюнча Базалык компетенциялар боюнча стандарттардын (билим, көндүм жана жүрүм-турум) бардык компоненттерин камтыйт. 

Тренер-мультипликаторлор үчүн биринчи семинар 2021-жылдын 31-майынан 4-июнуна чейин Ош шаарында болуп өткөн. Бул семинарда катышуучулар жашоо сапатын жакшыртууга багытталган чечимдерди кабыл алуу үчүн өзгөчө маанилүү болгон үй-бүлөлүк бюджет, финансылык пландаштыруу, үнөмдөөнүн максаттары жана артыкчылыктары сыяктуу аспектилерди камтыган «Каражат топтоо» темасында иштиктүү оюнду ойноо көндүмдөрүнө үйрөнүшкөн. 


 

 

 

 


Датасы: 10.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 2-сентябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2021-жылдын 22-июлунда кабыл алынган № 105 «Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамына Кыргыз Республикасынын Президенти кол койгонун билдирет. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он күн өткөндөн кийин, тактап айтканда, 2021-жылдын 17-сентябрында күчүнө кирет. 

Бул Мыйзамга ылайык, кесиптик иштин негизинде акча түрүндө заёмдорду берүү менен байланышкан иш Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин 34-главасынын 2-параграфынын жоболору жана банк мыйзамдары менен жөнгө салынуучу кредит берүү иши катары каралат. Ушуга байланыштуу Улуттук банк кесиптик иштин негизинде акча түрүндө заёмдорду берүү ишин жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган Улуттук банктын лицензиялык-уруксат берүүчү документтерин алуу зарылдыгын маалымдайт. Улуттук банктын лицензиялык-уруксат берүүчү документтери жок иш жүргүзгөн жактар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчиликке тартылат. 

Аны менен катар, акча түрүндө заёмдорду берүү иши төмөнкү шарттардын бирине туура келген учурда кесиптик иш деп таанылат: 

- адамдардын белгисиз чөйрөсүнө заёмдорду берүү боюнча сунуштарды жарыялоо (коомдук оферта); 

- бир ай ичинде (отуз күн ичинде) системалуу түрдө (эки же андан көп жолу) заёмдорду берүү

- заём берүү юридикалык жактын/жеке ишкердин, жеке адамдын негизги же жалгыз иши болуп саналган учурда. 

Заёмдорду берүү төмөнкү учурларда кесиптик эмес иш болуп саналат: 

- жумуш берүүчү тарабынан кызматкерге заём берүү

- акча каражаттарын төлөө, мөөнөттүү жана кайтаруу шарттарында берүү боюнча кесиптик иш алып барган коммерциялык уюмдун уюштуруучуларына (катышуучулары) же аффилирленген жактарына заёмдорду берүү

- баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу бүтүмдөрүн ишке ашыруу үчүн брокер тарабынан кардарга заём берүү

- мыйзамда каралган башка учурлар. 


Датасы: 06.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын расмий делегациясы  

Ислам өнүктүрүү банкынын башкаруучуларынын жылдык жыйынына катышты 

 

2021-жылдын 3-4-сентябрь күндөрү Кыргыз Республикасынан Ислам өнүктүрүү банкында башкаруучунун милдетин аткаруучу, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов жетектеп барган Кыргыз Республикасынын расмий делегациясы Өзбекстан Республикасынын, Ташкент шаарында болуп өткөн Ислам өнүктүрүү банкынын башкаруучуларынын 46-жылдык жыйынына катышты. 

Жылдык жыйын учурунда бир катар маанилүү жолугушуулар, анын ичинде Ислам өнүктүрүү банкынын президенти, улуу урматтуу доктор Мохаммед бен Сулейман Аль-Жассер менен жолугушуу болуп өттү. Кыргыз делегациясынын башчысы Т.С. Абдыгулов аны президенттик кызматка дайындалышы менен куттуктап, жаңы кызмат ордунда ийгиликтерди жарата беришин каалады.  

Тараптар Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин өнүктүрүү жаатында кызматташуу маселелерин, ошондой эле Кыргыз Республикасында Ислам банкын түзүү боюнча Ислам өнүктүрүү банкы менен биргеликте ишке ашырылып жаткан долбоорду талкуулашты. Т.С. Абдыгулов Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мохаммед бен Сулейман Аль-Жассерди Кыргыз Республикасына расмий визит менен келип кетүүгө чакырды. 

Мындан тышкары, Араб экономикалык өнүктүрүү боюнча Кувейт фондунун өкүлдөрү менен болгон жолугушуунун алкагында, кыргыз делегациясы Сауд өнүктүрүү фондунун Араб координациялык тобу боюнча өнөктөштөр менен биргеликте ишке ашырылып Корумду-Балбай участогунда Ысык-Көлдү айланып өтүү автожолун реконструкциялоо долбоорун ишке ашырууга көрсөтүлгөн финансылык жардам үчүн ыраазычылык билдирди, ошондой эле 2021-жылы Бишкек шаарында төртүнчү тегерек столду өткөрүү маселеси каралды. 

Эл аралык ислам соода-финансы корпорациясынын (МИТФК) башкы аткаруучу директору Хани Салем Сонбол менен болгон жолугушууда тараптар Кыргыз Республикасында ислам каржылоо принциптерин өнүктүрүү жаатында кызматташуу маселелерин талкуулашты. 

 

 

 


Датасы: 02.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФИНКА Банкы» ЖАК тарабынан «ФИНКА Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Кепуска Фисниктин талапкерлигине 2021-жылдын 2-сентябрында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 02.09.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченди 7,5 пайыз деңгээлинде сактап калды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 1-сентябрында эсептик ченди (негизги ченди) 7,5 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Чечим 2021-жылдын 2-сентябрынан тартып күчүнө кирет  

Кыргыз Республикасынын соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрүнүн көпчүлүгүндө экономикалык жигердүүлүктүн калыбына келиши өбөлгө түзүүчү чаралардын жардамы менен уланууда. Аны менен катар, суроо-талаптын тез калыбына келиши жана дүйнөлүк рынокто айрым товарларга болгон сунуштун чектелиши шартында, инфляциялык процесстердин күч алышы байкалууда. COVID-19 вирусунун кыйла кооптуу штаммдарынын пайда болуу тобокелдиктерин алдын алуу үчүн жаңы чектөө чараларын киргизүүгө, ошондой эле дүйнө жүзү боюнча элди эмдөө арымына байланыштуу дүйнөлүк жана регионалдык экономиканын өнүгүшүндө белгисиздик жогорку деңгээлде сакталып турат. 

Кыргыз Республикасынын экономикасынын калыбына келиши 2021-жылдын экинчи чейрегинде бир аз басаңдаган 2021-жылдын январь-июль айларынын жыйынтыгы боюнча ИДӨ көлөмү өткөн жылдын ушундай эле көрсөткүчүнө салыштырмалуу 1,6 пайызга төмөндөгөн, «Кумтөр» алтын кенин казып алуу ишканаларын эске албаганда, ИДӨ 3,6 пайызга жогорулаган. Өнөр жай өндүрүшү менен айыл-чарба өндүрүшүнүн көлөмүнүн кыскарышы өлкө экономикасынын калыбына келүүсүн токтотуп турган негизги факторлордон болгон. Ички суроо-талаптын динамикасы акырындык менен калыбына келүүнү көрсөтүүдө, бирок өзүнүн пандемияга чейинки деңгээлине жете элек. Өлкөгө акча которуулардын агылып кирүүсүнүн өсүшү уланган 2021-жылдын январь-июль айларында жеке адамдардын акча которууларынын таза агылып кирүүсү 31,1 пайызга жогорулап, 1,1 млрд АКШ долларынын тегерегин түзгөн. 

Кыргыз Республикасындагы инфляциянын динамикасына дүйнө жүзү боюнча азык-түлүк товарларына болгон баалардын өсүшү таасирин тийгизүүдө. 2021-жылдын август айында (20сына карата) керектөө баалары жылдык мааниде 14,1 пайызга өскөн, ал эми жыл башынан тартып керектөө бааларынын өсүшү 6,3 пайыз деңгээлинде түптөлгөн. Ошол эле учурда жашылча менен жемиштердин бааларынын сезондук арзандашы инфляциянын түптөлгөн динамикасына дефляциялык таасир тийгизген. Бир катар административдик баалардын жана тарифтердин наркынын жогорулашы мүмкүндүгү 2021-жылы жалпы инфляцияга кошумча салым кошушу мүмкүн.  

Инфляциялык басымдын сакталганын эске алуу менен Улуттук банк акча-кредит шарттарын күчөтүү багытында иштерди жүргүзүүнү улантууда. Жалпысынан, акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери негизги чен менен бирге жалпы багытка ээ болуп, өсүү тенденциясын көрсөткөн. Ошол эле учурда акча рыногунун чендери Улуттук банк тарабынан аныкталган пайыздык чектин алкагында сакталган. Акча рыногунда катышуучулардын жигердүүлүгү негизинен кыска сегментте сакталууда. Банк системасы ликвиддүүлүктүн жетиштүү көлөмүнө ээ. Экономиканы кредиттөө көлөмүнүн өсүшү жана депозит базасын арттыруу уланган. 

COVID-19 вирусунун жаңы кооптуу штаммдарынын пайда болуу тобокелдиги, ошондой эле калкты жай жана бир калыпта эмес эмдөө процесси соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн сыяктуу эле Кыргыз Республикасынын дагы экономикасынын өнүгүү траекториясын алдын ала болжолдоого мүмкүндүк берүүдө. Кыргыз Республикасындагы баалардын динамикасы көп учурда, айрым товарлардын бааларынын өсүп кетүү тобокелдиги сакталган, дүйнөлүк азык-түлүк рынокторундагы кырдаалга көз каранды. 

Тышкы чөйрөнүн өнүгүү өбөлгөлөрүн жана ички экономикалык шарттарды эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 7,50 пайыз деңгээлинде сактап калуу чечимин кабыл алды. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда Улуттук банк жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясатына кошумча корректировкаларды киргизүү мүмкүндүгүн билдирет.  

Улуттук банк туруктуу негизде тышкы жана ички факторлордун инфляцияга тийгизген таасирине баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын көрөт.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки отуруму 2021-жылдын 25-октябрында өтөт.  

 

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция  

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай)  

 

 

2-график. Кыргыз Республикасында региондор боюнча инфляция  

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай)  

 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени  

(пайыздар)  


Датасы: 26.08.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитетинин 2021-жылдын 24-августундагы № 2021-ЗСД-КОМ-КПС-9/2 токтому менен төмөнкү банк операцияларын жана кызматтарын тестирлөө максатында «Региональные платежные системы» («РПС») жоопкерчилиги чектелген коому үчүн атайын жөнгө салуу режими түзүлдү

- электрондук акчанын ээлерине электрондук акча менен операцияларды жүргүзүү, анын ичинде алардын ордун жабуу мүмкүнчүлүгүн берүү менен нак же нак эмес акча каражаттарына алмаштыруу аркылуу өз электрондук акчаларын жүгүртүүгө чыгарууга (эмиссия); 

- сатылуучу товарларга, иштерге, соода-тейлөө ишканаларынын көрсөткөн кызматтарына төлөө үчүн, ошондой эле коммерциялык банктар жана/же электрондук акча менен эсептешүү системасынын операторлору менен түзүлгөн келишимдердин алкагында соода-тейлөө ишканалары менен эсептешүүлөрдү камсыз кылуу үчүн, төлөм каражаты катары банктык карттарды кабыл алуу, POS-терминалдарды орнотуу/ QR-коддорду колдонуу боюнча соода-тейлөө ишканалары менен келишим мамилелерин түзүү жолу менен POS-терминалдар, анын ичинде виртуалдык жана мобилдик POS терминалдар, ошондой эле QR-коддорду колдонуу аркылуу электрондук коммерция жүргүзүү максатында, банктык карттардын эквайринги («Элкарт» улуттук төлөм системасы, «VISA» менен «Mastercard» эл аралык төлөм системалары), анын ичинде интернет-эквайринг. 

Атайын жөнгө салуу режими 2021-жылдын 1-сентябрынан 2022-жылдын 30-августуна чейинки мезгил аралыгына түзүлдү

«Региональные платежные системы» («РПС») жоопкерчилиги чектелген коому атайын жөнгө салуу режиминин катышуучусу болуп аныкталды


Датасы: 26.08.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы үчүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Төлөм системасы боюнча комитетинин 2021-жылдын 24-августундагы №2021-ЗСД-КОМ-КПС-9/1 токтомуна ылайык, «Грин Лайн ЖСМ» жоопкерчилиги чектелген коомуна 46 064,0 сом (кырк алты миң алтымыш төрт) өлчөмүндө акчалай айыптык төлөм салынды. 


Датасы: 25.08.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 25-августунда берилген арызга ылайык, Ысык-Көл областы, Каракол шаары, Эшенов көчөсү 98 («Корзинка» дүкөнү) дареги боюнча жайгашкан «Хан плюс» ЖЧК алмашуу бюросунун лицензиясы жокко чыгарылды. 

 


Датасы: 24.08.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө   

БИЛДИРҮҮ   

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасында синдикатталган кредиттөөнү ишке ашыруу тартибинин долбоорун иштеп чыгып, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөр жүргүзүлө тургандыгын, ошондой эле кызыкдар болгон жактардан синдикатталган кредиттөөгө тиешелүү жаңы талаптар боюнча сунуштар кабыл алына тургандыгын билдирет. 

Долбоордо синдикатталган кредиттөөнү ишке ашыруу тартиби каралган.  

   

1. Проблемалар жана негиздер  

Кыргыз Республикасында синдикатталган кредиттөөнү ишке ашыруу тартибинин долбоорун бекитүү менен төмөнкү проблемаларды чечүүгө болот: 

- банктардын ири инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн карыз алуучуларга ири кредиттерди берүүдөн баш тартуусун; 

- синдикатталган кредиттөөнү ишке ашыруу тартибин жөнгө салуу ченемдик укуктук актынын негизинде ишке ашырылат. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты банктардын банктык кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү

  

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- синдикатталган кредиттерди берүү аркылуу банктык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу; 

- ири инвестициялык долбоорлорду тартуу; 

- карыз алуучулардын ар башка банктардан кредит алууга кеткен убактысын үнөмдөө жана чыгымдарын азайтуу. 

  

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

Бул ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы алгылыксыз натыйжаларды жаратпайт, тескерисинче, банктардын банктык кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө шарт түзөт, бул өз кезегинде өлкөнүн инвестициялык артыкчыларын жогорулатууга мүмкүндүк берет. 

 

5. Ишкердик субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресаттар боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү 

Мындай жөнгө салуу коммерциялык банктарга, микрофинансылык компанияларга карата таркатылат.  

  

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Сунушталып жаткан жөнгө салуу субъектилери сарптоолорго учурабайт.  

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүдөн улам Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоорго Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашалар талап кылынбайт. 

 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги: 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура деп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

 

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

aiymanalieva@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу  

720001,  

Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2021-жылдын  

13-сентябры 

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2021-жылдын  

20-сентябры 

 


Датасы: 23.08.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө   

БИЛДИРҮҮ   

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгып, анын жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү, ошондой эле финансы-кредит уюмдарынын маркетингдик иш-чараларына тиешелүү талаптарды өркүндөтүү жагында кызыкдар болгон жактардан сунуштарды кабыл алуу тууралуу билдирет.  

Долбоор менен маркетингдик иш-чараларды, анын ичинде финансы-кредит уюмдарына дем берүүчү иш-чараларды жүргүзүү жана жарыялоо маселелери боюнча айрым талаптарды тактоо сунушталат.  

1. Проблемалар жана негиздер   

Маркетингдик иш-чараларды жүргүзүү боюнча ченемдерди өркүндөтүү төмөнкү проблемаларды чечүүгө багытталган: 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларын мыйзамдарга ылайык келтирүү

- финансы-кредит уюмдары тарабынан жүргүзүлүүчү маркетингдик иш -чаралар, анын ичинде банктык мыйзамдардын талаптарын бирдей колдонуу максатында дем берүү иш-чаралары боюнча тактоочу талаптарды киргизүү

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүү

  

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- финансы-кредит уюмдары тарабынан жүргүзүлүүчү маркетингдик иш-чараларды жүргүзүү жагында ченемдик укуктук базанын сапатын жогорулатуу; 

- финансы-кредит уюмдарындагы маркетингдик иш-чаралар боюнча айрым ченемдерди түшүнүү жана колдонуу жагында жөнгө салуучу менен финансы-кредит уюмдары ортосунда пикир келишпестиктердин келип чыгуу тобокелдиктерин төмөндөтүү

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

Бул ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы алгылыксыз натыйжаларга алып келбейт, анткени ал мыйзамдардын талаптарына ылайык келтирүүгө багытталган. 

5. Ишкердик субъекттери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү 

Сунушталган жөнгө салуу коммерциялык банктарга, микрофинансылык уюмдарга тиешелүү.  

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдасын болжолдуу баалоо. 

Сунушталган жөнгө салуу субъектилери чыгым тартпайт.  

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоорго Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашалар талап кылынбайт. 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги : 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

bimasheva@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу  

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2021-жылдын  

3-сентябрынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2021-жылдын  

9-сентябрынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 13.08.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл» жаңы коллекциялык монетасын жүгүртүүгө чыгарып жаткандыгына байланыштуу 2021-жылдын 16-августунан тартып нумизматикалык баалуулуктарды, өлчөнгөн алтын куймаларын сатуу, ошондой эле эскилиги жеткен акчаларды алмаштыруу операцияларын кайрадан жүргүзө баштайт. 

 


Датасы: 13.08.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, «Дордой» соода жана базар комплекси, Шымкент унаа токтотуучу жайы № 3 «Т» дарегинде жайгашкан «Аман ЛТД» ЖЧК алмашуу бюросунун нак чет өлкө валюталарын алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна 2019-жылдын 17-июлундагы № 5915 лицензиясы 2021-жылдын 13-августунан тартып кайтарылып алынды. 

 


Датасы: 13.08.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий маалыматы 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 16-августунан тартып Кыргыз Республикасынын эгемендигинин 30 жылдыгына карата «Тарыхый окуялар» сериясындагы «Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл» алтын жана күмүш коллекциялык монеталарын жүгүртүүгө чыгарат. 

 

Алтын монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетинен болуп, кыргыз элинин биримдигин жана гүлдөп-өркүндөшүн чагылдырган улуттук оюулар менен кооздолгон, жетишкендиктин жана бакубаттуулуктун символу катары боз үйдүн сүрөтү саналат. Боз үйдүн чок ортосунда «30 жыл» (30 лет) деген жазуу түшүрүлгөн. Монетанын төмөнкү бөлүгүндө монетанын номиналы жана улуттук валютанын графикалык символу «100 С» көрсөтүлгөн. Монетанын аталышы «Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл / Независимой Кыргызской Республике 30 лет» монетаны тегерете түшүрүлгөн.  

Монетанын арткы бетинде улуттук оюулар менен шырдактын кийиз килемдин сүрөтү түшүрүлгөн. Монетанын чок ортосунда Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн. Монетанын сол жагында сапат белгиси (Au 999°) жана монетанын салмагы (7,78 g), ал эми монетанын оң жагында чыгарылган жылы (2021) көрсөтүлгөн. Монетаны тегерете «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы / Национальный банк Кыргызской Республики» жазуусу түшүрүлгөн.  

 

«Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл»  

алтын коллекциялык монетанын өзгөчөлүгү 

 

Номиналы 

100 сом 

Металлы (сапат белгиси) 

Au 999  

Диаметри (мм) 

22,6 

Салмагы (г) 

7,78 

Аткаруу сапаты 

«Proof» 

Нускасы (даана) 

1 000 

Сатуу баасы 

50 660 с 

 

 

Күмүш монетанын алдыңкы бетинин негизги сюжетинен болуп, региондор аралык жана аймактык биримдиктин символу катары гүлдүн жети желекчеси түрүндө берилген жана «30 жыл» (30 лет) жазуусу менен бириктирилген, Кыргызстандын ар бир регионунун географиялык картасынын сүрөтү саналат. Монетанын төмөнкү бөлүгүндө «Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл» жазуусу түшүрүлгөн. Сол жагында металлдын сапат белгиси (Ag 925) жана монетанын салмагы (28,28 g), оң жагында монетанын номиналы «10 сом» чагылдырылган. 

Монетанын арткы бетинин чок ортосунда өлкөнүн желегинин элесин билдирген, улуттук оюулар жана күндүн нурлары менен курчалган Кыргыз Республикасынын герби түшүрүлгөн. Монетанын төмөнкү бөлүгүндө чыгарылган жылы (2021) көрсөтүлгөн. Монетаны тегерете «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы / Национальный банк Кыргызской Республики» жазуусу түшүрүлгөн. 

«Эгемен Кыргыз Республикасына 30 жыл»  

күмүш коллекциялык монетанын өзгөчөлүгү 

Номиналы 

10 сом 

Металлы (сапат белгиси) 

Ag 925  

Диаметри (мм) 

38,61 

Салмагы (г) 

28,28 

Аткаруу сапаты 

«Proof» 

Кошумча технологиялар 

Алтын жалатуу 

Түстүү басма  

Нускасы (даана) 

1 000 

Сатуу баасы 

3 410 с 

 

Ар бир коллекциялык монета акрил капсуласына жайгаштырылып, сапатты тастыктаган сертификат менен өзүнчө кутучага таңгакталган. 

Улуттук валютанын коллекциялык монеталары Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ. 

 

Коллекциялык монеталарды сатуу Улуттук банктын мекемелеринин кассаларында иш күндөрү саат 9.00дөн 15.00гө чейин жүргүзүлөт, ошондой эле www.numizmat.nbkr.kg веб сайты аркылуу. 

 


Датасы: 12.08.2021
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк, Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына ылайык келтирүү максатында, ошондой эле кредиттерди берүүдө коммерциялык банктардын сунуштарын жана коммерциялык банктардын күрөө менен иштөө практикасына жүргүзүлгөн талдоону эске алып, Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 27-декабрындагы № 2017-П-15/54-4-(НПА) «Күрөөлүк камсыздоо катары кабыл алынуучу кредит портфелин алууга карата минималдуу талаптарды бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу токтом долбоорун иштеп чыкты (мындан ары токтом долбоору).  

Токтом долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 12-сентябрына чейин (кошо алганда), asagynbaeva@nbkr.kg электрондук почтасына (Word жана PDF форматтарында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 12.08.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы «БАКАЙ БАНК» ААК тарабынан «БАКАЙ БАНК» ААКтын тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Абласов Эрмек Туратбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 12-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргызкоммерцбанк» ААК тарабынан «Кыргызкоммерцбанк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү / аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Ким Юлия Вячеславовнанын талапкерлигине 2021-жылдын 12-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Дос-Кредобанк» ААК тарабынан «Дос-Кредобанк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү / тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Нурмолдоева Гуланда Айнидиновнанын талапкерлигине 2021-жылдын 12-августунда макулдук берүү чечимин кабыл алды

 


Датасы: 06.08.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен 2021-жылдын 5-августунда ислам каржылоо принциптери боюнча «Ислам банкинги жана финансы принциптерине ылайык жүргүзүлгөн операциялар» аттуу темада вебинар өткөрдү. Программага ылайык вебинар мамлекеттик тилде калктын кеңири катмары үчүн даярдалган. 

Вебинарга Чүй областынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, бизнес түзүмдүн, коммерциялык банктардын жана микрокредиттик уюмдардын өкүлдөрү катышты. 

 

 


Датасы: 04.08.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүү, жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүү боюнча талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга чыгарат. 

Аталган долбоор «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүү, жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүү боюнча талаптар жөнүндө» жобонун жаңы редакциясын бекитүү максатында иштелип чыккан. Мында Жобонун сунушталган редакциясы финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарына ылайык актуалдаштыруу, ошондой эле банк эмес финансы-кредит уюмдарынын бардык түрлөрүн эске алуу менен оптималдаштыруу максатында иштелип чыкты. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор»бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Банк эмес финансы-кредит уюмдары жана башка кызыкдар болгон тараптар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 4-сентябрына чейин uakylbek@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 04.08.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга чыгарат. 

Аталган долбоор «Банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетторун түзүү, жарыялоо жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына берүү боюнча талаптар жөнүндө» жобонун жаңы редакциясын бекитүүгө байланыштуу айрым ченемдик укуктук актыларга өзгөртүү киргизүү максатында иштелип чыккан. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Банк эмес финансы-кредит уюмдары жана башка кызыкдар болгон тараптар токтом долбоору боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 4-сентябрына чейин uakylbek@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 04.08.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААК тарабынан «БАКАЙ БАНК» ААКтын башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Карташова Лидия Викторовнанын талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2021-жылдын 3-августунда кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банк» ААК тарабынан «РСК Банк» ААКтын шариат кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Пышкин Денис Владимировичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2021-жылдын 3-августунда кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банк» ААК тарабынан «РСК Банк» ААКтын шариат кеңешинин мүчөсү/шариат кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Борочоров Жакшылык Айсаракуновичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин 2021-жылдын 3-августунда кабыл алды. 

 


Датасы: 30.07.2021
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк коомдук талкууга Улуттук банк Башкармасынын «Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартибине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) чыгарат. 

Долбоор банктык кызматтарды көрсөтүү үчүн кардарларды аралыктан идентификациялоо жана верификациялоо боюнча минималдуу талаптарды кеңейтүү максатында иштелип чыккан. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 1-сентябрынан кечиктирбестен asadykov@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 


Датасы: 30.07.2021
Туруктуу шилтеме

"Жаш кесипкөйлөр" (2021) программасынын жыйынтыгы чыгарылды 

 

Улуттук банк 2016-жылдан бери «Жаш кесипкөйлөр» программасын ишке ашырып келе жатат. Аталган программа жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрүнө жана жаш адистерге өлкөнүн борбордук банкынын ишмердүүлүгүнө катышуу аркылуу банк кесиби боюнча көндүмдөрдү алуу мүмкүнчүлүгүн түзүү максатын көздөйт. 

Улуттук банктын демилгеси менен 2021-жылдын февраль айында төртүнчү ирет башталган "Жаш кесипкөйлөр" тажрыйбалык такшалуудан өтүү программасынын жыйынтыгы чыгарылды. 

Стажёрлорду тандоо сынак аркылуу өткөрүлдү. Сынактык тандоо үч баскычта өтүп, анын жыйынтыгында 73 талапкердин 34 талапкери Улуттук банктын атайын программасы боюнча тажрыйбалык такшалуудан өтүүгө кабыл алынды. 

Программанын алкагында стажёрлор "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ролу жана функциялары" лекцияларына катышып, иш кагаздарын жүргүзүү боюнча интенсивдүү курстан өтүштү. Стажёрлор үчүн “Банк иши. Банк кызматкерлерин дуалдык кесиптик окутуу» деген аталышта адистештирилген окутуу каралган. Анда Улуттук банктын жогорку квалификациялуу адистери тренер катары катышты. Стажёрлордун теориялык билимдери "Керемет Банк" ААК, "РСК Банк" ААК, "Айыл Банк" ААК сыяктуу коммерциялык банктарда практика өтөө менен бекемделди. Буга кошумча стажёрлор "Финансылык эсеп-1", "Укук" жана "Жаңы баштагандар үчүн программалоо" курстарына дагы багыттама алышты. 

Улуттук банк алдыга коюлган милдеттерди жана функцияларды кесипкөй жана натыйжалуу ишке ашырууга жөндөмдүү жаш кадрларды тандоо, окутуу жана аларды алдыга жылдыруунун негизинде Улуттук банктын ишмердүүлүгүнүн үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу үчүн "Жаш кесипкөйлөр" программасын ишке ашырууну мындан ары дагы улантууга ниеттенүүдө

 


Датасы: 27.07.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын директорлор кеңештерине талапкерлердин тышкы резервине киргизүү үчүн талапкерлерди ачык тандоо тууралуу жарыялайт. 

Ачык тандоого катышуу боюнча кеңири маалымат менен Улуттук банктын расмий интернет-сайтынын «Сынактар» бөлүгүнөн таанышууга болот. 

 


Датасы: 27.07.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченди 7,50 пайызга чейин жогорулатты 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 26-июлунда эсептик ченди (негизги ченди) 100 базистик пунктка 7,50 пайызга чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Чечим 2021-жылдын 27-июлунан тартып күчүнө кирет. 

Пандемиянын кесепетинен кийин глобалдык экономиканын калыбына келиши кыйла тез арымда жүрүүдө. Ага мамлекеттик колдоо көрсөтүү боюнча дем берүүчү чаралар менен калкты жалпы эмдөөдөн өткөрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттердин негизинде карантиндик чектөөлөрдүн кыскарышы өбөлгө түзүүдө. Соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдө иш жигердүүлүгүнүн калыбына келүүсүнүн тездетилген арымы Кыргыз Республикасында дагы соода-экономикалык мамилелердин калыбына келүүсүн шарттоодо. Бирок, COVID-19 вирусунун жаңы штаммдарынын пайда болуу тобокелдиктерин эске алганда, глобалдуу сыяктуу эле, регионалдык экономикалардын өнүгүүсүндө белгисиздик деңгээли жогорку чекте сакталып турат. 

Кыргыз Республикасында экономикалык жигердүүлүктүн калыбына келүүсү байкалууда (2021-жылдын биринчи жарым жылдыгында, «Кумтөр» алтын кенин казып алуу ишканаларын эске албаганда, реалдуу ИДӨнүн өсүшү 3,7 пайызды түзгөн). Ошол эле учурда өнөр жай өндүрүшү менен курулуш көлөмүнүн кыскарышы өлкө экономикасынын толук масштабда калыбына келүүсүн чектөөдө. Ички керектөө салыштырмалуу деңгээлде анчалык калыбына келе элек, ал өлкөгө акча каражаттарын которуунун алгылыктуу динамикасы менен колдоого алынып турат. 2021-жылдын январь-май айларында жеке адамдардын акча которууларынын таза агылып кириши 778,1 млн АКШ долларын түзүү менен 45,3 пайызга жогорулаган. 

Кыргыз Республикасында керектөө товарларына баалардын өсүшү, негизинен азык-түлүк товарларына дүйнөлүк баанын өсүшүнүн эсебинен, күтүлгөндөн жогору болууда. 2021-жылдын июль айында (16сына карата) инфляция жылдык мааниде 15,0 пайызды түзгөн. Дүйнөлүк рыноктордо азык-түлүк товарларына баалардын байкаларлык жогорулашы жана аларды өндүрүүчү өлкөлөрдө сунуштун чектелиши Кыргыз Республикасында 2021-жылдын экинчи жарымында азык-түлүк товарларына болгон керектөө бааларынын өсүшү уланат деген тобокелдиктин келип чыгышын шарттайт. 

Акча-кредит шарттары негизинен олуттуу өзгөрүүлөргө кабылган жок. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери, бүтүндөй алганда, өсүү тенденциясына ээ болуп, Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чектин чегинде өзгөрүп турган. Акча рыногунун катышуучуларынын жигердүүлүгү кыска сегментте, негизинен, ачык рыноктогу операциялар боюнча жогорулаган. Банк тутумунда үстөк ликвиддүүлүк деңгээлинин өсүшү уланган. Мындай шарттарда өлкөдө инфляциялык басымды чектөө үчүн Улуттук банк үстөк ликвиддүүлүктөн арылтуу операцияларын жүргүзүүнү уланткан.  

Ички валюта рыногунда жагдай салыштырмалуу туруктуу сакталган. Дүң эл аралык резерв көлөмү 2021-жылдын 24-июлуна карата 2,7 млрд АКШ доллары эквивалентин түзгөн, бул 6 айга жакын импорт көлөмүнүн ордун жабат.  

Дүйнөлүк экономиканын калыбына келиши көп учурда кыйла коркунучтуу деп эсептелген COVID-19 вирусунун жаңы штаммдарынын жайылышына, мындан улам жаңы чектөө чараларынын киргизилишине жана дүйнө жүзү боюнча калкты эмдөө масштабына көз каранды. Тышкы товардык-чийки зат рынокторунда бир жактуу болбогон жагдай сакталууда (азык-түлүк товарларын өндүрүүчү өлкөлөрдө аба ырайынын жагымсыз шарттарынын натыйжасында). Мындан улам азык-түлүктүн айрым түрлөрүнө болгон дүйнөлүк баанын жогорулашы белгиленет. Бул факторлор орто мөөнөткө каралган келечекте биздин өлкөдө инфляциялык тобокелдиктердин жаралышын улантат.  

Тышкы чөйрөнүн өнүгүү өбөлгөлөрүн жана ички экономикалык шарттарды эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 7,50 пайызга чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда Улуттук банк жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясатына кошумча корректировкаларды киргизүү мүмкүндүгүн билдирет.  

Улуттук банк туруктуу негизде тышкы жана ички факторлордун инфляцияга тийгизген таасирине баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын көрөт.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки отуруму 2021-жылдын 30-августунда өтөт.1  

 

 


1. Эгерде көрсөтүлгөн күн Кыргыз Республикасында жумуш эмес күнү деп жарыяланса, Улуттук банк Башкармасынын отуруму кийинки жумуш күнү өткөрүлөт. 

 

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай)  

2-график. Кыргыз Республикасында региондор боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай)  

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздар)  

 

 


Датасы: 27.07.2021
Туруктуу шилтеме

Катышуучулардын 2021-жылдын 26-июнунда болуп өткөн жалпы чогулушунда өзүн-өзү жоюу тууралуу чечим кабыл алынгандыгына байланыштуу «Арча-Жайылган» кредиттик союзунун 2015-жылдын 20-январындагы № 480 лицензиясы 2021-жылдын 23-июлунан тартып жокко чыгарылды (дареги: Талас областы, Манас району, Покровка айылы, Рахматилла Жолдошев көчөсү, № 32) 


Датасы: 24.07.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн Бишкек шаары, Бейшеналиева көчөсү, № 36 дарегинде жайгашкан «Алмаз мани» ЖЧК алмашуу бюросунун 2020-жылдын 30-сентябындагы № 6007 нак чет өлкө валюталарын алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна лицензиясы 2021-жылдын 24-июлунан тартып кайтарылып алынды. 


Датасы: 24.07.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы колдонуудагы таасир этүүчү чаралары, анын ичинде тике банктык көзөмөл режими боюнча талаптарды банктардын ишине көзөмөл жүргүзүү боюнча практиканын талаптарын эске алуу менен актуалдаштыруу максатында, ошондой эле Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларынын талаптарын тактоо үчүн, 2021-жылдын 14-июлунда № 2021-П-12/38-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Улуттук банктын ченемдик актылары/Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 


Датасы: 22.07.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 5-августунда Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен калктын калың катмарына каржылоонун исламдык принциптери боюнча түшүнүктөрдү кеңири жайылтуу максатында вебинар өткөрөт. 

Вебинарга катышууну каалагандар 2021-жылдын 30-июлуна чейин mzholdoshov@nbkr.kg электрондук дарегине жеке электрондук почтанын дарегин жана телефон номерин жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 22.07.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 18-мартындагы № 2020-П-12/13-1-(БС) «COVID-19 пандемиясына байланыштуу финансы-кредит уюмдарынын ишин убактылуу жөнгө салуу эрежелери жөнүндө» токтомунун талаптарын бузгандыгы үчүн, тагыраак айтканда, карыз алуучулар кредиттик келишим боюнча милдеттенмелерин өз убагында аткарбагандыгы үчүн айып пул чегергендиги жана өндүрүп алгандыгы үчүн, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин чечими менен коммерциялык банкка айып пул салынган


Датасы: 15.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 15-июлунда Улуттук банктын төрагасы Т.С.Абдыгулов түштүк кореялык Korea Telecom, GS Retail, BS-Group корпорацияларынын, TTVenture компаниясынын жетекчилери курамына кирген жогорку деӊгээлдеги бизнес-делегациянын өкүлдөрү менен жолугушту. Жолугушуунун жүрүшүндө кызматташууну өнүктүрүү, банктык кызмат көрсөтүүлөр чөйрөсүндө биргелешкен долбоорлорду алдыга жылдыруу жана финансы секторун санариптештирүү маселелери талкууланды. 

 

 

 


Датасы: 07.07.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

БИЛДИРҮҮ  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы валюталык жөнгө салуу маселеси боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгып, анын жөнгө салуучу таасирине талдоо жүргүзүү, ошондой эле кызыкдар болгон тараптардын сунуштарын топтоо тууралуу маалымдайт.  

Сунушталган ченемдик укуктук актынын долбоорунда чет өлкө валютасын сатып алуу/сатуу, валюталык СВОП операциялар, банкноттук бүтүмдөр жана банктар аралык кредиттер сыяктуу банктар аралык валюталык операцияларды жүргүзүүдө талаптар кеңири көрсөтүлгөн. 

  

1. Маселелер жана негиздер.   

- валюталык операцияларды жүргүзүү маселелерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук базанын жетишсиздиги; 

- коммерциялык банктар тарабынан арбитраждык конверсиялык операцияларды жүргүзүү үчүн ченемдик базанын жоктугу. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  коммерциялык банктар тарабынан валюталык операцияларды жүргүзүүдө минималдуу талаптарды белгилөө жана коммерциялык банктардын арбитраждык валюталык операцияларды жүргүзүүсү боюнча ишин жөнгө салуу. 

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү:  

- коммерциялык банктардын валюталык операцияларын жөнгө салуу; 

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү:  

- долбоор өзүндө алгылыксыз натыйжаларды камтыбайт. 

  

5. Ишкер субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү.   

Кыргыз Республикасынын бардык коммерциялык банктары үчүн минималдуу талаптар коюлган. 

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

 Ишкерлердин сарптоолору минималдуу болот, анткени сунуш кылынган чечим иштин ушул багытын формага салууга багытталган.  

  

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

 Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгымдарды талап кылбайт. 

 

Коомдук консультациянын катышуучулары үчүн суроолор:  

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Сунуштарды талкуулоо үчүн каралган мөөнөт жана байланышуу үчүн маалыматтар:   

1. Сунуштар төмөнкү ыкмаларда кабыл алынат:  

   

- электрондук почта аркылуу 

eabdrazakov@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 

2021-жылдын 21-июлунан кечиктирилбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү  

2021-жылдын 28-июлунан кечиктирилбестен  

 


Датасы: 06.07.2021
Туруктуу шилтеме

Өлкөдө курч эпидемиологиялык кырдаал жаралгандыгына байланыштуу, СOVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылып кетүү тобокелдигин азайтуу максатында, Улуттук банк өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал жакшырганга чейин эскилиги жеткен акчаларды алмаштыруу, ошондой эле өлчөнгөн алтын куймаларды жана нумизматикалык баалуулуктарды сатуу боюнча операцияларды убактылуу токтотот. 

 


Датасы: 05.07.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Халык Банк Кыргызстан» ААК тарабынан «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын башкармасынын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Сагинаев Руслан Мухитжановичтин талапкерлигине 2021-жылдын 1-июлунда макулдук берүү чечимин кабыл алды

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Компаньон Банкы» ЖАК тарабынан «Компаньон Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Маматова Чнара Назаралиевнанын талапкерлигине 2021-жылдын 1-июлунда макулдук берүү чечимин кабыл алды

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФИНКА Банкы» ЖАК тарабынан «ФИНКА Банкы» ЖАКтын тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Мераль Курдаштын талапкерлигине 2021-жылдын 1-июлунда макулдук берүү чечимин кабыл алды

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк» ААК тарабынан «ФинансКредитБанк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү / аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Самакова Асель Кадыркуловнанын талапкерлигине 2021-жылдын 1-июлунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы РК «АМАНБАНК» ААК тарабынан РК «АМАНБАНК» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү / тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Тажибаева Динара Мусакуловнанын талапкерлигине 2021-жылдын 1-июлдан макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 05.07.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 30-июнунда № 2021-П-12/36-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына операцияларды ислам каржылоо принциптерине ылайык жүзөгө ашырган финансы-кредит уюмдары үчүн бирдей укуктук чөйрө түзүү жагында өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Токтомдун электрондук версиясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Банк иши тууралуу мыйзамдар/ Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Ченемдик укуктук акты Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет сайтында: www.nbkr.kg/ Банк тууралуу/ Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 02.07.2021
Туруктуу шилтеме

Финансылык сабаттуулук эми Finsabat мобилдик тиркемесинде 

Улуттук банк Эл аралык кызматташуу боюнча Герман коомчулугу менен биргеликте «Туруктуу экономикалык өнүгүүгө көмөк көрсөтүү» долбоорунун алкагында, региондорду кошуу менен өлкө калкынын ири бөлүгүнө маалыматтын жеткиликтүү болушун камсыз кылуу максатында, калктын эресеге жеткен катмары үчүн финансылык сабаттуулук боюнча «Финсабат» мобилдик тиркемесин иштеп чыкты. 

«Финсабат» мобилдик тиркемеси өз кирешелериң менен чыгашаларыңды аралыктан контролдоого, жеке /үй-бүлө бюджетин башкарууга жана туура финансылык чечим кабыл алууга мүмкүндүк берген жана бардык адамдар үчүн жеткиликтүү болгон инструмент. 

Мобилдик тиркеменин функциялары финансылык сабаттуулукту жогорулатууга жана финансы каражаттарын туура колдонуу маданиятын калыптандырууга багытталган. 

 

Finsabat мобилдик тиркемесине шилтеме

 

                          


Датасы: 01.07.2021
Туруктуу шилтеме

Өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу жана Өлкө аймагында COVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу жана андан ары тарап кетүүсүнө бөгөт коюу боюнча республикалык штабдын сунуш-көрсөтмөлөрүнө таянып, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2021-жылдын 2-июлунан тартып кызматкерлеринин бир бөлүгүн аралыктан иштөө режимине өткөрүү чечимин кабыл алды.  

Ошол эле учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген Улуттук банктын ыйгарым укуктарынын жана иш милдеттеринин үзгүлтүксүз аткарылышын камсыз кылган иш процесстери штаттык режимде иштеп жатат.  

COVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышына бөгөт коюу иш-чараларынын алкагында, Улуттук банкта жарандарды жеке кабыл алуу иши убактылуу токтотулду. Жарандардын кайрылуулары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте каралат. 

Улуттук банктын ишине тиешелүү расмий маалымат Улуттук банктын www.nbkr.kg расмий интернет-сайтында жана социалдык тармактардагы расмий баракчаларында жайгаштырылган. 

Бардык суроолор менен mail@nbkr.kg электрондук почтасы же 0312 61 04 86 телефону аркылуу коомдук кабылдамага кайрылууну сунуштайбыз. 

 


Датасы: 01.07.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 1-июлунда берилген арызга ылайык Талас областы, Манас району, Тараз-Покровка-Кайыңды автотрассасынын 0+0,100 км дареги боюнча «Чоң-Капка» бажы постунун жанында жайгашкан «А.СССР» ЖЧК алмашуу бюросунун лицензиясы жокко чыгарылды. 

 


Датасы: 01.07.2021
Туруктуу шилтеме

Улуттук банк банктын жооптуу кызмат адамынын электрондук кол тамгасы менен кол коюлуп, электрондук форматта берилүүчү коммерциялык банктардын отчетторун кагаз түрүндө кошумча тапшыруу талаптарын алып салуу маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө долбоорду коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 30-июлунан кечиктирбестен malmanbetova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 29.06.2021
Туруктуу шилтеме

Төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүүнүн алкагында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 24-июнунда төмөнкү ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү кабыл алды: 

- 2019-жылдын 2-сентябрындагы № 2019-П-14/46-1-(ПС) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобо (№ 2021-П-14/34-4(ПС) токтом); 

- 2019-жылдын 30-сентябрындагы № 2019-П-14/50-2-(ПС) «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салуу жөнүндө» жобо (№ 2021-П-14/34-5-(ПС) токтом). 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Жогорудагы ченемдик укуктук актылары Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Төлөм системасы бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 28.06.2021
Туруктуу шилтеме

1) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы РК «АМАНБАНК» ААК тарабынан «АМАНБАНК» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү / Аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Сазбаков Сталбек Замирбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 24-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды»; 

2) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк» ААК тарабынан «ФинансКредитБанк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Турдалиева Гульмира Мамажановнанын талапкерлигине 2021-жылдын 24-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

3) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Капитал Банк» ААК тарабынан «Капитал Банк» ААКтын ички аудит кызматынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Имаралиева Фарида Нурмахаматовнанын талапкерлигине 2021-жылдын 24-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 28.06.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын төлөм системасына көзөмөлдүктү (оверсайтты) жүзөгө ашыруу эрежелерин бекитүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары долбоор) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору»/ «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 28-июлунан кечиктирбестен azmambetalieva@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл


Датасы: 28.06.2021
Туруктуу шилтеме

«Финансылык билим - финансылык коопсуздуктун негизи» 

 

 

Улуттук банк Эл аралык эмгек уюму / Турин шаарындагы Эл аралык окуу борбору (Италия) менен биргеликте, Тренерлер жана консультанттар альянсы (АТиК) менен кызматташтыкта финансылык сабаттуулук боюнча кыргыз тилинде биринчи жолу онлайн- курсун ишке киргизди. Бул онлайн-курс финансылык сабаттуулук жаатында жаңы билим алууга кызыкдар болгон колдонуучулардын кеңири чөйрөсүнө арналган жана ал жайгашкан жерине жана убактысына карабастан, бардык адамдарга окуу материалдарынан эч кандай чектөөлөр жок, акысыз пайдаланууга мүмкүндүк берет. Мында бардык үй-бүлө мүчөлөрүнүн үй-бүлөнүн финансы каражаттарын пландаштыруу жана башкаруу процессине катышуусуна өзгөчө басым жасалган. Курсту ийгиликтүү толук аяктаган катышуучулар электрондук сертификат алышат. 

Төмөндө көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу онлайн-курска кирүүгө болот ecampus.itcilo.org

Финансылык сабаттуулук боюнча онлайн-курс «Коомчулукту инклюзивдүү жана тынчтык жолу менен өнүктүрүүдө миграцияга дуушар болгон аялдардын жана кыздардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү» деп аталган биргелешкен долбоордун алкагында иштелип чыккан жана Бириккен Улуттар Уюмунун Тынчтыкты Куруу Фондунун финансылык колдоосу менен БУУнун Аялдар түзүмү, Эл аралык эмгек уюму, Эл аралык миграция уюму тарабынан ишке ашырылууда. 

Курс өз алдынча окуу үчүн каралган 4 модулдан жана 15 окуу сессиясынан турат, ал биздин өлкөгө ылайыкталып регионалдык өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен иштелип чыккан, ошондой эле анда актуалдуу маселелер камтылган жана калктын финансылык сабаттуулук боюнча билимин толуктап турат. 


Датасы: 28.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 28-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгулов Абу-Даби Ислам Банкынын (ADIB) эл аралык глобалдуу бизнес тобунун жетекчиси Абдулла Заид Аль Шеххи мырза жана ADIB эл аралык бизнесинин финансылык директору Майкл Мюррей мырза менен жолугушту.  

Жолугушуу учурунда тараптар Кыргыз Республикасында ислам банкингин андан ары өнүктүрүү жаатындагы кызматташуу, ислам каржылоо принциптери боюнча толук кандуу иштеген банкты түзүү маселелерин талкуулашты.  

Маалымат үчүн: Abu Dhabi Islamic Bank (Абу Даби Ислам Банкы) 1997-жылы Бириккен Араб Эмираттарынын Абу-Даби Эмиратында биринчи ислам банкы катары катталган. Азыркы учурда Abu Dhabi Islamic Bank Улуу Британия, Сауд Арабиясы Королдугу, Египет мамлекеттеринде ийгиликтүү иш алып барып, эл аралык рейтинг агенттиктер тарабынан жогору бааланып келет. 

 


Датасы: 25.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 24-июнунда Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсына 2021-жылдын 25-июнунан тартып 6 айлык мөөнөткө Убактылуу администрация атайын режими киргизилгендиги тууралуу токтом кабыл алынган. 

Базаркулов Улан Аскарбекович «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсынын Убактылуу администратору болуп дайындалды. 

 


Датасы: 25.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 24-июнунда Улуттук банк Башкармасы тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКсында 2021-жылдын 25-июнунан тартып Убактылуу администрация атайын режими токтотулгандыгы тууралуу чечим кабыл алынган. 

 


Датасы: 18.06.2021
Туруктуу шилтеме

«Менин финансым» маалымат порталы менен бирге ар бир үйдө финансылык сабаттуулук 

 

2021-жылдын 18-июнунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана German Sparkassenstiftung тарабынан иштелип чыккан, «Менин финансым» (https://moifinansy.finsabat.kg) жаңы агартуу-маалымат берүү порталынын бет ачары болуп өттү. Портал Улуттук банктын маалымат платформасында жайгашып, анда финансылык сабаттуулук боюнча окуу материалдары жарыяланган. 

Заманбап технологияларды өнүктүрүү шартында «Менин финансым» агартуу-маалымат берүү ресурсун санарип форматта түзүү заман талабына ылайык жана актуалдуу болуп саналат, анткени ал дуалдык билим берүү боюнча окутуучуларга, мугалимдерге жана финансылык сабаттуулукка кызыккан бардык каалоочуларга керектүү методикалык колдоо көрсөтөт. Ар кандай турмуш жагдайларына байланыштуу билим берүү мекемелерине убактылуу бара албаган же материалдарды кошумча изилдеп чыгууга муктаж болгон жарандардын категориясы дагы аталган порталдан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Датасы: 18.06.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга чыгарат.  

Улуттук банктын ислам каржылоо принциптери боюнча ченемдик укуктук актыларын салттуу банктар үчүн белгиленген ченемдик укуктук актыларга шайкеш келтирүү токтом долбоорунун максаты болуп саналат.  

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 20-июлунан кечиктирбестен kdjakypova@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 18.06.2021
Туруктуу шилтеме

1) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Демир Кыргыз Эл Аралык Банкы» ЖАК тарабынан «Демир Кыргыз Эл Аралык Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү/Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Абдраимов Кубаныч Чоробековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

2) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «БАКАЙ БАНК» ААК тарабынан «БАКАЙ БАНК» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Абласов Эрмек Туратбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

3) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Керемет Банк» ААК тарабынан «Керемет Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Сатымкулов Миррад Женишбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

4) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Капитал Банкы» ААК тарабынан «Капитал Банкы» ААКтын башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Романова Кыялдын талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

5) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы РК «АМАНБАНК» ААК тарабынан РК «АМАНБАНК» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү/директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Абдылдаев Айбек Аскатовичтин талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

6) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы РК «АМАНБАНК» ААК тарабынан РК «АМАНБАНК» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Алымбаев Токтоназар Исагалиевичтин талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды; 

7) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФинансКредитБанк» ААК тарабынан «ФинансКредитБанк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү/ Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Альчиев Эрмек Карагуловичтин талапкерлигине 2021-жылдын 17-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 

 


Датасы: 16.06.2021
Туруктуу шилтеме

Микрокредиттик компаниялардын, микрокредиттик агенттиктердин, кепилдик фонддордун, турак жай-сактык кредиттик компаниялардын жана алмашуу бюролордун ишин лицензиялоо жана жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылардын талаптарын өркүндөтүү, анын ичинде аларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана техникалык өзгөрүүлөргө ылайык келтирүү максатында, Улуттук банк Башкармасынын « Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтом долбоору (мындан ары долбоор) иштелип чыкты. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Долбоор боюнча сунуш-пикирлерди 2021-жылдын 18-июлунан кечиктирбестен amuratov@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 11.06.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2018-жылдын 28-мартындагы № 166/51-6 «Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн арттыруу боюнча 2018-2022-жылдарга мамлекеттик программаны (үчүнчү этап) бекитүү жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтом долбоорун (мындан ары токтом долбоору) коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары»/«Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон тараптар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 12-июлунан кечиктирбестен adjakubova@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 11.06.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Банктар аралык чекене төлөм системалары үчүн камсыздандыруу (камдык) фонду жөнүндө» жобонун долбоорун коомдук талкууга сунуштайт.  

Жобонун долбоору Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жана Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталында «Мыйзам алдындагы актылардын долбоорлору» / «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын токтому» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Кызыкдар болгон жактар Жобонун долбоору боюнча сунуш-пикирлерин Улуттук банкка 2021-жылдын 9-июлунан кечиктирбестен, ошондой эле psoversight@nbkr.kg электрондук дарегине (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 11.06.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы № 2017-П-12/23-1-(НПА) «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 11-июлунан кечиктирбестен eusuvalieva@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүгө тийиш. 

 

 


Датасы: 08.06.2021
Туруктуу шилтеме

2021-жылдын 4-июнунда «PayDala» жоопкерчилиги чектелген шериктештиги (мындан ары  «PayDala» ЖЧШ): 

- Cashello.kz эл аралык электрондук акча системасынын оператору катары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында каттоодон өттү

- 5014040621 каттоо номери менен Кыргыз Республикасынын аймагында иш алып барган эл аралык электрондук акча системасынын операторунун/эл аралык электрондук акча эмитентинин реестрине киргизилди. 

Жогоруда белгиленген реестр Улуттук банктын расмий сайтында: www.nbkr.kg «Банктын милдеттери»/«Төлөм системасы»/«Эл аралык электрондук акча системалары» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

«PayDala» ЖЧШ  Cashello.kz электрондук акча системасынын оператору Казакстан Республикасы, Алматы шаары, Бостандык району, Аль-Фараби проспекти, 21-үй (8-блок), турак эмес 1149-жай (почта индекси 050013) дареги боюнча жайгашкан жана Казакстан Республикасынын Улуттук банкында төлөм уюму катары 2019-жылдын 6-сентябрында 02-19-057 каттоо номеринде катталган. 

 


Датасы: 07.06.2021
Туруктуу шилтеме

-Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швейцариялык Банк» жабык акционердик коому тарабынан «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАКтын башкармасынын мүчөсү/кредиттөө башкармалыгынын начальниги кызмат ордуна сунушталган Бапа уулу Санжардын талапкерлигине 2021-жылдын 4-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ачык акционердик коому тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Сагындыков Жаркынбек Жумабаевичтин талапкерлигине 2021-жылдын 4-июнунда макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 07.06.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жана анын жөнгө салуучу таасирин талдап-иликтөө, ошондой эле мезгил-мезгил менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун колдонуудагы формаларын өркүндөтүү маселеси боюнча кызыкдар болгон жактардан сунуштарын жана банктардын финансылык отчетторун чечмелөө боюнча талаптарды топтоо жөнүндө маалымдайт.  

Долбоор аркылуу реструктуризацияланган кредиттер боюнча кеӊири маалымат алуу максатында мезгил-мезгил менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун формаларын толуктоо жана финансылык отчетто камдардын көлөмүн чечмелөө бөлүгүндө тактоо киргизүү сунушталат.  

 1. Проблемалар жана негиздер  

Мезгил-мезгил менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун колдонуудагы формаларын өркүндөтүү төмөнкү проблемаларды чечүүгө багытталган: 

- реструктуризацияланган кредиттер боюнча маалыматты топтоодо бирдиктүү мамиленин жок болушу; 

- финансылык отчетто камдын өлчөмүн чечмелөө боюнча Улуттук банктын айрым талаптарын банктар тарабынан туура эмес түшүнүү тобокелдиги. 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты мезгил-мезгил менен берилүүчү регулятивдик банктык отчетту өркүндөтүү

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- банктардан кеӊири маалымат алуу; 

- жөнгө салуучунун банктардын ишине натыйжалуу көзөмөл жүргүзүүсү

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү

Бул ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы алгылыксыз натыйжаларды жаратпайт, анткени ал мезгил-мезгил менен берилүүчү регулятивдик банктык отчеттун колдонуудагы формаларын өркүндөтүүгө, ошондой эле камдардын өлчөмүн чечмелөө боюнча талаптарды тактоого багытталган. 

5. Ишкердик субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресаттар мүнөздөмөсү жана санына баа берүү  

Коммерциялык банктар, «Кредиттик союздардын каржы компаниясы» ачык акционердик коому, «Кепилдик фонду» ачык акционердик коому сунушталган жөнгө салуудан өтүүгө тийиш.  

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо.  

Сунушталып жаткан жөнгө салуу субъектилери сарптоолорго учурабайт.  

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүдөн улам Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт. 

Ачык консультация берүүлөрдүн катышуучулары үчүн суроолор тизмеги: 

- Жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечим чыгарууну талап кылган көрсөтүлгөн проблемалар туура деп саналабы? 

- Бул максат негиздүү, ага жетүү үчүн маанилүү болуп саналабы? 

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты проблемаларды чечүү үчүн артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы? 

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн? 

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал? 

- Проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы? 

- Сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

 

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

nipasova@nbkr.kg   

- почта дареги аркылуу  

720001,  

Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2021-жылдын  

22-июнан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү 

2021-жылдын  

29-июнан кечиктирбестен  

 

 


Датасы: 04.06.2021
Туруктуу шилтеме

«Каражат топтоо» оюну аркылуу ар бир адам 

финансылык сабаттуу боло алат 

 

Улуттук банк German Sparkassenstiftung фонду менен биргеликте ишке ашырып жаткан «Кыргызстанда, Тажикстанда жана Түркмөнстанда айыл жергесин өнүктүрүүгө, чакан жана орто ишкердик потенциалын чыңдоого көмөктөшүү» долбоорунун алкагында, Ош шаарында финансылык сабаттуулук боюнча тренерлерди 2021-жылдын 31-майынан тартып 4-июнь күндөрү аралыгында атайын окутуудан өткөрдү.  

Окутуу «Каражат топтоо» иштиктүү оюн форматында өтүп: үй-бүлөлүк бюджет, финансылык пландаштыруу, жашоо сапатын жогорулатууга багытталган туура чечимдерди кабыл алуу үчүн өзгөчө мааниге ээ болгон каражат топтой билүүнүн максаттарын жана артыкчылыктарын түшүнүү сыяктуу аспектилерди камтыды.  

Окутуу учурунда тренингдин катышуучулары финансылык сабаттуулукка окутуунун интерактивдүү методдору менен да таанышып чыгышты. 

 

 

 


Датасы: 02.06.2021
Туруктуу шилтеме

Төлөм системаларынын операторлорунун жана төлөм уюмдарынын ишин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүүнүн алкагында жана Кыргыз Республикасынын «Бухгалтердик эсеп жөнүндө» мыйзамынын жана Финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын талаптарын төлөм системаларынын операторлору/ төлөм уюмдары тарабынан сакталышы максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Башкармасы 2021-жылдын 31-майында «Төлөм системаларынын операторлорунун/төлөм уюмдарынын эсепке алуу саясатына карата негизги талаптар жөнүндө» жобону бекитүү № 2021-П-14/29-3-(ПС) токтомун бекитти.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.   

Ченемдик укуктук акты Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Төлөм системасы бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 

 


Датасы: 02.06.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Гигант» микрокредиттик агенттиги» коомдук фондунун уюштуруучуларынын жана байкоо кеңешинин 2021-жылдын 17-майындагы жалпы жыйынында кабыл алынган чечими менен «Гигант» микрокредиттик агенттиги» коомдук фондунун иши токтотулгандыгын маалымдайт. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2003-жылдын 8-февралында берилген № 8 күбөлүк 2021жылдын 2-июнунан тартып жокко чыгарылды. 

 


Датасы: 02.06.2021
Туруктуу шилтеме

Балдар дүйнөлүк финансылык сабаттуулук үчүн! 

 

2021-жылдын 1-июнунда Дүйнөлүк акча жумалыгынын (GMW-2021) алкагында финансы-кредит мекемелери тарабынан балдар үчүн уюштурулган: балдардын сүрөтү, мыкты видеоролик, чыгармачыл акча кутучасы, китеп утуштары сыяктуу сынактардын катышуучулары Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын атайын номинациясы менен сыйланды. Аталган иш-чара 2021-жылы «Өзүңө сак бол, акчаңа бек бол» деген ураан алдында өттү. Дүйнөлүк акча жумалыгы-2021 өткөрүү боюнча Катчылыктын сунуш-көрсөтмөлөрүнө ылайык, Улуттук банктын номинанттарын сыйлоо салтанатын кошуу менен иш-чаранын негизги бөлүгү интернет-ресурстарда, социалдык тармактарда онлайн форматында өткөрүлдү

Дүйнөлүк акча жумалыгына (GMW-2021) 33 уюм, анын ичинде 6 мамлекеттик мекеме, 18 финансылык институт, 3 ассоциация жана башкалар катышты. Өлкө ичинде финансылык сабаттуулук боюнча 350гө жакын иш-чара өткөрүлүп, ага 200дөн ашык жалпы билим берүү мектептери, 70ке жакын жогорку окуу жайлары менен атайын кесиптик окуу жайлары катышты. Дүйнөлүк акча жумалыгы иш-чараларына түздөн-түз катышкандардын саны 38000 адамды түздү, ал эми кыйыр катышкандар 3 000 000дон ашты. 

Балдар сынагынын Улуттук банк тарабынан белгилеген катышуучулары жөнүндө маалымат бул жерде.

 

Маалымат катары: 

2015-жылдан тартып Кыргыз Республикасы дүйнө жүзү боюнча өткөрүлүп келе жаткан, балдардын жана жаштардын акча топтоо маданиятын өркүндөтүүгө жана алардын финансылык билим алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылууга багытталган Дүйнөлүк акча жумалыгына катышып келет. 

2016-жылы өлкөдө финансылык билим берүү жаатында олуттуу жетишкендиктери үчүн Кыргызстан Эл аралык балдар жана жаштар финансылык уюму (Child Youth Finance International, CYFI) тарабынан уюштурулган өлкө категориясы (Country Award) боюнча финалист катары «Дүйнөлүк жеткиликтүүлүк-2016» (Global Inclusion Awards) номинациясына татыган. 

2019-жылы Кыргыз Республикасы «Жаштарды тартуу-2019» номинациясында өлкө категориясы боюнча жеңүүчү деп табылган. Сыйлык Кыргыз Республикасына мектеп окуучуларынын, жаштардын жана мектеп мугалимдеринин арасында финансылык билим берүү жаатындагы олуттуу жетишкендиктери жана аракеттери үчүн тапшырылган. 

2020-жылдан тартып Дүйнөлүк акча жумалыгы Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун колдоосу алдында өткөрүлүп келет. 

 

 


Датасы: 01.06.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын ачык валюта позиция лимиттерин сактоо талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин токтомуму менен  микрофинансылык уюмга айыптык төлөм салынды. 


Датасы: 01.06.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченди 6,5 пайыз деңгээлинде калтырды 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 31-майында эсептик ченди (негизги ченди) 6,5 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2021-жылдын 1-июнунан тартып күчүнө кирет. 

Дүйнө жүзү боюнча жана Кыргыз Республикасынын соода боюнча өнөктөш өлкөлөрүндө экономикалык жигердүүлүктүн калыбына келиши байкалууда, бул акырындап соода-логистикалык жолдорду калыбына келтирип, Кыргыз Республикасынын тышкы экономикалык ишин кайра баштоого шарт түзөт. Бирок, дүйнөдө сыяктуу эле, региондо да вакцина менен эмдөө жай арымда жүрүп, COVID-19 чалдыккандардын санынын өсүшү да экономикалык жигердүүлүктүн толугу менен калыбына келишин кечеңдетүүдө

Кыргыз Республикасынын экономикасынын жигердүүлүгүнүн акырындап калыбына келишинин алкагында алгачкы алгылыктуу белгилер байкалууда: 2021-жылдын январь-апрель айларында “Кумтөр” алтын кенин казып алуу ишканаларын эске албаганда, реалдуу ИДӨнүн өсүшү 1,1 пайызды түзгөн. Ички керектөө бир калыпта катталууда жана ал өлкөгө акча которуулардын эсебинен колдоого алынууда. 2021-жылдын январь-март айлары ичинде жеке адамдардын акча которууларынын таза агылып кириши 420,0 млн АКШ долларын түзүү менен 22,4 пайызга жогорулаган. 

Керектөө товарларына жана кызмат көрсөтүүлөргө, негизинен, азык-түлүк товарларына (күн карама майы, эт жана кант) жана күйүүчү-майлоочу материалдарга баалардын өсүшү сакталып турат. 2021-жылдын май айында (21ине карата) жылдык инфляция көрсөткүчү 10,7 пайыз чегинде калыптанган. Глобалдуу рыноктордо жана ЕАЭБ өлкөлөрүндө азык-түлүк товарларына баалардын жогорулашы өлкөдө инфляциялык тобокелдиктердин сакталып турушунан улам шартталган. 

Өлкөгө инфляциялык басымды чектөө максатында Улуттук банк тарабынан инфляциянын монетардык түзүүчүсүн аныктоо чаралары көрүлгөн. Ликвиддүүлүктү тескөө боюнча жигердүү чаралар банк системасында үстөк ликвиддүүлүк көлөмүн төмөндөтүүгө мүмкүндүк берген. Ушундан улам кыска сегментте банктар аралык кредит рыногунун катышуучуларынын жандануусу белгиленүүдө. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери, бүтүндөй алганда, негизги ченге жакындоо тенденциясына ээ болгон жана алар Улуттук банк тарабынан белгиленген пайыздык чек чегинде өзгөрүп турууда. Коммерциялык банктар ресурстук базасын жана экономиканы кредиттөөнү арттырууну улантышууда. 

Ички валюта рыногунда жагдай салыштырмалуу туруктуу, Улуттук банк алмашуу курсунун кескин өзгөрүүсүнө жол бербөө үчүн валюталык интервенцияларды жүргүзүүдө.  

COVID-19 пандемиясынын жаңы штаммдарынын жайылышы жана дүйнөдө калкты вакцина менен эмдөө процессинин жай жылышы глобалдуу сыяктуу эле, регионалдык экономиканын да калыбына келишине тобокелдиктерди жаратууда. Айрым азык-түлүк товарларына дүйнөлүк баалардын өсүш тенденциясынын 2021-жылдын акырына чейин сакталып турушу күтүлүүдө. Соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн экономикасынын тез арымда калыбына келиши Кыргыз Республикасынын соода-экономикалык мамилелерди калыбына келтирүүгө жана өлкө ичинде ишкердик жигердүүлүгүнүн артышына алып келет.  

Тышкы чөйрөнүн өнүгүү өбөлгөлөрүн жана ички экономикалык шарттарды эске алуу менен Улуттук банк эсептик чен өлчөмүн 6,5 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда Улуттук банк жүргүзүлүп жаткан акча-кредит саясатына кошумча корректировкаларды киргизиши мүмкүндүгүн билдирет.  

Улуттук банк туруктуу негизде инфляцияга тышкы жана ички таасир этүү чараларына баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын колдонот.  

 

Маалымат үчүн: 

 

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки отуруму 2021-жылдын 26-июлунда өткөрүлөт. 

 

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай) 

 

 

 

2-график. Кыргыз Республикасында региондор боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай) 

 

 

 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздар) 

 


Датасы: 28.05.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Азия Банкы» ЖАК тарабынан «Азия Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Омоев Тимур Асылбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 27-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Оптима Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Оптима Банк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү, аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Шамырканов Бакыт Талантбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 27-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бай-Түшүм» Банкы ачык акционердик коому тарабынан «Бай-Түшүм» Банкы ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү, аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Молдобекова Бурулкан Капаровнанын талапкерлигине 2021-жылдын 27-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 25.05.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын ачык валюта позиция лимиттерин сактоо талаптарын бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин чечими менен  микрофинансылык уюмга айыптык төлөм салынды. 


Датасы: 21.05.2021
Туруктуу шилтеме

Банктык тегерек стол 

2021-жылдын 21-майы 

 

2021-жылдын 21-майында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан уюштурулган кезектеги банктык тегерек стол маеги болуп өттү

Банктык тегерек стол маегинин ишине Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги жана кызматкерлери, Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматынын, «Кыргызстан банктарынын союзу» юридикалык жактар бирикмесинин, «Кепилдик фонд» ачык акционердик коомунун, Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттигинин, «Банктар аралык процессинг борбору» жабык акционердик коомунун жана коммерциялык банктардын өкүлдөрү катышты.  

Аталган иш-чаранын катышуучулары коронавирус инфекциясына байланыштуу кризис шартында банк ишин жүргүзүү, Баткен областында болуп өткөн окуялардан улам жабыр тарткан карыз алуучулар боюнча жагдайды кароого алуу, ошондой эле банк ишин жөнгө салууну өркүндөтүү жана банктык кызмат көрсөтүүлөрдү санариптештирүү боюнча актуалдуу тенденциялар сыяктуу банк секторундагы маанилүү маселелерди талкуулашты. 

Банктык тегерек стол маегинин ишинин жүрүшүндө коронавирус инфекциясына байланыштуу жагдай, өлкөнүн банк сектору үчүн да сыноо болгондугу белгиленди. Ошону менен бирге, кыйын кырдаалга карабастан, банк системасы кыйынчылыктарга жетиштүү деңгээлде туруштук бере алды. Мындай жагдайлар кризистен ийгиликтүү чыгуу үчүн жөнгө салуучу менен коммерциялык банктардын өз ара тыгыз иш алып баруусунун мааниси чоң экендигин дагы бир жолу тастыктайт.  

Банктык тегерек стол маеги банк секторунун катышуучулары үчүн салттуу аянтча болуп саналат, анда банк коомчулугунун орчундуу маселелери талкууланат.  

 

 

 


Датасы: 21.05.2021
Туруктуу шилтеме

1. Коронавирус инфекциясынан улам кризистин банк тутумуна тийгизген кесепетин жөнгө салуу жана активдерди үчүнчү ирет реструктуризациялоо боюнча талаптарды белгилөө максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2021-жылдын 19-майында № 2021-П-12/25-2-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-апрелиндеги № 2020-П-12/25-7-(НПА) «Коммерциялык банктар жана айрым банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөрдү ишке ашыруу боюнча убактылуу эрежелер жөнүндө» токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» токтому кабыл алынган.  

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

2. Кепилдик фондунун кепилдиги менен камсыздалган кредиттердин бөлүгүн классификациялоого карата талаптарды өркүндөтүү, ошондой эле чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн коммерциялык банктар кепилдик фондунун кепилдиктерин кабыл алуусуна түрткү берүү максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 19-майында №2021-П-12/25-3-(НПА) «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» токтомун кабыл алды. 

Жогоруда аталган токтом менен Улуттук банктын төмөнкү ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөр киргизилген: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 21-июлундагы № 18/3 токтому менен бекитилген «Активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервке тиешелүү чегерүүлөр жөнүндө» жобого; 

- Улуттук банк Башкармасынын 2020-жылдын 29-апрелиндеги № 2020-П-12/25-7-(НПА) токтому менен бекитилген Коммерциялык банктар жана айрым банк эмес финансы-кредит уюмдары тарабынан активдерди классификациялоо жана потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга камга тиешелүү чегерүүлөрдү ишке ашыруу боюнча убактылуу эрежелерге. 

Токтом Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Банк тууралуу/Банк иши тууралуу мыйзамдар/Улуттук банк Башкармасынын токтомдору бөлүгүндө жайгаштырылган.  

Ченемдик укуктук актылар Улуттук банктын расмий интернет-сайтында: www.nbkr.kg/Улуттук банктын ченемдик актылары/ Банктык жөнгө салуу бөлүгүндө жайгаштырылган. 

 


Датасы: 20.05.2021
Туруктуу шилтеме

Кумтөр ишканасы тарабынан казылып алынган алтынды сатып алуу боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарынан түшүп жаткан суроо-талаптарга ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы төмөнкүлөрдү билдирет. 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жана Министрлер кабинети Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүп чыгарылган алтынды сатып алуу боюнча артыкчылык укугуна ээ. 

Алтын валюта резервинин көлөмүн толуктоо саясатынын алкагында, Улуттук банк жергиликтүү алтын өндүрүүчү ишканалар тарабынан сунушталган алтынды улуттук валютага гана туруктуу негизде сатып алып турат.  

Бул операциялар «Кыргызалтын» ачык акционердик коому менен Улуттук банктын ортосунда түзүлгөн башкы макулдашуунун чегинде гана жүргүзүлөт. 

«Кыргызалтын» ачык акционердик коому белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн алтындын кезектеги партиясын сатып алуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу сунушу менен Улуттук банкка кайрылган. 

Азыркы учурда аталган сунуш белгиленген тартипте каралып жатат.  


Датасы: 20.05.2021
Туруктуу шилтеме

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү жана Тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордундарына сунушталган Кыргызбаева Асель Жекшенбекованын талапкерлигине 2021-жылдын 20-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

-Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын тарабынан «Коммерциялык банк КЫРГЫЗСТАН» ААКтын башкарманын төрагасынын орун басары кызмат ордуна сунушталган Курманбаев Дастан Жыргалбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 20-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Дос-Кредобанк» ААКтын тарабынан «Дос-Кредобанк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү / аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордундарына сунушталган Камчибекова Гульчехра Садырбековнанын талапкерлигине 2021-жылдын 20-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАКтын тарабынан «Кыргыз-Швейцариялык Банк» ЖАКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Ташбаев Алмаз Халдаровичтин талапкерлигине 2021-жылдын 20-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды

 


Датасы: 20.05.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын аткарбагандыгы үчүн 2021-жылдын 20-майынан тартып «ASIAPAY (АЗИЯПЭЙ)» ЖЧШнын (Казакстан Республикасы) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында эл аралык электрондук акча системасынын оператору катары каттоосу жокко чыгарылды. 

Кыргыз Республикасынын аймагында иш алып барган эл аралык электрондук акча системаларынын операторлорунун/ эл аралык электрондук акча эмитенттеринин реестри менен Улуттук банктын расмий сайтынан «Банктын милдеттери»/«Төлөм системасы»/«Эл аралык электрондук акча системалары» бөлүгүнөн таанышсаңыздар болот. 

 


Датасы: 20.05.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарында маалыматтык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча талаптар жөнүндө» жобону бекитүү тууралуу» токтом долбоорун коомдук талкууга сунуштайт. 

Долбоор Улуттук банктын расмий интернет-сайтында «Улуттук банктын ченемдик актылары» / «Талкууга сунушталган долбоорлор» бөлүгүндө жайгаштырылган. 

Коммерциялык банктар долбоор боюнча сын-пикирлерин жана сунуштарын 2021-жылдын 21-июнунан кечиктирбестен bimasheva@nbkr.kg электрондук почтасына (Word форматында) жөнөтүүсү зарыл. 

 


Датасы: 17.05.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Демир Кыргыз Эл аралык Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Демир Кыргыз Эл аралык Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү жана аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Орозбаева Лада Джантаевнанын талапкерлигине 2021-жылдын 14-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды  

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «РСК Банкы» ачык акционердик коому тарабынан «РСК Банкы» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Бузурманкулов Айбек Мырзакеримовичтин талапкерлигине 2021-жылдын 14-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Бай-Түшүм» Банкы ачык акционердик коому тарабынан «Бай-Түшүм» Банкы ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү, тобокелдиктерди тескөө жана комплаенс көзөмөлдөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Жумабаев Эркинбек Алтымышевичтин талапкерлигине 2021-жылдын 14-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Оптима Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Оптима Банк» ААКтын директорлор кеңешинин көз карандысыз мүчөсү, тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Пазылова Гулнар Олегкызынын талапкерлигине 2021-жылдын 14-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

5. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Евразиялык Сактык Банкы» ачык акционердик коому тарабынан «Евразиялык Сактык Банкы» ААКтын башкы бухгалтеринин орун басары кызмат ордуна сунушталган Молдокулова Рая Максутовнанын талапкерлигине 2021-жылдын 14-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 


Датасы: 10.05.2021
Туруктуу шилтеме

Президент Садыр Жапаровдун Кыргыз Республикасынын Банк кызматкерлеринин күнү менен куттуктоосу 

 

Кыргыз Республикасынын Президенти Садыр Жапаров бүгүн, 10-майда, банк кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. 

«Урматтуу банк секторунун кызматкерлери! 

Сиздерди кесиптик майрамыңыздар Кыргыз Республикасынын банк кызматкерлеринин күнү менен куттуктайм! 

Банк сектору приоритеттүү тармактардагы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн банктык кызматтарды көрсөтүү, финансылык ресурстарды үлөштүрүү аркылуу өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүндө маанилүү ролду ойнойт. 

Кыргызстандын банк системасы коронавирус пандемиясы менен байланышкан глобалдык экономикалык туруксуздукка карабастан стабилдүү иштеди. Банк секторунун туруктуу көрсөткүчтөрү айтылгандарга далил. 

Финансылык стабилдүүлүк жана банк системасынын коопсуздугу банк кызматкерлеринин өз ишине берилип иштегендиги менен жетишилген. 

Сиздердин алдыңыздарда жаңы милдеттер турат. Дүйнөдө финансылык технологиялардын динамикалык өнүгүшүн эске алуу менен банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн санарип инфраструктурасын өнүктүрүүнү, инновациялык банк операцияларын жана санариптик төлөм технологияларын киргизүүнү тездетүү керек. 

Экономикалык активдүүлүктү тез арада калыбына келтирүү максатында жеңилдетилген каржылоо, жарандарга жана ишкерлерге финансылык кызмат көрсөтүүлөрдү алуунун жол-жоболорун жөнөкөйлөтүү аркылуу экономиканын реалдуу секторун колдоо боюнча ишти активдештирүү зарыл. 

Сиздердин тажрыйбаңыздар жана билимиңиздер өлкөнүн банк системасынын мындан ары өнүгүшүнө жардам берет деп ишенем. 

Сиздерге ден соолук, үй-бүлөлүк бакубатчылык жана ишиңиздерде ийгилик каалайм!» 


Датасы: 10.05.2021
Туруктуу шилтеме

Улуттук валюта   сомдун жүгүртүүгө чыкканына 28 жыл болду 

 

Бүгүн 10-майда, улуттук валютабыз кыргыз сомунун жүгүртүүгө чыгарылганына 28 жыл толду.  

Эгемендикке ээ болгондон кийин Кыргызстан, мурдагы Советтер Союзуна кирген мамлекеттердин ичинен биринчилерден болуп, өз улуттук валютасын кыргыз сомун колдонууга киргизген.  

1993-жылдын 3-майында Кыргызстан Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому менен улуттук валютаны - кыргыз сомун колдонууга киргизүү чечими кабыл алынып, ошол эле жылы 10-майда сом жалпы өлкө аймагында расмий төлөм каражатынан болгон. 

Биздей жаш республика үчүн өзүнүн улуттук валютасын ошол мезгилде колдонууга киргизүү маанилүү кадамдардан болгон деп айтсак болот. Мындай чечкиндүү кадам экономиканы өнүктүрүүнүн жаңы баскычына чыгууга өбөлгө түзгөн.  

28 жыл ичинде кыргыз сому өз алдынча акча-кредит саясатын жүргүзүүнүн негизги инструменти гана болбостон, эгемендүү мамлекетти түптөөнүн ажырагыс символуна айланды.  

Өлкө экономикасындагы мезгил-мезгили менен болуп турган олуттуу таасирлерге, саясий олку-солку абалга жана дүйнөдөгү кескин жагдайларга карабастан, бүгүнкү күндө улуттук валютабыз совет доорунан кийинки мамлекеттердин мейкиндигинде кыйла туруктуу валюталардын катарына кирет.  

Бүгүнкү күндө улуттук валюта сом, өзүнүн туруктуулугу, коргоо белгилери жана банкноттордун дизайны боюнча да эл аралык көргөзмөлөрдө жана сынактарда жогорку баага ээ болуп, башка валюталардын арасында татыктуу орунду ээлейт. 

 


Датасы: 07.05.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Оптима Банк» ачык акционердик коому тарабынан «Оптима Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү/ директорлор кеңешинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Кайып Айбектин талапкерлигине 2021-жылдын 6-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Азия Банкы» жабык акционердик коому тарабынан «Азия Банкы» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү жана тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Медеров Данияр Султановичтин талапкерлигине 2021-жылдын 6-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 06.05.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 

БИЛДИРҮҮ 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы микрофинансы компаниянын банкка кошулууга мүмкүнчүлүк берген ченемдерин белгилөө, көчмө кассалардагы нак акча каражаттарынын калдыктарынын белгиленген лимиттерин кайра карап чыгуу, ошондой эле айрым документтерди тапшыруу, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптеринин алкагында уруксат алуу/лицензиялоо маселелери боюнча талаптарды алып салуу жагында “Банк ишин лицензиялоо жөнүндө” жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү маселелери боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорунун жөнгө салуучу таасирине талдап-иликтөө жүргүзүү, ошондой эле бул маселеге кызыкдар тараптардын сунуштарын топтоо тууралуу билдирет. 

Долбоор коммерциялык банктардын банк ишин лицензиялоо маселелери боюнча ишин жөнгө салууга багытталган.  

  

1. Проблемалар жана негиздер  

Сунушталган жөнгө салуу төмөнкүлөргө багытталган: 

- Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын өркүндөтүүгө

- микрофинансы компанияларын кошуу түрүндө банктарды кайра өзгөртүп түзүү үчүн шарт түзүүгө

- көчмө кассаларына акча каражаттарынын калдыктарынын суммасы боюнча белгиленген лимиттерди кайра карап чыгууга; 

- кызмат адамдарын макулдашууда жана ислам терезесинин алкагында операциялардын тизмегин кеңейтүүдө айрым документтерди тапшыруу боюнча талапты алып салууга. 

  

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты банк тутумунун туруктуулугун жогорулатуу, коммерциялык банктар жана алардын кызмат адамдары тарабынан айрым документтерди тапшыруу боюнча талаптарды жеңилдетүү, көчмө кассаларынын толук кандуу иштөөсүнө шарт түзүү

  

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү

- банктардын микрофинансы компанияларын кошуу мүмкүнчүлүгү пайда болот; 

- көчмө кассаларынын акча каражаттарынын калдыктарынын көбөйүүсү банктардын инкассациялоо боюнча чыгымдарын азайтат; 

- Улуттук банк башка мамлекеттик органдарынан ала турган айрым документтерди коммерциялык банктар жана алардын кызмат адамдары тарабынан тапшыруу талабы жеңилдетилет; 

- «ислам терезесин» ачуу, ошондой эле ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык кошумча бүтүмдөрдү/операцияларды жүргүзүүгө уруксат алууда документтерди берүү боюнча айрым талаптар алып салынат; 

- эски жана иштебеген нормалар алып салынат. 

  

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү:  

акча каражаттардын калдыктарынын суммасы көбөйтүлгөнүнө байланыштуу көчмө кассаларынын коопсуздук тобокелдиктери жогорулашы мүмкүн; 

 

5. Сунушталган жөнгө салуунун ишкердик субъектилеринин адресаттардын мүнөздөмөсү жана алардын санына баа берүү - сунушталган жөнгө салуу коммерциялык банктардын ишине тийиштүү

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Коммерциялык банктар үчүн кошумча чыгымдар күтүлбөйт. Коммерциялык банктар үчүн пайда деп айрым документтерди берүү талабынын жеңилдетилишин, көчмө кассаларынын акча каражаттарынын калдыктары боюнча лимитинин көбөйүшүн эсептесе болот, ал операциялардын көлөмүн кеңейтүүгө өбөлгө түзөт.  

 

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт.   

 

Коомдук консультациялардын катышуучулары үчүн суроолор тизмеги:  

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр  

1.  Сунуштарды кабыл алуу:   

   

- электрондук почта аркылуу  

eusuvalieva@nbkr.kg  

emukenov@nbkr.kg    

- почта дареги  

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168   

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2021-жылдын 21-майынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштыруу мөөнөтү   

2021-жылдын 31-майынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 04.05.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Ак Жол 2000» кредиттик союзунун башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Шатманов Бейшенбек Адылкановичтин талапкерлигине 2021-жылдын 4-майында макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

 


Датасы: 30.04.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө 

БИЛДИРҮҮ  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аралыктан банктык кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жөнүндө ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгып, анын жөнгө салуучу таасирине талдоо жүргүзүлө тургандыгын, ошондой эле бул маселеге кызыктар тараптардын сунуштары кабыл алына тургандыгын маалымдайт.  

Кардарларды аралыктан тейлөө режиминде идентификациялоо жана верификациялоо тартиби жөнүндө Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. 

  

1. Проблемалар жана негиздер.  

Кардарлардын мүмкүн болушунча кеңири чөйрөсүнө банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү жана атаандаштыкка жөндөмдүү жана инновациялык финансы рыногун калыптандырууга көмөк көрсөтүү үчүн аралыктан тейлөө каналдарын өнүктүрүү

Азыркы учурда эпидемиологиялык кырдаал банк өкүлчүлүктөрүнө барууга жана жарандардын байланышына атайын талаптарды коюуну шарттап жаткандыгын дагы эске алуу зарыл. Демек, кардарларга аралыктан тейлөө каналдары аркылуу кызмат көрсөтүү үчүн банктык кызматтарды көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, ошондой эле кардарды идентификациялоонун ишенимдүү ыкмаларын киргизүү талап кылынат. 

  

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты  аралыктан банктык кызмат көрсөтүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү, операциялык тобокелдиктерди азайтуу. 

 

3. Сунушталган жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү:  

- жеке адамдар, жеке ишкерлер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү, инновациялык технологияларды өнүктүрүүгө дем берүү;  

- аралыктан тейлөө каналдары аркылуу кызмат көрсөтүүдө операциялык тобокелдиктерди азайтуу. 

  

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү  

- банктардын ишин уюштуруунун технологиялык өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу сунушталып жаткан жөнгө салууну ишке ашыруу үчүн жетишсиз корголгон механизмдерди колдонуу. 

  

5. Ишкер субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү   

Жөнгө салынуучу механизм Кыргыз Республикасынын айрым коммерциялык банктарында гана сунушталат. Ченемдик укуктук актылардын талаптары такталгандан кийин көп банктарга жайылтуу мүмкүн болот. 23 коммерциялык банкта ишке ашырылышы мүмкүн.  

  

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Ишкерлердин сарптоолору минималдуу болот, анткени сунушталган чечим иш-чараларды уюштуруу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган.  

Кардарлар үчүн пайда:  

- аралыктан тейлөө каналдары аркылуу кызмат көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү;  

- операциялык тобокелдик деңгээли төмөндөйт.  

  

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдасын болжолдуу баалоо 

Долбоор банктардын кардарларды аралыктан идентификациялоо боюнча чечимдерди кабыл алууга кеткен чыгашаларынан тышкары, Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт.  

  

Коомдук консультациянын катышуучулары үчүн суроолор:  

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр  

1. Сунуштар төмөнкү ыкмаларда кабыл алынат:  

   

- электрондук почта аркылуу  

asadykov@nbkr.kg 

- почта дареги  

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү   

2021-жылдын 13-майынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү  

2021-жылдын 20-майынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 30.04.2021
Туруктуу шилтеме

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «ФИНКА Банк» ЖАК тарабынан «ФИНКА Банк» ЖАКтын директорлор кеңешинин мүчөсү жана аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Торобаева Нургул Аскаровнанын талапкерлигине 2021-жылдын 29-апрелинде макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Оптима Банк» ААК тарабынан «Оптима Банк» ААКтын директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Хамзин Рустем Назымбековичтин талапкерлигине 2021-жылдын 29-апрелинде макулдук берүү чечимин кабыл алды. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы «Дос-Кредобанк» ААК тарабынан «Дос-Кредобанк» ААКтын башкармасынын төрагасы кызмат ордуна сунушталган Эшбердиева Чолпон Молдалиевнанын талапкерлигине 2021-жылдын 29-апрелинде макулдук берүү чечимин кабыл алды.  

 


Датасы: 27.04.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө  

БИЛДИРҮҮ  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы электрондук кол тамга коюлган документтерди электрондук форматта сунуш кылган коммерциялык банктардын отчетторун жана каттарын кагаз жүзүндө жеткирүү боюнча талаптарды алып салуу маселеси боюнча ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгып, анын жөнгө салуучу таасирине талдоо жүргүзүлө тургандыгын, ошондой эле бул маселеге кызыкдар тараптардын сунуштары кабыл алына тургандыгын маалымдайт.  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларына өз ара аракеттенүү процесстерин кагаз жана электрондук түрдө кайталоону токтотуу максатында өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушталууда. 

 

1. Проблемалар жана негиздер.  

- кагаз жүзүндө документ жүгүртүүнүн ашыкча болушу; 

- өз ара аракеттенүү процесстерин кагаз жана электрондук түрдө кайталоо; 

- электрондук документ жүгүртүү маселелерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук базанын жоктугу; 

- электрондук документтерди сактоо жана юридикалык күчүн камсыз кылуу, аларда камтылган маалыматтарды коргоо жана жок кылуу узактыгы боюнча мыйзамдуу талаптардын жоктугу. 

Бүгүнкү күндө Улуттук банк тарабынан отчетторду берүү талаптары электрондук документтерди бир мезгилде колдонууну жана камсыздоону, андан кийин кагаз жүзүндө жөнөтүүнү көздөйт. Бул талаптар операциялык тобокелдиктерди азайтуу боюнча иш-чараларды колдонуу алкагында иштелип чыккан. Учурдагы шарттарда мындай кайталоо электрондук өз ара аракеттенүүгө толук өтүүгө мүмкүнчүлүк бербейт. 

 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты отчетторду жана электрондук кол тамга коюлган каттарды электрондук форматта берген учурда, коммерциялык банктар менен Улуттук банктын ортосунда электрондук өз ара аракеттенүүнү киргизүү, ошондой эле кагаз жүзүндө жүгүртүүнүн үлүшүн, анын толук алынып салынышына чейин туруктуу кыскартуу. 

 

3. Сунушталып жаткан жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү:  

- коммерциялык банктар менен өз ара аракеттенүүнүн алыскы каналдарын өнүктүрүүнү стимулдаштыруу; 

- электрондук документ жүгүртүүгө өтүү жана кагаз документтерди колдонууну минималдаштыруу. 

 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү  

Банк ишин уюштуруунун технологиялык өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу сунушталган жөнгө салууну ишке ашыруу үчүн өз ара аракеттенүү каналынын жетишсиз корголгон механизмдерин колдонуу. 

 

5. Ишкер субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү  

Жөнгө салынуучу механизм Кыргыз Республикасынын бардык коммерциялык банктары үчүн сунушталат. 

 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо. 

Ишкерлердин сарптоолору минималдуу болот, анткени сунуш кылынган чечим документ жүгүртүү боюнча кайталанма процесстерди жоюуга багытталган.  

Ишкерлер үчүн пайда:  

- документтерди кагаз жүзүндө сактоону уюштуруу чыгымдарын азайтуу (иштеп чыгуу жана сактоо); 

- электрондук маалымат каражаттарында документтер менен иштөөдө маалыматтык коопсуздук деңгээлин жогорулатуу; 

- документтерди иштеп чыгуу процессин оптималдаштыруу жана автоматташтыруу.  

 

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт.  

Коомдук консультациянын катышуучулары үчүн суроолор:  

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

 

Бул маалыматты талкуулоо үчүн каралган мөөнөт жана байланышуу үчүн маалыматтар  

1. Сунуштар төмөнкү ыкмаларда кабыл алынат:  

 

- электрондук почта аркылуу 

malmanbetova@nbkr.kg  

- почта дареги 

720001, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү 

2021-жылдын 11-апрелинен кечиктирбестен

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий сайтына жайгаштыруу мөөнөтү  

2021-жылдын 18-апрелинен кечиктирбестен

 


Датасы: 27.04.2021
Туруктуу шилтеме

Ченемдик укуктук актынын долбоорун иштеп чыгуу жөнүндө

БИЛДИРҮҮ

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы укуктук жөнгө салуу боюнча талкуу жана кызыкдар жактардын сунуштарын топтоо иштери башталгандыгы жөнүндө билдирет. 

1. Сунушталган жөнгө салууну чечүүгө багытталган проблемалар: 

- Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 27-декабрындагы №36/1 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын негизинде иш алып барган банктык эмес финансы-кредит уюмдардын финансылык отчетту түзүүсүнө жана маалымат берүүсүнө карата талаптар жөнүндө» жобону финансылык отчеттулуктун эл аралык стандарттарына (мындан ары ФОЭС) ылайык жаңылоо, ошондой эле банк эмес финансы-кредит уюмдарынын бардык түрлөрүн эске алуу менен оптималдаштыруу зарылчылыгы; 

- жылдык отчетту жалпыга маалымдоо каражаттарында (мындан ары ЖМК) жарыялоо аркылуу микрофинансылык сектордун ачык-айкындуулугун камсыздоо жана ишенимди жогорулатуу зарылчылыгы. 

2. Сунушталып жаткан жөнгө салуунун максаты Кыргыз Республикасындагы банк эмес финансы-кредит уюмдарынын финансылык отчетту түзүүсүнө, жарыялоосуна жана Улуттук банкка сунуштоосуна карата талаптарды ФОЭСке ылайык өркүндөтүү

3. Сунушталган жөнгө салуудан күтүлүп жаткан пайдага жана артыкчылыктарга баа берүү:  

- жогоруда көрсөтүлгөн Жобону ФОЭСке ылайык жаңылоо, ошондой эле банк эмес финансы-кредит уюмдарынын бардык түрлөрүн эске алуу менен оптималдаштыруу зарылчылыгы; 

- жылдык отчетту ЖМКга жарыялоо аркылуу микрофинансылык сектордун ачык-айкындуулугун камсыздоо жана ишенимди жогорулатуу зарылчылыгы. 

4. Келип чыгышы мүмкүн болгон алгылыксыз натыйжаларга баа берүү  

Ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы жогоруда белгиленген Жобону ФОЭСти эске алуу менен жаңылоого багытталгандыктан, алгылыксыз натыйжага алып келбейт жана жылдык отчетту ЖМКга жарыялоо аркылуу микрофинансылык сектордун ачык-айкындуулугун камсыздоого жана ишенимди жогорулатууга көмөк көрсөтөт. 

5. Ишкер субъектилери жөнгө салуу сунушталган адресат боюнча мүнөздөмө жана санына баа берүү 

Сунушталган жөнгө салуу микрофинансылык уюмдарга, турак жай-сактык кредиттик компанияларга, кепилдик фонддорго, кредиттик бюролорго, кредиттик союздарга, адистештирилген финансы мекемелерине жана адистештирилген финансы-кредит уюмдарына багытталат. 

6. Сунушталып жаткан жөнгө салууну колдонууга киргизүүдөн улам потенциалдуу адресаттардын кошумча чыгашаларын жана пайдаларын болжолдуу баалоо 

Сунушталган жөнгө салуунун субъектилери жылдык отчетту ЖМКга жарыялоого байланыштуу чыгымдарды көтөрүүгө тийиш (жылына бир жолу). 

Пайдалары: 

- банк эмес финансы-кредит уюмдарынын жылдык отчетун ЖМКга жарыяланышын камсыздоо, бул өз кезегинде сектордун ачык-айкындуулугун камсыздоого жана ишенимди жогорулатууга көмөк көрсөтөт; 

- ченемдик укуктук актылардын жоболорун ФОЭСке ылайык өркүндөтүү

7. Сунушталып жаткан жөнгө салууну киргизүүгө байланыштуу Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларын жана пайдасын болжолдуу баалоо 

Долбоор Кыргыз Республикасынын бюджетинен кошумча чыгашаларды талап кылбайт.  

Ачык консультацияга катышуучулар үчүн суроолор тизмеги: 

- жөнгө салууну өзгөртүү аркылуу чечүүнү талап кылган, көрсөтүлгөн проблемалар туура болуп саналабы; 

- көрсөтүлгөн максат ага жетүү үчүн негиздүү, маанилүү болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу проблемаларды чечүү үчүн кыйла артыкчылыктуу ыкма болуп саналабы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай пайда жана артыкчылыктар келип чыгышы мүмкүн; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу варианты кабыл алынган учурда кандай тобокелдиктер жана терс натыйжалар орун алышы ыктымал; 

- проблемаларды чечүүнүн альтернативдүү, кыйла натыйжалуу ыкмалары барбы; 

- сунушталып жаткан жөнгө салуу боюнча сиздин жалпы пикириңиз.  

  

Байланышуу үчүн маалымат жана сунуштарды талкуулоо үчүн мөөнөттөр: 

1. Сунуштарды кабыл алуу:  

   

- электрондук почта аркылуу  

uakylbek@nbkr.kg 

- почта дареги аркылуу  

720001,  

Кыргыз Республикасы, 

Бишкек ш., Чүй пр., 168  

2. Сунуштарды кабыл алуу мөөнөтү  

2021-жылдын  

13-майынан кечиктирбестен  

3. Сунуштар жана жооптор реестрин Улуттук банктын расмий интернет-сайтына жайгаштыруу мөөнөтү

2021-жылдын 21-майынан кечиктирбестен  

 


Датасы: 27.04.2021
Туруктуу шилтеме

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

эсептик ченди 6,50 пайызга чейин жогорулатты  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2021-жылдын 26-апрелинде эсептик ченди (негизги ченди) 100 базистик пунктка 6,50 пайызга чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Чечим 2021-жылдын 27-апрелинен тартып күчүнө кирет.  

COVID-19 пандемиясынын жаңы штаммдары жайылгандыгына байланыштуу чектөө чараларынын таасири жана дүйнөдө калкты вакцина менен эмдөө процессинин жай жылышы дүйнөлүк экономиканын өсүшүн басаңдатууну улантып жаткандыгы байкалууда. Муну менен катар эле дүйнөлүк азык-түлүк рынокторундагы баа конъюнктурасы жана глобалдуу финансы рынокторунда волатилдүүлүктүн күчөшү соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдүн калыбына келүү масштабына, натыйжада, Кыргыз Республикасынын экономикалык жактан өнүгүшүнө таасирин тийгизген негизги факторлордон болуп саналат.  

Кыргыз Республикасында экономикалык жигердүүлүктүн калыбына келүү тенденциясы белгиленген, ошол эле учурда ички суроо-талап төмөн бойдон сакталып калууда. Ал эми реалдуу эмгек акынын өлчөмү 2021-жылдын январь-февраль айларында 5,3 пайызга кыскарган. Ички керектөөнүн калыбына келүү факторлорунун бири катары өлкөгө акча которуулардын агылып кирүүсүнүн алгылыктуу динамикасы саналат, ал 2021-жылдын январь-февраль айларында 6,4 пайызга жогорулап, 254,1 млн АКШ долларын түзгөн.  

Ошондой эле Кыргыз Республикасында байкалган инфляция динамикасы импорт бааларынын, эң башкысы, азык-түлүк товарларына жана күйүүчү-майлоочу материалдарга баалардын жогорулашынын таасири менен шартталган. 2021-жылдын апрель айында (16сына карата) инфляция жылдык мааниде 2021-жылдын март айындагы 10,2 пайыздан төмөндөп, 8,6 пайызды түзгөн. Азык-түлүк бааларынын динамикасына дүйнөлүк азык-түлүк рынокторундагы баалардын тездик менен өсүшү жана өндүрүүчү өлкөлөрдө сунуштардын чектелиши сыяктуу тышкы факторлор негизги таасирин тийгизген. Бир катар администрленүүчү баалардын (тарифтердин) наркынын жогорулашынын күтүлүшү жалпы инфляцияга кошумча салымын кошот. Мындай инфляцияга өбөлгө түзүүчү факторлор өтүп жаткан жылдын акырында Кыргыз Республикасында инфляциянын кыйла жогору деңгээлинин түптөлүшүн шарттайт.  

Монетардык сектордо өтүп жаткан жылдын башталышынан тартып байкалган тенденциялар сакталып калган. Акча рыногунун кыска мөөнөттүү чендери алардын ортосундагы ажырымдын кыскарышын көрсөтүү менен негизги чендин динамикасы менен бир багытты көздөйт жана мурдагыдай эле Улуттук банк белгилеген пайыздык чектин алкагында өзгөрүшүн улантууда. Банк тутумунда үстөк ликвиддүүлүк деңгээли төмөндөп, акча рыногунун катышуучуларынын кыска мөөнөттүү сегментте, атап айтканда, банктар аралык репо-операциялар боюнча кыйла активдүү иш алып барышына алып келген.  

Өлкөдө экономикалык жигердүүлүктүн күчөшү, ошондой эле глобалдуу чийки зат рынокторунда баалардын волатилдүүлүгүнүн сакталып калышы айрым мезгилдерде ички валюта рыногунда чет өлкө валютасына карата суроо-талаптын жогорулашын шарттаган. Улуттук банк алмашуу курсунун кескин өзгөрүшүн текшилөө максатында ички валюта рыногуна катышат.  

Ошондой эле соода боюнча өнөктөш өлкөлөрдө мамлекет тарабынан өбөлгөлөөчү чаралардын көрүлүшү жана калкты вакцина менен эмдөө арымын тездетүү чараларынын күчөшү эсебинен орто мөөнөттүү келечекте тышкы суроо-талаптын акырындап калыбына келиши күтүлүүдө. Ал эми дүйнөлүк товардык-чийки зат рынокторундагы баалардын мурдагыдай эле өсүшү жакынкы келечекте Кыргыз Республикасында инфляциянын жогорулоо динамикасын түшүндүрөт. Тышкы чөйрөнү өнүктүрүү өбөлгөлөрүн жана ички экономикалык шарттарды эске алуу менен Улуттук банк пайыздык ченди 6,50 пайызга чейин жогорулатуу чечимин кабыл алды. Кандайдыр бир тобокелдиктер келип чыккан учурда Улуттук банк учурдагы акча-кредит саясатына кошумча корректировкаларды киргизүү мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбайт. 

Улуттук банк туруктуу негизде тышкы жана ички факторлордун инфляцияга тийгизген таасирине баа берип турат жана экономикалык жагдайга жараша акча-кредит саясатынын тиешелүү чараларын көрөт.  

 

 

1-график. Кыргыз Республикасында жалпы инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай) 

 

2-график. Кыргыз Республикасында региондор боюнча инфляция 

(%, өткөн жылдын тиешелүү айына карата ай) 

 

3-график. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени 

(пайыздар)