Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 21-декабрындагы отурумунда төмөнкү маселелер кароого алынып, төмөнкү тиешелүү чечимдер кабыл алынган:  

 

· Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына киргизилген өзгөртүүлөрдүн жана толуктоолордун долбоору жөнүндө ("Кредиттик союздардын финансы компаниясы" АККсынын уставдык капиталынан 10% ашпаган өлчөмдө "Кредиттик союздардын финансы компаниясы" АККсынын капиталына кредиттик союздардын инвестицияларынын суммасы боюнча чектөөлөрдү белгилөө жөнүндө Улуттук банк Башкармасынын 2012-жылдын 26-сентябрындагы №38 протоколдук тапшырмасын аткаруу максатында) (№50/7); 

· Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

Төмөнкү банктык эмес финансы-кредит мекемелерге жана алмашуу бюролорго лицензиялар берилген:  

- Жеке ишкер Шаршеев Руслан Кенешбековичке 2012-жылдын 24-декабрында нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна № 5072 лицензия берилген. Алмашуу бюросу Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы көчө 150 дареги боюнча жайгашкан.  

- Жеке ишкер Акчалов Урмат Буркутбаевичке 2012-жылдын 28-августунда нак чет өлкө валютасы менен алмашуу операцияларын жүргүзүү укугуна № 5042 лицензия алдында, кошумча №3060 алмашуу бюросун каттоо жөнүндө кат берилген. Алмашуу бюросу Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы көчө 119, 23-кв. дареги боюнча жайгашкан.  


Төмөнкү банктык эмес финансы-кредит мекемелердин күбөлүктөрү кайтарылып алынган/жокко чыгарылган:  

ь Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын жана атайы ченемдик укуктук актылардын бузууга жол бергендиги комплекстүү жана атайы текшерүүлөрдүн жыйынтыгында табылгандыктан улам, Улуттук банктын областтык башкармалыгынын 2012-жылдын 5-сентябрындагы №31-о буйругуна ылайык, 2011-жылдын 25-мартында МКК "Бегайым" ЖЧКсына берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө №349 күбөлүк 2012-жылдын 24-декабрынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, Т.Молдо көчөсү, 75-24. 

ь "Улуттук банк тарабынан микрокредиттик агенттиктерге карата көрүлүүчү алдын ала эскертүү чаралары жана санкциялар жөнүндө" жобого ылайык эскертүүлөр жана жазма буйруктар сакталбагандыктан, 2005-жылдын 6-декабрында МКА "Найманрават" коомдук фондусуна берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө №102 күбөлүк 2012-жылдын 25-декабрынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жаш Гвардия бульвары, 27. 

ь МКК "Киреше-Толсун" ЖЧКсына 2011-жылдын 10-июнунда берилген эсептик каттоодон өткөндүгү жөнүндө №373 күбөлүгү, агенттиктин иш аракетин токтотуу жөнүндө уюштуруучунун чечиминин негизинде 2012-жылдын 19-декабрынан тартып жокко чыгарылган. Жоюу себеби микрокредиттик компаниянын кирешелүүлүгүнүн жоктугу. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Манас көчөсү, номерсиз, (Борбордук базардын жанында).  

Межбанковские платежи 

Банктар аралык төлөм системаларынын көрсөткүчтөрү (БТС) 

 

 

Бардыгы болуп БТС  

анын ичинде 

Клирингдик система  

Клирингдик система  

көлөмү,  

сом менен  

саны,  

даана  

көлөмү,  

сом менен  

саны,  

даана  

көлөмү,  

сом менен  

саны,  

даана  

2012-жылдын 21-ноябрынан 29- ноябрынан чейинки аралыктагы көрсөткүчтөр 

(отчеттук мезгил ичинде) 

Абсолюттук мааниде  

24 372 594 414,65 

82 095 

2 888 604 288,55 

76 178 

21 483 990 126,10 

5 917 

БТС төлөмдөрүндөгү үлүшү (%)  

100,0 

100,0 

11,9 

92,8 

88,1 

7,2 

анын ичинде (%)  

 

 

 

 

 

 

БАПБнын таза позициялары  

0,1 

1,2 

0,9 

1,3 

0,0 

0,0 

БК чыгыш  

27,2 

15,6 

34,4 

16,6 

26,2 

2,3 

БК кириш 

13,8 

25,1 

12,1 

26,8 

14,1 

3,3 

СФ чыгыш 

0,04 

0,2 

0,3 

0,2 

0,0 

0,0 

СФ кириш  

0,3 

3,0 

2,7 

3,3 

0,0 

0,0 

Өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөр 

Абсолюттук мааниде  

14 475 081 886,38 

47 753 

1 527 461 115,14 

44 585 

12 947 620 771,23 

3 168 

Отчеттук мезгил ичиндеги көрсөткүчтөрдүн өткөн ай үчүн орточо жумалык көрсөткүчтөрдөн четтеши 

Абсолюттук мааниде  

9 897 512 528,28 

34 343 

1 361 143 173,41 

31 593 

8 536 369 354,87 

2 749 

%  

68,4 

71,9 

89,1 

70,9 

65,9 

86,8 

 

Элкарт улуттук төлөм системасынын көрсөткүчтөрү  

карата абал боюнча  

2012-жылдын  

21-декабрына карата  

2012-жылдын 29-декабрына карата  

Жүгүртүүдөгү карттардын саны  

(кайра чыгарылгандарын эске албаганда)  

165 210 

167 180 

Бардыгы болуп, pos-терминалдардын саны,  

анын ичинде:  

- банктарда  

- соода түйүндөрүндө  

 

866 

605 

261 

 

991 

730 

261 

Банкоматтардын саны  

252 

252