> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын уюштуруу түзүмү  

  

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө мыйзамына ылайык, Кыргыз Банкы тиешелүү акча-кредит саясатын жүргүзүү аркылуу баалардын туруктуулугуна жетишүү жана кармап туруу максатын көздөйт. Кыргыз Банкынын иш максатынан алынып, анын негизги милдеттери жана функциялары аныкталган. Функцияларды аткаруу жана жоопкерчилик алуу милдеттери Улуттук банктын түзүмдүк бөлүмдөрүнө бөлүштүрүлгөн, алар жалпы биригип Улуттук банктын уюштуруу түзүмүн түзөт.    

Улуттук банктын уюштуруу түзүмү эки негизги принциптин негизинде түзүлөт:   

- функционалдык түзүмдүн негиздүүлүк принциби;   

үзгүлтүксүз өнүгүү жана өркүндөтүү принциби.   

Негиздүүлүк принциби, бардык обочолонгон түзүмдүк бөлүмдөр жана звенолор Улуттук банктын тигил же бул функциясына түздөн-түз байланыштуу милдетти аткарууга жана анын максаттарына жетүүгө өбөлгө түзүүгө тийиш.   

Үзгүлтүксүз өнүгүү жана өркүндөтүү принциби, бул Улуттук банктын учурдагы түзүмү ушул бойдон сакталып калат дегенди билдирбейт, ал өлкөдө жүрүп жаткан экономикалык кайра жаңыланууларга жана реформаларга байланыштуу негизги милдеттердин, өнүгүү артыкчылыктарынын өзгөрүүсүнө жараша өзгөрөт жана өзгөрүп турат дегенди билдирет.   

Экономиканын ушундай шарттарына жана талаптарына ылайык, Улуттук банкта төмөнкүдөй уюштуруу түзүмү түзүлгөн:  

Экономика башкармалыгы

Акча - кредиттик операциялар башкармалыгы

Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгы

1-Банктык көзөмөл башкармалыгы

2-Банктык көзөмөл башкармалыгы

Банктарды көзөмөлдөө методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы

Банк эмес финансы-кредит уюмдарын көзөмөлдөө башкармалыгы

Нак акча менен иш алып баруу башкармалыгы

Төлөм системалары башкармалыгы

Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук башкармалыгы

Банктык эсептешүүлөр башкармалыгы

СВИФТ сервис бюросу бөлүмү

Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмү

Системалуу тобокелдиктерге талдап-иликтөөлөр бөлүмү

Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарын башкаруу бөлүмү

  

Функционалдык бөлүмдөрдөн сырткары, Кыргыз Республикасынын аймагында Улуттук банктын үзгүлтүксүз, натыйжалуу иштөөсүн камсыз кылууга багытталган чарба жүргүзүүчү субъект катары бөлүмдөр иш алып барат. Аларга төмөнкү түзүмдүк бөлүмдөр кирет:   

  

Юридика башкармалыгы

Коопсуздук жана маалыматтык коргоонуу башкармалыгы

Административдик-чарбалык ишти камсыздоо башкармалыгы

Банк ишин автоматташтыруу башкармалыгы

Ички аудит кызматы

Финансы жана мониторинг жүргүзүү бөлүмү

Персонал менен иш алып баруу бөлүмү

Финансылык тобокелдиктерди контролдоо бөлүмү

Коомчулук менен иш алып баруу бөлүмү

Эл аралык кызматташуу бөлүмү

Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана документ менен иш алып баруу бөлүмү

Курулуш жана ремонт иштери бөлүмү

Сатып алууларды уюштуруу тобу

Операциялык тобокелдиктер жана бизнес-процесстер бөлүмү 

Окуу-ден соолукту чыңдоо борбору ("Толкун" пансионаты)

Областтык башкармалыктар жана Улуттук банктын өкүлчүлүгү