> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Акча-кредит саясаты жана валюталык жөнгө салуу боюнча нормативдик актылар тизмеси

 

Документтин атылышы 

Бекитилген датасы 

Толуктоолор жана өзгөртүүлөр 

I. Экономикалык талаптар  

1

Милдеттүү камдар жөнүндө жобо

Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 13-мартындагы №2019-П-07/10-1-(ДКП) токтому

2 Аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырган микрофинансылык компаниялардын милдеттүү камдары жөнүндө жобо Улуттук банк Башкармасынын 30.01.2010ж. №1/1 токтому Улуттук банк Башкармасынын 25.04.2012ж. №18/9, 15.06.2017ж. №2017-П-12/25-12-(НПА), 2017-П-07/25-15-(НПА) токтомдору

3

Банктар үчүн милдеттүү камдык талаптардын ченемдери тууралуу

Улуттук банк Башкармасынын 13.03.2019ж. № 2019-П-07/10-2-(ДКП) токтому

Улуттук банк Башкармасынын 18.12.2019ж. № 2019-П-07/64-3-(ДКП) токтому,
Улуттук банк Башкармасынын 30.03.2020ж. № 2020-П-07/18-2-(ДКП) токтому,
Улуттук банк Башкармасынын 27.01.2021ж. № 2021-П-07/4-5-(ДКП) токтому,
Улуттук банк Башкармасынын 09.06.2021ж. № 2021-П-07/31-1-(ДКП) токтому
Улуттук банк Башкармасынын 13.09.2023ж. №2023-П-07/58-1-(ДКП) токтому

4

Аманаттарды кабыл алууну жүзөгө ашырган микрофинансылык компанияларга карата милдеттүү камдык талаптар жөнүндө 

Улуттук банк Башкармасынын 25.10.2017ж. № 2017-П-07\45-5-(ДКП) токтому

 

5

"Кыргыз Республикасында сүткорлук ишти чектөө жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзам талабын аткаруу үчүн финансы-кредит мекемелеринин кредиттери боюнча орточо салмактанып алынган пайыздык чендерди эсептөө ыкмасы 

Улуттук банкынын 18.10.2013ж. №259 буйругу

 

6

Кыргыз Республикасынын резиденттеринин чет өлкө банктарында ачылуучу эсептерин жана аманаттарын каттоо жөнүндө жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 28.12.2022ж. № 2022-П-10/83-11-(НПА) токтому

 

II. Мамлекеттик баалуу кагаздар жана КРУБ ноталары рыногу  

1

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө жобо 

02.10.2008ж. №556 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 22.10.2012 ж. N738; 27.10.2015 ж. N735; КР Министрлер Кабинетинин 17.02.2023 ж. N85 токтомдору.

2

"Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарын Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, кошумча жайгаштыруу, кайтара сатып алуу жана алар менен эсептешүүлөрдү жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 26.06.2013ж. N20/1 токтому

Улуттук банк Башкармасынын 29.01.2014 ж. N2/7, 30.10.2014 ж. №47/8, 30.09.2015 ж. №59/4; 10.02.2016 ж. №7/1; 22.02.2017 ж. №6/5, 26.04.2017 ж. № 17/3; 14.06.2017 ж. №2017-П-09/24-4-(НПА) токтомдору.

3

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздары менен репо-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж. N10\10 токтому

Улуттук банк Башкармасынын 26.04.2017ж. №17/3, 30.08.2017ж., №2017-П-09/39-7-(ДКП), 25.10.2017 ж. №2017-П-09/45-9-(НПА), 14.12.2022 ж. №2022-П-09/78-14-(НПА) токтомдору

4

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздарды депозитардык эсепке алуу жөнүндө жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж. N10/9 токтому  

КР Улуттук банк Башкармасынын 30.10.2014 № 47/10, 23.06.2017 № 2017-П-15/26-3-(НПА), 23.05.2018 № 2018-П-15/18-1-(НПА) токтомдору

5

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ноталарын чыгаруу, жайгаштыруу, жүгүртүү жана төлөө жөнүндө 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж.N10/6 токтому  

Улуттук банк Башкармасынын 29.01.2014 ж. №2/8, 30.10.2014 ж. №47/8, 26.04.2017 ж. №17/3, 19.07.2017 ж. №2017-П-09/32-2-(НПА), 25.10.2017 ж. №2017-П-09/45-9-(НПА), 25.11.2020 ж. № 2020-П-09/67-5-(ДКП),14.12.2022 ж. № 2022-П-09/78-12-(НПА) токтомдору.

6

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар түрүндөгү күрөөлүк камсыздоону каттоо эрежелери 

Улуттук банк Башкармасынын 30.06.2010 ж. N52/1 токтому 

КР Улуттук банк Башкармасынын 30.10.2014 № 47/10, 23.06.2017 № 2017-П-15/26-3-(НПА), 23.05.2018 № 2018-П-15/18-1-(НПА) токтомдору

7

"Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздарын экинчилик рынокто Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу сатуу жөнүндө" эреже 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж. N10/17 токтому  

Улуттук банк Башкармасынын 26.04.2017ж. №17/3, 30.08.2017ж. №2017-П-09/39-7-(ДКП), 25.10.2017 ж. №2017-П-09/45-9-(НПА), 14.12.2022 ж. №2022-П-09/78-14-(НПА) токтомдору

8

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын экинчилик рыногунда аутрайт шарттарында Кыргыз Республикасынын баалуу кагаздарын сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө (редисконттук операция)" жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж. N10/14 токтому  

Улуттук банк Башкармасынын 26.04.2017ж. №17/3, 30.08.2017ж. №2017-П-09/39-7-(ДКП), 25.10.2017 ж. №2017-П-09/45-9-(НПА), 14.12.2022 ж. №2022-П-09/78-14-(НПА) токтомдору

III. Депозиттик операциялар  

1

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын улуттук валютада депозиттик операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж. N10/11 токтому 

Улуттук банк Башкармасынын 29.01.2014ж. №2/6, 26.04.2017ж. №17/3, 30.08.2017ж. №2017-П-09/39-6-(ДКП), 30.08.2017ж. №2017-П-09/39-7-(ДКП), 14.12.2022 ж. №2022-П-09/78-14-(НПА) токтомдору

IV. Рефинансылоо операциялары  

1

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "овернайт" кредити жөнүндө жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж.N10/7 токтому  

Улуттук банк Башкармасынын 29.01.2014 ж. №2/9, 19.03.2014 ж. №9/6, 26.04.2017 ж. №17/3, 25.10.2017 ж. №2017-П-09/45-9-(НПА), 24.03.2020 ж. №2020-П-09/15-4-(НПА), 14.12.2022 ж. № 2022-П-09/78-12-(НПА) токтомдору.

2

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бир күндүк кредити жөнүндө 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж.N10/8 токтому  

Улуттук банк Башкармасынын 19.03.2014ж. №9/7, 26.04.2017ж. №17/3, 25.10.2017ж. № 2017-П-09/45-9-(НПА), 24.03.2020 ж. №2020-П-09/15-4-(НПА), 14.12.2022 ж. № 2022-П-09/78-12-(НПА) токтомдору.

3

Акыркы инстанциянын кредити жөнүндө жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 14.06.2017ж. №2017-П-09\24-6-(НПА) токтому

Улуттук банк Башкармасынын 25.10.2017 ж. №2017-П-09/45-9-(НПА), 14.12.2022 ж. № 2022-П-09/78-12-(НПА) токтому

4

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кайра каржылоо жана ликвиддүүлүктү колдоо максатында кредиттик аукциондорду өткөрүү тартиби жөнүндө" жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 27.11.2013ж. N45\13 токтому 

Улуттук банк Башкармасынын 19.03.2014 ж. №9/4, 31.12.2014 ж. №60/1, 25.11.2015ж. №71/7, 23.12.2015 ж. №78/9, 10.03.2017 ж. №10/1, 26.04.2017 ж. №17/3, 19.07.2017 ж. №2017-П-09/32-3-(НПА), 27.09.2017 ж. №2017-П-09/42-7-(НПА), 25.10.2017 ж. №2017-П-09/45-9-(НПА), 13.12.2017 ж. №2017-П-09/51-19-(НПА), 15.08.2018 ж. №2018-П-09/33-2-(НПА), 15.04.2019 ж. №2019-П-12/20-2-(НПА), 26.04.2020 ж. №2020-П-09/8-5-(НПА),14.12.2022 ж. № 2022-П-09/78-12-(НПА) токтомдору

5

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жети күндүк кредити жөнүндө" жобо

Улуттук банк Башкармасынын 29.01.2014ж. N2/5 токтому

Улуттук банк Башкармасынын 19.03.2014 ж. №9/5, 26.04.2017 ж. №17/3, 25.10.2017 ж. №2017-П-09/45-9-(НПА), 14.12.2022 ж. № 2022-П-09/78-12-(НПА) токтомдору

6

"Ликвиддүүлүктү колдоого кредит берүү жөнүндө" жобо

Улуттук банк Башкармасынын 03.09.2015ж. N50/1 токтому

Улуттук банк Башкармасынын 02.12.2015 ж. №74/4, 31.05.17 ж. №21/16, 25.10.2017 ж. №2017-П-09/45-9-(НПА), 07.12.2018 ж. №2018-П-15/52-6-(НПА), 28.06.2019 ж. №2019-П-09/34-2-(НПА), 25.09.2019 ж. №2019-П-09/49-6-(НПА), 14.12.2022 ж. № 2022-П-09/78-12-(НПА) токтомдору

V. Валюта рыногу  

1

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасынын иши жөнүндө" жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж. N10/18 токтому 

Улуттук банк Башкармасынын 30.08.2017ж. №2017-П-09/39-6-(ДКП), №2017-П-09/45-9-(НПА) от 25.10.2017г. токтомдору

2

"Банктар аралык валюта рыногунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу тооруктарды жүргүзүү" эреже 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж. N10/16 токтому  

Улуттук банк Башкармасынын 26.04.2017ж. №17/3, 30.08.2017ж. №2017-П-09/39-7-(ДКП), 14.12.2022 ж. №2022-П-09/78-14-(НПА), 15.07.2024 ж. №2024-П-09/22-2-(БС) токтомдору

3

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларын жүргүзүү тартиби жөнүндө" жобо 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж. N10/13 токтому  

Улуттук банк Башкармасынын 26.04.2017ж. №17/3, 30.08.2017ж. №2017-П-09/39-7-(ДКП), 31.01.2018ж. №2018-П-09/4-5-(НПА), 14.12.2022 ж. №2022-П-09/78-14-(НПА) токтомдору

4

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет өлкө валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо" эреже 

Улуттук банк Башкармасынын 28.03.2013ж. N10/15 токтому  

Улуттук банк Башкармасынын 27.11.2013ж. №45/14, 30.10.2014ж. №47/7, 25.11.2015ж. №71/6, 25.05.2016ж. №20/3, 26.04.2017ж. №17/3, 14.12.2022 ж. №2022-П-09/78-14-(НПА) токтомдору

VI.Жана башкалар

1

"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын банктар аралык ички рынокто Улуттук банктын Автоматташтырылган тоорук системасы аркылуу алтынды сатуусу жана кайра сатып алуусу жөнүндө" жобо

Улуттук банк Башкармасынын 30.08.2017ж. №2017-П-09/39-5-(ДКП) токтом