> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

233-берене. Жасалма акчаны же баалуу кагаздарды жасоо 

1. Жасалма акча белгилерин, металл тыйындарды, баалуу кагаздарды же чет өлкөлүк валютаны же чет өлкөлүк валютадагы баалуу кагаздарды сатуу максатында жасалмасын жасоо же болбосо сатуу максатында сактоо, ага тете сатуу, - 

1000ден 2000 эсептик көрсөткүчкө чейин айып салууга же беш жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. 

2. Төмөнкүдөй жасалган ошол эле жосундар: 

1) ири өлчөмдө

2) адамдардын тобу тарабынан; 

3) алдын ала бүтүм боюнча адамдардын тобу тарабынан, - 

беш жылдан сегиз жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат, 

3. Ушул берененин 1 же 2-бөлүгүндө каралган жосундар, кылмыштуу коомдоштуктун курамында же уюшкан топ тарабынан жасалса, - 

мүлкүн конфискациялоо менен сегиз жылдан он жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. 

Эскертүү. Кылмыш жасоо учурунда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептик көрсөткүчтөн бир миң эсе ашкан кылмыш предметинин наркы ушул беренеде ири өлчөм деп таанылат.