> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

автоунааны сатуу боюнча ачык тоорук (аукцион) жарыялайт жана 

бардык кызыккан адамдарды тоорукка катышууга чакырат 

 

Кызыккан адамдар үчүн маалымат: 

1. Тоорук өткөрүү эрежелери. 

2. Сатылуучу автоунаанын реестри (1-тиркеме). 

3. Билдирменин формасы (2-тиркеме). 

 

1. Тоорук өткөрүү эрежелери 

 

1. Автоунааны сатуу боюнча аукцион катышуучулардын курамы жана баасы тууралуу сунуштарды берүү формасы боюнча ачык болуп саналат. Автоунаанын баасы тууралуу сунуштар тооруктун жүрүшүндө аукционго катышуучулар тарабынан ачык жарыяланат. 

2. Билдирмелерди тапшыруу мөөнөтү: 2022-жылдын 26-январы, саат 17.30. 

3. Талапкерлер аукционго катышуу үчүн аукцион өтүүчү күнгө чейин Улуттук банктын эсебине баштапкы сатып өткөрүү баасынын 5% өлчөмдө кепилдик төлөм жүргүзөт. 

4. Сатып өткөрүү комиссиясы билдирмелерди жана талапкерлердин документтерин карап чыгып, алардан кепилдик төлөмдүн келип түшкөндүгүн аныкташат жана документтерди кароонун натыйжасы боюнча талапкерлерге тиешелүү номерлерди ыйгаруу менен, аукционго катышуучулар катары таануу же катышууга уруксат берүүдөн баш тартуу тууралуу чечим кабыл алат. 

5. Аукцион (ачык тооруктар) кеминде 2 (эки) катышуучу катышса, өткөрүлгөн болуп таанылат. 

6. Аукциондун жүрүшүндө аукцион өткөрүүчү бааны жарыялайт, ал эми талапкерлер карточкасын көтөрүү менен автоунааны сатып алууга даяр экендиктерин билдиришет. Аукцион катышуучулары баарына угузуу менен бааны өздөрү да жарыялай алышат, андан кийин аукцион аукциондун кадамына жараша улантылат. 

7. Аукциондун жүрүшүндө кезектеги баа жарыялангандан кийин аукцион өткөрүүчү анын көз карашында биринчи көтөрүлгөн карточканын номерин айтат. Андан соң ал кийинки бааны жарыялайт. Автоунааны бул баада сатып алууга даяр катышуучулар жок болгон шартта, аукцион өткөрүүчү бааны 3 (үч) жолу кайталап айтат. 

8. Баа үч жолу кайталанып айтылгандан кийин бир да катышуучу карточкасын көтөрбөсө, аукцион токтотулат. Аукцион өткөрүүчү тарабынан карточкасынын номери эң акырында аталган катышуучу жеңүүчү катары таанылат. 

9. Аукцион аяктагандан кийин аукцион өткөрүүчү коюлган автоунааны, анын сатылган баасын жана жеңүүчү болгон катышуучунун карточкасынын номерин жарыялайт. 

10. Эгерде, баштапкы баасы 3 (үч) жолу жарыялангандан кийин бир да талапкер карточкасын көтөрбөсө, аукцион токтотулат жана өткөрүлбөй калган катары таанылат. 

11. Соодалашуунун жүрүшүндө максималдуу бааны сунуштаган катышуучу аукциондун жеңүүчүсү катары таанылат. Жеңүүчү дароо эле аукцион бүткөндөн кийин катышуучунун номери менен карточкасын көрсөтүүгө, андан соң аукциондун жыйынтыктоочу протоколуна кол коюу менен өз оюн тастыктайт. Протоколго жеңүүчү аталган катышуучу же анын ыйгарым укуктуу өкүлү, сатып өткөрүү комиссиясынын бардык мүчөлөрү жана катчысы жана аукцион өткөрүүчү эки нускада кол коюшат. 

12. Аукцион протоколунда сатуучу жана сатып алуучу жөнүндө маалымат, автоунаанын аталышы, баштапкы жана сатуу баасы, кепилдик төлөмдүн суммасы, сатып алуучу тарабынан сатып алуу-сатуу келишимине кол коюу милдеттенмеси жана сатып алуучу тарабынан автоунааны ыйгарым укуктуу мамлекеттик каттоо органдарында кайра каттоо милдеттенмеси көрсөтүлөт. 

13. Аукциондун жыйынтыгы тууралуу протоколдун бир нускасы сатып алуучуга берилет жана анын автоунааны сатып алуу-сатуу келишимин түзүү укугун тастыктаган документ болуп саналат. Протоколдун 2-нускасы сатуучуга берилет. 

14. Эгерде жеңүүчү аукцион аяктагандан кийин анын жыйынтыгы тууралуу протоколго кол койбосо же кол коюдан баш тартса, бул сатып алуудан баш тарткан катары саналат жана бул учурда кепилдик төлөм кайтарылып берилбейт. 

15. Автоунааны сатып алуу укугуна соодалашуунун жүрүшүндө жеңүүчүдөн кийинки бааны сунуштаган катышуучу ээ болот. Эгерде бул катышуучу да аукциондун жыйынтыгы тууралуу протоколго кол коюдан баш тартса, анда аукциондун натыйжалары жокко чыгарылат, ал эми тооруктар өткөрүлбөгөн катары таанылат жана автоунаа сатуучуда калат. 

16. Аукциондун жыйынтыгы тууралуу протоколго кол коюлгандан кийин жеңүүчү аталган катышуучу 5 (беш) жумуш күн ичинде сатып алуу-сатуу келишимин түзүүгө жана автоунаа үчүн толук көлөмдө төлөөгө тийиш. 

17. Жеңүүчү автоунаанын наркын төлөгөндөн кийин кепилдик төлөм суммасы автоунаанын наркына кошулат. Аукциондун башка катышуучуларына кепилдик төлөм суммалары сатып алуу-сатуу келишимине кол коюлгандан кийин 5 (беш) календардык күн ичинде кайтарылып берилет. 

 

Тоорук (аукцион) өткөрүү күнү: 2022-жылдын 27-январы, саат 15.00. 

Төлөө формасы: нак жана нак эмес эсептешүү

Тоорук өткөрүлүүчү дарек: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101. 

Билдирмелер кепилдик төгүмдү төлөө менен 2022-жылдын 26-январында саат 17.30га чейин кабыл алынат. 

Тоорукка катышуу үчүн 5 % өлчөмдө кепилдик төгүмдү 1013930100000771, БИК 101001 эсептешүү эсебине төлөө керек. 

Бардык каалоочуларга 2022-жылдын 5-январынан 20-январына чейин ачык эшик күндөрүндө автоунааны карап чыгууга болот жана билдирме формасын 2022-жылдын 5-январынан 26-январына чейин Бишкек шаары, Т. Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 09.00-17.00гө чейин алууга болот. 

Сатуучунун дареги жана телефон номери: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101, тел. +996 (312) 66-91-52; +996 (312) 66 91 53, электрондук почта: sale@nbkr.kg. 

 

Тиркеме: 

1. Сатылуучу автоунаанын реестри (1-тиркеме). 

2. Билдирменин формасы (2-тиркеме). 

 

1-тиркеме 

 

Сатылуучу автоунаанын 

РЕЕСТРИ 

 

№ 

Автоунаа 

Баштапкы сатуу баасы, сом менен 

Кепилдик төлөм 5 %, сом менен 

Тойота Ленд Круизер 100, брондолгон, 2006-жылы чыгарылган, 331 898 км жүргөн 

1 201 342 

60 000 

 

2-тиркеме 

Билдирменин формасы 

 

Автоунааны сатып алууга 

БИЛДИРМЕ 

 

Автоунаанын аталышы 

Билдирүүчүнүн аты-жөнү 

Билдирүүчүнүн паспорту тууралуу маалыматтар 

Билдирүүчүнүн байланыш маалыматтары (телефону, электрондук почтасы) 

Кепилдик төлөм жүргүзгөн күнү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

(Аты-жөнү жана колу)  

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептен чыгарылган мүлкүн сатуу боюнча ачык тоорук өткөрүлө тургандыгын жарыялайт жана бардык кызыккан адамдарды тоорукка катышууга чакырат 

 

Кызыккан адамдар үчүн маалымат: 

1. Тоорук өткөрүү эрежелери жана тоорукка катышуу үчүн зарыл документтердин тизмеги; 

2. Сатылуучу мүлктүн реестри (1-тиркеме). 

 

1. Тоорук өткөрүү эрежелери жана тоорукка катышуу үчүн зарыл документтердин тизмеги. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептен чыгарылган мүлкүн тышкы чөйрөгө сатуу боюнча тоорук өткөрөт. 

Тышкы чөйрөдө сатылуу үчүн каралган мүлк андан ары пайдалануу үчүн жарактуу, амортизацияланган жана эсептен чыгарылган мүлк реестринде (1-тиркеме) берилген жана анда 22 аталыштан турган 299 бирдик катталган. 

1. Мүлктү сатуу боюнча тооруктар катышуучулардын курамы боюнча ачык жана баа сунушун берүү формасы боюнча жабык болуп саналат. 

2. Билдирмелер маалыматтык билдирүүдө көрсөтүлгөн мөөнөт ичинде кабыл алынат. Бир адам бир гана билдирме сунуштоого жана тоорукта сатылуучу мүлк боюнча бир нече сунуштарды берүүгө укуктуу. 

3. Улуттук банк тоорук өткөрүлүүчү күндү, ордун жана катышууга билдирме сунуштоо мөөнөтүн аныктайт. 

4. Катышуучулар билдирме формасын Улуттук банктын сайтынан же sale@nbkr.kg электрондук почтасынан ала алышат. 

5. Мүлктү сатуу боюнча комиссия талапкерлердин билдирмелерин кароого алып, анын жыйынтыгы боюнча талапкерлерди катышуучу катары таануу же катышуу билдирмесин четке кагуу чечимин кабыл алышат. 

6. Биринчи кезекте жогорку бааны сунуштаган сатып алуучу жеңүүчү катары жарыяланат. Жеңүүчүдөн кийинки жогорку бааны сунуштаган талапкер вице-жеңүүчү катары жарыяланат. 

7. Жеңүүчүгө ал жеңүүчү катары таанылгандыгы, сатылып алынган мүлккө төлөө жана аны алып чыгуу шарттары жөнүндө билдирүү жөнөтүлөт. 

8. Сатып алуучу сатып алган мүлктүн толук наркын билдирүүдө көрсөтүлгөн мөөнөттө Улуттук банктын эсебине нак эмес түрдө которууга милдеттүү, ошондой эле Улуттук банктын кассасына нак акча түрүндө төлөөгө да жол берилет. 

9. Сатылып алынган мүлктүн наркы толук төлөнгөндөн кийин мүлк Улуттук банкта белгиленген тартипте өткөрүлүп берилет. 

10. Жеңүүчү белгиленген мөөнөттө төлөөдөн баш тарткан учурда тооруктун жыйынтыгы жокко чыгарылып, ал адам мүлктү сатып алуу укугунан ажырайт. 

Билдирмелер 2022-жылдын 11-январында саат 11.00гө чейин Бишкек шаары, Чүй пр. 168 дареги боюнча же мүлк жайгашкан орду боюнча төмөнкү электрондук дарек боюнча кабыл алынат: sale@nbkr.kg. Бишкек шаары, sale_osh@nbkr.kg. Ош шаары, sale_naryn@nbkr.kg. Нарын шаары, sales_talas@nbkr.kg. Талас шаары жана vzavaloshin@nbkr.kg Бостери айылы. 

Сатылуучу мүлктү жайгашкан жери боюнча 2021-жылдын 5-декабрынан тартып 15-декабрына чейин карап көрүүгө болот. 

Ал эми билдирме формасын 2021-жылдын 3-декабрынан тартып 2022-жылдын 5-январына чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 9.00-17.30га чейин же sale@nbkr.kg электрондук почтасы аркылуу алууга болот. 

Бардык суроолор боюнча +996 (312) 66-91-52, +996 (312) 66 91 53 телефондоруна кайрылсаңыздар болот. 

Төлөө формасы: нак жана нак эмес эсептешүү

Эсептешүү эсеби: 1013930100000771, БИК 101001 

 

Тиркемелер: 

1. Андан ары пайдалануу үчүн жарактуу, амортизацияланган жана эсептен чыгарылган мүлк реестри (1-тиркеме). 

2. Билдирменин формасы (2-тиркеме). 

 

1-тиркеме 

Андан ары пайдалануу үчүн жарактуу, амортизацияланган жана эсептен чыгарылган мүлктү сатуу реестри (2021-жыл) 

 

 №    

Негизги каражаттардын жана товардык-материалдык баалуулуктардын аталышы 

Саны 

Инвентаризациялык № 

Чыгарылган жылы 

Баштапкы баасы (сом) 

Өлчөө бирдиги 

Жайгашкан жери   

1  

АВТОТЕТИКТЕР 

Автошина LT 275/65 R18 BFGoodrich жайкы 

8 шт. 

н/ж 

2016-ж. 

4 533 

1 шт. 

Киев к., 58/1 (гараж) 

Автошина LT 275/65 R18 IMPERIAL кышкы 

5 шт. 

н/ж 

2016 -ж. 

4 200 

1 шт. 

Киев к., 58/1 (гараж) 

Автошинага дисктер R15 

4 шт. 

01/107212, 01/107213, 01/107214, 01/107215 

2004-ж. 

518 

1 шт. 

Киев к., 58/1 (гараж) 

Автошинага дисктер R15 

4 шт. 

01/115413, 01/115414, 01/115415, 01/115418 

2004-ж. 

518 

1 шт. 

Киев к., 58/1 (гараж) 

Автошинага дисктер R15 

4 шт. 

01/627109, 01/627110, 01/627111, 01/627112 

2004-ж. 

518 

1 шт. 

Киев к., 58/1 (гараж) 

Автошинага дисктер R15 

4 шт. 

01/115358, 01/115359, 01/115360, 01/115361 

2004-ж. 

518 

1 шт. 

Киев к., 58/1 (гараж) 

Автошина 235/65 R17 MAXXIS кышкы 

5 шт. 

10046272, 10046273, 10046274, 10046275, 10046276. 

2014-ж. 

1 680 

1 шт. 

Талас ш. 

ЖАБДУУЛАР, МЕХАНИКАЛЫК ТУЗУЛУШТОР ЖАНА БАШКА ТОВАРЛАР 

Сканер Canon ScanLIDE 100 

1 шт. 

03/01175 

18.06.2010-ж. 

1 291 

шт. 

Нарын ш. 

Телефон Huawey ETC 2056 

5 шт. 

03/01295, 03/01297, 03/01298, 03/01304, 03/01305 

28.05.2013-ж., 28.05.2013-ж., 28.05.2013-ж., 25.06.2013-ж., 25.06.2013-ж. 

1 015 

1 шт. 

Нарын ш. 

10 

Вулканит шлифовалдык, 40 

8 шт. 

1210/0102283 

15.10.2009-ж.  

20 

1 шт. 

Уметалиев к., 101  

11 

Прокат-полоса  

20 м 

1694/0050062 

25.10.2006-ж.  

398 

20 м 

Уметалиев к., 101 

12 

Светильник РКУ-125 

9 шт. 

1434-1442 

2007-ж. 

388 

1 шт. 

Талас ш. 

МЕТАЛЛ ЖАНА ТЕМИР БЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАР 

13 

Витраж алюминийден айнектери менен 5,8*2,25 м 

1 шт. 

ВМ 2730 

Белгисиз 

8 575 

1 шт. 

Ош ш. 

14 

Дарбаза 2 эшиктүү (3*1,30 м) 

1 шт. 

ВМ 2711 

Белгисиз 

5 145 

1 шт. 

Ош ш. 

15 

Газ плитасы 2 конфоралык 

1 шт. 

ВМ 2705 

Белгисиз 

968 

1 шт. 

Ош ш. 

16 

Газ плитасы 4 конфоралык 

1 шт. 

ВМ 2706 

Белгисиз 

1 204 

1 шт. 

Ош ш. 

17 

Брондуу айнек темир рамада (1,0*0,66 м2) 

1 шт. 

ВМ 2037 

Белгисиз 

1 175 

1 шт. 

Ош ш. 

18 

Алюминиден терезе рама 2030*3500 мм айнектери менен: 

1 шт. 

ВМ 2030 

Белгисиз 

10 625 

Комплект үчүн  

Ош ш. 

19 

айнектер 145*115 см 

1 шт. 

ВМ 2031 

Ош ш. 

20 

айнектер 145*115 см 

1 шт. 

ВМ 2032 

Ош ш. 

21 

айнектер 145*43 см 

1 шт. 

ВМ 2033 

Ош ш. 

22 

айнектер 145*43 см 

1 шт. 

ВМ 2034 

Ош ш. 

ЖЫГАЧ ЖАНА БАШКА КОНСТРУКЦИЯЛАР, ЭМЕРЕК 

23 

Темир эшик: узундугу - 2,02 м.,туурасы - 0,82 м.  

2 шт. 

н/ж 

Белгисиз 

3 425 

1 шт. 

Бостери а. 

24 

Жыгач эшик: узундугу - 2 м. туурасы - 0.85м. 

11 шт. 

н/ж 

Белгисиз 

425 

1 шт. 

Бостери а. 

25 

Жыгач эшик: узундугу - 2,10 м., туурасы - 0,85 м. 

6 шт. 

н/ж 

Белгисиз 

463 

1 шт. 

Бостери а. 

26 

Терезе үчүн темир торчолор: узундугу - 2.24 м., туурасы - 1.40 м. 

3 шт. 

н/ж 

Белгисиз 

1 022 

1 шт. 

Бостери а. 

27 

Терезе үчүн темир торчолор: узундугу - 1.40м., туурасы-1.10м. 

2 шт. 

н/ж 

Белгисиз 

585 

1 шт. 

Бостери а. 

28 

Жыгач терезе: узундугу-1.50м., туурасы-1.60м. 

12 шт. 

н/ж 

Белгисиз 

825 

1 шт. 

Бостери а. 

29 

Жыгач терезе: длина-1.50 м., ширина-1.21 м. 

10 шт. 

н/ж 

Белгисиз 

700 

1 шт. 

Бостери а. 

30 

Жыгач терезе

узундугу-1.50 м., туурасы-1.15 м. 

8 шт. 

н/ж 

Белгисиз 

663 

1 шт. 

Бостери а. 

31 

Жыгач щиттер: 

узундугу-1.20 м., туурасы-2.50 м. 

17 шт. 

н/ж 

Белгисиз 

750 

1 шт. 

Бостери а. 

32 

Пол үчүн доскалар: узундугу - 2.60м.ден 4.10м., туурасы-8.5м., калыңдыгы-2.5 м. 

3.24.м3 

н/ж 

Белгисиз 

5 125 

1 м3 

Бостери а. 

33 

Шифер (6 толкундуу) 

31 шт. 

н/ж 

Белгисиз 

114 

1 шт. 

Бостери а. 

34 

Брустар: узундугу-2.70м., туурасы-0.16м., 

калыңдыгы-0.12м. 

28 шт. 

н/ж 

Белгисиз 

172 

1 шт. 

Бостери а. 

35 

Жыгач доскалар: 

узундугу-3.50м., туурасы-0.30м,0.20м,0.10м., калыңдыгы-0.5м. 

4.095.м3 

н/ж 

Белгисиз 

5 125 

1 м3 

Бостери а. 

36 

Жыгач доскалар: 

узундугу-2.40м., туурасы-0.20м,0.10м, калыңдыгы-0.5м. 

1.944 м3 

н/ж 

Белгисиз 

5 125 

1 м3 

Бостери а. 

37 

Жыгач щиттер: 

узундугу-2.50 м., туурасы-1.15 м. 

18 шт. 

н/ж 

Белгисиз 

750 

1 шт. 

Бостери а. 

38 

Жыгач щиттер: 

узундугу-1.60 м., туурасы-0.70 м. 

27 шт. 

н/ж 

Белгисиз 

650 

1 шт. 

Бостери а. 

39 

Жыгач щиттер: 

узундугу-3.50 м., туурасы-0.60 м. 

51 шт. 

н/ж 

Белгисиз 

688 

1 шт. 

Бостери а. 

40 

Жыгач щиттер: 

узундугу-2.40 м., туурасы-2.30 м. 

2 шт. 

н/ж 

Белгисиз 

850 

1 шт. 

Бостери а. 

 

 

2-тиркеме 

Билдирменин формасы 

 

Улуттук банктын эсептен чыгарылган мүлкүн сатып алууга билдирме 

№ 

Мүлктүн аталышы 

Саны 

Баа 

Эскертүү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________     

                                     (аты-жөнү жана кол тамгасы)    

_________________________________ 

(дареги, телефону, факсы, эл. почтасы)