> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

кыймылсыз мүлктү (турак үйдү) сатуу боюнча ачык тоорук (аукцион) жарыялайт жана  

бардык кызыккан адамдарды тоорукка катышууга чакырат 

 

Кызыккан адамдар үчүн маалымат: 

1. Тоорук өткөрүү эрежелери. 

2. Сатылуучу кыймылсыз мүлктүн (турак үйдүн) реестри (1-тиркеме). 

3. Билдирменин формасы (2-тиркеме). 

 

1. Тоорук өткөрүү эрежелери 

 

1. Кыймылсыз мүлктү (турак үйдү) сатуу боюнча аукцион катышуучулардын курамы жана баасы тууралуу сунуштарды берүү формасы боюнча ачык болуп саналат. Кыймылсыз мүлктүн (турак үйдүн) баасы тууралуу сунуштар тооруктун жүрүшүндө аукционго катышуучулар тарабынан ачык жарыяланат. 

2. Билдирмелерди тапшыруу мөөнөтү: 2021-жылдын 20-августу, саат 17.00. 

3. Талапкерлер аукционго катышуу үчүн аукцион өтүүчү күнгө чейин Улуттук банктын эсебине баштапкы сатып өткөрүү баасынын 5% өлчөмдө кепилдик төлөм жүргүзөт. 

4. Сатып өткөрүү комиссиясы билдирмелерди жана талапкерлердин документтерин карап чыгып, алардан кепилдик төлөмдүн келип түшкөндүгүн аныкташат жана документтерди кароонун натыйжасы боюнча талапкерлерге тиешелүү номерлерди ыйгаруу менен, аукционго катышуучулар катары таануу же катышууга уруксат берүүдөн баш тартуу тууралуу чечим кабыл алат. 

5. Аукцион (ачык тоорук) кеминде 2 (эки) катышуучу катышса, өткөрүлгөн болуп таанылат. 

6. Аукциондун жүрүшүндө аукцион өткөрүүчү бааны жарыялайт, ал эми талапкерлер карточкасын көтөрүү менен кыймылсыз мүлктү (турак үйдү) сатып алууга даяр экендиктерин билдиришет. Аукцион катышуучулары баарына угузуу менен бааны өздөрү да жарыялай алышат, андан кийин аукцион аукциондун кадамына жараша улантылат. 

7. Аукциондун жүрүшүндө кезектеги баа жарыялангандан кийин аукцион өткөрүүчү анын көз карашында биринчи көтөрүлгөн карточканын номерин айтат. Андан соң ал кийинки бааны жарыялайт. Кыймылсыз мүлктү (турак үйдү) бул баада сатып алууга даяр катышуучулар жок болгон шартта, аукцион өткөрүүчү бааны 3 (үч) жолу кайталап айтат. 

8. Баа үч жолу кайталанып айтылгандан кийин бир да катышуучу карточкасын көтөрбөсө, аукцион токтотулат. Аукцион өткөрүүчү тарабынан карточкасынын номери эң акырында аталган катышуучу жеңүүчү катары таанылат. 

9. Аукцион аяктагандан кийин аукцион өткөрүүчү коюлган кыймылсыз мүлктү (турак үйдү), анын сатылган баасын жана жеңүүчү болгон катышуучунун карточкасынын номерин жарыялайт. 

10. Эгерде, баштапкы баасы 3 (үч) жолу жарыялангандан кийин бир да талапкер карточкасын көтөрбөсө, аукцион токтотулат жана өткөрүлбөй калган катары таанылат. 

11. Соодалашуунун жүрүшүндө максималдуу бааны сунуштаган катышуучу аукциондун жеңүүчүсү катары таанылат. Жеңүүчү дароо эле аукцион бүткөндөн кийин катышуучунун номери менен карточкасын көрсөтүүгө, андан соң аукциондун жыйынтыктоочу протоколуна кол коюу менен өз оюн тастыктайт. Протоколго жеңүүчү аталган катышуучу же анын ыйгарым укуктуу өкүлү, сатып өткөрүү комиссиясынын бардык мүчөлөрү жана катчысы жана аукцион өткөрүүчү эки нускада кол коюшат. 

12. Аукцион протоколунда сатуучу жана сатып алуучу жөнүндө маалымат, кыймылсыз мүлктүн (турак үйдүн) аталышы, баштапкы жана сатуу баасы, кепилдик төлөмдүн суммасы, сатып алуучу тарабынан сатып алуу-сатуу келишимине кол коюу милдеттенмеси жана сатып алуучу тарабынан кыймылсыз мүлктү (турак үйдү) ыйгарым укуктуу мамлекеттик каттоо органдарында кайра каттоо милдеттенмеси көрсөтүлөт. 

13. Аукциондун жыйынтыгы тууралуу протоколдун бир нускасы сатып алуучуга берилет жана анын кыймылсыз мүлктү (турак үйдү) сатып алуу-сатуу келишимин түзүү укугун тастыктаган документ болуп саналат. Протоколдун 2-нускасы сатуучуга берилет. 

14. Эгерде жеңүүчү аукцион аяктагандан кийин анын жыйынтыгы тууралуу протоколго кол койбосо же кол коюдан баш тартса, бул сатып алуудан баш тарткан катары саналат жана бул учурда кепилдик төлөм кайтарылып берилбейт. 

15. Кыймылсыз мүлктү (турак үйдү) сатып алуу укугуна соодалашуунун жүрүшүндө жеңүүчүдөн кийинки бааны сунуштаган катышуучу ээ болот. Эгерде бул катышуучу да аукциондун жыйынтыгы тууралуу протоколго кол коюдан баш тартса, анда аукциондун натыйжалары жокко чыгарылат, ал эми тооруктар өткөрүлбөгөн катары таанылат жана кыймылсыз мүлк (турак үй) сатуучуда калат. 

16. Аукциондун жыйынтыгы тууралуу протоколго кол коюлгандан кийин жеңүүчү аталган катышуучу 5 (беш) жумуш күн ичинде сатып алуу-сатуу келишимин түзүүгө жана кыймылсыз мүлк (турак үй) үчүн толук көлөмдө төлөөгө тийиш. 

17. Жеңүүчү кыймылсыз мүлктүн (турак үйдүн) наркын төлөгөндөн кийин кепилдик төлөм суммасы кыймылсыз мүлктүн (турак үйдүн) наркына кошулат. Аукциондун башка катышуучуларына кепилдик төлөм суммалары сатып алуу-сатуу келишимине кол коюлгандан кийин 5 (беш) календардык күн ичинде кайтарылып берилет. 

 

Тоорук (аукцион) өткөрүү күнү: 2021-жылдын 23-августу, саат 15.00. 

Төлөө формасы: нак жана нак эмес эсептешүү

Тоорук өткөрүлүүчү дарек: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101. 

Билдирмелер кепилдик төгүмдү төлөө менен 2021-жылдын 20-августунда саат 17.00га чейин кабыл алынат. 

Тоорукка катышуу үчүн 5 % өлчөмдө кепилдик төгүмдү 1013930100000771, БИК 101001 эсептешүү эсебине төлөө керек. 

Бардык каалоочулар 2021-жылдын 2-августунан тартып 13-августуна чейин ачык эшик күндөрүндө турак үйдү карап чыгышса болот жана билдирме формасын 2021-жылдын 13-июлунан тартып 20-августуна чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 09.00-17.00га чейин алууга болот. 

Сатуучунун дареги жана телефон номери: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101, тел. +996 (312) 66-91-52; +996 (312) 66 91 53, электрондук почта: sale@nbkr.kg

 

Тиркеме: 

1. Сатылуучу кыймылсыз мүлктүн (турак үйдүн) реестри (1-тиркеме). 

2. Билдирменин формасы (2-тиркеме). 

 

1-тиркеме 

 

Сатылуучу кыймылсыз мүлктүн (турак үйдүн) 

РЕЕСТРИ 

 

№ 

Кыймылсыз мүлк 

Баштапкы сатуу баасы, сом менен 

Кепилдик төлөм 5 %, сом менен 

Турак үй, дареги: Жал айылы, Весенняя көчөсү, 1-үй (пайдалуу аянты 38,3 кв.м. жана жер үлүшү 497,7 кв.м.) 

1 483 000 

74 150 

 

2-тиркеме 

Билдирменин формасы 

 

Кыймылсыз мүлктү (турак үйдү) сатып алууга  

БИЛДИРМЕ 

 

Кыймылсыз мүлктүн (турак үйдүн) аталышы 

Билдирүүчүнүн аты-жөнү 

Билдирүүчүнүн паспорту тууралуу маалыматтар 

Билдирүүчүнүн байланыш маалыматтары (телефону, электрондук почтасы) 

Кепилдик төлөм жүргүзгөн күнү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

(Аты-жөнү жана колу)  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

автоунааны сатуу боюнча ачык тоорук (аукцион) жарыялайт жана  

бардык кызыккан адамдарды тоорукка катышууга чакырат 

 

Кызыккан адамдар үчүн маалымат: 

1. Тоорук өткөрүү эрежелери. 

2. Сатылуучу автоунаанын реестри (1-тиркеме). 

3. Билдирменин формасы (2-тиркеме). 

 

1. Тоорук өткөрүү эрежелери 

 

1. Автоунааны сатуу боюнча аукцион катышуучулардын курамы жана баасы тууралуу сунуштарды берүү формасы боюнча ачык болуп саналат. Автоунаанын баасы тууралуу сунуштар тооруктун жүрүшүндө аукционго катышуучулар тарабынан ачык жарыяланат. 

2. Билдирмелерди тапшыруу мөөнөтү: 2021-жылдын 3-сентябры, саат 17.00. 

3. Талапкерлер аукционго катышуу үчүн аукцион өтүүчү күнгө чейин Улуттук банктын эсебине баштапкы сатып өткөрүү баасынын 5% өлчөмдө кепилдик төлөм жүргүзөт. 

4. Сатып өткөрүү комиссиясы билдирмелерди жана талапкерлердин документтерин карап чыгып, алардан кепилдик төлөмдүн келип түшкөндүгүн аныкташат жана документтерди кароонун натыйжасы боюнча талапкерлерге тиешелүү номерлерди ыйгаруу менен, аукционго катышуучулар катары таануу же катышууга уруксат берүүдөн баш тартуу тууралуу чечим кабыл алат. 

5. Аукцион (ачык тооруктар) кеминде 2 (эки) катышуучу катышса, өткөрүлгөн болуп таанылат. 

6. Аукциондун жүрүшүндө аукцион өткөрүүчү бааны жарыялайт, ал эми талапкерлер карточкасын көтөрүү менен автоунааны сатып алууга даяр экендиктерин билдиришет. Аукцион катышуучулары баарына угузуу менен бааны өздөрү да жарыялай алышат, андан кийин аукцион аукциондун кадамына жараша улантылат. 

7. Аукциондун жүрүшүндө кезектеги баа жарыялангандан кийин аукцион өткөрүүчү анын көз карашында биринчи көтөрүлгөн карточканын номерин айтат. Андан соң ал кийинки бааны жарыялайт. Автоунааны бул баада сатып алууга даяр катышуучулар жок болгон шартта, аукцион өткөрүүчү бааны 3 (үч) жолу кайталап айтат. 

8. Баа үч жолу кайталанып айтылгандан кийин бир да катышуучу карточкасын көтөрбөсө, аукцион токтотулат. Аукцион өткөрүүчү тарабынан карточкасынын номери эң акырында аталган катышуучу жеңүүчү катары таанылат. 

9. Аукцион аяктагандан кийин аукцион өткөрүүчү коюлган автоунааны, анын сатылган баасын жана жеңүүчү болгон катышуучунун карточкасынын номерин жарыялайт. 

10. Эгерде, баштапкы баасы 3 (үч) жолу жарыялангандан кийин бир да талапкер карточкасын көтөрбөсө, аукцион токтотулат жана өткөрүлбөй калган катары таанылат. 

11. Соодалашуунун жүрүшүндө максималдуу бааны сунуштаган катышуучу аукциондун жеңүүчүсү катары таанылат. Жеңүүчү дароо эле аукцион бүткөндөн кийин катышуучунун номери менен карточкасын көрсөтүүгө, андан соң аукциондун жыйынтыктоочу протоколуна кол коюу менен өз оюн тастыктайт. Протоколго жеңүүчү аталган катышуучу же анын ыйгарым укуктуу өкүлү, сатып өткөрүү комиссиясынын бардык мүчөлөрү жана катчысы жана аукцион өткөрүүчү эки нускада кол коюшат. 

12. Аукцион протоколунда сатуучу жана сатып алуучу жөнүндө маалымат, автоунаанын аталышы, баштапкы жана сатуу баасы, кепилдик төлөмдүн суммасы, сатып алуучу тарабынан сатып алуу-сатуу келишимине кол коюу милдеттенмеси жана сатып алуучу тарабынан автоунааны ыйгарым укуктуу мамлекеттик каттоо органдарында кайра каттоо милдеттенмеси көрсөтүлөт. 

13. Аукциондун жыйынтыгы тууралуу протоколдун бир нускасы сатып алуучуга берилет жана анын автоунааны сатып алуу-сатуу келишимин түзүү укугун тастыктаган документ болуп саналат. Протоколдун 2-нускасы сатуучуга берилет. 

14. Эгерде жеңүүчү аукцион аяктагандан кийин анын жыйынтыгы тууралуу протоколго кол койбосо же кол коюдан баш тартса, бул сатып алуудан баш тарткан катары саналат жана бул учурда кепилдик төлөм кайтарылып берилбейт. 

15. Автоунааны сатып алуу укугуна соодалашуунун жүрүшүндө жеңүүчүдөн кийинки бааны сунуштаган катышуучу ээ болот. Эгерде бул катышуучу да аукциондун жыйынтыгы тууралуу протоколго кол коюдан баш тартса, анда аукциондун натыйжалары жокко чыгарылат, ал эми тооруктар өткөрүлбөгөн катары таанылат жана автоунаа сатуучуда калат. 

16. Аукциондун жыйынтыгы тууралуу протоколго кол коюлгандан кийин жеңүүчү аталган катышуучу 5 (беш) жумуш күн ичинде сатып алуу-сатуу келишимин түзүүгө жана автоунаа үчүн толук көлөмдө төлөөгө тийиш. 

17. Жеңүүчү автоунаанын наркын төлөгөндөн кийин кепилдик төлөм суммасы автоунаанын наркына кошулат. Аукциондун башка катышуучуларына кепилдик төлөм суммалары сатып алуу-сатуу келишимине кол коюлгандан кийин 5 (беш) календардык күн ичинде кайтарылып берилет. 

 

Тоорук (аукцион) өткөрүү күнү: 2021-жылдын 6-сентябры, саат 15.00. 

Төлөө формасы: нак жана нак эмес эсептешүү

Тоорук өткөрүлүүчү дарек: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө, 101. 

Билдирмелер кепилдик төгүмдү төлөө менен 2021-жылдын 3-сентябрында саат 17.00гө чейин кабыл алынат. 

Тоорукка катышуу үчүн 5 % өлчөмдө кепилдик төгүмдү 1013930100000771, БИК 101001 эсептешүү эсебине төлөө керек. 

Бардык каалоочулар 2021-жылдын 9-августунан тартып 20-августуна чейин ачык эшик күндөрүндө автоунааны карап чыгууга болот жана билдирме формасын 2021-жылдын 4-августунан тартып 3-сентябрына чейин Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101 дареги боюнча саат 09.00-17.00гө чейин алууга болот. 

Сатуучунун дареги жана телефон номери: Бишкек шаары, Т.Үмөталиев атындагы көчө 101, тел. +996 (312) 66-91-52; +996 (312) 66 91 53, электрондук почта: sale@nbkr.kg

 

Тиркеме: 

1. Сатылуучу автоунаанын реестри (1-тиркеме). 

2. Билдирменин формасы (2-тиркеме) 

 

1-тиркеме 

 

Сатылуучу автоунаанын 

РЕЕСТРИ 

 

№ 

Автоунаа 

Баштапкы сатуу баасы, сом менен 

Кепилдик төлөм 5 %, сом менен 

Тойота Ленд Круизер 100, брондолгон, 2006-жылы чыгарылган, 331 898 км жүргөн 

1 668 800 

83 440 

 

 

2-тиркеме 

Билдирменин формасы 

 

Автоунааны сатып алууга  

БИЛДИРМЕ 

 

Автоунаанын аталышы 

Билдирүүчүнүн аты-жөнү 

Билдирүүчүнүн паспорту тууралуу маалыматтар 

Билдирүүчүнүн байланыш маалыматтары (телефону, электрондук почтасы) 

Кепилдик төлөм жүргүзгөн күнү 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

(Аты-жөнү жана колу)