> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2021жылдын февраль айынын 28-не карата* 

 

Статьялардын аталышы 

28.02.2021-ж. 

миң сом 

29.02.2020-ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Алтын  

79 652 169 

52 052 836 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

77 689 742 

79 374 414 

Банктарга жана эл аралык уюмдарга берилген насыялар 

8 616 132 

7 394 873 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестициялар 

63 230 042 

34 321 087 

Амортизациялык нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

3 019 510 

126 345 

Ассоциацияланган туунду уюмдарга инвестициялар 

12 036 317 

4 669 753 

Негизги каражаттар 

1 868 686 

1 763 397 

Материалдык эмес активдер  

98 842 

172 737 

Монетардык эмес алтын жана алтын түрүндөгү запас 

17 244 023 

6 338 965 

Башка активдер 

3 236 908 

4 430 532 

Жыйынтыгында, активдер  

266 692 371 

190 644 939 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

129 264 683  

100 285 901  

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

24 582 650 

19 714 099 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

20 936 052 

16 543 465 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

13 997 906 

13 291 078 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

10 389 730 

8 111 543 

Башка милдеттенмелер  

1 376 268 

704 104 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

200 547 289 

158 650 190 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү кам  

7 476 561 

7 476 561 

Чет өлкө валюталарын жана алтынды кайра баалоо боюнча кам 

45 517 596 

19 053 429 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

(17 313) 

56 922 

Өткөн мезгилдин бөлүштүрүлбөгөн пайдасы 

8 484 811 

2 565 273 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

2 683 427 

842 564 

Жыйынтыгында капитал 

66 145 082 

31 994 749 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

266 692 371 

190 644 939 

 

 

 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева  

 

 

 

* 2020-жылдын ишкердигинин жыйынтыгы боюнча алынган пайда аудитордук корутундуга чейин алдын ала деп эсептелет