> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2019жылдын декабрь айынын 31-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

31.12.2019-ж. 

миң сом 

31.12.2018-ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

48 833 361 

32 151 881 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

86 890 955 

84 603 175 

Берилген насыялар 

7 532 693 

9 879 434 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестициялар 

32 983 146  

33 631 994 

Амортизациялык нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

125 052 

186 424 

Ассоциацияланган туунду компанияларга инвестициялар 

4 669 754 

485 079 

Негизги каражаттар 

1 797 308 

1 707 324 

Материалдык эмес активдер  

185 701 

130 970 

Башка активдер 

7 738 413 

2 124 696 

Жыйынтыгында, активдер  

190 756 383 

164 415 898 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

106 244 754  

93 566 134 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

21 879 997 

18 701 777 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

17 033 154 

12 468 565 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

8 048 501 

7 992 272 

Алынган кредиттер  

171 922 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 146 676 

8 222 162 

Башка милдеттенмелер  

196 243 

79 800 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

161 549 325 

141 202 632 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 476 561 

7 266 168 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

17 151 905 

11 838 087 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

13 014 

5 075 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

2 565 578 

2 103 936 

Жыйынтыгында капитал 

29 207 058 

23 213 266 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

190 756 383 

164 415 898 

 

 

 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов 

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева