> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 


2020жылдын февраль айынын 29-на карата 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ* 

Статьялардын аталышы 

29.02.2020 ж. 

миң сом 

28.02.2019 ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

52 052 836 

34 929 281 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

79 374 414 

79 007 456 

Берилген насыялар 

7 394 873 

9 145 263 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестициялар 

34 321 087 

37 940 255 

Амортизациялык нарк боюнча бааланган инвестициялар 

126 345 

188 320 

Туунду жана ассоциацияланган уюмдарга инвестициялар 

4 669 753 

1 201 653 

Негизги каражаттар 

1 763 397 

1 693 522 

Материалдык эмес активдер  

172 737 

124 342 

Башка активдер 

10 769 497 

1 639 507 

Жыйынтыгында, активдер  

190 644 939 

165 869 599 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

100 285 901  

88 087 569  

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

19 714 099 

16 613 144 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

16 543 465 

15 001 050 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

13 291 078 

12 529 133 

Алынган кредиттер  

172 236 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 111 543 

8 231 948 

Башка милдеттенмелер  

704 104 

356 020 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

158 650 190 

140 991 100 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 476 561 

7 266 168 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

19 053 429 

13 107 675 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

56 922 

2 675 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

2 565 273 

2 103 936 

Жыйынтыгында капитал 

842 564 

398 045 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

31 994 749 

24 878 499 

Активдер 

190 644 939 

165 869 599 

 

Төрага Т.Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева  

 

* 2019-жылдын ишкердигинин жыйынтыгы боюнча алынган пайда аудитордук корутундуга чейин алдын ала деп эсептелет