> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2021жылдын декабрь айынын 31-не карата* 

 

Статьялардын аталышы 

31.12.2021-ж. 

миң сом 

31.12.2020-ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Алтын  

50 159 119 

84 129 763 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

126 623 742 

75 046 663 

Банктарга жана эл аралык уюмдарга берилген насыялар 

6 633 075 

9 007 592 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестициялар 

71 602 189 

72 938 843 

Амортизациялык нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

2 955 967 

2 967 212 

Ассоциацияланган туунду уюмдарга инвестициялар 

12 657 391 

12 036 316 

Негизги каражаттар 

1 955 142 

1 895 012 

Материалдык эмес активдер  

58 018 

110 714 

Монетардык эмес алтын жана алтын түрүндөгү запас 

35 411 153 

13 509 025 

Башка активдер 

4 339 009 

3 209 891 

Жыйынтыгында, активдер  

312 394 805 

274 851 031 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

139 922 220 

134 629 161 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

39 580 124 

28 840 609 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

22 730 726 

16 748 525 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

18 494 284 

12 990 663 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

30 258 833 

9 994 865 

Башка милдеттенмелер  

158 528 

100 002 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

251 144 715 

203 303 825 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү кам  

8 325 042 

7 476 561 

Чет өлкө валюталарын жана алтынды кайра баалоо боюнча кам 

40 114 320 

53 572 573 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

(98 216) 

13 261 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

10 908 944 

8 484 811 

Жыйынтыгында капитал 

61 250 090 

71 547 206 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

312 394 805 

274 851 031 

 

 

 

 

 

Төрага К. Боконтаев 

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева  

 

2021-жылдын ишкердигинин жыйынтыгы боюнча алынган пайда аудитордук корутундуга чейин алдын ала деп эсептелет