> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2023жылдын август айынын 31-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

31.08.2023-ж. 

миң сом 

31.08.2022-ж. 

миң сом 

Активдер: 

 

 

Алтын  

97 503 342  

45 758 736 

Кассадагы, банктардагы жана финансы уюмдардагы каражаттар 

92 559 261  

129 837 219 

Берилген кредиттер 

2 473 875  

2 727 744 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган инвестициялар 

33 901 692  

27 697 994 

Амортизацияланган наркы боюнча бааланган инвестициялар 

5 217 765  

3 040 524 

Туунду жана ассоциацияланган уюмдарга инвестициялар 

11 758 619  

10 917 281 

Негизги каражаттар 

1 963 746  

1 987 276 

Материалдык эмес активдер  

24 837 

32 423 

Монетардык эмес алтын жана алтын түрүндөгү запас 

159 308 043  

112 752 589 

Башка активдер 

2 684 755  

1 379 899 

Жыйынтыгында, активдер  

407 395 935 

336 131 685 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал: 

 

 

Милдеттенмелер: 

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

194 908 711 

180 125 537 

Банктардын жана башка финансы уюмдардын каражаттары  

62 539 585  

46 136 099 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин каражаттары  

28 877 182 

24 392 963 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

52 824 890 

21 239 819 

ЭВФтен бөлүштүрүү тартибинде алынган АКУ боюнча милдеттенмелер 

12 368 822  

23 716 097 

Башка милдеттенмелер  

382 574  

316 827 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

351 901 764 

295 927 342 

 

 

 

Капитал: 

 

 

Уставдык капитал  

4 000 000 

4 000 000 

Милдеттүү резерв  

8 262 982  

7 244 294 

Чет өлкө валютасын жана алтынды кайра баалоо боюнча резерв 

35 355 709  

20 659 650 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча резерв  

(367 509) 

(293 323) 

Отчеттук мезгилдин пайдасы 

8 242 989  

8 593 722 

Жыйынтыгында капитал 

55 494 171 

40 204 343 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

407 395 935 

336 131 685 

 

 

 

 

 

Төрага К. Боконтаев 

 

Башкы бухгалтер А. Абылгазиева