> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2022жылдын октябрь айынын 31-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

31.10.2022-ж. 

миң сом 

31.10.2021-ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Алтын  

57 702 090 

48 328 688 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелердеги каражаттар 

122 196 026 

139 560 886 

Банктарга жана эл аралык уюмдарга берилген кредиттер 

2 727 744 

6 591 907 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган инвестициялар 

31 670 323 

73 953 582 

Амортизацияланган наркы боюнча бааланган инвестициялар 

3 097 328 

3 104 235 

Туунду жана ассоциацияланган уюмдарга инвестициялар 

10 917 281 

12 025 958 

Негизги каражаттар 

1 993 182 

1 931 914 

Материалдык эмес активдер  

29 957 

69 177 

Монетардык эмес алтын жана алтын түрүндөгү запас 

118 390 218 

16 483 938 

Башка активдер 

1 368 649 

4 007 692 

Жыйынтыгында, активдер  

350 092 798 

306 057 977 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер: 

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

192 962 995 

144 197 553 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

48 335 877 

32 323 733 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин каражаттары  

22 396 387 

18 289 843 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

28 297 574 

17 114 939 

ЭВФтен бөлүштүрүү тартибинде алынган АКУ боюнча милдеттенмелер 

17 553 908 

30 563 519 

Башка милдеттенмелер  

359 050 

285 324 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

309 905 791 

242 774 911 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

4 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү кам  

7 244 293 

8 325 042 

Чет өлкө валютасын жана алтынды кайра баалоо боюнча резерв 

21 130 776 

42 869 955 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча резерв  

(293 617) 

(64 159) 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

8 105 555 

10 152 228 

Жыйынтыгында капитал 

40 187 007 

63 283 066 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

350 092 798 

306 057 977 

 

 

 

 

 

Төрага К. Боконтаев 

 

Башкы бухгалтер А. Абылгазиева