> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2018жылдын ноябрь айынын 30-на карата 

 

Статьялардын аталышы 

30.11.2018-ж

миң. сом 

30.11.2017-ж

миң. сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

29 823 682 

19 284 425 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

83 809 248 

88 246 352 

Берилген насыялар 

9 863 811 

7 330 641 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

33 379 550 

38 957 516 

Амортизациялык нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

255 293 

322 361 

Ассоциацияланган жана туунду компанияларга инвестициялар 

185 079 

185 079 

Негизги каражаттар 

1 711 355 

1 713 533 

Материалдык эмес активдер  

134 358 

151 812 

Башка активдер 

2 699 782 

1 545 349 

Жыйынтыгында, активдер  

161 862 158 

157 737 068 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

90 182 696 

87 177 011 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

18 913 646 

19 653 979 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

14 107 310 

10 971 553 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

7 599 734 

3 733 782 

Алынган кредиттер  

494 090 

1 256 785 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 208 239 

8 338 963 

Башка милдеттенмелер  

183 975 

186 827 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

139 689 690 

131 318 900 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 266 168 

7 036 083 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

11 158 139 

15 326 037 

Сатуу үчүн колдо болгон инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

3 019 

(4 181) 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

1 745 142 

2 060 229 

Жыйынтыгында капитал 

22 172 468 

26 418 168 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

161 862 158 

157 737 068 

 

 

 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов 

 

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева