> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2020жылдын июль айынын 31-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

31.07.2020-ж. 

миң сом 

31.07.2019-ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

56 892 967 

43 442 058 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

92 305 609 

77 939 832 

Берилген насыялар 

9 303 396 

7 298 755 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

62 032 809 

36 980 973 

Амортизациялык нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

126 402 

188 397 

Ассоциацияланган туунду компанияларга инвестициялар 

7 169 753 

3 979 654 

Негизги каражаттар 

1 712 422 

1 672 846 

Материалдык эмес активдер  

140 896 

112 268 

Башка активдер 

20 212 642 

3 785 783 

Жыйынтыгында, активдер  

249 896 896 

175 400 566 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

130 198 773  

102 143 726  

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

24 787 428 

18 599 413 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

18 664 331 

12 600 985 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

15 076 557 

7 571 866 

Алынган кредиттер  

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

9 071 039 

8 171 284 

Башка милдеттенмелер  

312 259 

191 240 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

198 110 387 

149 278 514 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 476 561 

7 456 561 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

39 232 650 

15 355 977 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча эсепке алынган инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

89 732 

12 787 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

2 987 566 

1 276 726 

Жыйынтыгында капитал 

51 786 509 

26 122 052 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

249 896 896 

175 400 566 

 

 

 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева