> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

2020жылдын май айынын 31-не карата 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

 

Статьялардын аталышы 

31.05.2020 ж. 

миң сом 

31.05.2019 ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

48 434 788 

36 844 960 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

97 910 761 

77 344 974 

Берилген насыялар 

7 987 068 

8 837 522 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестициялар 

42 081 786 

37 411 696 

Амортизациялык нарк боюнча бааланган инвестициялар 

128 352 

191 260 

Туунду жана ассоциацияланган уюмдарга инвестициялар 

4 669 753 

979 653 

Негизги каражаттар 

1 729 003 

1 696 302 

Материалдык эмес активдер  

153 303 

119 044 

Башка активдер 

17 891 871 

5 097 397 

Жыйынтыгында, активдер  

220 986 685 

168 522 808 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

117 917 092  

95 242 210  

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

22 769 052 

19 465 893 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

19 702 878 

14 861 647 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

10 814 471 

8 776 201 

Алынган кредиттер  

160 094 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 536 340 

8 155 533 

Башка милдеттенмелер  

776 189 

148 541 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

180 516 022 

146 810 119 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 476 561 

7 476 561 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

25 363 586 

11 205 049 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

126 292 

8 982 

Өткөн мезгилдин бөлүштүрүлбөгөн пайдасы 

2 565 273 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

2 938 951 

1 022 097 

Жыйынтыгында капитал 

40 470 663 

21 712 689 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

220 986 685 

168 522 808 

 

 

 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева