> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2019жылдын октябрь айынын 31-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

31.10.2019-ж. 

миң сом 

31.10.2018-ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

48 215 673 

27 550 820 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

78 390 402 

79 415 186 

Берилген насыялар 

7 465 358 

10 031 269 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестициялар 

33 525 362  

39 855 420 

Амортизациялык нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

191 596 

253 985 

Ассоциацияланган туунду компанияларга инвестициялар 

4 529 654 

185 079 

Негизги каражаттар 

1 762 451 

1 718 883 

Материалдык эмес активдер  

177 399 

136 683 

Башка активдер 

4 959 809 

2 821 891 

Жыйынтыгында, активдер  

179 217 704 

161 969 216 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

103 640 234  

92 444 493 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

19 850 709 

17 148 107 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

14 119 870 

14 186 046 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

5 007 787 

7 796 375 

Алынган кредиттер  

492 152 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 166 519 

8 188 837 

Башка милдеттенмелер  

257 720 

186 908 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

151 042 839 

140 442 918 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 476 561 

7 266 168 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

16 772 645 

10 744 378 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

21 297 

1373 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

1 904 362 

1 514 379 

Жыйынтыгында капитал 

28 174 865 

21 526 298 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

179 217 704 

161 969 216 

 

 

 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов 

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева