> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

2024жылдын 31-январына карата* 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

Статьялардын аталышы 

31.01.2024-ж. 

миң сом 

31.01.2023-ж. 

миң сом 

Активдер: 

 

 

Алтын  

129 797 923 

87 356 302 

Кассадагы, банктардагы жана финансы уюмдардагы каражаттар 

131 944 674 

114 231 111 

Берилген кредиттер 

2 535 075 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган инвестициялар 

34 452 371 

35 468 418  

Амортизацияланган наркы боюнча бааланган инвестициялар 

10 316 125 

5 062 144 

Туунду жана ассоциацияланган уюмдарга инвестициялар 

12 031 732 

11 798 316 

Негизги каражаттар 

2 008 063 

1 998 671 

Материалдык эмес активдер  

30 845 

26 394 

Монетардык эмес алтын жана алтын түрүндөгү запас 

128 043 985 

138 549 755  

Башка активдер 

2 796 936 

1 352 344 

Жыйынтыгында, активдер  

451 422 654 

398 378 530 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал: 

 

 

Милдеттенмелер: 

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

197 481 627 

187 016 957  

Банктардын жана башка финансы уюмдардын каражаттары  

62 711 280 

52 010 561 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин каражаттары  

45 034 474 

36 785 203 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

67 302 744 

42 522 972 

ЭВФтен бөлүштүрүү тартибинде алынган АКУ боюнча милдеттенмелер 

10 195 623 

15 537 936 

Башка милдеттенмелер  

252 600 

716 744 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

382 978 348 

334 590 373 

 

 

 

Капитал: 

 

 

Уставдык капитал  

4 000 000 

4 000 000 

Милдеттүү резерв  

8 262 982  

7 244 293 

Чет өлкө валютасын жана алтынды кайра баалоо боюнча резерв 

46 637 907 

41 264 584 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча резерв  

(224 788) 

(260 671) 

Өткөн мезгилдин бөлүштүрүлбөгөн пайдасы 

9 894 680 

10 186 889 

Отчеттук мезгилдин (чыгымы)/пайдасы 

(126 475) 

1 353 062 

Жыйынтыгында капитал 

68 444 306 

63 788 157 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

451 422 654 

398 378 530 

 

 

 

 

 

Төрага К. Боконтаев 

 

Башкы бухгалтер А. Абылгазиева 

 

 

* 2023-жылдын ишмердигинин жыйынтыгы боюнча алынган финансылык натыйжа аудитордук корутундуга чейин алдын ала деп эсептелет