> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2022жылдын май айынын 31-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

31.05.2022-ж. 

миң сом 

31.05.2021-ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Алтын  

50 191 298 

82 389 622 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

122 045 567 

97 255 268 

Банктарга жана эл аралык уюмдарга берилген насыялар 

4 408 490 

7 760 886 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестициялар 

37 423 199 

48 916 362 

Амортизациялык нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

3 028 487 

3 037 792 

Ассоциацияланган туунду уюмдарга инвестициялар 

10 917 281 

12 036 316 

Негизги каражаттар 

1 912 690 

1 895 945 

Материалдык эмес активдер  

36 668 

81 616 

Монетардык эмес алтын жана алтын түрүндөгү запас 

73 952 082 

10 776 599 

Башка активдер 

8 744 554 

1 181 515 

Жыйынтыгында, активдер  

312 660 316 

265 331 921 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

149 562 092 

129 690 067 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

43 006 288 

26 970 690 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

19 883 727 

24 113 881 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

14 170 506 

8 234 418 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

27 816 671 

10 237 621 

Башка милдеттенмелер  

1 510 785 

1 492 214 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

255 950 069 

200 738 891 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү кам  

8 325 042 

8 325 042 

Чет өлкө валюталарын жана алтынды кайра баалоо боюнча кам 

27 913 214 

47 517 724 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

(290 507) 

(1 511) 

Бөлүштүрүлбөгөн пайда 

9 192 509 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

9 569 989 

6 751 775 

Жыйынтыгында капитал 

56 710 247 

64 593 030 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

312 660 316 

265 331 921 

 

 

 

 

 

Төрага К. Боконтаев 

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева