> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2019жылдын ноябрь айынын 30-на карата 

 

Статьялардын аталышы 

30.11.2019-ж. 

миң сом 

30.11.2018-ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

47 212 441 

29 823 682 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

84 874 197 

83 809 248 

Берилген насыялар 

7 538 581 

9 863 811 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестициялар 

33 260 862  

33 379 550 

Амортизациялык нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

192 548 

255 293 

Ассоциацияланган туунду компанияларга инвестициялар 

4 529 654 

185 079 

Негизги каражаттар 

1 775 683 

1 711 355 

Материалдык эмес активдер  

184 731 

134 358 

Башка активдер 

6 414 767 

2 699 782 

Жыйынтыгында, активдер  

185 983 464 

161 862 158 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

101 757 698  

90 182 696 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

20 923 810 

18 913 646 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

20 976 661 

14 107 310 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

6 320 883 

7 599 734 

Алынган кредиттер  

494 090 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 131 206 

8 208 239 

Башка милдеттенмелер  

659 022 

183 975 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

158 769 280 

139 689 690 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 476 561 

7 266 168 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

15 406 708 

11 158 139 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

15 411 

3 019 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

2 315 504 

1 745 142 

Жыйынтыгында капитал 

27 214 184 

22 172 468 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

185 983 464 

161 862 158 

 

 

 

 

 

Төрага Т. Абдыгулов 

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева