> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2020жылдын ноябрь айынын 30-на карата 

 

Статьялардын аталышы 

30.11.2020-ж. 

миң сом 

30.11.2019-ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Алтын  

81 364 456 

47 212 441 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

75 263 240 

84 874 197 

Банктарга жана эл аралык уюмдарга берилген насыялар 

9 246 360 

7 538 581 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестициялар 

79 552 619 

33 260 862  

Амортизациялык нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

886 781 

192 548 

Ассоциацияланган туунду уюмдарга инвестициялар 

7 296 775 

4 529 654 

Негизги каражаттар 

1 882 214 

1 775 683 

Материалдык эмес активдер  

116 650 

184 731 

Монетардык эмес алтын жана алтын түрүндөгү запас 

10 686 822 

5 382 850 

Башка активдер 

1 544 915 

1 031 917 

Жыйынтыгында, активдер  

267 840 832 

185 983 464 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

131 403 369  

101 757 698  

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

24 683 062 

20 923 810 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

20 868 192 

20 976 661 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

10 538 916 

6 320 883 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

10 242 344 

8 131 206 

Башка милдеттенмелер  

328 795 

659 022 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

198 064 678 

158 769 280 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү кам  

7 476 561 

7 476 561 

Чет өлкө валюталарын жана алтынды кайра баалоо боюнча кам 

50 380 993 

15 406 708 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

2 027 034 

15 411 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

7 891 566 

2 315 504 

Жыйынтыгында капитал 

69 776 154 

27 214 184 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

267 840 832 

185 983 464 

 

 

 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева