> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2023жылдын февраль айынын 28-не карата* 

 

Статьялардын аталышы 

28.02.2023-ж. 

миң сом 

28.02.2022-ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Алтын  

83 783 084 

55 033 970 

Кассадагы, банктардагы жана финансы уюмдардагы каражаттар 

104 689 568 

129 700 878 

Берилген кредиттер 

2 534 244 

6 135 446 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилет наркы боюнча бааланган инвестициялар 

34 093 079 

62 186 620 

Амортизацияланган наркы боюнча бааланган инвестициялар 

5 112 450 

3 009 400 

Туунду жана ассоциацияланган уюмдарга инвестициялар 

11 048 253 

10 939 457 

Негизги каражаттар 

1 986 856 

1 937 638 

Материалдык эмес активдер  

25 229 

47 715 

Монетардык эмес алтын жана алтын түрүндөгү запас 

147 176 263 

45 610 362 

Башка активдер 

1 348 165 

4 283 387 

Жыйынтыгында, активдер  

391 797 191 

318 884 873 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер: 

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

181 688 984 

128 881 533 

Банктардын жана башка финансы уюмдардын каражаттары  

50 696 625 

33 983 379 

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин каражаттары  

31 214 353 

31 090 722 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

50 800 275 

17 384 666 

ЭВФтен бөлүштүрүү тартибинде алынган АКУ боюнча милдеттенмелер 

15 294 007 

33 688 459 

Башка милдеттенмелер  

2 259 164 

531 092 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

331 953 408 

245 559 851 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

4 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү кам  

7 244 293 

8 325 042 

Чет өлкө валютасын жана алтынды кайра баалоо боюнча резерв 

36 538 222 

50 535 257 

Башка жыйынды киреше аркылуу адилеттүү наркы боюнча бааланган инвестицияларды кайра баалоо боюнча резерв  

(406 026) 

(239 468) 

Бөлүштүрүлбөгөн пайда** 

9 436 826 

9 192 509 

Отчеттук мезгилдин пайдасы 

3 030 468 

3 511 682 

Жыйынтыгында капитал 

59 843 783 

73 325 022 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

391 797 191 

318 884 873 

 

 

 

 

 

Төрага К. Боконтаев 

Башкы бухгалтер А. Абылгазиева  

 

 

 

* 2022-жылдын ишкердигинин жыйынтыгы боюнча алынган финансылык натыйжа аудитордук корутундуга чейин алдын ала деп эсептелет 

** 2021-жылдын ишмердигинин жыйынтыгы боюнча алынган финансылык натыйжа «КПМГ Бишкек» ЖЧКсынын аудитордук корутундусу менен тастыкталынган