> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2019жылдын февраль айынын 28-не карата 

 

Статьялардын аталышы 

28.02.2019 ж. 

миң сом 

28.02.2018 ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

34 929 281 

21 838 282  

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

79 007 456 

89 640 986 

Берилген насыялар 

9 145 263 

7 581 015 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

37 940 255 

39 192 527 

Амортизациялык нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

188 320 

253 827 

Ассоциацияланган туунду компанияларга инвестициялар 

1 201 653 

185 079 

Негизги каражаттар 

1 693 522 

1 788 417 

Материалдык эмес активдер  

124 342 

142 883 

Башка активдер 

1 639 507 

1 551 907 

Жыйынтыгында, активдер  

165 869 599 

162 174 923 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

88 087 569  

84 405 530 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

16 613 144 

17 888 461 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

15 001 050 

15 994 643 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

12 529 133 

8 577 050 

Алынган кредиттер  

172 236 

930 268 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 231 948 

8 350 775 

Башка милдеттенмелер  

356 020 

909 855 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

140 991 100 

137 056 582 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 266 168 

7 036 083 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

13 107 675 

13 231 002 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча эсепке алынган инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

2 675 

(4 939) 

Өткөн мезгилдин бөлүштүрүлбөгөн пайдасы 

2 103 936 

2 300 849 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

398 045 

555 346 

Жыйынтыгында капитал 

24 878 499 

25 118 341 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

165 869 599 

162 174 923 

 

 

 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева  

 

 

 

* 2018-жылдын ишкердигинин жыйынтыгы боюнча алынган пайда аудитордук корутундуга чейин алдын ала деп эсептелет