> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

 

ФИНАНСЫЛЫК АБАЛ ЖӨНҮНДӨ ОТЧЕТ 

 

2019жылдын апрель айынын 30-на карата 

 

Статьялардын аталышы 

30.04.2019-ж. 

миң сом 

30.04.2018-ж. 

миң сом 

Активдер 

 

 

Баалуу металлдар  

35 985 721 

24 103 166 

Кассадагы, банктардагы жана финансы мекемелериндеги каражаттар 

80 243 021 

88 307 666 

Берилген насыялар 

8 671 756 

8 938 309 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

36 037 589 

38 428 858 

Амортизациялык нарк боюнча эсепке алынган инвестициялар 

190 246 

256 453 

Ассоциацияланган туунду компанияларга инвестициялар 

979 653 

185 079 

Негизги каражаттар 

1 683 698 

1 779 784 

Материалдык эмес активдер  

117 715 

136 931 

Башка активдер 

4 469 283 

1 496 640 

Жыйынтыгында, активдер  

168 378 682 

163 632 886 

 

 

 

Милдеттенмелер жана капитал 

 

 

Милдеттенмелер

 

 

Жүгүртүүдөгү банкноттор жана монеталар 

92 672 079  

86 388 502 

Банктардын жана башка финансы мекемелеринин каражаттары  

19 394 551 

17 703 133 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн каражаттары  

16 054 843 

16 432 895 

Чыгарылган карыздык баалуу кагаздар  

9 728 645 

9 831 579 

Алынган кредиттер  

160 569 

938 261 

Бөлүштүрүү тартибинде ЭВФтен алынган АКУ (СПЗ) боюнча милдеттенмелер 

8 194 492 

8 434 231 

Башка милдеттенмелер  

135 676 

113 638 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер  

146 340 855 

139 842 239 

 

 

 

Капитал 

 

 

Уставдык капитал  

2 000 000 

2 000 000 

Милдеттүү камдар  

7 476 561 

7 266 168 

Баалуу металлдарды жана чет өлкө валюталарын кайра баалоо боюнча кам 

11 643 987 

13 636 511 

Башка чогуу алгандагы киреше аркылуу адилеттүү нарк боюнча эсепке алынган инвестицияларды кайра баалоо боюнча кам  

5 863 

(14 703) 

Отчеттук мезгилде алынган пайда 

911 416 

902 671 

Жыйынтыгында капитал 

22 037 827 

23 790 647 

Жыйынтыгында, милдеттенмелер жана капитал  

168 378 682 

163 632 886 

 

 

 

 

 

Төрага Т.Абдыгулов  

 

Башкы бухгалтер С. Алыбаева