> Бөлүктүн менюсун көрсөткүлө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Көзөмөл методологиясы жана банктарды лицензиялоо башкармалыгынын Банктарды лицензиялоо бөлүмүнө мөөнөттүү эмгек келишими боюнча 6 (алты) айлык мөөнөткө иштөөгө ишке тартуу үчүн талапкерлерди тандап алуу боюнча ачык сынак жарыялайт , 1 бирдик 

 

Функционалдык милдеттери: 

- уставдык капиталды төлөөнүн укук ченемдүүлүгүн жана уставдык капиталдын өлчөмү көбөйтүлгөн учурда уставдык капиталга салынган акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын текшерүү

- иши түздөн-түз тескөөгө алынган банктын акциялар топтомун сатып алгандыгы үчүн контролдукту жүзөгө ашыруу; 

- финансылык абалы, ишенимдүүлүгү жана банкка ээлик кылуу мүмкүнчүлүгү көз карашынан акциялар топтомунун жаңы потенциалдуу ээлерине баа берүү;  

- лицензиялоо жагында Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзам талаптарынын коммерциялык банктар тарабынан аткарылышы тууралуу башка маселелерди жана даттанууларды карап чыгуу; 

- төмөнкүлөрдүн максатка ылайыктуулугун иликтөө

- Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк банктардын өкүлчүлүгүн түзүү

- филиалдарды жана башка обочо түзүмдүк бөлүмдөрдү түзүү

- уюштуруучу документтерге өзгөртүүлөрдү киргизүү

- башка өлкөлөрдүн көзөмөл органдары менен өз ара иш алып баруу; 

- бөлүмдүн ички буйрууларына ылайык банктарды түздөн-түз тескөөгө алуу; 

- зарылчылыгына жараша, убактылуу администрация жана/же тике банктык көзөмөлдүк атайы режимдерин киргизүүдө жана жүргүзүүдө катышуу; 

- иши түздөн-түз тескөөгө алынган банктардын маалымат базасын жүргүзүү

- банк ичиндеги жумушчу топтордо, комиссияларда, жолугушууларда, отурумдарда ж.б. катышуу; 

- талапкердин документтеринин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген квалификациялык талаптарга дал келүүсүн карап чыгуу; 

- лицензиялоо боюнча башка жол-жоболорду ишке ашыруу;  

- келип түшкөн кат-кабарлар менен иштөө

 

Квалификациялык талаптар: 

- экономикалык же юридикалык жогорку билиминин болушу. 

- банк (финансы) тутумунда 1 (бир) жылдан кем эмес иш тажрыйбасынын болушу (артыкчылык берилет). 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Улуттук банктын ишин жөнгө салуучу мыйзам актыларын, Банктарды лицензиялоо бөлүмүнүн инспекторунун кызматынын өзгөчөлүгүн аныктоочу ченемдик жана нускоолук документтерди билүүсү

- кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл деңгээлде мамлекеттик (кыргыз), расмий (орус) же англис тилдерин билүүсү

- MS Word, MS Excel, MS Access программаларынын тажрыйбалуу колдонуучусу;  

- бөлүмдүн жана Улуттук банктын кызматкерлери менен ишкер мамилени түзүү

- аналитикалык ой жүгүртүү жана изилдөө ишин аткаруу жөндөмдүүлүгү

- өз оюн оозеки жана кат жүзүндө так чагылдырып берүү

- изилдөө ишин жүргүзүү жана аны талдап-иликтөө, алынган маалыматты иштеп чыгуу жөндөмдүүлүгү

- маселени жана артыкчылыктарды туура аныктоо жөндөмдүүлүгү

 

Жеке сапаттары: 

- жоопкерчилик, коммуникабелдүүлүк, өз милдеттерин чынчылдык жана ак ниеттүүлүк менен аткаруу, чукул жагдайларда чечим кабыл ала билүү, өз оюн оозеки сыяктуу эле, кагаз жүзүндө да так жана түшүнүктүү чечмелеп берүү, ишке тактыгы.  

 

Документтер 2019-жылдын 29-ноябрынын саат 17.00 дөн кечиктирилбестен берилүүгө тийиш. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу талап кылынат: 

- кадрларды каттоо баракчасы; 

- резюме (кошумча маалыматтар); 

өмүр баян; 

- тиешелүү кесиптик билимин, иш тажрыйбасын жана квалификациясын тастыктаган документтер (билим деңгээлин, квалификациясын жогорулаткандыгын тастыктаган документтер, эмгек китепчесинин көчүрмөлөрү);  

- аскердик билет көчүрмөсү

- паспорт көчүрмөсү жана ким экендигин тастыктаган башка документтер. 

 

Бардык суроолор боюнча: 

- Бишкек шаары, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Персонал менен иш алып баруу бөлүмүнө (0312) 66-90-18, (0312) 61-10-21 телефону аркылуу кайрылсаңыздар болот. Дареги: Чүй проспектиси 168, каб. №117/1. 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК БАНКЫ 

Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын  

башкаруу органдарынын курамына талапкерлердин резервине киргизүү үчүн талапкерлерди тандоо боюнча ачык сынак жарыялайт 

 

Коммерциялык банктардын башкаруу органдарынын мүчөлөрү кызмат орундарына резервге киргизүүгө талапкер болгон адамдарга карата коюлган минималдуу квалификациялык талаптар: 

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана акыркы 10 (он) жыл аралыгында экономика, банк, финансы же юридикалык маселелер чөйрөсүндө кеминде  

3 (үч) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу;  

2) акыркы 10 (он) жыл аралыгында банк жана/же финансы системасында жетектөөчү кызмат орундарында кеминде 2 (эки) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу; 

3) корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү билимге ээ болуу жана Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарын билүү;  

4) Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 8-июнундагы №2017-П-12/23-1-(НПА) токтому менен бекитилген «Банк ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонунүктөп алууга шилтеме) 4-бөлүгүнүн 20-главасынын шарттарына туура келбөө

 

Кепилдик фонддордун башкаруу органдарынын мүчөлөрү кызмат орундарына резервге киргизүүгө талапкер болгон адамдарга карата коюлган минималдуу квалификациялык талаптар: 

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана экономика, банк, финансы же юридикалык маселелер чөйрөсүндө кеминде 2 (эки) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу; 

2) банк жана/же финансы системасында жетектөөчү кызмат орундарында кеминде  

1 (бир) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу; 

3)  корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү билимге ээ болуу жана кепилдик фонддордун ишин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү

4)  Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын 9-сентябрындагы №2019-П-33/47-2-(НФКУ) токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында кепилдик фонддорду түзүү жана каттоо жөнүндө» жобонунүктөп алууга шилтеме) 3-главасынын 28-пунктунун шарттарына туура келбөө

 

 

Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун башкаруу органдарынын мүчөлөрүнүн кызмат орундарына резервге киргизүүгө талапкер болгон адамдарга карата коюлган минималдуу квалификациялык талаптар: 

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана экономика, банк, финансы, юридикалык же техникалык маселелер чөйрөсүндө кеминде 3 (үч) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу, анын ичинен кеминде 2 (эки) жыл жетектөөчү кызматтарда;  

2) корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү билимге ээ болуу жана Кыргыз Республикасынын банк мыйзамдарын билүү

3) башка төлөм уюмунун/төлөм системасынын операторунун кызмат адамы же олуттуу акционеринен (уюштуруучусу)/катышуучусунан болбоо; 

4)  Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2019-жылдын  

2-сентябрындагы №2019-П-14/46-1-(ПС) токтому менен бекитилген «Төлөм уюмдарынын жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин лицензиялоо жөнүндө» жобонун үктөп алууга шилтеме) 3-бөлүгүнүн 10-главасынын 37-пунктунун жана 11-главасынын  

49-пунктунун шарттарына туура келбөө

 

Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын ревизия комиссияларынын мүчөлөрү/ревизорлору кызмат орундарына резервге киргизүүгө талапкер болгон адамдарга карата коюлган минималдуу квалификациялык талаптар: 

1) жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган диплому жана ревизияларды, аудитти же инспектордук текшерүү жүргүзүүнү камтыган экономика, банк же финансы чөйрөсүндө кеминде 3 (үч) жыл иш тажрыйбасына ээ болуу;  

2) банк, кепилдик фонддор, төлөм уюмдары жана төлөм системаларынын операторлорунун ишин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын билүү, корпоративдик башкаруу чөйрөсүндөгү билимге ээ болуу; 

3) Финансылык отчеттун эл аралык стандарттарын билүү (сертификатка ээ болуу). 

 

Бардык талапкерлерге карата кошумча талаптар: 

- Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Граждандык кодексин, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иштери жөнүндө», «Акционердик коомдор жөнүндө», «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» мыйзамдарын билүү

 

Талапкер төмөнкү учурларда сынакка катыша албайт: 

- соттун чечими менен ишке жөндөмсүз деп табылса; 

-  мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечими менен белгиленген мөөнөт ичинде тиешелүү кызмат орундарын ээлөө акысынан ажыратылса; 

- кызмат ордуна карата белгиленген квалификациялык талаптарга дал келбесе; 

- акырына чыгарылбаган сот иши бар болсо. 

 

Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарынын башкаруу органдарынын курамына резервден көрсөтүлүп жана тандалган талапкерлердин функционалдык милдеттери Кыргыз Республикасынын акционердик коомдор, банктар, кепилдик фонддор, төлөм уюмдары жана төлөм системаларынын операторлору жөнүндө мыйзамдары, коомдордун уставы жана башка ички документтерине ылайык аныкталат. 

 

Сынакка катышуу үчүн төмөнкү документтерди тапшыруу талап кылынат:  

- белгиленген формага ылайык арыз  (жүктөп алуу)

- белгиленген формага ылайык жеке маалыматтар жана иштиктүү кызыкчылыктар жөнүндө маалымат  (жүктөп алуу)

- белгиленген формага ылайык түзүлгөн анкета  (жүктөп алуу)

- паспорттун көчүрмөсү

- жогорку билимге ээ экендигин тастыктаган дипломдун жана анын тиркемесинин көчүрмөсү

- эмгек китепчесинин иштеген жеринен же нотариустан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү

Жогоруда келтирилген документтер минималдуу тизме болуп саналат. Зарыл болгон учурда сынактын кайсы болбосун баскычында сынактын катышуучуларынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген кошумча маалымат жана/же документтер талап кылынышы мүмкүн. 

 

Документтерди папкага көктөп, Улуттук банктын туунду жана ассоциацияланган уюмдарын тескөө бөлүмүнө 2019-жылдын 19-ноябрында саат 17:00гө чейин Улуттук банктын Бишкек ш., Чүй пр., 168 дареги боюнча жайгашкан имаратына сунуштоо зарыл. Бардык суроолор боюнча (0312) 61-10-23 телефонуна кайрылсаңыздар болот.