2021-жылдын 19-апрелинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 10 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

 

 

Эмиссиянын № 

 

GBA10310419 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

200,00 

Кирешелүүлүк (%) 

11,68 

Баасы (сом) 

78,62 

Чыгаруу күнү 

19.04.2021 

Төлөө мөөнөтү 

19.04.2031