2021-жылдын 16-июлунда жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03240719 

180 000,00 

5,00% 

19.07.2021 

19.07.2024 

19.01.2022 

19.07.2022 

19.01.2023 

19.07.2023 

19.01.2024 

19.07.2024