2021-жылдын 17-сентябрында жүгүртүү мөөнөтү 3 жыл болгон МКОлорду жайгаштыруу боюнча  

аукцион өтө тургандыгы жөнүндө Улуттук банк билдирет.  

 

Эмиссиянын № 

Эмиссиянын 

көлөмү 

(миң сом) 

Жылдык купон пайызы 

Эмиссиянын 

датасы 

Төлөө мөөнөтү 

Купондук төлөмдөр 

GBA03240920 

270 000,00 

5,00% 

20.09.2021 

20.09.2024 

20.03.2022 

20.09.2022 

20.03.2023 

20.09.2023 

20.03.2024 

20.09.2024