2022-жылдын 19-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 5 жыл болгон МКОлорду кошумча жайгаштырууну ишке ашырат. 

 

Кошумча жайгаштыруу параметрлери: 

Эмиссиянын № 

GBA05270919 

Кошумча жайгаштыруунун көлөмү (млн. сом) 

150,00 

Кирешелүүлүк (%) 

15,76 

Баасы (сом) 

67,08 

Чыгаруу күнү 

19.09.2022 

Төлөө мөөнөтү 

19.09.2027