Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы, анын ичинде кредит берүүдө негизсиз комиссиялык төлөм алгандыгы үчүн, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Көзөмөл боюнча комитетинин чечими менен микрофинансылык уюмга айыптык төлөм салынды.